ทัวร์ ในประเทศ


รหัสโปรแกรม : 21714
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร กุยบุรี กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ by รถโค้ชปรับอากาศ 3 วัน 2 คืน
EZDSC_194 : ดูกระทิง อิงกะเธอ

3 วัน 2 คืน

เที่ยวภาคใต้ วนอุทยาน ปราณบุรี อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ถนนคนเดินเมืองสามอ่าว อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ จุดชมวิวเขามัทรี ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สะพานไม้เคี่ยม สวนตาลลุงถนอม

Day 1 :
07.00 น.  คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย  โดยมีเจ้าหน้าที่ ต้อนรับและอำนวยความสะดวก เรื่องสัมภาระ บริการอาหารเช้า (1)
07.30 น.
  ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ ปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์ ด้วยรถตู้ปรับอากาศอากาศ  จากนั้นเดินทางสู่วนอุทยาน ปราณบุรี  “มหัศจรรย์ป่าคนสร้าง พลิกฟื้นนากุ้งร้างเป็นป่าชายเลน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้ฟื้นฟูป่าชายเลนจากนากุ้งร้าง บนพื้นที่กว่า 786 ไร่บริเวณปากแม่น้ำปราณบุรี เป็นป่าชายเลนที่จัดว่ามีพรรณไม้ป่าชายเลนที่หลากหลาย มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติให้เดินชม ซึ่งจะได้เห็นพรรณไม้แต่ละจุดที่เปลี่ยนไปตามลักษณะพื้นที่ รวมทั้งยังมีโอกาสชมปูทะเล และนก ที่มีอยู่มากในพื้นที่ไปพร้อมกัน
เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน (2)ครัวชาวเลปากน้ำปราณ  เจ้าเด็ดเจ้าดัง ต้องไปใช้ชิม อาหารทะเลสดอร่อย รสชาติดี
บ่าย        เดินทางสู่ อำเภอกุยบุรี นำท่านเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าตะวันตก ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ว่า “ช้างป่าควรอยู่ในป่า เพียงแต่ต้องทำให้ป่านั้นมีอาหารเพียงพอ” เต็มไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิด ทั้งช้างป่า กระทิง วัวแดง และหมาใน มีการสร้างโป่งเทียมให้สัตว์ป่า สร้างฝายชะลอน้ำหรือแปลงหญ้า เพื่อเป้นแหล่งน้ำและแหล่งอาหารให้กับสัตว์ป่า นำท่านส่องสัตว์ ผจญภัยในป่ากว้าง ชมช้างป่า ตัวเป็นๆ ที่นี่มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ชุกทั้ง ช้างป่า กระทิง วัวแดง เป็นต้น ใครที่เป็นสายดูนกที่นี่ก็มีนกป่าหายากให้ได้ชมอีกด้วย  เราสามารถสามารถเที่ยวชมรอบๆ ของทางอุทยาน และสามารถพบเห็นสัตว์ป่าได้ตามเส้นทาง ทั้ง วัวแดง เก้งหม้อ กระทิง โดยเฉพาะช้าง ซึ่งถือเป็นไฮไลท์ของที่นี่ทีเดียว ทำให้กุยบุรีจึงได้รับฉายาว่าเป็น “ซาฟารีเมืองไทย”
               จากนั้นเดินทางสู่ตัวเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมประจวบแกรนด์
19.00 น.
  นำท่านเดินเที่ยวชม ถนนคนเดิน เมืองสามอ่าว ประจวบคีรีขีนธ์ ชมวิวสะพานสราญวิถี เรียบชายหาดทะเลอ่าวประจวบฯ โซนของกินมากมายหลากหลายให้ท่านเลือกชิม ช้อป ชิว
                อิสระรับประทานอาหารค่ำ ณ ถนนคนเดิน ตามอัธยาศัย
ที่พัก        โรงแรมประจวบแกรนด์  (Prachuap Grand Hotel) พักผ่อนตามอัธยาศัย

Day 2 :
เช้า          บริการอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00 น.  นำคณะท่านชม อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ที่นี่เป็นสวรรค์ของคนที่รักวิทยาศาสตร์ ตั้งอยู่ริมทะเลอ่าวหว้ากอ ตำบลคลองวาฬ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ให้ความรู้ ภายในมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ อาคารดาราศาสตร์ หาดหว้ากอ รถจักรไอน้ำโบราณ และ อนุสาวรีย์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ เมื่อก่อน หว้ากอ เป็นชื่อหมู่บ้าน ในตำบลคลองวาฬ ซึ่งเคยเป็นสถานที่ที่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ได้ทรงคำนวณไว้ว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง สามารถมองเห็นได้ชัดเจนที่นี่ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2411 ทั้งยังเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ ที่แห่งนี้พร้อมพระราชโอรส พระราชธิดา ข้าราชบริพาร ตลอดจนทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าให้ชาวต่างประเทศได้มีโอกาสร่วมชมปรากฎการณ์ครั้งนี้ด้วย ต่อมาในปี พ.ศ.2536 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็นสถานศึกษา เพื่อเทิดพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสนองนโยบายการกระจายโอกาสในการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีดาราศาสตร์ อวกาศ และสิ่งแวดล้อม แก่นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วประเทศ ภายในอุทยานฯ แห่งนี้ แบ่งเป็น 3 กลุ่มการเรียนรู้ด้วยกัน ได้แก่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่หลากหลายสมจริงตามระบบนิเวศของแหล่งน้ำอุโมงค์ปลา ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในโลกใต้น้ำ นอกจากนี้ อาคารดาราศาสตร์ และ อวกาศ ภายในจัดแสดงนิทรรศการทางด้านดาราศาสตร์ อวกาศ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตลอดจนนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระอัจฉริยภาพแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และสวนผีเสื้อมีผีเสื้อพันธุ์พื้นเมืองให้ชมมากกว่า 20 ชนิด บรรยากาศภายในสวนร่มรื่น ซึ่งจะได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวงจรชีวิตของผีเสื้อครบทั้ง 4 ระยะ นอกจากนี้ยังมีศาลาแห่งชีวิตและมีตัวอย่างผีเสื้อที่เก็บรักษาไว้ให้ได้ศึกษา นอกจากนี้ยังมีรถจักรไอน้ำ “บอลด์วิน”หมายเลข 226 ความสำคัญของหัวรถจักรไอน้ำคันนี้ ยังมีตรา “ปปร” และ “รพ.” ปรากฏอยู่เป็นสัญญลักษณ์ เนื่องจากหัวรถจักรคันนี้ ได้เคยใช้ทำการลากจูงขบวนรถพระที่นั่ง ของพระบาทสมเด็จ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี เสด็จไปประกอบพระราชพิธีเปิดสะพานพระราม 6 เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2469
เที่ยง        บริการอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหารครัวฟ้าทะลายโจร, คลองวาฬ
บ่าย         นำท่าน ค้นหาความหมายของเลข 5 และเลข 9 บนยอดเขาธงชัย ที่ วัดทางสาย หรือวัดเขาธงชัย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชม.)  เป็นที่ตั้งของ พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ  เจดีย์ที่มีความสวยงามอลังการ ด้วยการไล่ระดับ 5 ชั้น เจดีย์สีทองอร่ามอีก 9 ยอด อีกทั้งยังสามารถชมทิวทัศน์ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยสุดงามได้อีกด้วย วัดนี้สร้างขึ้นในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 เป็นอีกความหมายว่าทำไมเจดีย์ถึงมี 9 ยอด ส่วน 5 ชั้น นั้นหมายถึง ขันธ์ 5 ตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา
                นำท่านเดินทางสู่ จ. ชุมพร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)  นำชม จุดชมวิวเขาเจ้าเมืองหรือ จุดชมวิวเขามัทรี เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ ที่สามารถชมวิวของชุมพร ได้แบบ 360 องศา  มองเห็นชุมชนปากน้ำชุมพรและชายหาดของทะเลชุมพร โดยเฉพาะใน ยามเย็นช่วงเวลาที่พระอาทิตย์งดงามมาก ด้านบนจุดชมวิวเขามัทรี มีพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรปางมหาราชลีลาลักษณะคล้ายกับท่านั่งขององค์จตุคามรามเทพมองออก ไปที่ชายทะเลชุมพรด้านขวาเป็นหาดภราดรภาพ มองจากบนเขาเห็นชุมชนปากน้ำชุมพรและชายหาดปากน้ำชุมพรเป็นชุมชนขนาด ใหญ่เนื่องจากเป็นท่าเทียบเรือประมง บริเวณจุดชมวิวมีร้านกาแฟพร้อมระเบียงชมวิวให้ได้ชมทัศนียภาพอีกด้วย
ค่ำ            อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารโรตีฟารีดา ให้ท่านเลือกเมนูตามอัธยาศัย  ร้านเด็ดของเมืองชุมพรที่ทุกคนจะพลาดไม่ได้ ราคาไม่แพง  เมนูแนะนำ “โรตีมะตะบะไก่” แป้งกรอบนอกนุ่มใน ไส้แน่นทะลัก หอมกลิ่นเครื่องเทศครบรส “ข้าวหมกไก่” ทุกโต๊ะต้องสั่ง เนื้อไก่นุ่ม ข้าวหอมเครื่องเทศ ยกนิ้วให้เลย **
ที่พัก          โนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

