แพ็คเกจทัวร์ โปรตุเกส


ลิสบอน โปรตุเกส ลิสบอน อิสระท่องเที่ยวในเมือง
รหัสแพ็คเกจ : 21836
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

แพ็คเกจทัวร์โปรตุเกส ลิสบอน 4 วัน 3 คืน
Package Portugal

4 วัน 3 คืน

โปรตุเกส ลิสบอน อิสระท่องเที่ยวในเมือง

Day 1 :
          เดินทางสู่ประเทศโปรตุเกสด้วยตนเอง เช็คอินเคาน์เตอร์สายการบิน....

Day 2 :
          เดินทางถึงเมืองลิสบอน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
          รถรับจากสนามบินเข้าสู่ โรงแรม HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 3 :
เช้า    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
         อิสระท่องเที่ยว ตามอัธยาศัย
ที่พัก  HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 4
เช้า    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
         อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย             
ที่พัก  HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 5
เช้า    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
         ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่สนามบิน รถรับจากโรงแรมส่งสนามบิน
         เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ด้วยตนเองโดยเที่ยวบินที่ ...

Day 6
         เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ

 


ส่ง Email ให้เพื่อน

ทัวร์โปรตุเกส ลิสบอน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมโปรตุเกส สเปน ราคาใกล้เคียงกัน