แพ็คเกจทัวร์ กรีซ


ซานโตรีนี่ กรีซ ซานโตรีนี่ อิสระท่องเที่ยวในเมือง
รหัสแพ็คเกจ : 21837
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

แพ็คเกจทัวร์กรีซ ซานโตรีนี่ 4 วัน 3 คืน
Package Greece

4 วัน 3 คืน

กรีซ ซานโตรีนี่ อิสระท่องเที่ยวในเมือง

Day 1 :
          เดินทางสู่ประเทศกรีซด้วยตนเอง เช็คอินเคาน์เตอร์สายการบิน....

Day 2 :
          ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
          รถรับจากสนามบินเข้าสู่ โรงแรม AMBASADOR  HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 3 :
เช้า    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
         อิสระท่องเที่ยว ตามอัธยาศัย
ที่พัก  AMBASADOR  HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 4
เช้า    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
         อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย             
ที่พัก  AMBASADOR  HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 5
เช้า    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
         ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่สนามบิน รถรับจากโรงแรมส่งสนามบิน
         เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ด้วยตนเองโดยเที่ยวบินที่ ...

Day 6
         เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ

 


ส่ง Email ให้เพื่อน

ทัวร์กรีซ ซานโตรีนี่ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมกรีซ ราคาใกล้เคียงกัน