ทัวร์ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ซูริค ลูเซิร์น ปารีส อัมสเตอร์ดัม ทิตลิส by Emirates 8 วัน 5 คืน
EURO47 : สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ BY EK

8 วัน 5 คืน

นั่งกระเช้าขึ้นเขาทิตลิส บาเซิล นั่งรถไฟด่วน ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ พระราชวังแวร์ซาย บรัสเซล หมู่บ้านกังหันลม โวเลนดัม อัมสเตอร์ดัม ล่องเรือหลังคากระจก #พัก5ดาว #เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ #รวมวีซ่าแล้ว

Day 1 : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
Day 2 : กรุงเทพฯ - ซูริค - ลูเซิร์น
Day 3 : นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาทิตลิส - บาเซิล
Day 4 : นั่งรถไฟด่วนเข้าสู่ ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์
Day 5 : ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ - บรัสเซล (เบลเยี่ยม)
Day 6 : จัตุรัสกรังปลาส - อะตอมเมียม - โวเลนดัม - ซานส์คานส์
Day 7 : อัมสเตอร์ดัม
Day 8 : กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)

----- อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม -----

Day 1 : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
22.00 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 8-9 สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

Day 2 : กรุงเทพฯ - ซูริค - ลูเซิร์น
01.05 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองซูริค โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385/EK087
*** แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ
12.25 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินเมืองซูริค (ZURICH) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว …
…เดินทางถึงเมืองลูเซิร์น (LUCERNE) นำท่านถ่ายรูปคู่กับ อนุสาวรีย์สิงโต (LION MONUMENT) ซึ่งแกะสลักอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมืองเป็นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิสซึ่งทำงานเป็นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศส นำท่านเดินข้ามสะพานไม้ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น (KAPELLBRUCKE) ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอดทอดตัวข้ามแม่น้ำ รุซซ์ (REUSS) อายุเก่าแก่กว่า 400 ปี และยังเป็นสัญลักษณ์ของสวิส…อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าชั้นนำของสวิสตามอัธยาศัย อาทิ นาฬิกาชั้นนำ ผ้าลูกไม้สวิส ช็อคโกแลต มีดพับวิคทอเรีย นาฬิกากุ๊กกู ฯลฯ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก GRAND EUROPE Hotel หรือเทียบเท่า

Day 3 : นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาทิตลิส - บาเซิล
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิ้ลเบิร์ก เพื่อนำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส ซึ่งมีความสูง 10,000 ฟีทจากระดับน้ำทะเล ให้ท่านได้สนุกกับการเล่นหิมะและถ่ายรูปบนยอดเขา จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางลงจากยอดเขาโดยกระเช้าไฟฟ้า
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ บาเซิล เมืองใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศสวิสทางด้านเศรษฐกิจ ตั้งอยู่ชายแดน สวิส เยอรมัน ฝรั่งเศส ซึ่งมีแม่น้ำไรน์ไหลผ่านเข้ามาในตัวเมือง ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ BASEL MINSTER มหาวิหารโกธิคที่มียอดแหลมคู่ ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำไรน์ และเดินเล่นย่านเมืองเก่า จัตุรัส MINSTER ทางบริษัทเราบอกได้เลยว่าเมืองนี้สวยและคลาสสิคมากๆ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก ASTRORIA Hotel หรือเทียบเท่า

Day 4 : นั่งรถไฟด่วนเข้าสู่ ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟด่วน (ใช้เวลาเพียงประมาณ 3 ชม. จากสวิสถึงปารีส ซึ่งถ้าเป็นรถบัสเดินทางทั้งวัน)
08.34 น. รถไฟออกเดินทางสู่ กรุงปารีส
11.38 น. คณะเดินทางถึงสถานีรถไฟ ปารีสลียอง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เขตแวร์ซายส์ เพื่อนำท่านเข้าชมภายใน ความสวยงามและยิ่งใหญ่ของพระราชวังในสมัยราชวงศ์บลูบรองส์ ชมความอลังการในห้องต่างๆของพระราชวัง ( การเข้าวังคณะทัวร์เราเข้าช่องแบบกรุ๊ป VIP ไม่ต้องไปต่อแถวยาวให้เสียเวลา ) ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงปารีส ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ ประตูชัยนโปเลียน ซึ่งตั้งอยู่บนถนนฌ๊องเซลิเซ่ (Champs Elysees), หอไอเฟล สัญลักษณ์กรุงปารีส
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก MERCURE Hotel หรือเทียบเท่า

Day 5 : ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ - บรัสเซล (เบลเยี่ยม)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่าน ล่องเรือ ชมความงดงามสองฝรั่งของแม่น้ำแซนน์(ใช้เวลาในการล่องประมาณ 1 ชม.) ท่านจะได้เห็นความงามของสองฝั่งแม่น้ำ อาทิเช่น สะพานอเล็กซานเดอร์, โบสถ์นอร์ทเทอดาม , ลานประหารคอร์นคอร์ด, โบสถ์แองวาลิด, หอไอเฟล, ตัวอาคารพระราชวังลุฟว์
จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่มีชื่อเสียงของ มหานครปารีส มหานครแห่งแฟชั่นและช้อปปิ้งน้ำหอม ครีม เครื่องสำอางต่างๆมากมาย
กลางวัน อิสระอาหารเพื่อมีเวลาในการช้อปิ้งอย่างเต็มที่
นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงบรัสเซล ประเทศเบลเยี่ยม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 6 : จัตุรัสกรังปลาส - อะตอมเมียม - โวเลนดัม - ซานส์คานส์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเข้าสู่ย่านเมืองเก่ากรุงบรัสเซล ณ จัตุรัสกรังปลาส(GRAND PALACE) จตุรัสที่สวยงามมากๆซึ่งมีศาลาว่าการ ตัวอาคารต่างๆที่งดงามรายล้อมบริเวณจัตุรัส และให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ เมนเนเก้นพิส(หนูน้อยยืนฉี่) สัญลักษณ์เบลเยี่ยม และ ซื้อช้อคโกแลตแฮนเมดที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สัญลักษณ์อีกอย่างของเบลเยี่ยมนั่นคือ อะตอมเมี่ยม สัญลักษณ์งานเอ็กโปอันยิ่งใหญ่ของประเทศนี้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองโวเลนดัม(หมู่บ้านชาวปะมง) ท่านจะได้พบกับความงดของหมู่บ้านนี้แบบไม่มีลืมเลือน ซึ่งตั้งอยู่บนถนนที่เรียกว่า HEVEN STREET ให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซานสคาน(หมู่บ้านกังหันลม) ให้ท่านได้ถ่ายรูปสัญลักษณ์ของประเทศเนเธอร์แลนด์เก็บไว้เป็นที่ระลึก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก MERCURE hotel หรือเทียบเท่า

Day 7 : อัมสเตอร์ดัม
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางเข้าสู่ ย่านเมืองเก่าของกรุงอัมสเตอร์ดัม ถ่ายรูปกับ พระราชวังหลวงเก่า ROYAL PALACE ณ ย่านดามสแควร์ และ NATIONAL MONUMENT จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อล่องเรือหลังคากระจก ชมสองฝั่งคลองบ้านเรือนสมัยศตวรรษที่ 17 ของกรุงอัมสเตอร์ดัม และให้ท่านได้ชมศูนย์เจียรไนเพชรที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
เดือนมีนาคม-พฤษภาคม สวนเคอร์เค่นฮอฟเปิด ทางบริษัทจัดนำคณะเข้าชมสวนดอกไม้ ณ เมืองลิสเซ่ ชมดอกทิวลิปและเหล่าบรรดาพรรณไม้ต่าง ๆ
จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับ สู่ กรุงเทพฯ
21.50 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK150/EK372
                                         ***แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ

Day 8 : กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
18.55 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…..ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
06 – 13 ส.ค 2565 เสาร์ - เสาร์ 74,900 FULL
20 – 27 ส.ค 2565 เสาร์ - เสาร์ 74,900 FULL
03 – 10 ก.ย 2565 เสาร์ - เสาร์ 74,900
17 – 24 ก.ย 2565 เสาร์ - เสาร์ 74,900
24 ก.ย – 01 ต.ค 2565 เสาร์ - เสาร์ 74,900
08 – 15 ต.ค 2565 เสาร์ - เสาร์ 74,900
15 – 22 ต.ค 2565 เสาร์ - เสาร์ 74,900
22 – 29 ต.ค 2565 เสาร์ - เสาร์ 74,900
29 ต.ค – 05 พ.ย 2565 เสาร์ - เสาร์ 74,900
12 – 19 พ.ย 2565 เสาร์ - เสาร์ 74,900
26 พ.ย – 03 ธ.ค 2565 เสาร์ - เสาร์ 74,900
03 – 10 ธ.ค 2565 เสาร์ - เสาร์ 84,900
10 – 17 ธ.ค 2565 เสาร์ - เสาร์ 74,900
17 – 24 ธ.ค 2565 เสาร์ - เสาร์ 74,900
24 – 31 ธ.ค 2565 เสาร์ - เสาร์ 84,900
29 ธ.ค 2565 – 05 ม.ค 2566 พฤหัส - พฤหัส 84,900
31 ธ.ค 2565 – 07 ม.ค 2566 เสาร์ - เสาร์ 84,900

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ซูริค อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ราคาใกล้เคียงกัน