ทัวร์ ในประเทศ


ภูเก็ต พังงา หมู่เกาะสิมิลัน เที่ยวภาคใต้ เช็คอินจุดชมวิวสุดปัง”เสม็ดนางชี” ดำน้ำ“เกาะสิมิลัน”สวรรค์แห่งทะเลใต้ ถ่ายรูป”ย่านเมืองเก่าชิโนโปรตุกีส” ชม”แหลมพรหมเทพ”แลนด์มาร์ค จ.ภูเก็ต สักการะหลวงพ่อแช่ม”วัดฉลอง”
รหัสโปรแกรม : 21639
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ ภูเก็ต พังงา หมู่เกาะสิมิลัน by Air Asia 3 วัน 2 คืน
FDHKT01 : ภูเก็ต พังงา หมู่เกาะสิมิลัน ซุปตาร์...ฮูลาฮูล่า in similan By FD

3 วัน 2 คืน

เที่ยวภาคใต้ เช็คอินจุดชมวิวสุดปัง”เสม็ดนางชี” ดำน้ำ“เกาะสิมิลัน”สวรรค์แห่งทะเลใต้ ถ่ายรูป”ย่านเมืองเก่าชิโนโปรตุกีส” ชม”แหลมพรหมเทพ”แลนด์มาร์ค จ.ภูเก็ต สักการะหลวงพ่อแช่ม”วัดฉลอง”

Day 1 :
06.00 น.        พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เทอร์มินัล 2 (อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ) ประตู 9 เคาท์เตอร์ 9-10 สายการแอร์เอเชีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและนำท่านโหลดสัมภาระ
***กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังจุดนัดหมาย หากท่านมาไม่ทันเวลานัดหมาย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***
07.50 น.         ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานภูเก็ต โดย สายการบินแอร์เอเชีย (FD) เที่ยวบินที่ FD 3037 (ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที) ***เที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการประกาศจากทางสายการบิน***
09.15 น.         เดินทางถึง ท่าอากาศยานภูเก็ต รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ เดินทางสู่ จ.พังงา เป็นจังหวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทย มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลอันดามันที่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก
เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านมิชลินไกด์ (มื้อที่ 1)

Day 2 :
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก (มื้อที่ 3 )
นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือทับละมุ
ฟังคำแนะนำจากมัคคุเทศก์พร้อมอธิบายโปรแกรมการเดินทาง
08.30 น.    นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน โดยเรือสปีดโบ๊ท พร้อมบริการเสื้อชูชีพและอุปกรณ์ดำน้ำตื่น คำว่า สิมิลัน เป็นภาษามลายูแปลว่า เก้า หมู่เกาะสิมิลันเป็นหมู่เกาะเล็ก ๆ ในทะเลอันดามัน มีทั้งหมด 9 เกาะ นำท่านชม หินเรือใบ หรือ Sail Rock หินที่ตั้งอยู่บนผาสูงลักษณะคล้ายเรือใบเป็นสัญลักษณ์เด่นของเกาะสิมิลัน
นำท่านเดินทางสู่ เกาะบางู จุดดำน้ำที่มีแนวปะการังที่สมบูรณ์และยังเป็นที่อยู่ของปลาหลากหลายชนิด เช่น ปลาไหลริบบิ้น ฉลามครีบเงิน ปลาเก๋า ปลาบู่ กั้งตั๊กแตน เป็นต้น
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ที่ทำการของอุทยาน (มื้อที่ 4 )
บ่าย     นำท่านเดินทางสู่ เกาะปายู จุดดำน้ำที่สามารถพบเห็น ปะกะรัง ปลากระเบนราหู หุบเขาใต้น้ำและเต่าทะเลได้บ่อยครั้ง
นำท่านเดินทางสู่ เกาะเมียง เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานมี ปูไก่ และนกชาปีไหน เป็นสัตว์ที่หาชมได้ยาก บริเวณชายหาดที่มีเม็ดทรายสีขาวละเอียดนุ่มเท้า น้ำทะเลใสสะอาดจนมองเห็นพื้นทราย และร่มรื่นด้วยป่าชายหาด อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการพักผ่อนบนชายหาดตามอัธยาศัย
เย็น      รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (มื้อที่ 5)
ที่พัก    โรงแรมที่พัก Eden Beach Resort and Spa หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)
บ่าย         นำท่านเดินทางสู่ เสม็ดนางชี ตั้งอยู่ที่อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา จุดชมวิวที่สามารถชมวิวภูเขาหินปูนน้อยใหญ่ของอ่าวพังงาแบบ 180 องศา นำท่านเที่ยวชม เสม็ดนางชีบูติค เป็นที่พัก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และ อิสระให้ท่านเก็บภาพตามมุมต่างๆ และเลือกซื้อเครื่องดื่มตามอัธยาศัย เครื่องดื่มไม่รวมในแพคเกจทัวร์
เย็น        รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (มื้อที่ 2 )
ที่พัก       โรงแรมที่พัก Eden Beach Khao Lak Resort & Spa หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)

Day 3 :
07.00 น.    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก (มื้อที่ 6)
เช้า           นำท่านเที่ยวชม ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ชิโนยูโรเปี่ยน (ชิโนโปรตุกีส) ที่มีอาคารบ้านเรือนเป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่สไตล์ชิโนโปตุกีส ที่เกิดจากการผสมผสานกันระหว่างสถาปัตยกรรมโปรตุเกสและจีน ด้วยสภาพบ้านเรือนที่มีรูปทรงและสีสันแปลกตานี้ ทำให้ท่านได้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในยุคเก่า
เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (มื้อที่ 7 )
บ่าย        นำท่านเดินทางไปยัง วัดฉลอง หรือ วัดไชยธาราม เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่มีชื่อเสียงของภูเก็ต ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมมากราบสักการะบูชาหลวงพ่อแช่ม ซึ่งมีความเชื่อในเรื่องของการรักษาโรค นอกจากนี้วัดฉลองแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของ พระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมี ที่เป็นที่ประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ที่อันเชิญมามาจากประเทศศรีลังกา
นำท่านแวะซื้อของฝาก ณ ร้านคุณแม่จู้ อิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝากและของที่ระลึกตามอัธยาศัย ครัวแม่จู้มีสินค้ามากมายได้แก่ น้ำพริกภูเก็ต อาหารขบเคี้ยว ขนมพื้นเมือง ผลไม้อบแห้ง และสินค้าแนะนำคือ น้ำพริกกุ้งเสียบ นอกจากนี้ ร้านคุณแม่จู้ ยังได้รับการการันตีคุณภาพ ด้วยประกาศนียบัตรมากมาย
นำท่านเดินทางสู่ แหลมพรหมเทพ ที่ตั้งอยู่ทางใต้สุดของเกาะภูเก็ตและเป็นจุดชมวิวที่เห็นพระอาทิตย์ตกไวที่สุดและได้ชื่อว่าเป็นจุดชมพระอาทิตย์ที่สวยที่สุดของประเทศไทย อิสระให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานภูเก็ต
18.25 น.         ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานบินดอนเมือง โดย สายการบินแอร์เอเชีย (FD) เที่ยวบินที่ FD3022 (ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที)
19.55 น.         เดินทางถึง ท่าอากาศยานบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพและประทับใจ


ส่ง Email ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jun 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
19 – 21 มี.ค 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,988 -
26 – 28 มี.ค 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,988 -
04 – 06 เม.ย 2564 อาทิตย์ - อังคาร 13,988 -
11 – 13 เม.ย 2564 อาทิตย์ - อังคาร 13,988 -
12 – 14 เม.ย 2564 จันทร์ - พุธ 14,988 -
13 – 15 เม.ย 2564 อังคาร - พฤหัส 14,988 -
14 – 16 เม.ย 2564 พุธ - ศุกร์ 14,988 -
15 – 17 เม.ย 2564 พฤหัส - เสาร์ 14,988 -
16 – 18 เม.ย 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,988 -
01 – 03 พ.ค 2564 เสาร์ - จันทร์ 13,988 -
14 – 16 พ.ค 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,988 -
28 – 30 พ.ค 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,988 -
11 – 13 มิ.ย 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,988 -
18 – 20 มิ.ย 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,988 -
25 – 27 มิ.ย 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,988

ทัวร์ในประเทศ ภูเก็ต อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน