แพ็คเกจทัวร์ เยอรมนี


เยอรมัน แฟรงเฟิร์ต มิวนิค เบอร์ลิน เที่ยวเยอรมนี แฟรงเฟิร์ต มิวนิค เบอร์ลิน
รหัสแพ็คเกจ : 21831
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

แพ็คเกจทัวร์เยอรมนี เยอรมัน แฟรงเฟิร์ต มิวนิค เบอร์ลิน 4 วัน 3 คืน
Package Germany

4 วัน 3 คืน

เที่ยวเยอรมนี แฟรงเฟิร์ต มิวนิค เบอร์ลิน

กำหนดการเดินทาง                            เลือกวันเดินทางเองได้

เมืองแฟรงเฟิร์ท
Day 1 :

          เดินทางสู่ประเทศเยอรมันด้วยตนเอง เช็คอินเคาน์เตอร์สายการบิน....

Day 2 :
          เดินทางถึงเมืองแฟรงเฟิร์ท ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
          รถรับจากสนามบินเข้าสู่ โรงแรม MERCURE HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 3 :
เช้า    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
         อิสระท่องเที่ยว ตามอัธยาศัย
ที่พัก  MERCURE HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 4
เช้า    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
         อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย             
ที่พัก  MERCURE HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 5
เช้า    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
         ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่สนามบิน รถรับจากโรงแรมส่งสนามบิน
         เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ด้วยตนเองโดยเที่ยวบินที่ ...

Day 6
         เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เมืองมิวนิค

Day 1 :
           เดินทางสู่ประเทศเยอรมันด้วยตนเอง เช็คอินเคาน์เตอร์สายการบิน....

Day 2 :
           เดินทางถึงเมืองมิวนิค ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
           รถรับจากสนามบินเข้าสู่ โรงแรม MERCURE HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 3 :
เช้า      รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
           อิสระท่องเที่ยว ตามอัธยาศัย
ที่พัก    MERCURE HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 4 :
เช้า      รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
           อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย             
ที่พัก    MERCURE HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 5 :
เช้า      รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
           ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่สนามบิน รถรับจากโรงแรมที่พักส่งสนามบิน
           เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ด้วยตนเอง โดยเที่ยวบินที่ ...
Day 6 :
           เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เมืองเบอร์ลิน

Day 1 :
            เดินทางสู่ประเทศเยอรมันด้วยตนเอง เช็คอินเคาน์เตอร์สายการบิน....

Day 2 :
            เดินทางถึงเมืองเบอร์ลิน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
            รถรับจากสนามบินเข้าสู่ โรงแรม HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่า
Day 3 :
เช้า       รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
            อิสระท่องเที่ยว ตามอัธยาศัย
ที่พัก     HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 4 :
เช้า       รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
            อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย             
ที่พัก     HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 5 :
เช้า       รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
            ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่สนามบิน รถรับจากโรงแรมที่พักส่งสนามบิน
            เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ด้วยตนเอง โดยเที่ยวบินที่ ...

Day 6 :
            เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ


ส่ง Email ให้เพื่อน

ทัวร์เยอรมนี เยอรมัน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเยอรมนี ราคาใกล้เคียงกัน