แพ็คเกจทัวร์ ในประเทศ


น่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง วัดภูมินทร์ ร้านกาแฟไทลื้อ ถนนลอยฟ้า1081 เที่ยวภาคเหนือ สโลว์ไลฟ์เมืองน่าน กระซิบรักบันลือโลก ชมทะเลหมอกดอยเสมอดาว
นอนเมืองน่าน 1 คืน นอนปัว 1 คืน
รหัสแพ็คเกจ : 21433
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

แพ็คเกจทัวร์ในประเทศ น่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง วัดภูมินทร์ ร้านกาแฟไทลื้อ ถนนลอยฟ้า1081 3 วัน 2 คืน
PTL-NP03 : Package น่าน

3 วัน 2 คืน

เที่ยวภาคเหนือ สโลว์ไลฟ์เมืองน่าน กระซิบรักบันลือโลก ชมทะเลหมอกดอยเสมอดาว นอนเมืองน่าน 1 คืน นอนปัว 1 คืน

Day 1 :
XX.XX น.  หลังจากรับสัมภาระและทำธุระส่วนตัวแล้ว นำท่านออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับ อากาศ VIP 9 ที่นั่ง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสักการะ พระธาตุแช่แห้ง พระบรมธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน พระบรมธาตุแช่แห้งเป็นศิลปะการก่อสร้าง ที่มีความวิจิตรงดงามอีกแห่งหนึ่ง ของภาคเหนือที่เป็นศิลปะการก่อสร้างที่ได้รับอิทธิพล การก่อสร้างมาจากเจดีย์พระธาตุหริภุณไชย โดยมีลักษณะโดยรอบๆ ขององค์พระธาตุ คือจะมีการบุรอบองค์ด้วยทองจังโกในส่วนของทางเดิน ขึ้นสู่องค์พระธาตุนั้นจะเป็นตัวพญานาค หน้าบันเหนือประตูทางเข้าลักษณะของการปั้นจะเป็นลายนาคเกี้ยวที่เป็น เอกลักษณ์เฉพาะของช่างฝีมือและของศิลปะของจังหวัดน่าน โดยแท้จริงชาวเมืองล้านนามีความเชื่อกัน ว่าการได้เดินทางไปสักการบูชากราบไหว้นมัสการองค์พระธาตุแช่แห้งหรือชาวล้านนาจะเรียกกันว่า การชูธาตุ แล้วนั้นจะทำได้รับอานิสงฆ์อย่างแรงกล้าทำให้ชีวิตอยู่ดีมีสุข ปราศจากโรคภัยต่างๆ มาเบียดเบียนหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า   นำท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เดิมเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครน่าน เรียกว่า 'หอคำ' ภายในจัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุต่างๆ ประวัติศาสตร์ และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมืองภาคเหนือ และชาวเขาเผ่าต่างๆ สิ่งสำคัญที่สุดคือ 'งาช้างดำ' ซึ่งไม่ทราบประวัติความเป็นมา สันนิษฐานว่า เป็นงาข้างซ้าย มีสีน้ำตาลเข้มไปทางดำ งาช้างดำนี้ ถือเป็น ของคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่าน ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ มี ซุ้มต้นลีลาวดี  ที่ขึ้นเป็นแถวเรียงรายแผ่ขยายกิ่งก้านโค้ง โน้มเอียงเข้าหากันกลายเป็นอุโมงค์ต้นไม้ยิ่งใหญ่สวยงาม เรียกได้ว่าเป็นซิกเนอเจอร์อีก 1 จุดของ จังหวัดน่าน
เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  (1)
นำท่านชมความงามของ วัดภูมินทร์ เป็นวัดหลวงตั้งอยู่ในเมืองน่าน ความพิเศษของวัดนี้คือเป็นวัดแห่งเดียวในประเทศไทยที่สร้างทรงจัตุรมุข ภายในวัดประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ และมีจิตรกรรมฝาผนัง  ชื่อดังคือ ภาพจิตรกรรมปู่ม่านย่าม่าน หรือกระซิบรัก ผลงานของหนานบัวผัน ไปวัดภูมินทร์แล้วต้องไม่พลาดถ่ายรูปท่ากระซิบรัก นอกจากนี้ยังมีภาพจิตรกรรมอื่นๆ
ที่น่าสนใจ เช่น ภาพโมนาลิซ่าเมืองน่าน ภาพแสดงตำนานพื้นบ้าน และวิถีชีวิตของคนน่านสมัยก่อน  จากนั้น นำท่านชม วัดมิ่งเมือง เป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัดน่าน ซึ่งแต่เดิมเรียกว่า “เสามิ่งเมือง” ลักษณะเด่นคือ ลายปูนปั้นที่ผนังด้านนอกของพระอุโบสถ มีความสวยงามวิจิตรบรรจงมาก เป็นฝีมือตระกูลช่างเชียงแสน มีความวิจิตร งดงามมาก ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของชาวเมืองน่าน ฝีมือช่างท้องถิ่นยุคปัจจุบัน และในบริเวณวัดยังเป็นที่ ประดิษฐานเสาหลักเมือง ซึ่งอยู่ในศาลาจตุรมุข ด้านหน้าพระอุโบสถ เสาหลักเมืองสูงประมาณ 3 เมตร ฐานประดับด้วยไม้แกะลวดลาย ลงรักปิดทอง ยอดเสาแกะสลักเป็นรูปพรหมพักตร์มีชื่อ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เดินทางต่อสู่ วันศรีพันต้น  นับเป็นหนึ่งวัดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือมีพระวิหารและพระอุโบสถเป็นสีทองทั้งหลัง แล้วบริเวณหน้าพระวิหารจะมีรูปปั้นพญานาคเจ็ดเศียรสีทองสวยงาม ซึ่งถือเป็น signature ของวัดนี้เลย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุเขาน้อย องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ก่อ อิฐถือปูนทั้งองค์ เป็นศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วัดพระธาตุเขาน้อย เป็นปูชนียสถานที่สำคัญ และเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของ จ.น่าน สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง ปัจจุบันบริเวณลานชมทิวทัศน์ ประดิษฐานพระพุทธมหา อุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร บนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาทำจากทองคำหนัก 27 บาท สร้างขึ้นเนื่องในมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ ทรงเจริญ พระชนมพรรษา 6 รอบ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 นำท่านเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ          บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (2)
ที่พัก      โรงแรมน่าน หรือ เทียบเท่าระดับเดียวกัน

