ทัวร์ สเปน


มาดริด สเปน มาดริด อิสระท่องเที่ยว
รหัสโปรแกรม : 21840
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์สเปน มาดริด 4 วัน 3 คืน
Package Spain

4 วัน 3 คืน

สเปน มาดริด อิสระท่องเที่ยว

Day 1 :
          เดินทางสู่ประเทศสเปนด้วยตนเอง เช็คอินเคาน์เตอร์สายการบิน....

Day 2 :
          ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
          รถรับจากสนามบินเข้าสู่ โรงแรม HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า

Day 3 :
เช้า    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
         อิสระท่องเที่ยว ตามอัธยาศัย
ที่พัก  HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า

Day 4
เช้า    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
         อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย             
ที่พัก  HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า

Day 5
เช้า    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
         ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่สนามบิน รถรับจากโรงแรมส่งสนามบิน
         เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ด้วยตนเองโดยเที่ยวบินที่ ...

Day 6
         เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ

 


ส่ง Email ให้เพื่อน

ทัวร์สเปน มาดริด อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมสเปน โปรตุเกส ราคาใกล้เคียงกัน