ทัวร์ ในประเทศ


อุดรธานี สกลนคร คานาบิส วัดภูตะเภาทอง วัดป่าดงไร่ คลินิกแพทย์แผนไทย คำชะโนด เที่ยวภาคอีสาน วัดภูตะเภาทอง วัดป่าดงไร่ บ้านคุณสุข คลินิกแพทย์แผนไทย อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ วัดถ้ำผาแด่น สกลนคร คำชะโนด ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีน มูลนิธิศาลเจ้าปู่-ย่า
รหัสโปรแกรม : 21877
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ อุดรธานี สกลนคร คานาบิส วัดภูตะเภาทอง วัดป่าดงไร่ คลินิกแพทย์แผนไทย คำชะโนด by Air Asia 3 วัน 2 คืน
WTUTH-FD010 : อุดร-สกล คานาบิส ทริปสายเขียว เที่ยวเชิงการแพทย์ BY FD

3 วัน 2 คืน

เที่ยวภาคอีสาน วัดภูตะเภาทอง วัดป่าดงไร่ บ้านคุณสุข คลินิกแพทย์แผนไทย อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ วัดถ้ำผาแด่น สกลนคร คำชะโนด ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีน มูลนิธิศาลเจ้าปู่-ย่า

Day 1 :
04.00 น.    เช็คอิน สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย (FD)
06.40 น.    ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง สู่ จังหวัดอุดรธานี ด้วยเที่ยวบิน FD3362 (DMK-UTH  06.40-07.50) **ไม่มีน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้เครื่อง และไม่มีอาหารบนเครื่อง**
07.50 น.    เดินทางถึง สนามบินอุดรธานี
08.30 น.    เดินทางสู่ วัดภูตะเภาทอง แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมะแห่งใหม่ นำท่านชมไฮไลท์ บริเวณบ่อน้ำที่กั้นกลางระหว่างหิน 2 ลูก ขอบบ่อเนรมิตพญานาคสีทองขนาดใหญ่ 2 ตัว เมื่อเงาของพญานาคสะท้อนในน้ำ รวมกับแสงของดวงอาทิตย์ในแต่ละช่วง จะเกิดปรากฏการณ์น้ำสีต่างๆ อย่างงดงาม
10.00 น.    เดินทางวสู่ วัดป่าสันติวนาราม (วัดป่าดงไร่) นำท่านชม พระอุโบสถกลางน้ำทรงดอกบัว หนึ่งเดียวในไทย ทรงดอกบัว 24 กลีบ กลางน้ำนั้นทำให้เรารู้สึกได้ถึงความสวยงามและความสงบร่มรื่นในจิตใจ
กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่1)
บ่าย            นำท่านเดินทาง สู่จังหวัดสกลนคร (ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง)
                  นำท่านเข้าชม อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ ชมความงามของดอกบัวหลากหลายสีกลางบึงและเต็มไปด้วยบัวพันธุ์ต่างๆ เป็นแหล่งศึกษาบัว
                  นำท่านสักการะ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ขอพรปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองสกลนคร องค์พระธาตุสร้างขึ้นรอบรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อพระองค์แสน พระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสนที่งดงาม
เย็น            รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2)
ที่พัก          นำท่านเข้าสู่ที่พัก @SAKON HOTEL หรือ เทียบเท่า

Day 2 :
เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่3)
08.30 น.    เดินทางออกจากโรงแรมสู่ บ้านคุณสุข คลินิกแพทย์แผนไทย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
09.30 น.    นำท่านเข้าชม บ้านคุณสุข คลินิกแพทย์แผนไทย สกลนคร โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร มีการคัดกรองผู้ป่วยกับทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์แผนไทย และ กัญชา ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการความร่วมมือทางการปฎิบัติการ และวิจัยการแพทย์แผนไทยเพื่อประชาชนทั่วไป และผู้ป่วยได้เข้าถึงการรักษาด้วยสมุนไพร และกัญชาได้อย่าครอบคลุมโดยผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านแพทย์แผนไทย และกัญชา
11.30 น.    นำท่านชมแปลงสมุนไพร ตำหรับยา และกัญชา ชมสมุนไพรไทย 16 ตำรับ เพื่อการรักษาทางการแพทย์
กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่4)
บ่าย          นำท่านเดินทางชม อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ โบสถ์คริสต์สีขาวขนาดใหญ่ออกแบบและสร้างด้วยสถาปัตยกรรมรูปทรงคล้ายเรือ สร้างเพื่อระลึกถึงการอพยพมาจากประเทศเวียดนามในราวปี 2427 และตั้งถิ่นฐานของคริสตชนในหมู่บ้านท่าแร่แห่งนี้ เป็นการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ยุคหลังสงครามอินโดจีน 
              นำท่าน วัดสวยบนเนินเขาแห่งสกลนคร ณ วัดถ้ำผาแด่น ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมของวัดและความงดงามของธรรมชาติท่ามกลาง เทือกเขาภูพาน และภูผาย เชื่อกันว่าในอดีตเคยเป็นสถานที่ปักกลดและปฎิบัติธรรมของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตและคณะครูบาอาจารย์สายวัดป่ากรรมฐาน
เย็น        รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5)
ที่พัก      นำท่านเข้าสู่ที่พัก @SAKON HOTEL หรือ เทียบเท่า

Day 3 :
เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่6)
08.30 น.  ออกเดินทางสู่ วังนาคินทร์ เกาะคำชะโนด (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 2 ชั่วโมง)
10.30 น.  คณะเดินทางถึง วัดป่าคำชะโนด ซึ่งมีลักษณะคล้ายๆ เกาะตั้งโดดเดี่ยวมีน้ำล้อมรอบภายในเกาะชะโนด มี ศาลพ่อปู่ศรีสุทโธนาคาและแม่ย่าศรีปทุมมานาคี ให้กราบไหว้ขอพรและมีบ่อน้ำศักด์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าเป็นทางเชื่อมต่อระหว่างเมืองมนุษย์และเมืองบาดาล หรือ “วังนาคินทร์”
กลางวัน   
รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่7)
                
นำท่านชม ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีน มูลนิธิศาลเจ้าปู่-ย่า เริ่มก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นจุดศูนย์รวมในการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีบรรพชนและหลักปรัญชาของพี่-น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดอุดรธานี โดยเริ่มมีแนวคิดการจัดสร้างในสมัยคณะกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่า สมัยที่ 58 และได้เริ่มรวบรวมกำลังทรัพย์จากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อซื้อที่ดินบริเวณด้านหน้าทางเข้าศาลเจ้าด้านทิศตะวันออก
17.30 น.  นำคณะเดินทางสู่สนามบินอุดรธานี
19.30 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอุดรธานี สู่ สนามบินดอนเมือง ด้วยเที่ยวบิน FD3357 (UTH-DMK 19.30-20.30)
**ไม่มีน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้เครื่อง และไม่มีอาหารบนเครื่อง**
20.30 น. 
เดินทางถึงดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


ส่ง Email ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Oct 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
23 – 25 ต.ค 2564 เสาร์ - จันทร์ 11,990
20 – 22 พ.ย 2564 เสาร์ - จันทร์ 11,990
04 – 06 ธ.ค 2564 เสาร์ - จันทร์ 11,990

ทัวร์ในประเทศ อุดรธานี อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน