ทัวร์ ในประเทศ


=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
รหัสโปรแกรม : 21713
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก ดอยเสมอดาว วัดพระธาตุช้างค้ำ ปัว พระธาตุแช่แห้ง by รถโค้ชปรับอากาศ 4 วัน 2 คืน
EZDNC_164 : แอ่วน่านผ่านเมืองเหนือ

4 วัน 2 คืน

เที่ยวภาคเหนือ ดอยเสมอดาว เสาหินนาน้อย บ่อเกลือ จุดชมวิวดอยภูคา วัดพระธาตุช้างค้ำ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน วัดภูมินทร์ นั่งรถราง พระธาตุแช่แห้ง วัดพระธาตุเขาน้อย พระธาตุซ่อแฮ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

Day 1 :
19.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปั้ม ปตท.วิภาวดี ทีมงานคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ (ผ่านมาตรฐาน SHA)
19.30 น.  ออกเดินทางจากกรุงเทพมุ่งหน้าสู่ จ.น่าน อ.นาน้อย ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย

Day 2 :
เช้า          นำท่านเดินทางสู่ ดอยเสมอดาว ชมทะเลหมอกที่สวยงามที่สุด ถึง 2 จุด ได้แก่ ดอยเสมอดาว ซึ่งเป็นจุดที่สามารถชมทะเลหมอกได้กว้างไกล และเห็นวิวหัวสิงห์ตั้งตระหง่านและจุดชมวิว ผาชู้ หรือผาเชิดชู ซึ่งจะเห็นทะเลหมอกได้ใกล้กว่าจุดแรก ซึ่งทั้งทะเลหมอกทั้ง 2 จุด จะลอยเหนือ แม่น้ำน่าน งดงามมาก (หากวันไหนไม่มีทะเลหมอกก็จะเห็นแม่น้ำน่านทอดตัวยาวกลางหุบเขา)
                บริการอาหารเช้า (1)  ณ ร้านอาหาร อ.นาน้อย
                จากนั้นนำท่านชม เสาดินนาน้อย ปฎิมากรรมธรรมชาติของเสาดินรูปร่างต่างๆ ที่ถูกน้ำ ลมและฝน กัดเซาะจนทำให้เกิดรูปร่างประหลาด แปลกตา
เช้า          ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองจังหวัดน่าน เพื่อชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน “หอคำหลวง” ซึ่งปัจจุบันได้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่มีค่าและประวัติศาสตร์ของเมืองน่านโดยเฉพาะ งาช้างดำ (งาช้างสีดำที่มีเพียงแห่งเดียวในโลก)
                นำท่านเข้าชมพระประธานจตุรทิศและจิตรกรรมฝาผนังที่ วัดภูมินทร์ หรือที่ทุกคนรู้จักปู่ม่าน ย่าม่าน กระซิบรักบรรลือโลก ภาพเขียนฝาผนังโดยช่างฝีมือล้านนา ซึ่งเป็นภาพเขียนชื่อดัง จากนั้นชม วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร นมัสการพระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี
เที่ยง        บริการอาหารกลางวัน(2) ณ ร้านอาหาร
บ่าย        จากนั้นนำท่านนั่งรถชมเมืองน่านแบบเนิบๆ สัมผัสธรรมชาติและวิถีชุมชน ผ่านชม วัดศรีพันต้น, วัดสวนตาล จากนั้นนำท่านชม โฮงเจ้าฟองคำ เป็นบ้านของเจ้าล้านนาไทยฝ่ายเหนือ สร้างขึ้นมาเมื่อประมาณ 100 ปี่ที่ผ่านมาค่ะ คำว่า “โฮง” เป็นคำพื้นเมืองล้านนา หมายถึง คุ้มหรือที่อยู่อาศัยของเจ้านายล้านนาไทย บ้านพักนี้เป็นบ้างของเจ้าศรีตุมมา หลานของเจ้ามหาวงศ์ ซึ่งเป็นเจ้าผู้ครองนครน่าน องค์ที่ 12 ของราชวงศ์ติ๋นมหาวงศ์ และได้กลายเป็นมรดกตกทอดไปยังลูกหลานเชื้อสายเจ้าผู้ครองนครน่านคือ เจ้าฟองคำ นั่นเอง
               นำท่านท่านนมัสการ พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำคนเกิดปีเถาะองค์พระธาตุตั้งอยู่บนเชิงเนิน ปูอิฐ ลาดขึ้นไปยังยอด องค์พระเจดีย์เป็นศิลปะแบบล้านนาไทย ฐานสี่เหลี่ยมซ้อนกันขึ้นไปจนสูง องค์พระธาตุใช้แผ่นทองเหลืองบุรอบฐานแล้วลงรักปิดทอง พระธาตุแช่แห้ง ถือว่าเป็นอนุสรณ์ความรักและความสัมพันธ์ระหว่างเมืองน่านกับเมืองสุโขทัยในอดีต
              นำท่านขึ้นไปกราบนมัสการ วัดพระธาตุเขาน้อย องค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย ซึ่งอยู่ด้าน ตะวันตกของตัวเมืองน่าน สร้างในสมัยเจ้าปู่แข็ง เมื่อปี พ.ศ. 2030 องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์ เป็นศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัม พุทธเจ้า และวิหารสร้างในสมัยนี้เช่นกันวัดพระธาตุเขาน้อย เป็นปูชนียสถานที่สำคัญ และเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของ จ.น่าน สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง  และที่นี่ยังสามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบของตัวเมืองน่าน ปัจจุบันบริเวณลานชมทิวทัศน์ ประดิษฐานพระพุทธมหา อุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร บนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาทำจากทองคำหนัก 27 บาท
17.00 น.  เดินทางสู่ อ.ท่าวังผา  นำท่านเข้าสู่ที่พักมาตรฐานชุมชนแต่บรรยากาศดี ณ น่านกระซิบรัก รีสอร์ท ท่านสามรถพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย
19.00 น.  บริการอาหารค่ำ(3) ณ ร้านอาหาร

Day 3 :
07.00 น.  บริการอาหารเช้า(4)  ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
เช้า          เดินทางสู่ 'วัดศรีมงคล' เป็นวัดเก่าแก่ที่มี “หลวงปู่ครูบาก๋ง” หรือพระครูมงคลรังสี เป็นพระสงฆ์ที่ชาวบ้านในแถบนี้ต่างให้ความเคารพนับถือ ด้วยศรัทธาชาวบ้านจึงได้นิมนต์หลวงปู่มาอยู่ประจำที่วัดบ้านก๋ง ก่อนเริ่มพัฒนาวัดโดยชักชวนชาวบ้านบูรณะซ่อมแซมและสร้างกุฏิ วิหาร อุโบสถ ฯลฯ รวมถึงอบรมสั่งสอนชาวบ้านให้หมั่นเข้าวัด รักษาศีล ฟังธรรม มีความสามัคคี จนชาวบ้านต่างเคารพศรัทธา และวัดบ้านก๋งก็มีความเจริญรุ่งเรืองสืบมา และทางวัดทำเป็นจุดชมวิวถ่ายภาพ มีร่มกระดาษให้ถือเพิ่มความเก๋ มองไปด้านล่างเห็นทุ่งนาเขียวขจีมีฉากหลังเป็นภูเขาสูงใหญ่ของดอยภูคา พร้อมกันนั้นมีกระท่อม “ฮักนาน่าน” ซึ่งเป็นร้านกาแฟและสะพานไม้กลางทุ่งนาให้ลงไปชมวิวและถ่ายภาพกันได้อย่างใกล้ชิด หรือจะนั่งกินกาแฟที่ร้านเฮือนโอชากาแฟอิ่มบุญที่วัดแล้วชมวิวทุ่งนาที่ระเบียงก็ได้
                นำท่านสัมผัสบรรยากาศท้องทุ่งนา อีก 1 ไฮไลท์ห้ามพลาดแวะจิบกาแฟริมนาในบรรยากาศไทลื้อ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ เป็นอีกร้านหนึ่งที่มีความ เก๋ ไก๋  ติดริมนาข้าวแฝงไปด้วยบรรยากาศแบบไทลื้อดั้งเดิม ทั้งนี้ท่านสามารถเลือกซื้อผ้าไทลื้อที่ร้านลำดวนผ้าทอ  เป็นของที่ระลึกและผ้าทอไทลื้อ ผ้าทอน้ำไหล ลายโบราณ ชื่อดังแห่งปัว อำเภอปัวถือว่าเป็นอำเภอที่มีชาวไทลื้ออยู่มากที่สุดชาวไทลื้อมีประเพณีและวัฒนธรรมเป็นของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องการแต่งกายแบบพื้นบ้าน ได้แก่ ผ้าทอไทลื้อ  นับว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของอำเภอนี้ ผ้าทอส่วนใหญ่เมื่อทอมาแล้วก็มีการจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน จากนั้นนำท่านชมความงามของเครื่องเงิน ณ ดอย ซิลเวอร์ แหล่งรวมเครื่องประดับเงินที่ใหญ่ที่สุด
12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน(5) ณ ร้านอาหารในตัวเมืองปัว
บ่าย        จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวดอยภูคา 1715 ท่านจะได้ชม ต้นชมพูภูคา ที่มีแห่งเดียวในโลก ป่าดึกดำบรรพ์ ลานดูดาว และชมต้นเต่าร้างยักษ์ พักผ่อน ถ่ายรูป ตามอัธยาศัย
               ชมการทำ เกลือสินเธาว์ บ่อเกลือโบราณ อัศจรรย์เกลือภูเขา หนึ่งเดียวในโลก มีชื่อเสียงในด้านการทำเกลือบนภูเขาที่ไม่มีที่ใดเหมือน คือเกลือสินเธาว์ ซึ่งมีมาแต่โบราณ และวิธีการทำเกลือปัจจุบันชาวบ้านยังคงต้มแกลือด้วยวิธีแบบดั้งเดิม จะตักน้ำเกลือจากบ่อส่งผ่านมาตามลำไม้ไผ่สู่บ่อพัก การทำเกลือ ของชาวบ้านบ่อเกลือ นำน้ำเกลือที่ตักจากบ่อมาต้มในกะทะประมาณ 4-5 ชั่วโมง ให้น้ำเกลือระเหยแห้ง จากนั้นก็จะนำไม้พายมาตักเกลือใส่ตะกร้าที่แขวนไว้ อิสระให้ท่านซื้อเกลือและผลิตภัฑณ์ สินค้าแปรรูป เช่น เกลือสปาขัดผิว เกลือแช่เท้า สบู่ดอกเกลือ รวมถึงผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผ้าแพรไหม
เย็น          อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัยถนนคนเดินเมืองน่าน หรือ กาดข่วงเมืองน่าน ท่านสามารถเดินชิลๆ เพลินๆ เลือกซื้ออาหารมากมาย ทั้ง อาหารพื้นเมือง ผักผลไม้ หรือเสื้อผ้าพื้นเมือง ของฝากของที่ระลึกจากจังหวัดน่านได้จากที่นี่ในราคาย่อมเยา
                จากนั้นเข้าสู่ที่พักโรงแรมเทวราช ในเมืองน่าน

Day 4 :
เช้า
          บริการอาหารเช้า (6)  ณ ห้องอาหารของโรงแรม
                นำท่านออกเดินทางสู่ จ.แพร่
                จากนั้นนำท่านไหว้พระธาตุช่อแฮ เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ เก่าแก่ คู่บ้าน คู่เมืองจังหวัดแพร่และเป็นวัดพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล บุคคลใดที่มา เที่ยวจังหวัดแพร่แล้วจะต้องมานมัสการพระธาตุช่อแฮ เพื่อเป็นศิริมงคลกับตนเอง จนมีคำกล่าวว่า ถ้ามาเที่ยวจังหวัดแพร่ แต่ไม่ได้มา นมัสการพระธาตุช่อแฮเหมือนไม่ได้มาจังหวัดแพร่ 
                 นำท่านออกเดินทางสู่ จ.อุตรดิตถ์
เที่ยง        บริการอาหารกลางวัน(7) ณ ร้านอาหาร
บ่าย          จากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่ จ.พิษณุโลก ให้ท่านนมัสการ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่ หรือ วัดพระศรี พระประธานองค์ใหญ่ที่ประดิษฐาน ในวิหารคือ “พระพุทธชินราช” ชาวเมืองพิษณุโลกก็นิยมเรียกกันว่า “หลวงพ่อใหญ่” ตามไปด้วย วัดใหญ่นับเป็นพระอารามหลวงที่สำคัญของจังหวัด เพราะเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวเมืองและชาวไทยทั้งประเทศ ตั้งอยู่ที่ถนนพุทธบูชา ตำบลในเมือง ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออก สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างเมืองเมื่อ พ.ศ. 1900
                นำท่านแวะเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกก่อนกลับ
เย็น          อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
                สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับกรุงเทพ
23.00 น.  เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


ส่ง Email ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
May 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
12 – 15 เม.ย 2564 จันทร์ - พฤหัส 5,999 -
30 เม.ย – 03 พ.ค 2564 ศุกร์ - จันทร์ 5,999 -

ทัวร์ในประเทศ น่าน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน