ทัวร์ ฟินแลนด์


=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
รหัสโปรแกรม : 21917
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฟินแลนด์ ล่าแสงเหนือ เรือตัดน้ำแข็ง by FINNAir 9 วัน
WPAY0609NY : Finland Glass Igloo Ice Breaker By AY

9 วัน

เที่ยวยุโรป ประเทศฟินแลนด์ สนุกกับการ “นั่งรถเลื่อนกวางเรนเดียร์ และรถเลื่อนลาก สุนัขฮัสกี้” เปิดประสบการณ์อันแปลกใหม่กับการนั่งบน “เรือตัดน้ำแข็งแซมโป” The Arctic Ice ฺBreaker ขับ “สโนว์โมบิล” ตะลุยทุ่งหิมะ “นั่งเลื่อนลากจับปูยักษ์ King Crab” สัมผัสซาวน่าแบบต้นตำหรับชาวฟินแลนด์ ออกล่าแสงเหนือโดยคนขับรถท้องถิ่นที่ชำนาญเส้นทาง ห้องพัก GLASS IGLOO

     Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – เฮลซิงกิ

     21.00     สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาท์เตอร์ G สายการบินฟินแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยอำนวยความสะดวก
     23.05     เหินฟ้าสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินแอร์ Finnair Q เที่ยวบินที่ AY144

     Day 2 : เฮลซิงกิ – ชมเมือง – เข้าชมโบสถ์หิน – จตุรัสรัฐสภา  

     05.20     เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร        
จากนั้นนำท่านชม     กรุงเฮลซิงกิ นครหลวงของประเทศฟินแลนด์  ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางขนบธรรมเนียม นำคณะชมรอบกรุง เฮลซิงกิ ซึ่งมีสถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสานระหว่างสวีดิชและรัสเซีย เจ้าของสมญานามธิดาสาวแห่งทะเล บอลติก แล้วนำท่านเข้าชม โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ Temppeliaukio Church ที่สร้างขึ้นโดย การขุดเจาะในซอกหินแกรนิตขนาดมหึมา หากท่านได้เห็นภาพถ่ายทางอากาศ โบสถ์หินแห่งนี้จะมีรูปร่างคล้ายจานบิน โบสถ์ซึ่งออกแบบโดยสองพี่น้องตัวโมและติโม ในปี ค.ศ.1969 มีการตกแต่งแบบทันสมัยพร้อมระบบเสียงที่ดี ต่อจากนั้นเยี่ยมชมวิหาร Uspensky ของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ที่งดงามด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย จากนั้นพาชม จัตุรัสรัฐสภา Senate Square ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน
     เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
     บ่าย      นำท่านชม อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ Sibelius คีตกวีเอกชาวฟินน์ ผู้แต่งเพลงฟินแลนเดียที่สวนสาธารณะเวลล์ นำท่านชม ตลาดนัดริมทะเล Market Square ที่มีชื่อเสียงนอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว แหล่งขายปลานานาชนิด อาหารผลไม้ และดอกไม้แล้ว ยังเป็นที่ตั้งสถานที่สำคัญ อาทิ ทำเนียบประธานาธิบดี, ศาลากลางและโบสถ์ ชมย่านถนนเอสปลานาดิ Esplanadi ที่สองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารสไตล์ฟินนิชผสมสวีดิช เรียงรายไปด้วยสินค้าดีไซน์ชื่อดัง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ในย่านถนนคนเดิน หรือห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ที่เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมราคาพิเศษ
     ค่ำ     บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
     พักที่ : Clarion Hotel Helsinki Helsinki / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง (1)

     Day 3 : เฮลซิงกิ – อิวาโล่ – คิร์คเนส (นอร์เวย์) นั่งรถลากกิจกรรมจับปูยักษ์ (King Crab Safari) - (ฉลองปีใหม่ 2022)

     เช้า     บริการอาหารมื้อเช้า (แบบกล่อง) / นำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน          
     07.00     ออกเดินทางสู่เมืองอีวาโร โดยเที่ยวบินที่ AY601

     08.40     เดินทางถึงสนามบินอิวาโร จากนั้นนำท่านออกเดินทางข้ามพรมแดนนอร์เวย์ สู่เมืองคิร์คเนส (Kirkenes)
     นำท่านเดินทางโดยรถโค้ช ตะลุยทุ่งหิมะอันขาวโพลนต้นสนและต้นเบิร์ชที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ ผ่านชมความงามของทะเลสาบอินารีที่กลายเป็นน้ำแข็ง ข้านพรมแดนสู่ประเทศนอร์เวย์ ท่านจะประทับใจในความงดงามมิรู้ลืม
     เที่ยง     รับประทานอาหารกลาวัน ณ ภัตตาคาร
     จากนั้นนำท่าน     เดินทางสู่สถานี King Crab Safari ปรับโหมดร่างกายเข้าสู่การตะลุยหิมะ ท่างบริษัทได้จัดเตรียมอุปกรณ์กันหนาว ถุงมือ ร่องเท้าตะลุยหิมะไว้ให้กับทุกท่าน โดยมีเจ้าหน้าที่ (ไกด์ท้องถิ่น) คอยดูแลให้คำแนะนำ จากนั้นนำท่านนั่งรถเลื่อน ที่ลากโดยสโนโมบิล เข้าสู่ท้องทะเลแบเรนท์ ที่กลายเป็นน้ำแข็งในช่วงฤดูหนาวสู่จุดจับปูยักษ์ Red King Crab หรือปูยักษ์เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศนอร์เวย์ แต่ล่ะตัวจะมีน้ำหนักประมาณ 10-13 กิโลกรัม ส่วนขา ที่ยาวที่สุดประมาณ 1.8 เมตร เลยที่เดียว ไกด์ท้องถิ่นจะแสดงกรรมวิธีการจับปูให้ทุกท่านดูและให้ทุกท่านได้ลองสัมผัสด้วยตัวเอง จากนั้นจะนำปูที่จับได้มาปรุงเป็นอาหารให้ทุกท่านได้ทานอย่างจุใจ(บุฟเฟต์ขาปูยักษ์สดๆพร้อมน้ำจิ้มซีฟู๊ดจากเมืองไทย
     ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก
     ค่ำ      บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
     พักที่ : Scandic Hotel Kirkenes / Thon Hotel / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง (2)

     Day 4 : คิร์คเนส – พิพิธภัณฑ์ชาวแลปป์ – ซาร์ริเซลก้า – ฟาร์มกวางเรนเดียร์

     เช้า     บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
     จากนั้น     นำท่านออกเดินทางสู่เมืองซาร์ริเซลก้า เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในเขตแลปแลนด์ ของประเทศฟินแลนด์ อยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิวาโล่ ผ่านชม“ทะเลสาบอินารี” แหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ และที่อยู่อาศัยของชนพื้นเมืองชาวซามิ จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ ชาวแลปป์ชมสภาพจำลองความเป็นอยู่ของชาวแลปป์ คนท้องถิ่นพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในแถบขั้วโลกเหนือ กระจายอยู่ในประเทศรัสเซีย ฟินแลนด์ นอร์เวย์ และบางส่วนของสวีเดนมาเป็นเวลานาน  

     เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
     นำท่านแวะเยี่ยมชม ฟาร์มกลางเรนเดียร์ Reindeer Farm จิบชาเบอร์รี่อุ่น ๆ ชาขึ้นชื่อของดินแดนแถบนี้ ก่อนนำท่านชมฟาร์มกวางเรนเดียร์ สัตว์ขึ้นชื่อของฟินแลนด์ โดยเฉพาะชาวแลปป์ ชนพื้นเมืองที่มักเลี้ยงไว้ใช้งานในเขตหนาว ชมความน่ารักของกวางแสนรู้ จากนั้นให้ท่านได้นั่งรถเลื่อนที่ลากโดยกวางเรนเดียร์อย่างสนุกสนาน
     ได้เวลาสมควรนำท่านกลับเข้าตัวเมืองโรวาเนียมิ มีเวลาให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึก ตามอัธยาศัย

     ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
     พักที่ : Club Saariselka Hotel / Ivalo Oy Hotel หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง (3)

     Day 5 : ซาร์ริเซลก้า – โรวาเนียมิ – ชมเมือง – หมู่บ้านซานต้าคลอส - ล่าแสงเหนือ  (Aurora Hunting)

     เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
     จากนั้น     นำท่านออกเดินทางสู่เมืองโรวาเนียมิ “Rovaniemi” เมืองหลวงของเขตแลปแลนด์ โดยเมืองนี้ตั้งอยู่บนเส้นอาร์กติก เซอร์เคิล (Arctic Circle) พอดีอันเส้นละติจูดที่ใช้แบ่งเขตขั้วโลกเหนือกับเขตภูมิอากาศแบบอบอุ่น และเป็นเขตแดนที่สามารถมองเห็นปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืนได้ในช่วงฤดูร้อนและแสงเหนือในช่วงฤดูหนาว ตัวเมืองมีแม่น้ำเคมิไหลผ่านสวยงามเป็นอย่างยิ่ง
     เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

     นำท่านชม หมู่บ้านซานตา คลอส Santa Claus Village ซึ่งชาวฟินแลนด์ได้สร้างขึ้นเพื่อระลึก ถึงลุงซานตาคลอสผู้ใจดี ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับลุงซานต้า และท่านจะได้มีโอกาสส่งโปสการ์ดให้เพื่อนๆ ของท่านจากตู้ไปรษณีย์ของซานต้า พร้อมถ่ายรูปกับพาหนะของซานตา คลอส พร้อมสนุกกับกิจกรรมมากมายในหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยจุดถ่ายภาพที่น่ารัก *** พร้อมรับประกาศนียบัตรที่ระลึกในการเข้าเยี่ยมบ้านซานต้า ผู้น่ารัก ณ เส้นอาร์ติก เซอร์เคิล *** อิสระทุกท่านช้อปปิ้งของที่ระลึกตามอัธยาศัย หรือเก็บภาความน่ารักของหมูบ้านซานต้า ที่สำคัญอย่าลืมส่งโปสการ์ด จากบ้านซานต้า ถึงคนที่คุณรักหรือถึงตัวคุณเองเป็นที่ระลึก
     ค่ำ     บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  / นำเข้าโรงแรมที่พัก
     พักที่ : Santa Claus Hotel Rovaniemi / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง (4)
     21.00     นำท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซึ่งแสงออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวที่พาดผานท้องฟ้ายามค่่าคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ทาง ธรรมชาติไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ***

   Day 6 : โรวาเนียมิ – เคมิ –  Snow Experince 365 (ภัตตาคารน้ำแข็ง) - ล่องเรือ        ตัดน้ำแข็ง – ว่ายน้ำในทะเลบอลติก – โรวาเนียมิ

     เช้า     บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
     จากนั้น     นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเคมิ นำท่านเดินทางสู่เมืองเคมิ เมืองแห่งท่าเรือในฤดูหนาว จากนั้นนำท่านเข้าชมภายในอาคาร Snow Experince 365 เข้าชมภายใน Ice Restaurant ภัตตาคารและบาร์น้ำแข็ง ที่เปิดให้บริการตลอดทั้งปี ท่านจะได้ชมประติมากรรมหิมะและน้ำแข็งที่น่าอัศจรรย์ ผนังทั้งหมดตกแต่งด้วยน้ำแข็ง ทางบริษัทบริการท่านด้วยไอศกรีมรสเลิศในสไตล์ฟินแลนด์

     จากนั้น     นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ
     เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
     นำท่าน     สัมผัสประสบการณ์อัน แปลกใหม่กับการโดยสารไปบน เรือตัดน้ำแข็งแซมโป The Arctic Ice breaker เรือตัดน้ำแข็งยักษ์ใหญ่ที่เปิดโอกาส ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมเรือจะวิ่งไปบนน้ำแข็งที่ปกปิดผิวทะเลหนานับเมตร ด้วยน้ำหนักกว่า 3,500 ตัน ด้วยโปรแกรมพิเศษ Journey Through The Ice ซึ่งเป็นเรือตัดน้ำแข็งที่ใช้ในฤดูหนาวของประเทศฟินแลนด์ เรือลำนี้จะทำให้น้ำแข็งแตกเป็นช่องทางเพื่อการเดินเรือสินค้าในช่วงฤดูหนาว เรือจอดค้างบนน้ำแข็งกลางทะเล มีเวลาให้ท่านได้ลงมาเดินเล่นหรือถ่ายรูปบนทะเลน้ำแข็งบอลติคหรือทดลองสวมชุดชูชีพพิเศษที่ทำขึ้นเพื่อใช้ในการลอยตัวใน ทะเลน้ำแข็ง ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์องศา ได้อย่างจุใจ  พร้อมรับประกาศนียบัตรที่ระลึกการมาเยือนเรือตัดน้ำแข็ง จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเมืองโรวาเนียมิ (Rovaniemi) ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติ และทุ่งหิมะอันขาวโพลน ประดุจน้ำแข็ง
     นำท่านเข้า     พักโรงแรม GLASS IGLOO ซึ่งทุกห้องที่พัก เป็นกระจก ทำให้ท่านรู้สึกเสมือนนอนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆ หากโชคดี ท่านจะได้เห็นความสวยงามของลำแสง ออโรร่า Aurora ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ ธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นเฉพาะช่วงฤดูหนาวในบริเวณขั้วโลกเท่านั้น มีเวลาให้ท่านเดินเล่น และทำกิจกรรมภายในโรงแรม อาทิเช่น เซาว์น่า หรือ บาร์น้ำแข็ง หรือเล่นกระดานลื่น Snow sledge
     ค่ำ     บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
     ที่พัก : APUKKA GLASS IGLOO RESORT (5)

     Day 7 : โรวาเนียมิ – ขับสโนว์โมบิลตะลุยทุ่งหิมะ – นั่งสเล็ดจ์สุนัขฮัสกี้ (2 ชั่วโมง)

     เช้า     บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
     นำท่าน     สนุกเพลินเพลินกับดินแดนแห่งความสุขกลางหิมะ ให้คณะเปลี่ยนชุดกันหนาวแบบพิเศษ ซึ่งประกอบด้วย ชุดเทอร์มอล รองเท้าบู๊ต ผ้าพันคอ ถุงมือ และหมวกกันน็อก จากนั้นฟังคำแนะนำการขับขี่เพื่อความปลอดภัย สนุกสนานกับโปรแกรมที่พิเศษสุด “อาร์กติก สโนว์ซาฟารี” (Arctic Snow Safari) สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ด้วยการขับ สโนว์โมบิลSnow Mobile หรือเจ้าตีนตะขาบติดสกี โลดแล่นไปตามทุ่งหิมะ ลัดเลาะป่าน้ำแข็ง ผ่านชมทัศนียภาพของหิมะกว้างไกลสุดสายตาโดยจะมีไกด์ท้องถิ่นขับนำทางและปิดท้ายขบวน

     เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
     นำท่าน     เดินทางเข้าชม ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ ชมความน่ารักของสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้ ที่แสนเชื่อง และเป็นกันเองของชาวแลปป์ ฮัสกี้เป็นสุนัขพันธุ์พื้นเมืองที่มักเลี้ยงไว้ใช้ในเขตหนาว
     จากนั้นให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์อันแปลกใหม่กับการทดลองซิ่งรถเลื่อนเทียม  สุนัขฮัสกี้ที่มีไว้บริการภายในฟาร์ม (เราใช้แพ็กเก็จระยะทาง 8 - 10 กม. ใช้เวลา ประมาณ 1.30 - 2 ชั่วโมง) ให้ท่านได้สัมผัสธรรมชาติอย่างจุใจสุนักฮัสกี้จะวิ่งไปตามเส้นทางผ่านป่าสนและต้นเบิร์ชที่สวยงาม
     ได้เวลาสมควร     นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองโรวาเนียมิอิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมือ
     ค่ำ     บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก
     พักที่ : Santa Claus Hotel Rovaniemi / หรือเทียบเท่าระดับใกล้ (6)

     Day 8 : โรวาเนียมิ – คิททิร่า – เลวี่ – นั่งกระเช้าชมวิว – สนามบิน    

เช้า     บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พักจากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองคิติร่า (Kittila) เมืองแห่งสกีรีสอร์ท ที่มีชื่อเสียงที่สุดของฟินแลนด์ ผ่านชมเมืองจนกระทั้งเข้าสู่หมู่บ้านเลวี่ (Levi) เมืองเก่าสุดแสนน่ารัก ในตัวเมืองเต็มไปด้วยร้านค้า, ร้านอาหารและร้านกาแฟ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นเก็บภาพความสวยงามอย่างเต็มที่
     เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
     จากนั้น     นำท่านโดยสารกระเช้า (Levi 2000 Gondoli) ขึ้นสู่ยอดเขาเลวี่จุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของตัวเมือง จากนั้นมีเวลาให้ท่านได้สนุกสนานในบริเวณลานหิมะและเนินเขา ท่านสามารถเล่นสโนว์สเล็ดจ์ได้ตามอัธยาศัย
     ค่ำ     บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / ได้เวลาสมควร นำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
     21.55     เหินฟ้ากลับสู่เฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินแอร์ Finn Air เที่ยวบินที่ AY540
     23.10     เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ นำท่านต่อเครื่องสู่กรุงเทพฯ

      Day 9 : สนามบินสุวรรณภูมิ

     00.45 เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ โดยสายการบินฟินแอร์ Finnair เที่ยวบินที่ AY143 
     15.45 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ


ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jan 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
29 ธ.ค 2564 – 06 ม.ค 2565 พุธ - พฤหัส 159,900 -

ทัวร์ฟินแลนด์ ล่าแสงเหนือ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฟินแลนด์ ราคาใกล้เคียงกัน