ทัวร์ ในประเทศ


รหัสโปรแกรม : 21695
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ ชุมพร ดอยตาปัง ดำน้ำทะเลชุมพร by Air Asia 3 วัน 2 คืน
CPFD00 : ฮันแล ชุมพรม้ายน้อง! ชุมพร ดอยตาปัง By FD

3 วัน 2 คืน

เที่ยวภาคใต้ หลงเสน่ห์อันซีนแดนใต้! ดอยตาปัง จุดชมวิวทะเลหมอกสุดสวย ทุ่งวัวแล่น หาดสวย น้ำใส ทรายขาว อะเมซิ่ง คลองหินดำ แกรนด์แคนยอน สุดยอดแหล่งดูปะการัง ดำน้ำทะเลชุมพร

Day 1 :
08.30 . พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 ผู้โดยสารขาออกในประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย ประตู 9-10 เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
11.55.   ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ ท่าอากาศยานชุมพร  โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) เที่ยวบินที่ FD3148
13.10 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานชุมพร รับสัมภาระให้เรียบร้อย ไกด์รอต้อนรับท่านอยู่ด้านนอก
นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ เดินทางสู่จังหวัดชุมพร จากนั้นนำท่านเดินทางชมศาลกรมหลวงชุมพร เป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานของ พลเรือเอก พระบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตร อุดมศักดิ์ผู้ทรงสถาปนากองทัพเรือสมัยใหม่ให้กับประเทศไทยทรงเป็นเสด็จเตี่ยของชาวเรือ และเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไปอนุสรณ์สถานประกอบด้วยศาลเจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรฯหลังเก่าและ หลังใหม่ ที่สร้างขึ้นบนเนินเขาซึ่งหาดทรายรีเป็นสถานที่สิ้นพระชนม์ของพระองค์ตัวศาลอยู่บนเรือรบหลวงพระร่วงจำลองที่หันหน้าออกสู่ทะเลจึงเป็นจุดที่มองเห็นทิวทัศน์ของหาดทรายรีได้ชัดเจนตลอดเวิ้งอ่าว อิสระให้ท่านเดินชมและอิสระถ่ายรูปบรรยากาศสวยๆที่หาดทรายรีหาดทรายสีขาวสะอาด จากนั้นเดินทางสู่ สะพานไม้เคี่ยมแก้มลิง ตั้งอยู่ในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ ภายในมีบึงน้ำขนาดใหญ่ มีสะพานไม้ที่สร้างขึ้นมาจากไม้เคี่ยม เป็นไม้เนื้อแข็งที่มีมากในภาคใต้ ทนทั้งน้ำจืด น้ำเค็ม สะพานมีลักษณะส่วนเว้าส่วนโค้งที่สวยแปลกตา อิสระให้ท่านถ่ายรูปยามเย็น แบบสวยงาม จากนั้นเดินทางสู่บริเวณหาดทุ่งวัวแล่น เป็นชายหาดที่สวยงามน้ำใสของ จ.ชุมพรแห่งหนึ่งนำท่านเดินทางสู่จุดชมวิวเขามัทรี สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้ 360 องศา สามารถมองเห็นเห็นเกาะน้อยใหญ่และเรือประมงที่จอดเทียบท่าทะเลปากน้ำชุมพร พร้อมสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม (พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรปางมหาราชลีลา) ประทับท่านั่งหันไปทางทะเล มีระเบียงยื่นรับลมทะเล และชมวิวปากน้ำชุมพร กว้างไกลสุดสายตาจากนั้นเดินทางสู่บริเวณหาดทุ่งวัวแล่น เป็นชายหาดที่สวยงามน้ำใสของ จ.ชุมพรแห่งหนึ่ง
เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่1)
สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พักแรม
ที่พัก:บริเวณหาดทุ่งวัวแล่น หรือพื้นที่ใกล้เคียง ระดับเทียบเท่า3ดาว(ชื่อที่พักคอนเฟิร์มที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)

Day 2 :
เช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 2)
กรณีเดินทางวันคู่
08.00 น.   นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อ ดำน้ำทะเลอ่าวไทยชุมพร เดินทางถึงท่าเรือทำการเช็คอินและรับอุปกรณ์ดำน้ำ มีบริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ อาหารว่าง พร้อมฟังบรรยายรายละเอียดโปรแกรมจากมัคคุเทศก์
09.00 น.      เรือออกจากท่าเรือ นำท่านสู่จุดดำน้ำ นำท่านชม เกาะมาตรา เป็นเกาะที่เป็นที่อยู่ของปูไก่ ปูที่มีเสียงร้องเหมือนไก่และสามารถปีนต้นไม้ได้ พาท่านไปดำน้ำสน็อคเกิลชมฝูงปลานานาชนิดในแหล่งปะการังที่สวยงามและยังเป็นที่อยู่ของหอยมือเสือด้วย เดินทางสู่ เกาะหลักแรด  ด้วยรูปลักษณะของเกาะที่คล้ายแรดอันเป็นที่มาของชื่อเกาะ ใกล้เกาะมีหินปูนเรียงกัน 3 ก้อน จึงเป็นที่มาของชื่อเกาะหลักแรด ที่นี่เต็มไปด้วยปะการังครกขนาดใหญ่สีสวยสดซึ่งหาดูได้ยากในแหล่งดำน้ำอื่นๆ มีฝูงปลาใต้น้ำหลากหลายชนิด
เที่ยง     รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 3) บนเรือ พร้อมบริการเครื่องดื่ม ผลไม้
13.00น.       นำทุกท่านออกเดินทางดำน้ำต่อ
เกาะละวะ  ชมปลาการ์ตูนอินเดียนแดงฝูงใหญ่ ว่ายเล่นน้ำในดงดอกไม้ทะเลเป็นภาพสวยงามประทับใจเกาะลังกาจิว เป็นเกาะที่ยังคงความสมบูรณ์ทั้งใต้น้ำและบนเกาะ เป็นแหล่งสัมปทานเลี้ยงนกนางแอ่น มีจุดชมปะการังที่ในหลวงรัชการที่ 5 เคยทรงเสด็จประพาสฯ ถึง 3 ครั้ง
16.00น.    เดินทางกลับมาถึงท่าเรือท่ายาง ให้ท่านทำภารกิจส่วนตัวเรียบร้อย จากนั้นเดินทางสู่ อำเภอสวี เดินทางสู่ มะลิลา คอฟฟี่ เป็นร้านกาแฟเล็กๆ มีเครื่องดื่ม อาหารจำหน่าย พร้อมมีแคมป์ปิ้งที่พักไว้บริการนักท่องเที่ยว จากนั้นเข้าที่พักแรม

กรณีเดินทางวันคี่
08.00 น.      นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อ ดำน้ำทะเลอ่าวไทยชุมพร เดินทางถึงท่าเรือทำการเช็คอินและรับอุปกรณ์ดำน้ำ มีบริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ อาหารว่าง พร้อมฟังบรรยายรายละเอียดโปรแกรมจากมัคคุเทศก์
เดินทางสู่ เกาะง่ามน้อย เป็นลักษณะเป็นกอหินเล็กๆ กระจากตามแนวเกาะกิจกรรมหลักๆคือดำน้ำ ชมโลกใต้ทะเล ท่านจะได้พบกับ ทุ่งดอกไม้ทะเล ปลาไหลมอร์เรย์ ปลาหูช้าง กุ้งตัวยาว และถ้าท่านโชคดีท่านจะได้เจอพี่จุด (ฉลามวาฬ) ที่เกาะนี้ด้วยเกาะง่ามใหญ่ชมทัศนียภาพรอบๆเกาะ และแวะถ่ายรูปที่ “Right Hand of Buddha”(หน้าผาหินปูนที่มีลักษณะคล้ายฝ่ามือพระเจ้า)ที่เป็นเอกลักษณ์ของเกาะง่ามใหญ่ ท่านจะได้พบกับดอกไม้ทะเล ปลาการ์ตูนอินเดียแดง ปลานกแก้ว ปลาผีเสื้อ ปลาสินสมุทร ทากทะเล
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 3) บนเรือ พร้อมบริการเครื่องดื่ม ผลไม้
13.00น.       พาทุกท่านดำน้ำต่ออีก 2 เกาะคือ เกาะกะโหลก เป็นเกาะที่มีลักษณะคล้ายหัวกะโหลก จุดดำน้ำจุดนี้ท่านจะได้พบ ปะการังโขด ปะการังฟองน้ำครก ปะการังเขากวาง ดอกไม้ทะเล และเนื่องด้วยจุดนี้เป็นจุดที่น้ำทะเลค่อนข้างลึก จึงมักจะพบจะมีปลามากมายที่เกาะแห่งนี้เกาะทะลุ เป็นเกาะหินปูนขนาดเล็ก บนเกาะมีโพลงถ้ำขนาดใหญ่ที่กำลังคร่อมผิวน้ำ ท่านสามารถว่ายน้ำเข้าไปเพื่อที่จะทะลุไปอีกฝั่งได้ท่านจะได้พบกกับปลาหลากหลายชนิด อาทิ ปลาผีเสื้อเงิน-ทอง ฝูงปลาสลิดหิน ปลาผีเสื้อจักรพรรดิ
16.00น.       เดินทางกลับมาถึงท่าเรือท่ายาง ให้ท่านทำภารกิจส่วนตัวเรียบร้อย จากนั้นเดินทางสู่ อำเภอสวี เดินทางสู่ มะลิลา คอฟฟี่ เป็นร้านกาแฟเล็กๆ มีเครื่องดื่ม อาหารจำหน่าย พร้อมมีแคมป์ปิ้งที่พักไว้บริการนักท่องเที่ยว จากนั้นเข้าที่พักแรม
เย็น     รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่4)
ที่พัก:    กันเองโฮมสเตย์ เชิงดอยตาปัง หรือพื้นที่ใกล้เคียง ระดับเทียบเท่า
(ชื่อที่พักคอนเฟิร์มที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)
ที่พักกันเองโฮมสเตย์ มีบริการที่พักแบบ บ้านพัก และเต็นท์ โดม กระโจม สไตล์โฮมสเตย์ชุมชน
กรณีลูกค้าเดินทาง 4 ท่าน จัดพักแบบเต็นท์กระโจมหรือโดม
กรณีลุกค้าเดินทาง 2 ท่าน จัดพักแบบบ้าน กรณีเดินทาง2ท่านต้องการพักแบบเต็นท์โดม/กระโจมชำระเพิ่มท่านละ 500 บาท กรณีโฮมสเตย์เต็มทางบริษัทขอจัดสรรที่พักเป็นอำเภอใกล้เคียงแทน

Day 3 :
05.30 น. ออกเดินทางโดยรถท้องถิ่น นำท่านสัมผัสความงดงามของธรรมชาติ แสงอาทิตย์ยามเช้า พร้อมชมทะเลหมอกสวย ๆ กับอากาศเย็นสบาย(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)ที่ ดอยตาปัง ให้ท่านได้ชื่นชมวิวทะเลหมอกและเขาทะลุ ในยามเช้า และบริเวณใกล้กันเป็นจุดชมวิวลานลมโชย เป็นจุดชมวิวที่สวยงามแบบพาโนรามา ยามเช้ามีสายหมอกโอบล้อมสันเขา ยอดเขาแหลมๆ ที่โผล่พ้นทะเลหมอก สวยงามราวกับภาพวาด มองดูคล้ายหุบเขาอวตารของประเทศจีน อิสระถ่ายภาพเก็บความประทับใจตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ด้านล่างเชิงดอย
บริการอาหารเช้า  (มื้อที่5) เมนูข้าวต้ม
นำท่านเดินทางสู่ โรงคั่วกาแฟ เขาทะลุอินเตอร์ ตั้งอยู่ที่ ต.เขาทะลุ อ.สวี ท่านสามารถชิมกาแฟสดเขาทะลุที่เป็นโรบัสต้า 100%ได้มีบริการจำหน่าย  สำหรับกาแฟเขาทะลุเป็นสินค้า OTOP 5 ดาวตัวแรกของจังหวัดชุมพร ผลิตกาแฟ 3 in 1 กาแฟคั่วบด  เมล็ดกาแฟ ส่งขายทั่วประเทศ และที่นี่สามารถมองเห็นเขาทะลุได้แบบจากนั้นนำท่านสู่ คลองหินดำ หรือแกรนด์แคนยอนแห่งเมืองชุมพร เป็นคลองที่คาดว่าเกิดจากรอยเลื่อนของเปลือกโลกแผ่นเปลือกโลกเดียวกันกับที่จังหวัดสตูลทำให้เกิดเป็นผาหินสีดำยาวหลายร้อยเมตร มีสายน้ำไหลผ่านลึกประมาณ 50 เซนติเมตร  เชื่อว่าคลองหินดำมีอายุมายาวนานหลายพันปี โดยมีระยะทางยาวกว่า 1 กิโลเมตร คลองหินดำถูกโอบล้อมด้วยความเขียวขจีของต้นไม้ นานาพันธุ์ เพื่อให้ความร่มรื่นกับผู้ที่มาท่องเที่ยว              
ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานชุมพร เพื่อเช็คอินเตรียมตัวเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
13.35น.       เดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) เที่ยวบินที่ FD3149
14.55น.                 เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 


ส่ง Email ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
May 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
03 – 05 เม.ย 2564 เสาร์ - จันทร์ 7,900 -
13 – 15 เม.ย 2564 อังคาร - พฤหัส 9,900 -
14 – 16 พ.ค 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 7,900 -

ทัวร์ในประเทศ ชุมพร อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน