ทัวร์ ในประเทศ


=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
รหัสโปรแกรม : 21649
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ พัทลุง ปัตตานี วัดห้างให้ by Nok Air 4 วัน 3 คืน
JNL-S64 : พัทลุง ปัตตานี หาดใหญ่ By DD

4 วัน 3 คืน

เที่ยวภาคใต้ หาดสมิหลา วัดช้างให้ ลิ้มกอเหนี่ยว วัดพะโคะ หลวงปู่ทวด

Day 1 :
07.20 น.       คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศ ชั้น 3 อาคาร 2 ประตู 14 เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ (DD) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระก่อนการเดินทาง
09.20 น.       ออกเดินทางสู่ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD504 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.25 ชม.)
10.45 น.       ถึง สนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หลังรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ร้านอาหาร
ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนรถ ทางบริษัทฯ จะจัดสรรที่นั่งตามลำดับการจองพร้อมชำระเงิน
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
......... น.       เดินทางสู่ จังหวัดพัทลุง (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เมืองเก่าแก่โบราณเมืองหนึ่งของภาคใต้มีมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดยพบหลักฐานคือขวานหินขัดในหลายพื้นที่ของจังหวัด และได้ชื่อว่าเมืองขุนเขาอกทะลุ เพราะเมื่อขับรถเข้าสู่ตัวเมืองพัทลุง นักท่องเที่ยวจะได้เห็นขุนเขาอกทะลุอยู่บริเวณกลางเมือง ซึ่งเป็นจุดเด่นประจำจังหวัดเลยก็ว่าได้  นำท่านสักการะ พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ หรือ “พระพุทธรูปสี่มุมเมือง”  สิ่งศักดิ์สิทธ์ ถูกจัดสร้างขึ้นตามความเชื่อและโบราณประเพณีของบ้านเมืองที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่จะต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องขอบขัณฑสีมาทั้งสี่ทิศ เพื่อปกป้องภยันตรายจากอริราชศัตรู ปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย เสริมดวงชะตาแก่บ้านเมือง
จากนั้น  นำท่านเดินทางสู่ วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวงแห่งแรกของจังหวัด ตั้งอยู่ใกล้เชิงเขาคูหาสวรรค์ เป็นโบราณสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดพัทลุง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 13-15 ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์องค์ใหญ่ บริเวณปากถ้ำมีจารึกพระปรมาภิไธยย่อของพระมหากษัตริย์ไทยถึง 3 พระองค์ คือ รัชกาลที่ 5, รัชกาลที่ 7 , รัชกาลที่ 9 นับเป็นความปลื้มปิติของชาวพัทลุงอย่างยิ่ง
จากนั้น  นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวบ้านแฝดหลังคาสีแดง ในทะเลสาบข้าง สะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สะพานที่ทอดยาวกว่า 8 กิโลเมตรบนทะเลน้อย เชื่อมระหว่างอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง และอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา บรรยากาศบางช่วงคล้ายสถานตากอากาศบางปู ดื่มด่ำบรรยากาศยามพระอาทิตย์อัสดง อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพตามอัธยาศัยเย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมมาตรฐาน 3 ดาว จังหวัดพัทลุง หรือเทียบเท่า

Day 2 :
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม และคืนห้องพัก
05.00 น.       นำท่านล่องเรือชมแสงแรกและวิวยอยักษ์ บริเวณคลองปากประ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญของอำเภอควนขนุน เกิดจากแม่น้ำสายต่าง ๆ ไหลมารวมกัน คลองปากประแห่งนี้จึงกลายเป็นแหล่งจับปลาที่สำคัญเพราะเป็นที่ที่มีปลาชุกชุม  วิถีชมชีวิตของชาวบ้านที่จะตั้งยอขนาดใหญ่ สำหรับดักจับปลาในเวลาช่วงเช้ามืด ให้ท่านได้เก็บภาพความทรงจำกับทัศนียภาพแสงแรกพร้อมยอยักษ์ เป็นภาพที่สวยงามจับใจจนลืมไม่ลง
จากนั้น  นำท่านล่องเรือสู่ ทะเลน้อย หรือ อุทยานนกน้ำทะเลน้อย หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังมากที่สุดของจังหวัดพัทลุง โดยได้รับการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เมื่อปี พ.ศ.2518 ถือเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบริมทะเลสาบ นำท่านล่องเรือชม “ทะเลบัวแดง” หรือ “ทะเลบัวสาย” โดยในช่วงเช้าเหล่าดอกบัวสายจะพาออกดอกสีแดงบานสะพรั่งเต็มท้องน้ำ เพลิดเพลินกับการชมทะเลบัวแดง แล้วยังสามารถชมนกประจำถิ่นและนกอพยพ ซึ่งมาให้ชมมากว่า 287 ชนิด และไฮไลท์ที่ขึ้นชื่อของที่นี่คือ ชม “ควายน้ำ”  เป็นควายของชาวบ้านที่เลี้ยงในบริเวณนี้ ซึ่งสามารถปรับตัวตามสภาพของพื้นที่ที่อยู่อาศัย แหล่งอาหารของมันคือ เมื่อน้ำในทะเลสาบลดลงจนถึงแห้งขอดในบางช่วง จะมีสันดอนพื้นดินโผล่ มีหญ้าขึ้นควายก็จะขึ้นมาเล็มกินหญ้าบนบก แต่เมื่อยามหน้าน้ำก็ปรับตัวเปลี่ยนมากินพืชน้ำอย่างเช่นสายบัว ใบบัว หรือสาหร่าย ที่ขึ้นในน้ำแทน
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น  
นำท่านเดินทางสู่ เกาะใหญ่แกรนด์แคนยอน เป็นแอ่งเก็บน้ำขนาดใหญ่และหน้าผาสูง ที่ถูกพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว มีคาเฟ่ จุดเซลฟี่ บรรยากาศสบาย ๆ ท่ามกลางหน้าผาสีน้ำตาลส้มล้อมรอบด้วยผืนน้ำสีเขียวมรกตสวยงาม
จากนั้น   นำท่านเดินทางสู่ วัดพะโคะ หรือ วัดราชประดิษฐาน วัดแห่งนี้คือสถานที่จำพรรษาของสมเด็จพระโคะ หรือ หลวงปู่ทวดเหยียบทะเลน้ำจืด พระเกจิอาจารย์ที่ประชาชนให้ความนับถือ วัดพะโคะที่ชาวบ้านเรียกกับติดปาก เป็นตำนานของปาฎิหารย์หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด มีเรื่องเล่ากันว่า วันหนึ่งมีโจรสลัดแล่นเรือเลียบมาตามฝั่ง เห็นสมเด็จพะโคะ หรือหลวงปู่ทวดเดินอยู่ มีลักษณะแปลกกว่าคนทั้งหลาย จึ่งใคร่ลองดี โจรสลัดได้จอดเรือและจับสมเด็จพะโคะไป เมื่อเรือแล่นมาได้สักพักเกิดเหตุการณ์ให้เรือไม่สามารถแล่นไปต่อได้ ต้องจอดอยู่หลายวันจนในที่สุดน้ำจืดบนเรือหมด ไม่มีให้ดื่ม สมเด็จพะโคะสงสารจึงเอาเท้าซ้ายแช่ลงไปในน้ำทะเล เกิดเป็นประกายโชติช่วง และน้ำทะเลได้กลายเป็นน้ำจืด โจรสลัดเกิดความเลื่อมใสศรัทธากราบไหว้ขอขมา และนำสมเด็จพะโคะขึ้นฝั่ง เรื่องราวได้แพร่สะพัดออกไป ประชาชนจึงพากันมากราบไหว้บูชาเป็นจำนวนมาก นำท่านชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่หลวงปู่ทวดเคยใช้ขณะจำพรรษาที่วัดแห่งนี้ เช่น บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคยใช้เป็นที่สรงน้ำ และซักจีวร รอยพระพุทธบาทของหลวงปู่ทวด เป็นต้น  
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เกาะยอ ระหว่างทางผ่านชมวัดต้นเลียบ (สถานที่ฝังรกหลวงปู่ทวด) วัดดีหลวง (วัดที่หลวงปู่ทวดเคยบวชเป็นสามเณร) และชมวิวต้นตาลระหว่างสองข้างทาง
นำท่านเดินทางข้ามสะพานติณสูลานนท์ สะพานคอนกรีตที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ความยาวของสะพาน 2 ช่วงแรก 940 เมตร และ 1,700 เมตร รวมเป็น 2,640 เมตร ก่อสร้างขึ้นในสมัย ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เพื่อรองรับการคมนานมทางรถยนต์ โดยเชื่อมเกาะยอ 2 ด้าน ระหว่างฝั่งบ้านน้ำกระจาย อ.เมืองสงขลาและบ้านเขาเขียวสู่ เกาะยอ นำท่านกราบนมัสการพระนอน วัดแหลมพ้อ  หรือวัดพระนอนวัดแหลม ตั้งอยู่ที่บ้านสวนทุเรียน ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  ริมทะเลสาบสงขลา  เป็นวัดที่เก่าแก่และสำคัญวัดหนึ่ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสงขลา ประดิษฐาน พระนอนปางไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุด  ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางปรินิพพานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  พระบาทมีลวดลายภาพศิลปะ   ทั้งนี้เนื่องด้วยที่ตั้งวัดอยู่ใกล้ถนนเชิงสะพานติณสูลานนท์ฝั่งเกาะยอ จึงทำให้เป็นสิ่งที่สะดุดตาของผู้ที่ขับรถผ่านไปมา
เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมนิวซีซั่น หาดใหญ่ หรือเทียบเท่า

Day 3 :
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ จังหวัด ปัตตานี (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) สู่ วัดช้างให้ วัดเก่าแก่กว่า 300 ปี วัดช้างให้ ถือว่าเป็นวัดต้นตำรับของหลวงปู่ทวด เพราะท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัด นำท่านกราบไหว้สถูปหรือมณฑปบรรจุอัฐิหลวงพ่อทวด สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวจังหวัดปัตตานีและใกล้เคียง มีผู้คนไปกราบไหว้บนบานอยู่เนืองนิจ ใครเจ็บไข้ได้ป่วยหรือวัตถุสิ่งของถูกขโมย หรือศูนย์หายก็พากันไปบนบาน ณ ที่สถูปแห่งนี้  วัดช้างให้จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อและเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัดปัตตานี ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามากราบสักการะหลวงปู่ทวดอย่างไม่ขาดสาย
จากนั้น         นำสักการะขอพร ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว หรือ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง ศาลศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองปัตตานีมาแต่สมัยโบราณ ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ เดินทางมาสักการบูชาเพื่อให้ประสบความสำเร็จขอโชค ขอลาภ การค้าขาย หรือแม้แต่ใครเจ็บป่วย ได้รับความเดือดร้อน ประการใด หากได้มาขอพร บนบาน กับเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ก็จะหายเจ็บหายป่วยพ้นจากความเดือดร้อน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่หาดใหญ่
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
เช็คอินหาดสมิหลา สูดกลิ่นอายทะเล ชมวิวทิวทัศน์ เกาะหนู เกาะแมว เดินทอดน่องบน หาดทรายแก้ว หาดทรายสีขาวละเอียดนวลตาขนานไปกับทิวสนที่ปลูกเรียงรายเรียบชายหาด ถ่ายรูปคู่สัญลักษณ์ของหาดสมิหลา รูปปั้นนางเงือกสีทอง จุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปเช็คอิน
จากนั้น   นำท่านสู่ เขาตังกวน เนินเขาสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 ฟุต จากยอดเขาตังกวนสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองสงขลาได้โดยรอบ บนยอดเขาตังกวนเป็นที่ประดิษฐานเจดีย์พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดสงขลา ซึ่งสร้างในสมัยอาณาจักรนครศรีธรรมราช ศิลปะสมัยทวาราวดี เดินขึ้นบันไดพญานาค 145 ขั้น หรือหากท่านไม่สะดวกเดินขึ้นบันไดสามารถโดยสารลิฟต์ขึ้นไปยังด้านบนได้ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์ ท่านละ  30 บาท) อิสระให้ท่านสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตตามอัธยาศัย
นำท่านเดินทางเที่ยวชม ย่านเมืองเก่าสงขลา จุดแลนด์มาร์คและจุดถ่ายรูปสุตฮิตของเมืองสงขลา อิสระให้ท่ายได้ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจไม่ว่าจะเป็นตึกโบราณสถาปัตยกรรมจีนผสมผสานชิโนโปรตุกีส กำแพงสตรีทอาร์ต หับ โห้ หิ้น โรงสีข้าวเก่าแก่สีแดง บ้านนครใน เมืองสงขลา พิพิธภัณฑ์เล็ก ๆ แหล่งรวมของเก่าแก่ ตกแต่งอย่างสวยงาม ประตูเมืองเก่าสงขลา เป็นต้น
เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องจัดเลี้ยงของโรงแรม
ดินเนอร์สุดพิเศษ !! จัดงานเลี้ยง รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เสริมสิริมงคล เนื่องในวันสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมนิวซีซั่น หาดใหญ่ หรือเทียบเท่า

