ทัวร์ ในประเทศ


ภูเก็ต กระบี่ เกาะเฮ เกาะราชา เที่ยวภาคใต้ ่ล่องเรือสุดหรู Catamaran yacht ดำน้ำชมความสวยงาม”เกาะเฮ-เกาะราชา” เช็คอินจุดชมวิว”มาดูบัว คาเฟ่” ถ่ายรูป”ย่านเมืองเก่าชิโนโปรตุกีส” ขอพร”พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี”ณ ยอดเขานาคเกิด ชม”แหลมพรหมเทพ”แลนด์มาร์ค จ.ภูเก็ต สักการะหลวงพ่อแช่ม”วัดฉลอง”
=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
รหัสโปรแกรม : 21641
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ ภูเก็ต กระบี่ เกาะเฮ เกาะราชา by Air Asia 3 วัน 2 คืน
FDHKT03 : ภูเก็ต กระบี่ เกาะเฮ เกาะราชา ซุปตาร์..ล่องเรือหารัก(Catamaran yacht) By FD

3 วัน 2 คืน

เที่ยวภาคใต้ ่ล่องเรือสุดหรู Catamaran yacht ดำน้ำชมความสวยงาม”เกาะเฮ-เกาะราชา” เช็คอินจุดชมวิว”มาดูบัว คาเฟ่” ถ่ายรูป”ย่านเมืองเก่าชิโนโปรตุกีส” ขอพร”พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี”ณ ยอดเขานาคเกิด ชม”แหลมพรหมเทพ”แลนด์มาร์ค จ.ภูเก็ต สักการะหลวงพ่อแช่ม”วัดฉลอง”

Day 1 :
05.30 น.        พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เทอร์มินัล 2 (อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ) ประตู 9 เคาท์เตอร์ 9-10 สายการแอร์เอเชีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและนำท่านโหลดสัมภาระ***กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังจุดนัดหมาย หากท่านมาไม่ทันเวลานัดหมาย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***
07.35 น.         ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานภูเก็ต โดย สายการบินแอร์เอเชีย (FD) เที่ยวบินที่ FD 3029 (ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที) ***เที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการประกาศจากทางสายการบิน***
09.00 น.         เดินทางถึง ท่าอากาศยานภูเก็ต มัคคุเทศก์จะถือป้ายรอรับคณะด้านนอก จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ เที่ยวชม ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ชิโนยูโรเปี่ยน (ชิโนโปรตุกีส) ที่มีอาคารบ้านเรือนเป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่สไตล์ชิโนโปตุกีส ที่เกิดจากการผสมผสานกันระหว่างสถาปัตยกรรมโปรตุเกสและจีน ด้วยสภาพบ้านเรือนที่มีรูปทรงและสีสันแปลกตานี้ ทำให้ท่านได้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในยุคเก่า
นำท่านเดินทางไปยัง วัดฉลอง หรือ วัดไชยธาราม เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่มีชื่อเสียงของภูเก็ต ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมมากราบสักการะบูชาหลวงพ่อแช่ม ซึ่งมีความเชื่อในเรื่องของการรักษาโรค นอกจากนี้วัดฉลองแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของ พระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมี ที่เป็นที่ประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ที่อันเชิญมามาจากประเทศศรีลังกา
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านมิชลินไกด์  (มื้อที่ 1 )
บ่าย     นำท่านสักการะ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคีรี หรือ พระใหญ่ภูเก็ต ประดิษฐานอยู่ที่เขานาคเกิด เลยจากวัดฉลองไปไม่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของ จังหวัดภูเก็ตในกลุ่มนักท่องเที่ยว ลักษณะเด่นของพระใหญ่ ได้แก่ พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่เห็นได้รอบเกาะภูเก็ต โดยมีนัยสำคัญใน การก่อสร้างเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความสันติ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวและความหวัง การก่อสร้างพระพุทธรูปมิ่งมงคลเอกนาคคีรี สำเร็จได้ด้วย การร่วมมือร่วมใจบริจาคของประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย หากคุณมีโอกาสมาเยือนภูเก็ต ควรหาโอกาสไปกราบไหว้ เคารพสักการะที่วัดพระใหญ่บนเขานาคเกิดและชมทัศนียภาพที่สวยงามของเกาะภูเก็ตในมุมสูง
นำท่านชม จุดชมวิวกังหันลม เป็นจุดชมวิวที่สวยติดอันดับต้นๆในทางใต้ของภูเก็ต อยู่ไม่ไกลจากแหลมพรหมเทพ ระหว่างหาดยะนุ้ยแ  ละหาดในหาน ที่นี่มีวิวที่สวยอากาศดีและเป็นแลนมาร์คที่อีก1จุด จุดชมวิวเล็กๆ มีกังหันสีขาวสูง ได้ฟิลเหมือนอยู่ต่างประเทศ นำท่านเดินทางสู่ แหลมพรหมเทพ ที่ตั้งอยู่ทางใต้สุดของเกาะภูเก็ตและเป็นจุดชมวิวที่เห็นพระอาทิตย์ตกไวที่สุดและได้ชื่อว่าเป็นจุดชมพระอาทิตย์ที่สวยที่สุดของประเทศไทย อิสระให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศตามอัธยาศัย
เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (มื้อที่ 2 )
ที่พัก    โรงแรมที่พัก The Nature Phuket  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)

Day 2 :
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก (มื้อที่ 3 )
07.00 น.     เดินทางสู่ ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
08.30 น.      ออกจาก ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง มุ่งหน้าสู่ เกาะเฮ โดย เรือยอร์ชคาตามารัน
09.00 น.       เดินทางถึง เกาะเฮ หรือ คอรัลไอซ์แลนด์ เป็นเกาะที่มีหาดทรายอันขาวละเอียด มีปะการังน้ำตื้นที่ยังอุดมสมบูรณ์ น้ำทะเลใส มองเห็นฝูงปลาแหวก ว่ายมากมาย โลกใต้น้ำที่อยู่ทางด้านตะวันตก มีปะการังสมอง ปะการังผักกาด ปะการังเขากวางปะการังจาน เป็น แนวยาว และเหล่าปลาน้อยใหญ่ หลากสีสันสวยงาม เช่น ปลาผีเสื้อ ปลาโนรี ปลานกแก้ว ปลาสินสมุทร สามารถ ดำน้ำแบบสนอร์เกิลใช้หน้ากากดำน้ำและท่อหายใจก็สามารถเห็นโลกใต้ทะเลที่สวยงาม ด้านหลังของเกาะยังมี ชายหาดสวย ขาวสะอาด น้ำทะเลใส ก็เหมาะแก่ผู้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัว นำท่านสนุกกับกิจกรรมดำน้ำ ชมปะการังและปลาใต้ท้องทะเล
10.00 น.      ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยบนชายหาด อาทิ นอนอาบแดด ว่ายน้ำ หรือจะเลือกสนุกกับกิจกรรมกีฬาทางน้ำ อาทิ ดำน้ำลึก, Sea walker, Parasailing และ Banana boat **กิจกรรมดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม**
เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ บนเรือยอร์ชคาตามารัน (มื้อที่ 4 )
บ่าย       นำท่านเดินทางถึง เกาะราชา ตื่นตาตื่นใจไปกับกิจกรรมดำน้ำตื้น ดูปะการังหลากสีสัน ชมปลาสวยงาม จากนั้นขึ้น เกาะราชา เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามและพักผ่อนตามอัธยาศัยบนเกาะ
16.00 น.      นำท่านออกเดินทางจาก เกาะราชา ระหว่างทางบริการอาหารว่าง ขนมและผลไม้
18.00 น.      สนุกกับ กิจกรรมตกปลา พร้อมกับ ชมพระอาทิตย์ตกดิน พร้อมถ่ายภาพความประทับใจ
18.30 น.      เดินทางกลับ ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
เย็น            รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (มื้อที่ 5)
ที่พัก          โรงแรมที่พัก The Nature Phuket  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)

Day 3 :
เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก(มื้อที่ 6)
นำท่านแวะถ่ายรูปสวยๆที่
Ma Doo Bua Cafe' l มา ดู บัว ภูเก็ต คาเฟ่สไตล์ไทยร่วมสมัย ที่มีจุดเด่นเป็นสวนบัวหลวงสายพันธุ์วิคตอเรียหรือบัวกระด้ง ซึ่งเป็นบัวที่มีขนาดใหญ่และสีสันงดงาม เมื่อนำมารวมเข้ากับการตกแต่งของทางร้าน และบรรยากาศรอบ ๆ จึงเป็นคาเฟ่แนวใหม่ที่เหมาะมาก ๆ กับการเก็บภาพสวย ๆ
นำท่านชมความมหัศจรรย์ วัดพระผุด หรือ วัดพระทอง เป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงวัดหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต วัดพระทอง ตั้งอยู่ในตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ระยะทางห่างจากสะพานสารสิน ประมาณ 25 กม. ประวัติของหลวงพ่อพระผุดและวัดพระทองได้มีการบันทึกและจัดพิมพ์โดยพระครูสุวรรณพุทธาภิบาล เจ้าอาวาสวัดพระทอง ไว้ดังนี้ ความเป็นมาของประวัติพระผุดและวัดพระทองนั้น เดิมทีสถานที่ที่ตั้งวัด  อยู่ในปัจจุบันนี้ ไม่เป็นวัดมาก่อนเป็นทุ่งกว้าง มีนา มีลำคลอง มีหญ้าสำหรับเลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ ของชาวบ้านชาวเมืองถลางในสมัยนั้น ชาวบ้านเรียกทุ่งนานี้ว่า ทุ่งนาใน 
เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (มื้อที่ 7)
บ่าย          นำท่านแวะซื้อของฝาก ณ ร้านของฝากคุณแม่จู้ อิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝากและของที่ระลึกตามอัธยาศัย ครัวแม่จู้มีสินค้ามากมายได้แก่ น้ำพริกภูเก็ต อาหารขบเคี้ยว ขนมพื้นเมือง ผลไม้อบแห้ง และสินค้าแนะนำคือ น้ำพริกกุ้งเสียบ นอกจากนี้ ร้านคุณแม่จู้ ยังได้รับการการันตีคุณภาพ ด้วยประกาศนียบัตรมากมาย
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานภูเก็ต
18.25 น.         ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานบินดอนเมือง โดย สายการบินแอร์เอเชีย (FD) เที่ยวบินที่ FD3022 (ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที)
19.55 น.         เดินทางถึง ท่าอากาศยานบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

 

 

 


ส่ง Email ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jul 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
12 – 14 มี.ค 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,988 -
19 – 21 มี.ค 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,988 -
26 – 28 มี.ค 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,988 -
04 – 06 เม.ย 2564 อาทิตย์ - อังคาร 12,988 -
11 – 13 เม.ย 2564 อาทิตย์ - อังคาร 12,988 -
12 – 14 เม.ย 2564 จันทร์ - พุธ 13,988 -
13 – 15 เม.ย 2564 อังคาร - พฤหัส 13,988 -
14 – 16 เม.ย 2564 พุธ - ศุกร์ 13,988 -
15 – 17 เม.ย 2564 พฤหัส - เสาร์ 13,988 -
16 – 18 เม.ย 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,988 -
01 – 03 พ.ค 2564 เสาร์ - จันทร์ 12,988 -
14 – 16 พ.ค 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,988 -
28 – 30 พ.ค 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,988 -
11 – 13 มิ.ย 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,988 -
18 – 20 มิ.ย 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,988 -
25 – 27 มิ.ย 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,988 -

ทัวร์ในประเทศ ภูเก็ต อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน