ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ซูริค ลูเซิร์น เขาทิตลิส แฟรงเฟิร์ท by Emirates 8 วัน 5 คืน
EURO46 : สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ BY EK

8 วัน 5 คืน

นั่งกระเช้าขึ้นเขาทิตลิส บาเซิล ปราสาทแห่งไฮเดลเบิร์ก ล่องเรือแม่น้ำไรน์ อัมสเตอร์ดัม โวเลนดัมหมู่บ้านชาวประมง ซานซานหมู่บ้านกังหันลม ล่องเรือหลังคากระจกชมกรุงอัมสเตอร์ดัม #เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ #รวมวีซ่าแล้ว #พัก5ดาว

Day 1 : กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
Day 2 : กรุงเทพ - ซูริค - ลูเซิร์น
Day 3 : นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาทิตลิส - บาเซิล
Day 4 : ปราสาทเมืองไฮเดลเบิร์ก-แฟรงเฟิร์ท
Day 5 : ล่องเรือแม่น้ำไรน์อันสุดแสนจะโรแมนติก - อัมสเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์
Day 6 : ล่องเรือหลังคากระจก - หมู่บ้านโวเลนดัม
Day 7 : อัมสเตอร์ดัม
Day 8 : กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)

----- อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม -----

Day 1 : กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
22.00 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 8-9 สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

Day 2 : กรุงเทพ - ซูริค - ลูเซิร์น
01.05 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองซูริค โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385/EK087
*** แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ
12.25 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินเมืองซูริค (ZURICH) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว …
…เดินทางถึงเมืองลูเซิร์น (LUCERNE) นำท่านถ่ายรูปคู่กับ อนุสาวรีย์สิงโต (LION MONUMENT) ซึ่งแกะสลักอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมืองเป็นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิสซึ่งทำงานเป็นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศส นำท่านเดินข้ามสะพานไม้ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น (KAPELLBRUCKE) ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอดทอดตัวข้ามแม่น้ำ รุซซ์ (REUSS) อายุเก่าแก่กว่า 400 ปี และยังเป็นสัญลักษณ์ของสวิส…อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าชั้นนำของสวิสตามอัธยาศัย อาทิ นาฬิกาชั้นนำ ผ้าลูกไม้สวิส ช็อคโกแลต มีดพับวิคทอเรีย นาฬิกากุ๊กกู ฯลฯ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก GRAND EUROPE Hotel หรือเทียบเท่า

Day 3 : นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาทิตลิส - บาเซิล
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิ้ลเบิร์ก เพื่อนำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส ซึ่งมีความสูง 10,000 ฟีทจากระดับน้ำทะเล ให้ท่านได้สนุกกับการเล่นหิมะและถ่ายรูปบนยอดเขา จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางลงจากยอดเขาโดยกระเช้าไฟฟ้า
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ บาเซิล เมืองใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศสวิสทางด้านเศรษฐกิจ ตั้งอยู่ชายแดน สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน ฝรั่งเศส ซึ่งมีแม่น้ำไรน์ไหลผ่านเข้ามาในตัวเมือง ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ BASEL MINSTER มหาวิหารโกธิคที่มียอดแหลมคู่ ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำไรน์ และเดินเล่นย่านเมืองเก่า จัตุรัส MINSTER ทางบริษัทเราบอกได้เลยว่าเมืองนี้สวยและคลาสสิคมากๆ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก ASTRORIA Hotel หรือเทียบเท่า

Day 4 : ปราสาทเมืองไฮเดลเบิร์ก-แฟรงเฟิร์ท
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำเนคการ์ ซึ่งมีปราสาทไฮเดลเบิร์กเป็นจุดสำคัญที่นักท่องเที่ยวซึ่งยืนอยู่บนสะพานอันเก่าแก่กลางแม่น้ำเนคการ์ ท่านสามารถถ่ายรูปกับความงามของปราสาทไฮเดลเบิร์กที่ตั้งตระหง่านบนภูเขาด้านบน และเมืองนี้จัดได้ว่าเป็นเมืองแห่งมหาวิทยาลัยของประเทศเยอรมันเลยทีเดียว
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงเฟิร์ท เมืองเศรฐกิจของเยอรมัน นำท่านถ่ายรูปกับตัวอาคารโรเมอร์ ย่านโรเมอร์สแควร์ ศาลาว่าการเมืองแฟรงเฟิร์ท แฟรงเฟิร์ทโดม และเดินทางไปยังบริเวณริม แม่น้ำไมน์ ถ่ายรูปกับวิวอันงดงามริมแม่น้ำ ถ่ายรูปกับโบสถ์เซนต์ปอล์ และ โบสถ์เซนต์นิโคลาส
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก MERCURE Hotel หรือเทียบเท่า

Day 5 : ล่องเรือแม่น้ำไรน์อันสุดแสนจะโรแมนติก - อัมสเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรือเมืองบอบปาร์ด เมืองเล็ก ๆ ที่สวยงามริมแม่น้ำไรน์ เพื่อนำท่าน ล่องเรือชมความงดงดงามสองฝั่งของแม่น้ำไรน์ไม่ว่าจะเป็นปราสาทต่างๆบนเนินเขา ด่านเก็บภาษีกลางแม่น้ำไรน์ในสมัยโบราณ ผ่านหน้าผาหินที่ชื่อว่า ลอเลอไรน์ จนกระทั่งเดินทางถึงเมืองเซนกอล์ ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.ในการล่องเรือ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ระหว่างทางพักผ่อนตามอัธาศัยชมทิวทัศน์ของสองข้างทางตลอดการเดินทาง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก MERCURE HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 6 : ล่องเรือหลังคากระจก - หมู่บ้านโวเลนดัม
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อ ล่องเรือหลังคากระจก ชมความงามสวยงามสองฝั่งคลองในกรุงอัมสเตอร์ดัม
จากนั้นนำท่านชม ศูนย์เจียระไนเพชรกรุงอัมสเตอร์ดัม ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองโวเลนดัม(หมู่บ้านชาวปะมง) ท่านจะได้พบกับความงดของหมู่บ้านนี้แบบไม่มีลืมเลือน ซึ่งตั้งอยู่บนถนนที่เรียกว่า HEVEN STREET ให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซานส์สคานส์ (หมู่บ้านกังหันลม) ให้ท่านได้ถ่ายรูปสัญลักษณ์ของประเทศเนเธอร์แลนด์เก็บไว้เป็นที่ระลึก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร       
ที่พัก MERCURE hotel หรือเทียบเท่า

Day 7 : อัมสเตอร์ดัม
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางเข้าสู่ ย่านเมืองเก่าของกรุงอัมสเตอร์ดัม ถ่ายรูปกับ พระราชวังหลวงเก่า ROYAL PALACE ณ ย่านดามสแควร์ และ NATIONAL MONUMENT และให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมและสินค้าของที่ระลึกต่างๆของประเทศเนเธอร์แลนด์
เดือนมีนาคม-พฤษภาคม สวนเคอร์เค่นฮอฟเปิด ทางบริษัทจัดนำคณะเข้าชมสวนดอกไม้ ณ เมืองลิสเซ่
ชมดอกทิวลิปและเหล่าบรรดาพรรณไม้ต่าง ๆ
จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับ สู่ กรุงเทพฯ
21.50 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK150/EK372
                                    ***แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ

Day 8 : กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
18.55 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…..ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
07 – 14 ส.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 74,900 FULL
21 – 28 ส.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 74,900 FULL
28 ส.ค – 04 ก.ย 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 74,900 FULL
04 – 11 ก.ย 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 74,900
18 – 25 ก.ย 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 74,900
25 ก.ย – 02 ต.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 74,900
02 – 09 ต.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 74,900
09 – 16 ต.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 74,900
16 – 23 ต.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 74,900
23 – 30 ต.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 74,900
06 – 13 พ.ย 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 74,900
20 – 27 พ.ย 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 74,900
27 พ.ย – 04 ธ.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 74,900
04 – 11 ธ.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 74,900
11 – 18 ธ.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 74,900
23 – 30 ธ.ค 2565 ศุกร์ - ศุกร์ 84,900
30 ธ.ค 2565 – 06 ม.ค 2566 ศุกร์ - ศุกร์ 84,900

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ซูริค อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมสวิตเซอร์แลนด์ ราคาใกล้เคียงกัน