ทัวร์ ในประเทศ


รหัสโปรแกรม : 21640
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ ภูเก็ต กระบี่ เกาะพีพี by Air Asia 3 วัน 2 คืน
FDHKT02 : ภูเก็ต-กระบี่ เกาะพีพี ซุปตาร์..ลั้นลา On the beach By FD

3 วัน 2 คืน

เที่ยวภาคใต้ ดำน้ำ“เกาะพีพี”ชมความสวยงามแห่งท้องทะเลอันดามัน เช็คอินจุดชมวิว”มาดูบัว คาเฟ่” ถ่ายรูป”ย่านเมืองเก่าชิโนโปรตุกีส” ขอพร”พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี”ณ ยอดเขานาคเกิด ชม”แหลมพรหมเทพ”แลนด์มาร์ค จ.ภูเก็ต สักการะหลวงพ่อแช่ม”วัดฉลอง”

Day 1 :
05.30 น.        พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เทอร์มินัล 2 (อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ) ประตู 9 เคาท์เตอร์ 9-10 สายการแอร์เอเชีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและนำท่านโหลดสัมภาระ***กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังจุดนัดหมาย หากท่านมาไม่ทันเวลานัดหมาย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***
07.35 น.         ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานภูเก็ต โดย สายการบินแอร์เอเชีย (FD) เที่ยวบินที่ FD 3029 (ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที) ***เที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับประกาศของทางสายการบิน***
09.00 น.         เดินทางถึง ท่าอากาศยานภูเก็ต มัคคุเทศก์จะถือป้ายรอรับคณะด้านนอก นำท่านเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ เที่ยวชม ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ชิโนยูโรเปี่ยน (ชิโนโปรตุกีส) ที่มีอาคารบ้านเรือนเป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่สไตล์ชิโนโปตุกีส ที่เกิดจากการผสมผสานกันระหว่างสถาปัตยกรรมโปรตุเกสและจีน ด้วยสภาพบ้านเรือนที่มีรูปทรงและสีสันแปลกตานี้ ทำให้ท่านได้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในยุคเก่า
นำท่านเดินทางไปยัง วัดฉลอง หรือ วัดไชยธาราม เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่มีชื่อเสียงของภูเก็ต ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมมากราบสักการะบูชาหลวงพ่อแช่ม ซึ่งมีความเชื่อในเรื่องของการรักษาโรค นอกจากนี้วัดฉลองแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของ พระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมี ที่เป็นที่ประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ที่อันเชิญมามาจากประเทศศรีลังกา
เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านมิชลินไกด์  (มื้อที่ 1 )
บ่าย     นำท่านสักการะ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคีรี หรือ พระใหญ่ภูเก็ต ประดิษฐานอยู่ที่เขานาคเกิด เลยจากวัดฉลองไปไม่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของ จังหวัดภูเก็ตในกลุ่มนักท่องเที่ยว ลักษณะเด่นของพระใหญ่ ได้แก่ พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่เห็นได้รอบเกาะภูเก็ต โดยมีนัยสำคัญใน การก่อสร้างเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความสันติ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวและความหวัง การก่อสร้างพระพุทธรูปมิ่งมงคลเอกนาคคีรี สำเร็จได้ด้วย การร่วมมือร่วมใจบริจาคของประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย หากคุณมีโอกาสมาเยือนภูเก็ต ควรหาโอกาสไปกราบไหว้ เคารพสักการะที่วัดพระใหญ่บนเขานาคเกิดและชมทัศนียภาพที่สวยงามของเกาะภูเก็ตในมุมสูง
นำท่านชม จุดชมวิวกังหันลม เป็นจุดชมวิวที่สวยติดอันดับต้นๆในทางใต้ของภูเก็ต อยู่ไม่ไกลจากแหลมพรหมเทพ ระหว่างหาดยะนุ้ยแ  ละหาดในหาน ที่นี่มีวิวที่สวยอากาศดีและเป็นแลนมาร์คที่อีก1จุด จุดชมวิวเล็กๆ มีกังหันสีขาวสูง ได้ฟิลเหมือนอยู่ต่างประเทศ นำท่านเดินทางสู่ แหลมพรหมเทพ ที่ตั้งอยู่ทางใต้สุดของเกาะภูเก็ตและเป็นจุดชมวิวที่เห็นพระอาทิตย์ตกไวที่สุดและได้ชื่อว่าเป็นจุดชมพระอาทิตย์ที่สวยที่สุดของประเทศไทย อิสระให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศตามอัธยาศัย
เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (มื้อที่ 2 )
ที่พัก    โรงแรมที่พัก The Nature Phuket  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)

Day 2 :
เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก (มื้อที่ 3 )
07.15 น.           นำท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรือ
08.00 น.         เดินทางถึง ท่าเทียบเรือ นำท่านเดินทางขึ้นเรือ บริการชากาแฟ พร้อมรับฟังคำอธิบายจากไกด์
10.00 น.           เดินทางสู่ เกาะพีพีดอน เป็นเกาะใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางของเกาะพีพี ทั้งที่พัก ท่าเรือ ร้านอาหาร สิ่งอำนวยความสะดวก ทุกอย่างอยู่ที่เกาะนี้ทั้งหมด รวมทั้งยังมีทิวทัศน์ที่ งดงาม เกาะพีพีดอน ประกอบด้วยอ่าว 2 อ่าวที่เป็นเวิ้งอ่าวคู่ คือ อ่าวต้นไทรกับ กับอ่าวโละดามลัมซึ่งเป็นเวิ้งวงเข้าหากันคั่นด้วยที่ราบเล็กๆ ร่วมรื่นด้วย ทิวมะพร้าว จากจุดชมวิวบนยอดเขาจะเห็น ความงดงามนี้ที่สร้างชื่อให้คนรู้จักเกาะพีพีมายาวนาน **ส่งท่านที่ไม่ได้ทำโปรแกรมดำผิวน้ำชมปะการัง ณ ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพีดอน**
10.30.           จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมทัศนียภาพของพีพีเลย์ บริเวณด้านนอก ได้แก่ ผ่านชมอ่าวโล๊ะสะมะ อ่าวปีเล๊ะ และถ้ำไวกิ้ง
11.00 น.           นำท่านลงเรือเล็กเพื่อ ดำผิวน้ำชมปะการัง (Snokelling) ประมาณ 1 ชั่วโมง บริเวณหน้าหาดลิงเกาะพีพีดอน สมควรแก่เวลาเดินทางกลับยัง ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพีดอน เพื่อรับประทานอาหารเที่ยง
เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4 )
บ่าย       หลังทานอาหารกลางวัน ให้ท่านได้เดินเล่นชมเกาะและพักผ่อนตามอัธยาศัย
14.00 น.   นำท่านเดินทางกลับสู่ เกาะภูเก็ต
16.00 น.     เดินทางกลับ ท่าเทียบเรือ
เย็น         รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (มื้อที่ 5)
ที่พัก        โรงแรมที่พัก The Nature Phuket  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)

Day 3 :
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก (มื้อที่ 6)
นำท่านแวะถ่ายรูปสวยๆที่
Ma Doo Bua Cafe' l มา ดู บัว ภูเก็ต คาเฟ่สไตล์ไทยร่วมสมัย ที่มีจุดเด่นเป็นสวนบัวหลวงสายพันธุ์วิคตอเรียหรือบัวกระด้ง ซึ่งเป็นบัวที่มีขนาดใหญ่และสีสันงดงาม เมื่อนำมารวมเข้ากับการตกแต่งของางร้าน และบรรยากาศรอบ ๆ จึงเป็นคาเฟ่แนวใหม่ที่เหมาะมาก ๆ กับการเก็บภาพสวย ๆ
นำท่านชมความมหัศจรรย์ วัดพระผุด หรือ วัดพระทอง เป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงวัดหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต วัดพระทอง ตั้งอยู่ในตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ระยะทางห่างจากสะพานสารสิน ประมาณ 25 กม. ประวัติของหลวงพ่อพระผุดและวัดพระทองได้มีการบันทึกและจัดพิมพ์โดยพระครูสุวรรณพุทธาภิบาล เจ้าอาวาสวัดพระทอง ไว้ดังนี้ ความเป็นมาของประวัติพระผุดและวัดพระทองนั้น เดิมทีสถานที่ที่ตั้งวัด  อยู่ในปัจจุบันนี้ ไม่เป็นวัดมาก่อนเป็นทุ่งกว้าง มีนา มีลำคลอง มีหญ้าสำหรับเลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ ของชาวบ้านชาวเมืองถลางในสมัยนั้น ชาวบ้านเรียกทุ่งนานี้ว่า ทุ่งนาใน 
เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (มื้อที่ 7)
บ่าย        นำท่านแวะซื้อของฝาก ณ ร้านของฝากคุณแม่จู้ อิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝากและของที่ระลึกตามอัธยาศัย ครัวแม่จู้มีสินค้ามากมายได้แก่ น้ำพริกภูเก็ต อาหารขบเคี้ยว ขนมพื้นเมือง ผลไม้อบแห้ง และสินค้าแนะนำคือ น้ำพริกกุ้งเสียบ นอกจากนี้ ร้านคุณแม่จู้ ยังได้รับการการันตีคุณภาพ ด้วยประกาศนียบัตรมากมาย
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานภูเก็ต
18.25 น.         ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานบินดอนเมือง โดย สายการบินแอร์เอเชีย (FD) เที่ยวบินที่ FD3022 (ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที)
19.55 น.         เดินทางถึง ท่าอากาศยานบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

 

 


ส่ง Email ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
May 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Jul 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
12 – 14 มี.ค 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,988 -
19 – 21 มี.ค 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,988 -
26 – 28 มี.ค 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,988 -
04 – 06 เม.ย 2564 อาทิตย์ - อังคาร 12,988 -
11 – 13 เม.ย 2564 อาทิตย์ - อังคาร 12,988 -
12 – 14 เม.ย 2564 จันทร์ - พุธ 13,988 -
13 – 15 เม.ย 2564 อังคาร - พฤหัส 13,988 -
14 – 16 เม.ย 2564 พุธ - ศุกร์ 13,988 -
15 – 17 เม.ย 2564 พฤหัส - เสาร์ 13,988 -
16 – 18 เม.ย 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,988 -
01 – 03 พ.ค 2564 เสาร์ - จันทร์ 12,988 -
14 – 16 พ.ค 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,988 -
28 – 30 พ.ค 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,988
11 – 13 มิ.ย 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,988
18 – 20 มิ.ย 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,988
25 – 27 มิ.ย 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,988

ทัวร์ในประเทศ ภูเก็ต อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน