ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี


สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ ซูริค ลูเซิร์น เขาทิทลิส แฟรงเฟิร์ท เที่ยวยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ ซูริค ลูเซิร์น นั่งกระเช้าขึ้นเขาทิทลิส บาเซิล ปราสาทแห่งไฮเดลเบิร์ก แฟรงเฟิร์ท ล่องเรือแม่น้ำไรน์ อัมสเตอร์ดัม โวเลนดัมหมู่บ้านชาวประมง ซานซานหมู่บ้านกังหันลม ล่องเรือหลังคากระจกชมกรุงอัมสเตอร์ดัม
รหัสโปรแกรม : 21895
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ ซูริค ลูเซิร์น เขาทิทลิส แฟรงเฟิร์ท by Emirates 8 วัน 5 คืน
EURO46 : สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ BY EK

8 วัน 5 คืน

เที่ยวยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ ซูริค ลูเซิร์น นั่งกระเช้าขึ้นเขาทิทลิส บาเซิล ปราสาทแห่งไฮเดลเบิร์ก แฟรงเฟิร์ท ล่องเรือแม่น้ำไรน์ อัมสเตอร์ดัม โวเลนดัมหมู่บ้านชาวประมง ซานซานหมู่บ้านกังหันลม ล่องเรือหลังคากระจกชมกรุงอัมสเตอร์ดัม

Day 1 :
22.00 น.          พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 8-9 สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

Day 2 :
01.05 น.                    ออกเดินทางสู่ เมืองซูริค โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385/EK087
*** แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ
12.25 น.          (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินเมืองซูริค (ZURICH) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว …
                   …เดินทางถึงเมืองลูเซิร์น (LUCERNE) นำท่านถ่ายรูปคู่กับ อนุสาวรีย์สิงโต (LION MONUMENT) ซึ่งแกะสลักอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมืองเป็นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิสซึ่งทำงานเป็นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศส นำท่านเดินข้ามสะพานไม้ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น (KAPELLBRUCKE) ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอดทอดตัวข้ามแม่น้ำ รุซซ์ (REUSS) อายุเก่าแก่กว่า 400 ปี และยังเป็นสัญลักษณ์ของสวิส…อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าชั้นนำของสวิสตามอัธยาศัย อาทิ นาฬิกาชั้นนำ ผ้าลูกไม้สวิส ช็อคโกแลต มีดพับวิคทอเรีย นาฬิกากุ๊กกู ฯลฯ
ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก              GRAND EUROPE Hotel หรือเทียบเท่า

Day 3 : 
เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
                     นำท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิ้ลเบิร์ก เพื่อนำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส ซึ่งมีความสูง 10,000 ฟีทจากระดับน้ำทะเล ให้ท่านได้สนุกกับการเล่นหิมะและถ่ายรูปบนยอดเขา จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางลงจากยอดเขาโดยกระเช้าไฟฟ้า
เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
                      นำท่านเดินทางสู่ บาเซิล เมืองใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศสวิสทางด้านเศรษฐกิจ ตั้งอยู่ชายแดน สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน ฝรั่งเศส ซึ่งมีแม่น้ำไรน์ไหลผ่านเข้ามาในตัวเมือง ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ BASEL MINSTER มหาวิหารโกธิคที่มียอดแหลมคู่ ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำไรน์ และเดินเล่นย่านเมืองเก่า จัตุรัส MINSTER ทางบริษัทเราบอกได้เลยว่าเมืองนี้สวยและคลาสสิคมากๆ
ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก              ASTRORIA Hotel หรือเทียบเท่า

Day 4 :
เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำเนคการ์ ซึ่งมีปราสาทไฮเดลเบิร์กเป็นจุดสำคัญที่นักท่องเที่ยวซึ่งยืนอยู่บนสะพานอันเก่าแก่กลางแม่น้ำเนคการ์ ท่านสามารถถ่ายรูปกับความงามของปราสาทไฮเดลเบิร์กที่ตั้งตระหง่านบนภูเขาด้านบน และเมืองนี้จัดได้ว่าเป็นเมืองแห่งมหาวิทยาลัยของประเทศเยอรมันเลยทีเดียว
เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย               นำท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงเฟิร์ท เมืองเศรฐกิจของเยอรมัน นำท่านถ่ายรูปกับตัวอาคารโรเมอร์ ย่านโรเมอร์สแควร์ ศาลาว่าการเมืองแฟรงเฟิร์ท แฟรงเฟิร์ทโดม และเดินทางไปยังบริเวณริม แม่น้ำไมน์ ถ่ายรูปกับวิวอันงดงามริมแม่น้ำ ถ่ายรูปกับโบสถ์เซนต์ปอล์ และ โบสถ์เซนต์นิโคลาส
ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก              MERCURE Hotel หรือเทียบเท่า

Day 5 :
เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
                     นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรือเมืองบอบปาร์ด เมืองเล็ก ๆ ที่สวยงามริมแม่น้ำไรน์ เพื่อนำท่าน ล่องเรือชมความงดงดงามสองฝั่งของแม่น้ำไรน์ไม่ว่าจะเป็นปราสาทต่างๆบนเนินเขา ด่านเก็บภาษีกลางแม่น้ำไรน์ในสมัยโบราณ ผ่านหน้าผาหินที่ชื่อว่า ลอเลอไรน์ จนกระทั่งเดินทางถึงเมืองเซนกอล์ ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.ในการล่องเรือ
กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
                      นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ระหว่างทางพักผ่อนตามอัธาศัยชมทิวทัศน์ของสองข้างทางตลอดการเดินทาง
ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก              MERCURE HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 6 :
เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อ ล่องเรือหลังคากระจก ชมความงามสวยงามสองฝั่งคลองในกรุงอัมสเตอร์ดัม
จากนั้นนำท่านชม ศูนย์เจียระไนเพชรกรุงอัมสเตอร์ดัม ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย               นำท่านเดินทางสู่ เมืองโวเลนดัม(หมู่บ้านชาวปะมง) ท่านจะได้พบกับความงดของหมู่บ้านนี้แบบไม่มีลืมเลือน ซึ่งตั้งอยู่บนถนนที่เรียกว่า HEVEN STREET ให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซานส์สคานส์ (หมู่บ้านกังหันลม) ให้ท่านได้ถ่ายรูปสัญลักษณ์ของประเทศเนเธอร์แลนด์เก็บไว้เป็นที่ระลึก
ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร       
ที่พัก              MERCURE hotel หรือเทียบเท่า

Day 7 : 
เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางเข้าสู่ ย่านเมืองเก่าของกรุงอัมสเตอร์ดัม ถ่ายรูปกับ พระราชวังหลวงเก่า ROYAL PALACE ณ ย่านดามสแควร์ และ NATIONAL MONUMENT และให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมและสินค้าของที่ระลึกต่างๆของประเทศเนเธอร์แลนด์
เดือนมีนาคม-พฤษภาคม สวนเคอร์เค่นฮอฟเปิด ทางบริษัทจัดนำคณะเข้าชมสวนดอกไม้ ณ เมืองลิสเซ่
ชมดอกทิวลิปและเหล่าบรรดาพรรณไม้ต่าง ๆ
                     จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับ สู่ กรุงเทพฯ
21.50 น.        ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK150/EK372
***แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ

Day 8 :
18.55 น.          เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…..


ส่ง Email ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jan 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Mar 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Apr 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
25 ม.ค – 01 ก.พ 2565 อังคาร - อังคาร 69,900
09 – 16 ก.พ 2565 พุธ - พุธ 69,900
17 – 24 ก.พ 2565 พฤหัส - พฤหัส 69,900
23 ก.พ – 02 มี.ค 2565 พุธ - พุธ 69,900
06 – 13 มี.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 69,900
18 – 25 มี.ค 2565 ศุกร์ - ศุกร์ 69,900
21 – 28 มี.ค 2565 จันทร์ - จันทร์ 69,900
03 – 10 เม.ย 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 69,900
09 – 16 เม.ย 2565 เสาร์ - เสาร์ 79,900
10 – 17 เม.ย 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 79,900
11 – 18 เม.ย 2565 จันทร์ - จันทร์ 79,900
12 – 19 เม.ย 2565 อังคาร - อังคาร 79,900
17 – 24 เม.ย 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 69,900
24 เม.ย – 01 พ.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 69,900
01 – 08 พ.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 69,900
22 – 29 พ.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 69,900
29 พ.ค – 05 มิ.ย 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 69,900
05 – 12 มิ.ย 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 69,900
19 – 26 มิ.ย 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 69,900
26 มิ.ย – 03 ก.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 69,900
03 – 10 ก.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 69,900
17 – 24 ก.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 69,900
24 – 31 ก.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 69,900

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมสวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ราคาใกล้เคียงกัน