ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ซูริค ลูเซิร์น ยอดเขาทิตลิส มิลาน ปิซ่า กรุงโรม by Emirates 8 วัน 5 คืน
EURO44 : สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี BY EK

8 วัน 5 คืน

ทะเลสาบลูกกาโน่ โคโม่ ล่องเรือเกาะเวนิส ทะเลสำบเมืองลูกาโน่ #พัก4ดาว #พัก5ดาว #รวมวีซ่าแล้ว #เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ

Day 1 : กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
Day 2 : กรุงเทพ - ซูริค ลูเซิร์น
Day 3 : นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส - ทะเลสาบเมืองลูกาโน
Day 4 : มิลาน - เวนิส
Day 5 : ล่องเรือเกาะเวนิส - ปิซ่า
Day 6 : ปีซ่า - กรุงโรม
Day 7 : เที่ยวชมกรุงโรม
Day 9 : กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)

----- อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม -----

Day 1 : กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
22.00 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 8-9 สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

Day 2 : กรุงเทพ - ซูริค ลูเซิร์น
01.05 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองซูริค โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385/EK087
                   *** แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ
12.25 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินเมืองซูริค (ZURICH) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว …
…เดินทางถึงเมืองลูเซิร์น (LUCERNE) นำท่านถ่ายรูปคู่กับ อนุสาวรีย์สิงโต (LION MONUMENT) ซึ่งแกะสลักอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมืองเป็นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิสซึ่งทำงานเป็นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศส นำท่านเดินข้ามสะพานไม้ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น (KAPELLBRUCKE) ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอดทอดตัวข้ามแม่น้ำ รุซซ์ (REUSS) อายุเก่าแก่กว่า 400 ปี และยังเป็นสัญลักษณ์ของสวิส…อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าชั้นนำของสวิสตามอัธยาศัย อาทิ นาฬิกาชั้นนำ ผ้าลูกไม้สวิส ช็อคโกแลต มีดพับวิคทอเรีย นาฬิกากุ๊กกู ฯลฯ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก GRAND EUROPE Hotel หรือเทียบเท่า

Day 3 : นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส - ทะเลสาบเมืองลูกาโน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิ้ลเบิร์ก เพื่อนำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส ซึ่งมีความสูง 10,000 ฟีทจากระดับน้ำทะเล ให้ท่านได้สนุกกับการเล่นหิมะและถ่ายรูปบนยอดเขา จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางลงจากยอดเขาโดยกระเช้าไฟฟ้า
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทาง สู่เมืองตากอากาศทางตอนใต้ของประเทศ เมืองลูกาโน่ ท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามบริเวณด้านหน้าเมืองซึ่งมีทะเลสาบและเทือกเขาตั้งตระหง่านอยู่ ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก movenpic Hotel หรือเทียบเท่า

Day 4 : มิลาน - เวนิส
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน เมืองเศรษฐกิจของประเทศอิตาลี นำท่านถ่ายรูปกับความยิ่งใหญ่ของ มหาวิหารดูโอโม่ และท่านยังได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของยุโรปได้ที่บริเวณแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง ไม่ว่าจะเป็น หลุยส์ กุชชี่ ปาดา หลายหลายแบรนด์เนมมากมาย  
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส เมืองท่าที่มีชื่อเสียงมานานทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอิตาลี ที่เรียกว่า ราชินีแห่งทะเลอาเดรียติก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก mercure mestre Hotel หรือเทียบเท่า

Day 5 : ล่องเรือเกาะเวนิส - ปิซ่า
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อล่องเรือสู่ เกาะเวนิส จากนั้น เป็นการเดินเที่ยวชมย่านเมืองเก่าที่เรียกว่า จัตุรัสซานมาโค ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับสถานที่สำคัญ อนุสาวรีย์วิคเตอร์เอมมานูเอล(บิดาแห่งอิตาลี), สะพานถอยหายใจ, มหาวิหารเซ็นต์มาร์ค, จัตุรัสซานมาโค และช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนม หรือ จะนั่งจิบกาแฟพร้อมฟังดนตรีแจ๊สตามอัธยาศัย   
(ท่านใดต้องการนั่งเรือกอนโดล่า กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า ค่าเรือลำละประมาณ 5,000 บาท นั่งได้ 6 ท่าน) ได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางกลับสู่ฝั่งแผ่นดินใหญ่
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองปิซ่า ทางด้านทิศตะวัน ซึ่งติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก HOTEL GALILEEI หรือเทียบเท่า

Day 6 : ปีซ่า - กรุงโรม
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำเดินทางสู่ บริเวณจตุรัสคัมโป เพื่อให้ท่านได้ถ่ายรูปกับความมหัศจรรย์ของ หอเอนแห่งเมืองปิซ่า ซึ่งเป็นหอระฆังสูง 8 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่ภายในจตุรัสคัมโป และท่านยังได้ถ่ายรูปกับ วิหารแห่งเมืองปิซ่า และ โบสถ์สำหรับทำพิธีศีลจุมของศาสนาคริสต์ ซึ่งสร้างในช่วงเวลาเดียวกันกับหอเอน และใช้หินอ่อนชนิดเดียวกันทั้งหมด ได้เวลา นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงโรม 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย คณะเดินทางต่อสู่ กรุงโรม ระหว่างทางพักผ่อนตามอัธยาศัย เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันสวยงามของสองข้างทางตลอดการเดินทาง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก HOLIDAY INN hotel หรือเทียบเท่า

Day 7 : เที่ยวชมกรุงโรม
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ นครรัฐวาติกัน เพื่อชมความยิ่งใหญ่และสวยงามของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ศูนย์กลางของคริสตจักรดิ์ จากนั้นนำท่านไปถ่ายรูปความสิ่งมหัศจรรย์ของคนโรมันได้สร้างไว้นั่นคือ สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม สถานที่ใช้ประลองยุทธอันยิ่งใหญ่ในยุครุ่งเรือง
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ น้ำพุเทรวี่ (THREE COINS IN THE FOUNTAIN) ซึ่งเป็นแลนมาร์คที่สวยงาม นักท่องเที่ยวทุกคนมาที่นี่จะต้องได้มีการโยนเหรียญทิ้งไว้ที่นี่ถึงสามเหรียญด้วยกัน และ ต่อจากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งบริเวณย่านบันไดสเปน ของกรุงโรม ณ บริเวณ ถนนเวียคอนดอทติ
จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับ สู่ กรุงเทพฯ
22.05 น.      ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK096/EK372
***แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ

Day 8 : กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)
18.55 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…..


ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ซูริค อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมสวิตเซอร์แลนด์ ราคาใกล้เคียงกัน