Day 3 :
เช้า            บริการอาหารเช้า (5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00 น.    เก็บสัมภาระ อำลาที่พัก นำท่านสักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ หาดทรายรี เป็นศาลกรมหลวงชุมพร ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีลานกว้างด้านหน้า พร้อมการจำลองเรือรบขนาดใหญ่ มีอาวุธยุทโธปกรณ์เสมือนจริง เหมือนเราได้อยู่บนเรือรบทีกำลังแล่นไปบนผืนน้ำกันเลย  อนุสรณ์สถานประกอบด้วยศาลเจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรฯหลังเก่าและ หลังใหม่ ที่สร้างขึ้นบนเนินเขา ซึ่งหาดทรายรีเป็นสถานที่สิ้นพระชนม์ของพระองค์  ตัวศาลอยู่บนเรือรบหลวงพระร่วงจำลองที่หันหน้าออกสู่ทะเล จึงเป็นจุดที่มองเห็นทิวทัศน์ของหาดทรายรีได้ชัดเจนตลอดเวิ้งอ่าวได้อย่างสวยงาม
10.00 น.    จากนั้นเดินทางสู่ สะพานไม้เคี่ยม สถานที่ท่องเที่ยววิวอลังการที่อยู่ใกล้ตัวเมืองชุมพร จะพบกับสะพานไม้ที่ทอดยาวไปในแก้มลิงขนาดใหญ่เชื่อมต่อกับเกาะกลางน้ำเล็กๆ ที่มีน้องไก่รออาหารอยู่ โอบล้อมไปด้วยภูเขา ต้นไม้ ป่าพรุ บรรยากาศเงียบสงบมีเพียงเสียงนกร้อง เสียงไก่ขันที่สอดประสานไปกับสรรรพเสียงของธรรมชาติรอบตัว อยู่ในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 เป็นแก้มลิงฑรรมชาติแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมในจังหวัดชุมพร และเดินเล่นที่สะพานชมกวาง ใกล้ๆกับสะพานไม้เคี่ยม เพิ่งเปิดให้เที่ยวชมเมื่อปี 62 มีความยาว 45 เมตร โครงทำจากปูน พื้นสะพานทำจากไม้เคี่ยม ข้ามไปอีกฝั่งจะเป็นศาลา สำหรับให้อาหารกวางนับร้อยตัว แต่จะออกมาโชว์ตัวช่วงเย็นๆ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เที่ยง          อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านน้ำยาปูสู้ศึก เลือกสั่งเมนูตามอัธยาศัย  เป็นหนึ่งร้านที่ต้องแวะมาโดน เพราะนอกจากชื่อเสียงด้านขนมจีนน้ำยาปูแล้ว ยังมีขนมจีนให้เลือกอีกหลากหลาย ทั้งแกงเขียวหวานไก่หรือเนื้อ เมนูทอดมันปลาให้ลิ้มชิมรส ** 
14.00 น.    จากนั้นเดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะชมต้นตาลที่ “สวนตาลลุงถนอม” ถือได้ว่าเป็นต้นไม้สัญลักษณ์ของจังหวัดเพชบุรีต้องมา สืบสานตาลโตนด หนึ่งเดียวของเมืองเพชรบุรี แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาตาลโตนด หรือกลุ่มอนุรักษ์และสืบสานตาลโตนด การปลูกเรียงกันเป็นแถว ภายในพื้นที่กว่า 10 ไร่  และวิถีการทำตาลของชาวบ้าน ที่นับว่าหาดูยากในเมืองไทย เป็นชุมชนที่โดดเด่นไปด้วยภูมิปัญญาจนถูกยกให้เป็นหนึ่งในชุมชนท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากแห่งหนึ่ง เป็นแหล่งเรียนรู้การเก็บน้ำตาลโตนด การเคี่ยวน้ำตาล มีการสาธิตทำขนมตาลอร่อยๆ มาให้ได้ชมและชิมกัน
                  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ  แวะซื้อของฝากกลับบ้านร้านชิดชนก
18.30 น. 
  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


ส่ง Email ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
May 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
13 – 15 เม.ย 2564 อังคาร - พฤหัส 6,500 -
14 – 16 พ.ค 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 6,500 -

ทัวร์ในประเทศ ประจวบคีรีขันธ์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน