ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์


สวิตเซอร์แลนด์ ทะเลสาบลูเซิร์น นั่งรถไฟ รถราง จุดเด่นของรายการทัวร์สวิสฯ 10 วัน

   1. เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวยังคงบรรยากาศดั้งเดิมของสวิตเซอร์แลนด์อันสวยงาม
   2. นั่งรถไฟและรถรางชมวิว ขบวนที่มีชื่อเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ถึงห้าขบวน
   3. นั่งกระเช้า ชมวิวพาโนรามาแบบ 360 องศาพิชิตสองเขา
   4. นั่งเรือชมความงามของทะเลสาบลูเซิร์น ที่ถูกโอบล้อมด้วยอ้อมกอดของขุนเขาที่สวยงาม
   5. พักในเมืองเซอร์แมท (Zermatt) เมืองตากอากาศปลอดมลพิษ ที่ได้ชื่อว่าสวยงามเหมือนสวรรค์บนดิน
   6. ลิ้มรสอาหารพิเศษ ที่ถูกคัดสรรมาในเพื่อท่าน อาทิ ฟองดูสวิส แบบคอมโบ้ (ชีส / เนื้อสัตว์ / ช๊อคโกแลต) พร้อมไวน์ท้องถิ่น, อาหารไทยรสเลิศ และชิมไวน์รสเลิศ
รหัสโปรแกรม : 21918
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ ทะเลสาบลูเซิร์น นั่งรถไฟ รถราง by THAI Airways 10 วัน
WTG1110ZOM : Grand Switzerland By TG

10 วัน

จุดเด่นของรายการทัวร์สวิสฯ 10 วัน 1. เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวยังคงบรรยากาศดั้งเดิมของสวิตเซอร์แลนด์อันสวยงาม 2. นั่งรถไฟและรถรางชมวิว ขบวนที่มีชื่อเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ถึงห้าขบวน 3. นั่งกระเช้า ชมวิวพาโนรามาแบบ 360 องศาพิชิตสองเขา 4. นั่งเรือชมความงามของทะเลสาบลูเซิร์น ที่ถูกโอบล้อมด้วยอ้อมกอดของขุนเขาที่สวยงาม 5. พักในเมืองเซอร์แมท (Zermatt) เมืองตากอากาศปลอดมลพิษ ที่ได้ชื่อว่าสวยงามเหมือนสวรรค์บนดิน 6. ลิ้มรสอาหารพิเศษ ที่ถูกคัดสรรมาในเพื่อท่าน อาทิ ฟองดูสวิส แบบคอมโบ้ (ชีส / เนื้อสัตว์ / ช๊อคโกแลต) พร้อมไวน์ท้องถิ่น, อาหารไทยรสเลิศ และชิมไวน์รสเลิศ

     Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ซูริค

     22.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย แอร์เวย์ Thai Airways โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท  คอยอำนวยความสะดวก

     Day 2 : ซูริค – เมืองสไตน์ อัม ไรน์ – เซนต์กัลเลน - เข้าชมห้องสมุดแอบบีย์ (มรดกโลก) – เซนต์ มอริทซ์

     01.05 เหินฟ้าสู่เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG940 (บินตรงสู่ซูริค)   
     07.50 ถึงสนามบินนานาชาติซูริค หลังผ่านพิธีการด้านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว เดินทางสู่ “เมืองสไตน์ อัม ไรน์”  Stein am Rhein (53 กม.) เป็นเมืองโบราณเล็กๆ มีแม่น้ำไรน์ไหลผ่านกลางเมือง โดยมีฐานะขึ้นกับเมืองซาฟเฮาส์เซ่น มีถนนสายหลักเพียงสายเดียวอาคารบ้านเรือนปลูกสร้างมาแต่โบราณโดยบางบ้านจะมีมุขหน้าต่างยื่นออกมาผนังนอกบ้านมีการวาดภาพสีน้ำปูนเปียก fresco บอกเล่าเรื่องราว ต่างๆเอาไว้ นำคณะเดินเที่ยวชมความสวยงามของเขตเมืองเก่า บริเวณจัตุรัสศาลาว่าการเมือง มีน้ำพุอยู่ตรงกลางจตุรัส กลางน้ำพุมีอัศวินสวมเสื้อเกราะยืนอยู่คุณสามารถเก็บภาพ บรรยากาศอันน่าประทั บใจของที่นี่ได้ เมืองนี้ได้รับรางวัล The First Wakker Prize เมื่อปี 1972 ในฐานะที่อนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมไว้ได้เป็นอย่างดี  ท่านเดินทางสู่ “เมืองเซนต์กัลเลน” St.Gallen (73 กม.) เมืองหลวงของรัฐเซนต์กัลเลนเมืองที่ได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์  แต่ปัจจุบันนี้กลายเป็นศูนย์กลางวงการแฟชั่นเสื้อผ้าของสวิส ตั้งอยู่ในหุบเขาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสวิตเซอร์แลนด์ใกล้กับชายแดนประเทศออสเตรีย นำท่านเดินเที่ยวชมย่านเขตเมืองเก่า ชมความสวยงามของอาคารบ้านเรือนสมัยเก่าเป็นแบบเฉพาะของสไตล์บาร็อค “นำท่านเข้าชม ห้องสมุดแอบบีย์” Abbey Library ห้องสมุด ที่เก่าแก่ที่สุดในสวิสฯ และเป็นห้องสมุดทางศาสนาคริสต์ที่ใหญ่ และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตั้งอยู่ภายในวิหารเซนต์กัลเลน St.Gallen Cathedral ชมความสวยงามของห้องสมุดเก่าแก่ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจากยูเนสโก้ ชม “โซนพรมแดง” “Stadtlounge” จุดนั่งเล่นพักผ่อนที่ปูด้วยพรมสีแดงสุดเก๋ มีเวลาให้ท่านได้ช้อปปิ้งหรือถ่ายรูปตามอัธยาศัยบริเวณถนน Multergasse และ Spisergasse
     เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
     จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเซนต์ มอร์ริทซ์(180 กม.)  เมืองตากอากาศและศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลกเมืองตากอากาศฤดูหนาวที่แสนสงบ บรรยากาศโดยรอบตัวเมืองถูกโอบล้อมเทือกเขาและวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบอันสวยงาม นำท่านเดินเล่นชมเมืองเก่า ทีเต็มไปด้วยร้านค้าและอาคารเก่าแก่ สวยงาม เก็บภาพวิวทะเลสาบเซนต์มอริทซ์ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย  / นำท่านเดินทางสู่ที่พัก
     ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
     พักที่ : THE EUROPA HOTEL, REINE VICTORIA HOTEL หรือระดับใกล้เคียง (1)

     Day 3 : เซนต์มอริทซ์ – รถไฟเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส (มรดกโลก) - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาไดอาโวเลซซ่า(Unseen) – เซนต์มอริทซ์

     เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
     จากนั้นนำคณะออกเดินทางสู่ชายแดนอิตาลี ผ่านชนบทอันหลากหลายที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์สู่เมือง ‘พอสคิเอโว’ (Poschiavo) (40 กม.) เมืองศูนย์กลางในหุบเขาเล็กๆ ผู้คนพูดภาษาอิตาลีและสถาปัตยกรรมของบ้านเรือนระหว่างทาง ก็สะท้อนถึงบรรยากาศของอิตาลี มีความลาดชันที่เป็นป่าผสานเป็นภูเขาสูงถึง 3,000 เมตรทางทิศตะวันออกและ 4,000 เมตรทางทิศตะวันตก โดยขอบฟ้าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีธารน้ำแข็งและภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะของเทือกเขาเบอร์นีนา
     นำคณะนั่งรถไฟสายโรแมนติก “เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส” ซึ่งเป็นรถไฟชมวิวแบบพาโนรามาที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพลิดเพลินกับบรรยากาศทิวทัศน์ที่สวยงามของทะเลสาบ ทุ่งหญ้าหมู่บ้านชนบทที่สวยงาม ผ่านเส้นทางหลายจุดที่ถูกประกาศให้เป็น เส้นทางสายมรดกโลก ข้ามเทือกเขาแอลป์ที่ระดับความสูง 7,390 ฟิต ผ่านหนึ่งในทิวทัศน์ที่สวยที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ เดินทางถึงสถานีพอนเตรซินา(Pontresina)
     เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
     จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานีกระเช้าไดอาโวเลซซ่า (Diavolezza Mt.) สู่ระดับความสูง 2,958 เมตร ยอดเขานี้เสมือนเป็นไข่มุกเม็ดงามแห่งที่ราบสูงแองเกอดิน (Engadin) ซึ่งตั้งอยู่ในแคว้นกราวบึนเดน(Graubünden) แคว้นที่เก่าแก่และยังคงใช้ภาษาโรมานซ์อยู่ กระเช้าจะนำท่านขึ้นสู่ยอดเขาหิมะสูง 3,000 เมตรภายใน 30 นาที จากนั้นนำท่านชมวิวความสวยงามของยอดเขาแอล์ปตะวันออก ที่มียอดเขาที่สวยงามอยู่รวมกันมากมาย เช่น ยอดเขาพิซ เบอร์นิน่า (Piz Bernina Peak), โครวาทส์ซ (Corvatsch), ไดอาโวเลซซ่า (Diavolezza) และเขาลากัลบ์ (Lagalb) เป็นจุดเด่น ท่านจะเห็นธารน้ำแข็งเพอร์สและมอร์เตอรัทส์ (Pers and Morteratsch Glaciers) ที่สวยงามอย่างชัดเจนมีเวลาให้ทุกท่านเดินเด่นชมวิวในลานหิมะอย่างจุใจหรือเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกในตัวอาคาร ท่านสามารถจิบกาแฟหรือโกโก้ร้อนชมวิวสวยๆได้อย่างเต็มที่ ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางลงสู่สถานีพอนเตรสซิน่า เดินทางเข้าสู่ที่พักเมืองเซนต์มอริซท์  

     ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
     พักที่ : THE EUROPA HOTEL, REINE VICTORIA HOTEL หรือระดับใกล้เคียง (2)

     Day 4 : เซนต์มอริทซ์ – นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส – อันเดอร์แมท - พักในเมืองเซอร์แมท

     เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
     นำคณะสัมผัสประสบการณ์กับการนั่งรถไฟ “กลาเซียร์เอ็กซเพรส” Glacier Express (ช่วงการเดินทางที่สวยสุดของเส้นทางกลาเซียร์ เอ็กซ์ เพรส ระหว่างเมืองเซนต์มอริทซ์ – อันเดอร์แมท) ผ่านชมภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ มีทั้งอุโมงค์, สะพาน, หุบเหว, สวิสฯ แกรนด์แคนยอน และหุบเขาที่สูง 2,000 กว่าเมตร ตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งเจ้าของเส้นทาง Furka-Oberralp-Bahn ที่พาดผ่านในกลางเทือกเขาแอลป์ โดยช่วงสำคัญระหว่างทาง จะผ่านสะพานข้ามช่องเขา (Landwasser Viaduct) ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเส้นกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส สร้างเสร็จในปี ค.ศ.1902 โดยมีช่องโค้งรับน้ำหนังถึงหกช่อง และมีความสูงถึง 65 เมตร จากนั้นรถไฟจะค่อยๆไต่ระดับความสูงขึ้นเรื่อยๆ จนถึงจุดสูงสุดของเส้นทางรถไฟ (2,033 เมตร) ในบริเวณโอเบอราลพ์ พาส (Oberalp Pass) 
     จากนั้นรถไฟจะค่อยๆวิ่งลงเขาสู่  เมืองอันเดอร์แมท Andermatt เมืองสกีรีสอร์ทเล็กๆ ที่น่ารัก
     เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
     บ่าย    มีเวลาให้ท่านเก็บภาพความประทับใจในเมืองอันเดอร์แมท

     จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเซอร์แมท” Zermatt โดยรถโค้ชปรับอากาศและเส้นทางจะต้องผ่านอุโมงค์ฟูร์ก้า พาส (Furka Pass) ที่มีความยาวถึง 15,407 เมตร ที่สำคัญคือต้องเอารถโค้ชขึ้นโดยสารรถไฟเพื่อรอดอุโมงค์นี้ จากนั้นรถโค้ชจะวิ่งผ่านเมืองเล็กๆ จนกระทั่งถึงเมืองแทส (Tasch) เราต้องเปลี่ยนพาหนะเป็น Shuttle Train (ใช้เวลา 15 นาที) เนื่องจากหมู่บ้านเซอร์แมทไม่อนุญาตให้รถยนต์ (น้ำมัน) วิ่งในเมือง เซอร์แมทตากอากาศที่สวยงามดุจสวรรค์บนดิน ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเมืองซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์ โดยห้ามรถที่ใช้แก๊สและน้ำมันเข้ามา นอกจากรถไฟฟ้า และรถม้าที่มีไว้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งท่านจะประทับจากประสบการณ์ในการเดินทางครั้งนี้ อิสระกับการเดินเที่ยวชมเมืองหรือถ่ายรูปตามอัธยาศัย    
     *** ขบวนรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส จะหยุดให้บริการเพื่อปรับปรุงตู้ขบวน ระหว่างวันที่ 14 ต.ค.-13 ธ.ค. 63 ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดให้ท่านนั่งรถไฟขบวนอื่นในเส้นทางเดียวกันแทน ***
     ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารไทย หรือ จีน (กรณีร้านปิดจะเปลี่ยนเป็นพื้นเมือง)
     พักที่ : SONNE Hotel / Albana Real Hotel หรือระดับใกล้เคียง

     Day 5 : เซอร์แมท – นั่งรถไฟขึ้นยอดเขากรอเนอร์แกรท - ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – ลูเคอร์บาด

     เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
     นำคณะเดินสู่สถานีรถไฟกรอนเนอแกรต นั่งรถไฟไต่เขา “ยอดเขากรอนเนอแกรต” ซึ่งมีความสูงกว่า 3,000 เมตรเหนือระดับน้ำ ทะเล   ชมความงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น (จากจุดชมวิวกรอนเนอแกรต) ซึ่งมีความสูงกว่า 4,478 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่ แค่เอื้อม  ชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกับ ทิวทัศน์อันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า ยอดเขาทรงปิรามิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์ นำไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์  ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงามยิ่งนัก  ได้เวลาสมควรนำคณะเดินทางลงจากยอดเขา จากนั้นระหว่างทางนำท่านแวะลงที่สถานี Rottenborden ให้ท่านถ่ายรูปคู่กับ “ทะเลสาบริฟเฟลซี (Riffelsee) ทะเลสาบบนเขาที่ท่านสามารถถ่ายรูปยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์นอีกจุดหนึ่ง ท่านจะเห็นภาพเงาสะท้อนของยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์นในทะเลสาบงดงาม ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองเซอร์แมทมีเวลาให้ให้คณะได้เดินชมเมืองเซอร์แมท อย่างจุใจ นำท่านชมความงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น จากเมืองเซอร์แมท ซึ่งมีความสูงกว่า 4,478 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่ แค่เอื้อม  ชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆเพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามของหิมะ ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงามยิ่งนัก
     เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
     อิสระทุกท่าน เดินชมเมืองเบทเทนแอล์ป ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองน้ำแร่ลูเคอบาร์ด(Leukerbad) เมืองน่ารักที่ตั้งอยู่ในหุบเขาแสนสวยงามสุดบรรยาย

     นำท่าน  เช็คอินเข้าสู่ที่พักโรงแรมให้ท่านได้มีโอกาสลงแช่น้ำแร่ใน LEUKERBAD-THERME HOT SPA เมืองลอยเคอร์บาดนั้นเป็นเมืองน้ำแร่ที่มีชื่อเสียงมาเป็นพันปี ตั้งแต่ยุคโรมัน ปัจจุบันเมืองลูเคอบาร์ดเป็นที่ตั้งของโรงแรมหรูและถนนคนเดินที่น่ารัก เป็นเสน่ห์ดึงดูดเหล่าเซเลป, นักกีฬาและเหล่าไฮโซผู้ร่ำรวยในยุโรปและอเมริกามาใช้บริการในทุกๆฤดู เนื่องจากน้ำแร่จะเป็นธรรมชาติแบบสุดๆ แล้วยังมีการพิสูจน์จากวงการแพทย์ถึงการช่วยบำบัดโรคไขข้อ และบำรุงผิวหนังได้อย่างดี
     ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
     พักที่ : Hôtel Les Sources des Alpes / หรือระดับใกล้เคียง

     Day 6 : ลูเคอบาร์ด – หมู่บ้านเอเกิล – ปราสาทเอเกิลมองเทรอซ์ – โลซานน์ – อินเทอร์ลาเค่น

     เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
     จากนั้น  นำท่านออกเดินทางสู่หมู่บ้านเอเกิล (Aigle) นำท่านเข้าชมปราสาทเอเกิล แห่งยุคกลาง ที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1475 ผ่านศึกสงครามสมัยเบอร์กันดี ปัจจุบันตัวปราสาทรายล้อมด้วยไร่องุ่น กว้างไกลสุดสายตา ตัวปราสาทมีความงดงามแบบยุคกลาง หอคอยสูงตระหง่านถึงสามหอคอย ปัจจุบันตัวปราสาทได้ดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์ไวน์(Wine Museum) นำท่านเดินชมประวัติความเป็นมาขององุ่นและไวน์ชนิดต่างๆ

     นำคณะออกเดินทางสู่เมือง มองเทรอซ์” Montreux (10 กม.) เมืองพักผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสียงทั้งในฤดูร้อน และหนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซึ่ง ได้รับสมญานามว่าเป็น ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ  คฤหาสน์ และโรงแรมหรูของเมืองนี้เรียงรายริมถนนเรียบทะเลสาบที่ยาวถึง 15 กิโลเมตร ระหว่างทางแวะถ่ายภาพที่ระลึกกับ ปราสาทชิลลองchateau de chillon ซึ่งสร้างขึ้นโดยบัญชาของท่านเคาท์ ปีเตอร์ ออฟ ซาวอย หรือที่รู้จักกันแพร่หลายในสมญานามชาร์ลมาญน้อยในครึ่งหลังศตวรรษที่ 13 เป็นที่ประทับโปรดปรานของเคาน์และดยุคแห่งซาวอย
     เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
     นำคณะสู่เมืองโลซานน์  ชมบรรยากาศของเมืองพร้อมชมตัวเมืองเก่า ให้ท่านได้ถ่ายรูปหน้าพิพิธภัณฑ์โอลิมปิกที่   ตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองเก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชาวโรมันมาตั้งหลักแหล่งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบ นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 โลซานน์ยังเป็นเมืองที่สมเด็จพระบรมราชชนกทรงโปรดมาก ตั้งแต่ครั้งที่เสด็จฯไปดูงานและศึกษาด้านสาธารณสุข และเมืองโลซานน์ถูกเลือก เป็นที่ประทับถาวรของในหลวง 2 พระองค์ (รัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9) ในปี 2476-2488 ซึ่งมีพระชนนีเป็นผู้นำครอบครัวเพียงลำพังในการอภิบาลพระธิดาและพระโอรสที่เป็นในหลวงของชาวไทย 2 พระองค์ จากนั้นเดินทางสู่เมืองอินเทอลาเค่น
     จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่  โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ, นาฬิกาดอกไม้, สถานคาสิโน ฯลฯ
     ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษฟองดูสวิสรสเลิศ ท่านจะได้ทาน ฟองดูชีส, ฟองดูบูร์กิณญ็อง และฟองดูช๊อคโกแล็ต / นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก
     พักที่ : METROPOL HOTEL / HOTEL BELLEVUE INTERLAKEN หรือระดับใกล้เคียง

     Day 7 : อินเทอลาเค่น – นั่งรถไฟพิชิตจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็ง -  เลาเทอบรุนเนน – น้ำตกสเตาบอร์ก – เมืองลูเซิร์น

     เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
     เดินทางสู่ “หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน” ชมวิว น้ำตกชเตาบ์บาค (Staubbach Waterfall) ที่ไหลลงมาจากหน้าผาเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้านแห่งนี้

     จากนั้นนั่ง รถไฟฟันเฟือง สู่ “ยอดเขาจุงเฟรา” ที่ได้ชื่อว่า “สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป” เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป เปลี่ยนขบวนรถไฟ (Cog Wheel) ณ “สถานีไคลน์ไชเด็ค” ขึ้นสู่ความสูงถึง 3,464 เมตร จนถึง “สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป” ซึ่งได้รับการยกย่องว่า เป็น Top of Europe  ชม “ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี” ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี ชมงานแกะสลักน้ำแข็งที่สวยงามอยู่ใต้ธารน้ำแข็ง 30 เมตร เก็บภาพความสวยงามและยิ่งใหญ่ของของธารน้ำแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์  จากนั้นอิสระทุกท่านสนุกสนานบนลานหิมะอย่างเต็มอิ่ม สำหรับภายในตัวอาคารจุงเฟรายังมีห้องนิศรรษการเกี่ยวกับประวัติการสร้างทางรถไฟจุงเฟรา, ร้านจำหน่ายช็อคโกแลตลินน์, ร้านนาฬิกาและร้านจำหน่ายของที่ระลึก ท่านสามารถส่งโปรการ์ดถึงคนพิเศษเพื่อเป็นที่ระลึกจากยอดเขาแห่งนี้ได้อีกด้วย
     เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
     บ่าย    นำท่านเดินทางลงเขาด้วยรถไฟ ฟันเฟืองสู่สถานีไอเกอร์ (Eiger)

     จากนั้นโดยสารกระเช้าชมวิวเทือกเขาแอล์ป (THE V-CABLEWAY) ลงสู่สถานีกริลเดลวาล์วกรุนด์ ซึ่งใช้เวลาเพียง 12 นาทีเท่านั้น
     จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น เดินทางถึงเมืองลูเซิร์น (Lucerne) นำคณะไปถ่ายรูปกับ “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์รำลึกถึงการเสียชีวิต ของทหารสวิสฯผู้ถวายการอารักขาแด่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ในสงครามปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส นำท่านเดินชมเมืองเก่าเดินข้าม “สะพานไม้คาเปล” ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอด ทอดตัวข้าม “ แม่น้ำรุซซ์” (Reuss) ซึ่งสร้างมากว่า 660 ปี เพื่อเชื่อมเขตเมืองใหม่ในฝั่งใต้และเขตเมืองเก่าในฝั่งเหนือ นำท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง “ชวาเน่นท์พลัทซ์” อิสระกับการเดินยวชมบรรยากาศของเมือง หรือชมความสวยงามของทะเลสาบลูเซิร์น ตามอัธยาศัย
     ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
     พักที่ : Monopole Hotel / Astoria Hotel / Flora Hotel / Radisson Blu หรือระดับใกล้เคียง
     **กรณีที่ห้องพักในลูเซิร์นเต็ม หรือติดงานเทรดแฟร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดพักที่ เมืองเวกกิสหรือเมืองใกล้เคียงแทน**

     Day 8 : ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาริกิ - ซูริค – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง

     เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
     นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น หรือ ทะเลสาบเวียวาลด์สแตร์ทเตอร์ (ทะเลสาบสี่พันธรัฐ) ซึ่งได้ชื่อว่าสวยสุดในสวิตเซอร์แลนด์มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีความงดงามของทัศนียภาพอยู่ท่ามกลางหุบเขา โอบล้อมด้วยยอดเขาริกิและยอดเขาพิลาตุส ทำให้วิวทิวทัศน์ดูงดงามยิ่งขึ้นซึ่งเป็นทะเลสาบที่สวยงาม ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหน ก็จะเห็นภูเขาโอบล้อมเพื่อชมความงามของบ้านเรือนบนเนินเขาตลอดสองฝั่ง ที่สวยงามน่ารัก ท่ามกลางบรรยากาศที่สุดแสนโรแมนติค นำท่านขึ้นฝั่ง ณ “เมืองวิทซ์เนา”
     นำท่านเปลี่ยนการเดินทางโดยรถไฟ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นรถไฟฟันเฟืองที่สามารถขึ้นยอดเขาได้แห่งแรกของยุโรปและประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตามรอยละคร “อย่าลืมฉัน” สัมผัสกับฉากจบที่แสนโรแมนติก บนยอดเขาริกิ RIGI KULM ซึ่งเป็นเทือกเขาในภาคกลางของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นที่รู้จักกันในฐานะ “ราชินีแห่งเทือกเขา” โดยยอดที่สูงที่สุด มีความสูงถึง 1,797.5 เมตร ซึ่งท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของเทือกเขาแอลป์ (The Alps) ที่มีความสวยงามและซึมซับกับบรรยากาศอันเป็นธรรมชาติแท้ๆ ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้แบบ 360 องศา
     เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
     จากนั้นนำท่านสู่บริเวณ จุดชมวิว ให้ท่านได้อิสระจนถึงเวลาสมควรนำท่านลงจากยอดเขาสู่เมือง “อาร์ธ-โกเดา” จากนั้นเดินทางสู่เมืองซูริค Zurich ศูนย์กลางการเงิน,เศรษฐกิจและ การธนาคารของยุโรปซึ่งมอบชีวิตชีวาให้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่ง แม่น้ำลิมแม็ท อุดมไปด้วยมีป่าไม้เขียวชอุ่ม แซมด้วยสถาปัตยกรรม อาคาร โรงแรม ร้านค้า บ้านพักตากอากาศกระจายตามบริเวณริมฝั่งทะเลสาบซูริค...นำคณะชมความสวยงามของโบสถ์ 'โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์' โบสถ์แห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่นาฬิกาซึ่งเป็นนาฬิกาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดกว่าโบสถ์อื่นๆในยุโรป จากนั้นให้ท่านได้เดินเล่นเที่ยวชมบรรยากาศเรียบแม่น้ำลิมแม็ท บริเวณถนน ลิมแม็ทคีย์ หากมีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นเที่ยวชมบรรยากาศรอบๆ เมือง พร้อมช้อปปิ้งของที่ระลึกพื้นเมืองของสวิตเซอร์แลนด์
     ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
     ที่พัก : Sheraton Hotel Zurich / Swissotel Hotel หรือระดับใกล้เคียง

     Day 9 : ซูริค – น้ำตกไรน์ – เดินทางกลับ

     เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
     นำคณะออกเดินทางเข้าสู่เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” Schaffhausen เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิสฯ  ชมความสวยงามของ “น้ำตกไรน์” (Rhine Falls) ซึ่งเกิดจากแม่น้ำไรน์สายน้ำนานาชาติที่สำคัญที่สุดในยุโรป แม่น้ำแห่งนี้เกิดขึ้นจากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์เริ่มจากเป็นลำธารเล็กๆ ผ่านลิคเท่นสไตน์เข้าสู่ทะเลสาบคอนสแตนท์ที่กั้นพรหมแดนระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับเยอรมันนี ส่วนที่ล้นไหลออกจากทะเลสาบคอนสแตนท์ก่อกำเนิดแม่น้ำไรน์สายใหญ่ ไหลผ่านหน้าผาสูงชันที่เมืองซาฟเฮาส์เซ่นเกิดเป็น น้ำตกไรน์ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง
     ได้เวลาอันควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค (47 กม.)  นำคณะเช็คอิน และทำ TAX REFUNED
     13.15  เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการไทย เที่ยวบินที่ TG971

     Day 10 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

     06.10  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


ส่ง Email ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Oct 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Jan 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
08 – 17 ต.ค 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 139,900 -
22 – 31 ต.ค 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 139,900
12 – 21 พ.ย 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 137,900
03 – 12 ธ.ค 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 137,900
29 ธ.ค 2564 – 07 ม.ค 2565 พุธ - ศุกร์ 142,900
21 – 30 ม.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 137,900
11 – 20 ก.พ 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 137,900
18 – 27 มี.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 137,900

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมสวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ราคาใกล้เคียงกัน