Day 4 :
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม และคืนห้องพัก
นำท่านเดินทาง สู่ วัดมหัตตมังคลาราม หรือ วัดหาดใหญ่ใน เป็นวัดที่เก่าแก่อีกวัดหนึ่งของอำเภอหาดใหญ่ หนึ่งในสถานที่เที่ยวชมวัดที่สวย  มีสิ่งสำคัญ คือ เป็นวัดที่ประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ยาว 35 เมตร สูง 15 เมตร กว้าง 10 เมตร ชื่อ พระพุทธหัตถมงคล ที่ว่ากันว่าใหญ่เป็นอันดับสามของโลก ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนิยมมากราบไหว้
จากนั้น         นำทุกท่านสู่ วัดพระมหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคล หรือ เจดีย์สแตนเลส ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเขาคอหงส์ หลังมหาวิทยาลัยสงขลานครินท์  โดยองค์พระเจดีย์มีความงดงามแปลกตาโดยโครงเหล็กทุกชิ้นเป็นสแตนเลสทั้งหมด เรียกได้ว่าเป็น เจดีย์สแตนเลส หนึ่งเดียวในโลก พระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพไตรมงคล สร้างขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติ 60 ปี อีกทั้งยังสร้างเพื่อเป็นศูนย์รวมใจสืบสานพระพุทธศาสนาขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม ประเพณีไทย การเผยแพร่พุทธประวัติและพุทธจริยวัตรสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน เมนูข้าวเหนียวไก่ทอดหาดใหญ่  ลิ้มรสไก่ทอดหาดใหญ่เมนูขึ้นชื่อสุดอร่อย
อิสระช้อปปิ้ง ตลาดกิมหยง แหล่งสินค้ามีให้เลือกซื้อเลือกหาแทบ ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า ขนมขบเคี้ยว เครื่องสำอางค์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ของเด็กเล่น แว่นตา ตลอดจนเครื่องใช้ในครัวเรือน สินค้าทั่วไป ตลาดกิมหยงจะมี 2 ชั้น ชั้นล่างจะขายสินค้าทั่วไป ส่วนชั้นบนจะเน้นไปทางเครื่องใช้ไฟฟ้า ส่วนด้านตะวันออกจะเป็นลักษณะตลาดสด สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่
17.20 น.       ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD511
18.45 น.       เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)  โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...........

 


ส่ง Email ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
May 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
12 – 15 เม.ย 2564 จันทร์ - พฤหัส 10,888 -

ทัวร์ในประเทศ พัทลุง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน