ทัวร์ ในประเทศ


=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
รหัสโปรแกรม : 21444
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ อุบลราชธานี ชมวิวเขื่อนสิรินธร อุทยานแห่งชาติผาแต้ม by Air Asia 3 วัน 2 คืน
ITHA65 : อุบลราชธานี Unseen โขงเจียม เขมราฐ By FD

3 วัน 2 คืน

เที่ยวภาคอีสาน ม่วนอีหลี๋ โขงเจียม ม่วนชื่น เมืองชิคเขมราฐริมโขง มหัศจรรย์วัดเรืองแสง ประติมากรรมธรรมชาติสามพันโบกงามตา ตามหาโบกมิกกี้เมาส์ยอดฮิต เช็คอินทะเลทรายเมืองอีสาน ย้อนรอยอารยธรรมผาแต้ม ขอพรพญานาคสีรุ้ง #ฟรีประกันCOVID

Day 1 :
09.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 ผู้โดยสารขาออกในประเทศเคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย ประตู 9-10 เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ
11.00 น.  เดินทางสู่ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) เที่ยวบินที่ FD3374
12.15 น.  ถึง ท่าอากาศยานอุบลราชธานี รับสัมภาระให้เรียบร้อย ไกด์จะรอต้อนรับท่านอยู่ด้านนอกนำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศเดินทางสู่ร้านอาหารกลางวัน
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)
นำท่านเดินทางไปจุดชมวิวเขื่อนสิรินธร เวิ้งน้ำอันกว้างใหญ่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้แวะมาถ่ายรูปชมบรรยากาศกันอย่างมากมาย เขื่อนสิรินธรกำลังจะกลายเป็นแหล่งพัฒนาพลังงานหมุนเวียนรูปแบบใหม่ที่จะเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของ จ.อุบลราชธานี คือ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร ของ กฟผ.ที่จะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านพลังงานหมุนเวียนแห่งใหม่ให้นักท่องเที่ยว ได้มาสัมผัสการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดแสนจะรักษ์โลกอย่างใกล้ชิด
นำท่านเดินทางสู่ วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว (Unseen วัดเรืองแสง) หรือนิยมเรียกกันว่า วัดเรืองแสง เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง โดยจำลองสภาพแวดล้อมของวัดป่าหิมพานต์ บริเวณยอดเขาจะมองเห็นอุโบสถสีปัดทองตั้งเด่นเป็นสง่า ด้านหลังของอุโบสถนั้นเป็นจิตรกรรมเรืองแสงสีเขียวของต้นกัลปพฤกษ์ ที่อยู่ด้านหลังของอุโบสถในเวลากลางคืน ซึ่งหากถ้าเราโชคดีจะได้พบกับดวงดาวรายล้อมไปกับอุโบสถเรืองแสงเพิ่มความงดงามตื่นตาใจ หากยิ่งมืดก็จะสามารถเห็นการเรืองแสงของต้นกัลปพฤกษ์และดวงดาวได้ขัดเจนมากขึ้น ต้นกัลปพฤกษ์ที่เรืองแสงนั้นเป็นฝีมือการออกแบบของช่างคุณากร ปริญญาปุณโณ ผู้ลงมือติดโมเสกแต่ละชิ้นด้วยตัวเอง โดยมีแรงบันดาลใจมาจากต้นไม้แห่งชีวิต ในภาพยนตร์เรื่องอวตาร โดยใช้สารเรืองแสง หรือ สารฟลูออเรสเซนต์รอบต้น คุณสมบัติของสารคือจะรับแสงพระอาทิตย์ในตอนกลางวันและปล่อยพลังงานออกมาในตอนกลางคืน ด้านหลังของอุโบสถจะมีวิวทิวทัศน์เป็นลุ่มแม่น้ำโขงสามารถเห็นวิวแม่น้ำโขงแล้วยังสามารถเห็นฝั่งของประเทศลาวสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่โขงเจียมเมืองชายแดนเล็กๆริมแม่น้ำโขงที่มีความสวยงามทางนํ้าที่แปลกตา เป็นจุดบรรจบของแม่นํ้าโขงและแม่นํ้ามูลที่ไหลมารวมกันทำให้เกิดเป็นแม่นํ้าสองสีโดยแม่น้ำโขงจะเห็นเป็นสีขาวขุ่น ส่วนแม่น้ำมูลเห็นเป็นสีเขียวอมฟ้า จึงเป็นที่มาของวลี “โขงสีปูน มูลสีคราม” จุดที่สามารถมองเห็นแม่น้ำสองสีได้อย่างชัดเจนคือ บริเวณลาดริมตลิ่งหน้าวัดโขงเจียม และบริเวณบางส่วนของหมู่บ้านห้วยหมาก ทั้งนี้เดือนเมษายนจะเป็นเดือนที่เห็นความแตกต่างของสีน้ำได้ชัดเจนที่สุด
เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) หลังทานอาหารสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก: โขงเจียมระดับ 3 ดาว
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)
(กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยว DBL แทน และ ห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็นเตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรม)

Day 2 :
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  (มื้อที่ 3)
นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติผาแต้มแวะความทรงจำคาเฟ่ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้มติดแม่น้ำโขง อิสระให้ท่านชมวิวหรือนั่งจิบกาแฟกับบรรยากาศที่สวยงาม
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม มีเนื้อที่ประมาณ 212,500 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่อำเภอโขงเจียม อำเภอศรีเมืองใหม่ และอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงและเนินเขา มีหน้าผาสูงชันหลายแห่ง สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าเต็งรัง ลักษณะเป็นป่าโปร่ง ต้นไม้แคระแกร็น แต่มีความสวยงามตามธรรมชาติ พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ เต็ง รัง เหียง ประดู่ และเหมือดต่าง ๆ ส่วนพืชพื้นล่างจะเป็นพวกไผ่ป่า หญ้าต่าง ๆ และข่อยหิน นอกจากนี้ตามซอกลานหินทั่วไปยังมีไม้ดอกที่สวยงาม เช่น หยาดน้ำค้าง กระดุมเงิน มณีเทวา ฯลฯ ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากกระจายทั่วพื้นที่ ภายในเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้ม มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย นำท่านชม เสาเฉลียง อยู่ก่อนถึงผาแต้มประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นเสาหินธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมเป็นเวลานับล้านปี มีลักษณะคล้ายดอกเห็ดเรียงรายกันอยู่มากมาย ดูแปลกตายิ่งนัก ชม ผาแต้ม เป็นหน้าผาสูงชันที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม และยังเป็นจุดที่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นก่อนที่แห่งใดในประเทศไทย นอกจากนี้บริเวณผนังหน้าผาด้านล่าง ยังปรากฏภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์เรียงรายอยู่ประมาณ 300 ภาพ ซึ่งทางอุทยานฯ ได้ทำทางเดินสำหรับลงไปชมไว้แล้ว
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)
นำท่านเดินทางสู่สามพันโบก ตั้งอยู่ที่บ้านโป่งเป้า อำเภอโพธิ์ไทร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่รังสรรค์โดยธรรมชาติ เป็นแก่งหินขนาดใหญ่ ถูกแม่น้ำโขงกัดเซาะกลายเป็นแอ่งมากมายในช่วงฤดูน้ำหลากทุกๆปี ซึ่งเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ที่ทำให้เกิดเป็นแอ่งมากมายมากกว่า 3,000 โบก คำว่า “โบก” หมายถึง “แอ่ง” หรือ “บ่อน้ำลึก” สามพันโบกจะปรากฏให้เห็นในช่วงฤดูแล้งยามที่แม่น้ำโขงลดระดับลง ตั้งแต่เดือนธันวาคม-พฤษภาคม ชาวบ้านเรียกว่า แกรนด์แคนยอนน้ำโขง และฝั่งตรงข้างที่ห่างไปไม่กี่เมตรก็เป็นฝั่งของประเทศเพื่อนบ้านคือประเทศลาว นอกจากจะได้เห็นความงามของธรรมชาติแล้ว ยังได้เห็นวิถีชีวิตของการอยู่ร่วมกันระหว่างชาวไทยและชาวลาวริมฝั่งโขงด้วย พื้นที่ของสามพันโบกกว้างหลายตารางกิโลเมตร นักท่องเที่ยวสามารถเดินลัดเลาะปีนป่ายไปตามโขดหินรูปร่างประหลาดต่างๆ ไฮไลท์อยู่บริเวณที่เรียกว่าหินหัวสุนัข เพราะมีลักษณะเป็นผาหินสูงชัน จนได้รับสมญาว่าแกรนด์แคนยอนเมืองไทย และลองให้ทุกท่านตามหาโบกมิกกี้เมาส์ จุดเช็คอินยอดฮิต
จากนั้นนำท่านเดินทางไปถ่ายรูปชิคๆ สวยๆกันที่ หาดทรายสูง ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ในยามน้ำลดจะได้เห็นวิวสวยงามของแก่งหิน หาดทรายและสันดอนทรายสีขาวอมน้ำตาลไล่ระดับเป็นเนินสูง มีริ้วลายที่สวยงาม คล้ายทะเลทรายขนาดย่อม โดยหาดทรายจะโผล่พ้นน้ำประมาณเดือนธันวาคมถึงพฤษภาคม ช่วงที่ดีที่สุดคือตั้งแต่มกราคมถึงเมษายน เรียกได้ว่าเป็นทะเลทรายริมโขง ที่สวยงาม อำเภอเขมราฐ เมืองสงบริมโขง ที่ยังคงมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ตลอดสองฝั่งถนนเรียงรายไปด้วยบ้านเรือนไม้เก่าแก่ ร้านค้า ร้านกาแฟ มีความสวยงาม มีวิวแม่น้ำโขงให้ได้ดื่มด่ำไปกับพระอาทิตย์ขึ้นและตก เดินทางสู่วัดบุ่งขี้เหล็ก เป็นวัดเก่าแก่ในอำเภอเขมราฐ มีสิ่งก่อสร้างที่สวยงามหลายจุด ที่โดดเด่น คือ เจดีย์ศรีอริยะเมตตรัยที่มีรูปทรงที่แปลกตาไม่เหมือนกับเจดีย์ทั่วไป ทาผนังด้านนอกด้วยสีทองตั้งโดดเด่นอยู่กลางวัด และลานพระขาว นำท่านมาสักการะและชมพระพุทธรูปปางมารวิชัยพระพุทธรูปปางมารวิชัยสีขาว จำนวน 56 องค์ เป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นเรียงกันอย่างสวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ถนนคนเดินเขมราฐ ให้ท่านเดินเล่น ชมบรรยากาศ สัมผัสกับเสน่ห์เฉพาะตัวของบ้านไม้และร้านค้าเก่าแก่ริมโขงที่เรียบง่าย บางหลังอายุร่วม 200 ปี อิสระให้ท่านเดินชม ถ่ายรูป ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5) หลังทานอาหารสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก: เขมราฐ หรือเมืองใกล้เคียงกัน ระดับ 3 ดาว
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)
(กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยว DBL แทน และ ห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็นเตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรม)

Day 3 :
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  (มื้อที่ 6)
นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองอุบล เดินทางสู่ วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ อยู่ที่บ้านชีทวน อ.เขื่องใน ภายในวัดมีธรรมาสน์สิงห์ศิลปะญวน ตั้งอยู่ในศาลาการเปรียญหรือหอแจกแบบอีสาน ธรรมมาสมีลักษณะเป็นรูปสิงห์ยืนเทินปราสาท สร้างด้วยอิฐถือปูน ยอดปราสาทเป็นเครื่องไม้เป็นชั้นลดหลั่น บนตัวธรรมาสน์สิงห์ประดับประดาด้วยกระจกสีต่าง ๆ อย่างสวยงาม สร้างขึ้นโดยช่างชาวญวน พระอุปัชฌาวงศ์ พรหมฺสโร และนายคำหมา แสงงาม ปัจจุบันธรรมมาสสิงห์นี้ใช้เป็นที่สำหรับให้พระสงฆ์นั่งเทศน์มหาชาติในงานบุญเดือน 4 หรือบุญผะเหวด หรือบุญมหาชาติ จากนั้นชมขัวน้อยบ้านชีทวน (ขัว=สะพาน) ที่สร้างขึ้นเพื่อให้พระภิกษุสามเณรเดินข้ามไปบิณฑบาตและให้ผู้คนสองหมู่บ้านได้เดินทางไปมาหาสู่กัน ระหว่างบ้านชีทวน-บ้านหนองแคน เป็นสะพานที่ทอดยาวในทุ่งนา ให้ท่านได้เดินชมบรรยากาศกลางทุ่งนา อย่างสวยงาม เดินทางสู่บ้านปะอ่าว เป็นหมู่บ้านเก่าแก่มากแห่งหนึ่งมีอายุกว่า200ปี และเป็นหมู่บ้านที่มีอาชีพการทำเครื่องทองเหลืองที่เป็นเอกลักษณ์ประจำหมู่บ้านที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ในหมู่บ้านยังมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทองเหลืองและทอผ้าไหมที่สวยงาม ให้ท่านชมวิถีชีวิต วัฒนธรรม เลือกของฝากของOTOPตามอัธยาศัย
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7)
นำท่านเดินทางสู่ บัวนาคาเฟ่ แลนด์มาร์คใหม่ของอุบล ให้ท่านอิสระจิบกาแฟ ชมบัวไปกับธรรมชาติท่านสามารถชมความสวยงามของ ดอกบัวหลวงสีชมพูสลับขาว ที่กำลังบานสะพรั่ง ตัดกับสีเขียวชอุ่มของใบบัวได้ไกลสุดลูกหูลูกตาจุดเด่นของ บัวนาคาเฟ่ อยู่ตรงสะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวผ่านสระบัว เหมาะแก่การเดินเล่น นั่งเล่น หรือถ่ายรูปกันเพลินๆตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่วัดพระธาตุหนองบัวเป็นวัดราษฎร์ นิกายธรรมยุต เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ คือพระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษของพุทธศาสนาในปี พ.ศ. 2500 พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์นั้น ได้จำลองแบบมาจากเจดีย์ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ รอบองค์พระธาตุเป็นกำแพงแก้ว ซึ่งทั้ง 4 มุม ของกำแพงแก้ว ได้ประดิษฐานพระเจดีย์ขนาดเล็กอีก 4 องค์ อีกหนึ่งไฮไลท์ที่น่าสนใจคือรูปปั้นฉัพยาปุตตะ หรือพญานาคสีรุ้ง หนึ่งใน 4 ของพญานาค 4 ตระกูล ซึ่งเพิ่งจะสร้างเสร็จและเพิ่งทำการบวงสรวงไปเมื่อเร็วๆ นี้ ตามดำริของท่านเจ้าอาวาสที่ได้นิมิตเห็นงูใหญ่สีรุ้งมาอาศัยอยู่บริเวณวัดพระธาตุหนองบัวแห่งนี้นั่นเอง ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอุบลราชธานี
จากนั้นนำท่านแวะร้านของฝาก อิสระให้ท่านเลือกซื้อของกลับบ้าน ของฝากกันตามอัธยาศัย ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี เพื่อเช็คอินเตรียมตัวเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
19.30น.  เดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) เที่ยวบินที่ FD3373
20.20น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

 

 


ส่ง Email ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
May 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
23 – 25 ม.ค 2564 เสาร์ - จันทร์ 7,888 -
30 ม.ค – 01 ก.พ 2564 เสาร์ - จันทร์ 7,888 -
06 – 08 ก.พ 2564 เสาร์ - จันทร์ 7,888 -
13 – 15 ก.พ 2564 เสาร์ - จันทร์ 7,888 -
20 – 22 ก.พ 2564 เสาร์ - จันทร์ 7,888 -
06 – 08 มี.ค 2564 เสาร์ - จันทร์ 7,888 -
13 – 15 มี.ค 2564 เสาร์ - จันทร์ 7,888 -
25 – 27 มี.ค 2564 พฤหัส - เสาร์ 7,888 -
01 – 03 เม.ย 2564 พฤหัส - เสาร์ 7,888 -
08 – 10 เม.ย 2564 พฤหัส - เสาร์ 7,888 -
24 – 26 เม.ย 2564 เสาร์ - จันทร์ 7,888 -
29 เม.ย – 01 พ.ค 2564 พฤหัส - เสาร์ 7,888 -

ทัวร์ในประเทศ อุบลราชธานี อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน