ทัวร์ ในประเทศ

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ วัดผาตากเสื้อ เขาสามวาฬ ถ้ำนาคา by Air Asia 3 วัน 2 คืน
WTUTH-FD005 : สายมู สงกรานต์ อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ ปังปุริเย่ BY FD

3 วัน 2 คืน

เที่ยวภาคอีสาน พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี เกาะคำชะโนด ถนนคนเดินอุดรธานี วัดป่าภูก้อน วัดผาตากเสื้อ SKYWALK วัดโพธิ์ชัย บึงกาฬ ถนนคนเดินบึงกาฬ เขาสามวาฬ ถ้ำนาคา

Day 1 :
04.00 น.     เช็คอิน สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก
                   เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย (FD)
06.40 น.     
ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง สู่ จังหวัดอุดรธานี ด้วยเที่ยวบิน FD3362 (DMK-UTH  06.40-07.50) **ไม่มีน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้เครื่อง และไม่มีอาหารบนเครื่อง**
07.50 น.     
เดินทางถึง สนามบินอุดรธานี
                   
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี ชมอาคารเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชการที่ 6 ตั้งอยู่ในเมืองอุดรธานี โดยจัดแสดงเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับจังหวัดอุดรธานีนับตั้งแต่ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ธรรมชาติวิทยา ธรณีวิทยา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม รวมถึงพระประวัติและพระเกียรติคุณของกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี
กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่1)  เมนูแหนมเนืองสุดพิเศษ!!
บ่าย            นำท่านเดินทางสู่ เกาะคำชะโนด สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และดินแดนลี้ลับตามความเชื่อเรื่องพญานาค ณ เกาะคำชะโนด จุดเชื่อมต่อระหว่างเมืองบาดาลและโลกมนุษย์ ตามตำนานที่เชื่อกันว่าเป็นที่สิงสถิตของพญานาคราชปู่ศรีสุทโธ และองค์แม่ศรีปทุมมานาคราชเทวี คำชะโนดมีลักษณะเป็นเกาะลอยน้ำ
                  สำหรับผู้ที่เข้ามาสักการะขอพรจะต้องถอดรองเท้าไว้ด้านนอก
                  กฎระเบียบข้อปฎิบัติ 6 ข้อ
                  1.ไม่จุดธูปเทียนบูชาในป่าคำชะโนด 
                  2.นำพานบายศรีหรือเครื่องเซ่นไหว้กลับ เพื่อเป็นการลดขยะ
                  3.ห้ามโยนเหรียญลงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ 
                  4.งดปล่อยปลาและสัตว์น้ำลงไปในแหล่งน้ำ 
                  5.ไม่ผูกผ้าแพร 7 สี  
                  6.ไม่ทาแป้งหรือขัดถูต้นไม้
เย็น            นำท่านอิสระ ถนนคนเดินเมืองอุดรธานี (อิสระอาหารเย็น) ท่านสามารถเลือกชมเลือกซื้อสินค้าทำมือ งานศิลปะ อาหาร เสื้อผ้า ให้ท่านได้เลือกชมอย่างอิสระ (ถนนคนเดินเปิดให้บริการวันศุกร์-เสาร์ เวลา 16.00-21.00 น.) หรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ที่พัก           นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมต้นคูณ หรือเทียบเท่า

Day 2 :
เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่2)
                   นำท่านเดินทางสู่ วัดป่าภูก้อน เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสมท้องที่บ้านนาคำใหญ่ รอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัด คือ อุดรธานี,เลยและหนองคาย มีวิหารมีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์ นำท่านสัการะ พระบรมสารีริกธาตุบรรจุ ในพระเกศพระร่วงโรจน์ศรีบูรพา ซึ่งเป็นประธานประดิษฐานหน้าองค์พระปฐมรัตนบูรพาจารย์มหาเจดีย์  และสัการะขอพระ พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี พระพุทธไสยาสน์หินอ่อนสีขาว ความยาว 20 เมตร สร้างด้วยหินอ่อนจากประเทศอิตาลี
กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (มื้อที่3)
                   นำท่านเดินทางสู่ วัดผาตากเสื้อ จังหวัดหนองคาย วัดตั้งอยู่บนยอดเขาสูง นำท่านชมไฮไลท์ของที่วัดแห่งนี้ คือ Skywalk พื้นกระจกที่ยื่นออกมาจากหน้าผา ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศชมวิวบนกระจกใส ชมวิวแม่น้ำโขงที่กั้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาว (ไม่รวมค่าเดินบนสกายวอลค์)
                    
นำท่านเข้าชม วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวงวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญของหนองคาย  นำท่านสักการะ หลวงพ่อพระใสอันศักดิ์สิทธิ์  พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่มีตำนานผูกพันกับทั้งชาวไทยและชาวลาว
                    จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จังหวัดบึงกาฬ (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นำท่านเดินอิสระเลือกซื้อสินค้าและ อิสระอาหารเย็น ณ  ตลาดต้องชมถนนคนเดิน  ให้ท่านได้เลือกชิมและชมอาหารของดีของท้องถิ่นและสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของจังหวัดบึงกาฬ สินค้าสินค้าเกษตร ผลไม้ตามฤดูกาล อาหารพื้นเมือง เสื้อผ้าแฟชั่น  ผ้าพื้นเมือง เป็นต้น (ตลาดเปิดวันศุกร์และวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 14.00 – 20.00 น.) หรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ที่พัก             นำท่านเข้าสู่ที่พัก BK PLACE HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 3 :
04.00 น.       นำท่านออกเดินทางสู่ จุดชมวิวหินสามวาฬ ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าภูสิงห์ เขตพื้นที่อนุรักษ์เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมพู ท่านจะได้ชมกลุ่มก้อนหินรูปทรงต่างๆ ที่สวยงามแปลกตา และถ้ำกระจายอยู่ทั่วทั้งพื้นที่ และชม หินสามวาฬ หินขนาดใหญ่ติด3ก้อนหน้าผาสูง รูปร่างคล้ายปลาวาฬเรียงกันยื่นออกไปสู่หน้าผา จึงเป็นที่มาขอวงชื่อ หินสามวาฬ เป็นจุดชมวิวที่สวยงามโดดเด่นของภูสิงห์ ท่านสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า
เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่4)
                     นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำนาคา อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ นำท่านชมรูปทรงของหินขนาดใหญ่ ที่มีรูปร่างคล้ายกับ งูยักษ์ หรือ พญานาค และทำให้ถ้ำแห่งนี้ และความลึกลับภายในถ้ำ โดยลักษณะหินมีความคล้ายกับลำตัวของพญานาค และเกล็ดของงูขนาดใหญ่ นอกจากนี้ ยังมีหินลัษณะเหมือนส่วนหัวของงูยักษ์ (สำหรับการเดิน ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร โดยทางเดินเป็นทางเดินดินสลับกับบันได และมีบางช่วงจะต้องดึงเชือก เส้นทางเดินป่าชัดเจนมีป้ายบอกทางและมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่างๆ เพื่อแนะนำและรักษาความปลอดภัย)
กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่5)
บ่าย              นำท่านเดินทางกลับสู่อุดรธานี (ใช้เวลาในการเดินทาง 3 ชั่วโมง
19.30 น.       
ออกเดินทางจากสนามบินอุดรธานี สู่ สนามบินดอนเมือง ด้วยเที่ยวบิน FD3357 (UTH-DMK 19.30-20.30) **ไม่มีน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้เครื่อง และไม่มีอาหารบนเครื่อง**
20.30 น.       
เดินทางถึงดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
23 – 25 ต.ค 2564 เสาร์ - จันทร์ 11,990 -

ทัวร์ในประเทศ อุดรธานี อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน