ทัวร์ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม


สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ลูเซิร์น ปารีส อัมสเตอร์ดัม เที่ยวยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ซูริค ลูเซิร์น นั่งกระเช้าขึ้นเขาทิทลิส บาเซิล นั่งรถไฟด่วน ปารีส ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ พระราชวังแวร์ซาย บรัสเซล หมู่บ้านกังหันลม โวเลนดัม อัมสเตอร์ดัม ล่องเรือหลังคากระจก
รหัสโปรแกรม : 21896
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ลูเซิร์น ปารีส อัมสเตอร์ดัม by Emirates 8 วัน 5 คืน
EURO47 : สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยมเนเธอร์แลนด์ BY EK

8 วัน 5 คืน

เที่ยวยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ซูริค ลูเซิร์น นั่งกระเช้าขึ้นเขาทิทลิส บาเซิล นั่งรถไฟด่วน ปารีส ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ พระราชวังแวร์ซาย บรัสเซล หมู่บ้านกังหันลม โวเลนดัม อัมสเตอร์ดัม ล่องเรือหลังคากระจก

Day 1 :
22.00 น.          พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 8-9 สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

Day 2 :
01.05 น.          ออกเดินทางสู่ เมืองซูริค โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385/EK087
*** แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ
12.25 น.          (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินเมืองซูริค (ZURICH) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว …
                   …เดินทางถึงเมืองลูเซิร์น (LUCERNE) นำท่านถ่ายรูปคู่กับ อนุสาวรีย์สิงโต (LION MONUMENT) ซึ่งแกะสลักอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมืองเป็นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิสซึ่งทำงานเป็นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศส นำท่านเดินข้ามสะพานไม้ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น (KAPELLBRUCKE) ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอดทอดตัวข้ามแม่น้ำ รุซซ์ (REUSS) อายุเก่าแก่กว่า 400 ปี และยังเป็นสัญลักษณ์ของสวิส…อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าชั้นนำของสวิสตามอัธยาศัย อาทิ นาฬิกาชั้นนำ ผ้าลูกไม้สวิส ช็อคโกแลต มีดพับวิคทอเรีย นาฬิกากุ๊กกู ฯลฯ
ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก              GRAND EUROPE Hotel หรือเทียบเท่า

Day 3 :
เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
                     นำท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิ้ลเบิร์ก เพื่อนำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส ซึ่งมีความสูง 10,000 ฟีทจากระดับน้ำทะเล ให้ท่านได้สนุกกับการเล่นหิมะและถ่ายรูปบนยอดเขา จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางลงจากยอดเขาโดยกระเช้าไฟฟ้า
เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
                      นำท่านเดินทางสู่ บาเซิล เมืองใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศสวิสทางด้านเศรษฐกิจ ตั้งอยู่ชายแดน สวิส เยอรมัน ฝรั่งเศส ซึ่งมีแม่น้ำไรน์ไหลผ่านเข้ามาในตัวเมือง ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ BASEL MINSTER มหาวิหารโกธิคที่มียอดแหลมคู่ ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำไรน์ และเดินเล่นย่านเมืองเก่า จัตุรัส MINSTER ทางบริษัทเราบอกได้เลยว่าเมืองนี้สวยและคลาสสิคมากๆ
ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก              ASTRORIA Hotel หรือเทียบเท่า

Day 4 :
เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟด่วน (ใช้เวลาเพียงประมาณ 3 ชม. จากสวิสถึงปารีส ซึ่งถ้าเป็นรถบัสเดินทางทั้งวัน)
08.34 น.        รถไฟออกเดินทางสู่ กรุงปารีส
11.38 น.        คณะเดินทางถึงสถานีรถไฟ ปารีสลียอง
เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย               นำท่านเดินทางสู่ เขตแวร์ซายส์ เพื่อนำท่านเข้าชมภายใน ความสวยงามและยิ่งใหญ่ของพระราชวังในสมัยราชวงศ์บลูบรองส์ ชมความอลังการในห้องต่างๆของพระราชวัง ( การเข้าวังคณะทัวร์เราเข้าช่องแบบกรุ๊ป VIP ไม่ต้องไปต่อแถวยาวให้เสียเวลา ) ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงปารีส ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ ประตูชัยนโปเลียน ซึ่งตั้งอยู่บนถนนฌ๊องเซลิเซ่ (Champs Elysees), หอไอเฟล สัญลักษณ์กรุงปารีส
ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก              MERCURE Hotel หรือเทียบเท่า

Day 5 :
เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
                     นำท่าน ล่องเรือ ชมความงดงามสองฝรั่งของแม่น้ำแซนน์(ใช้เวลาในการล่องประมาณ 1 ชม.) ท่านจะได้เห็นความงามของสองฝั่งแม่น้ำ อาทิเช่น สะพานอเล็กซานเดอร์, โบสถ์นอร์ทเทอดาม , ลานประหารคอร์นคอร์ด, โบสถ์แองวาลิด, หอไอเฟล, ตัวอาคารพระราชวังลุฟว์
                   จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่มีชื่อเสียงของ มหานครปารีส มหานครแห่งแฟชั่นและช้อปปิ้งน้ำหอม ครีม เครื่องสำอางต่างๆมากมาย
กลางวัน       อิสระอาหารเพื่อมีเวลาในการช้อปิ้งอย่างเต็มที่
                  นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงบรัสเซล ประเทศเบลเยี่ยม
ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก           HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 6 :
เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเข้าสู่ย่านเมืองเก่ากรุงบรัสเซล ณ จัตุรัสกรังปลาส(GRAND PALACE) จตุรัสที่สวยงามมากๆซึ่งมีศาลาว่าการ ตัวอาคารต่างๆที่งดงามรายล้อมบริเวณจัตุรัส และให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ เมนเนเก้นพิส(หนูน้อยยืนฉี่) สัญลักษณ์เบลเยี่ยม และ ซื้อช้อคโกแลตแฮนเมดที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สัญลักษณ์อีกอย่างของเบลเยี่ยมนั่นคือ อะตอมเมี่ยม สัญลักษณ์งานเอ็กโปอันยิ่งใหญ่ของประเทศนี้
เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย               นำท่านเดินทางสู่ เมืองโวเลนดัม(หมู่บ้านชาวปะมง) ท่านจะได้พบกับความงดของหมู่บ้านนี้แบบไม่มีลืมเลือน ซึ่งตั้งอยู่บนถนนที่เรียกว่า HEVEN STREET ให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซานสคาน(หมู่บ้านกังหันลม) ให้ท่านได้ถ่ายรูปสัญลักษณ์ของประเทศเนเธอร์แลนด์เก็บไว้เป็นที่ระลึก
ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก              MERCURE hotel หรือเทียบเท่า

Day 7 :
เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางเข้าสู่ ย่านเมืองเก่าของกรุงอัมสเตอร์ดัม ถ่ายรูปกับ พระราชวังหลวงเก่า ROYAL PALACE ณ ย่านดามสแควร์ และ NATIONAL MONUMENT จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อล่องเรือหลังคากระจก ชมสองฝั่งคลองบ้านเรือนสมัยศตวรรษที่ 17 ของกรุงอัมสเตอร์ดัม และให้ท่านได้ชมศูนย์เจียรไนเพชรที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
เดือนมีนาคม-พฤษภาคม สวนเคอร์เค่นฮอฟเปิด ทางบริษัทจัดนำคณะเข้าชมสวนดอกไม้ ณ เมืองลิสเซ่ ชมดอกทิวลิปและเหล่าบรรดาพรรณไม้ต่าง ๆ
                    จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับ สู่ กรุงเทพฯ
21.50 น.          ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK150/EK372
***แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ

Day 8 :
18.55 น.          เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…..


ส่ง Email ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jan 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Mar 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Apr 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
25 ม.ค – 01 ก.พ 2565 อังคาร - อังคาร 69,900
09 – 16 ก.พ 2565 พุธ - พุธ 69,900
17 – 24 ก.พ 2565 พฤหัส - พฤหัส 69,900
23 ก.พ – 02 มี.ค 2565 พุธ - พุธ 69,900
06 – 13 มี.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 69,900
18 – 25 มี.ค 2565 ศุกร์ - ศุกร์ 69,900
21 – 28 มี.ค 2565 จันทร์ - จันทร์ 69,900
03 – 10 เม.ย 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 69,900
17 – 24 เม.ย 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 69,900
24 เม.ย – 01 พ.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 69,900
01 – 08 พ.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 69,900
22 – 29 พ.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 69,900
29 พ.ค – 05 มิ.ย 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 69,900
05 – 12 มิ.ย 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 69,900
19 – 26 มิ.ย 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 69,900
26 มิ.ย – 03 ก.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 69,900
03 – 10 ก.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 69,900
17 – 24 ก.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 69,900
24 – 31 ก.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 69,900

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม สวิตเซอร์แลนด์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ราคาใกล้เคียงกัน