Day 2 :
เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก (3)
นำท่านเดินทาง สู่ อ.บ่อเกลือ ด้วยถนนลอยฟ้า จากปัว-บ่อเกลือ  เนื่องจากเส้นทางเป็นหุบเขาสลับซับซ้อนกันหลายลูก อาจจะใช้เวลาในการเดินทางนานถึง 2 ชั่วโมง ระหว่างทางแวะชมวิวที่ ถนนลอยฟ้า 1081  นำท่านเช็คอินกับ unseen แห่งใหม่ของจังหวัดน่าน คือ โค้งหมายเลข 3 ซึ่งมีระยะทางประมาณ 300 เมดร ลัดเลาะตามธรรมชาติ เมื่อถึงบริเวณดังกล่าวจะมองเห็นถนนเป็นเลข 3 ซึ่งจะมีจุดจอดรถเพื่อถ่ายภาพกับโค้งเลข 3 จากนั้นนำท่านชม บ่อเกลือสินเธาว์ แหล่งชุมชนที่มีการทำบ่อเกลือมาหลายชั่วอายุคน โดยชาวบ้านจะตักน้ำเกลือจากบ่อใต้ดินแล้วให้ไหลมาตามรางท่อไม้ไผ่ เพื่อที่จะนำน้ำเกลือมาต้มให้เหลือแต่เม็ดเกลือเรียกว่า 'เกลือภูเขา' ซึ่งชาวบ้านจะนำมาบริโภค และกรอกใส่ถุงเล็ก ๆ แบ่งขายให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งก็จะมีการเพิ่มไอโอดีนให้ด้วย สามารถนำมาขัดผิวและทำอาหารได้อย่างปลอดภัย จากนั้นเดินทางต่อสู่ จุดชมวิวบ้านสะปัน หมู่บ้านเล็กๆกลางหุบเขามีเพียงถนนเส้นเล็กๆตีขนานเทียบกับลำธารน้ำไหล ที่ฉากหลังเป็นภูเขาลูกใหญ่และมีไอหมอกปกคลุม มุมเด็ดของหมู่บ้านก็คือสะพานมีกันอยู่สองจุด คือ สะพานปูนกลางหมู่บ้าน  และ สะพานแขวนท้ายหมู่บ้าน และหมู่บ้านนี้ยังโอบล้อมด้วยทุ่งนาเป็นทัศนียภาพที่สวยงาม
เที่ยง     บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (4)
หลังจากรับประทานอาหารนำท่าน ผ่านชม จุดชมวิว 1715 ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง จุดชมวิวที่ไม่ควรพลาด จากนั้น เดินทางสู่อำเภอ ปัว เมืองแห่งทุ่งนากลางขุนเขา จากนั้นนำท่านเดินชม หมู่บ้านไทยลื้อหนองบัว (ท่องเที่ยววิถีชุมชน) หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณวัดหนองบัว เป็นหมู่บ้านที่มีฝีมือในการทอผ้าพื้นเมืองที่สวยงาม เรียกว่า “ผ้าลายน้ำไหล” ซึ่งเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดน่าน นับเป็นหัตถกรรม ที่ตกทอดมาหลายยุคหลายสมัย  ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ ตั้งอยู่ที่ ตำบลศิลาแลง  อำเภอปัว จังหวัดน่าน  เป็นร้านกาแฟของร้านลำดวนผ้าทอ  ร้านขายของที่ระลึกและผ้าทอไทลื้อ ผ้าทอน้ำไหล ลายโบราณ ชื่อดังแห่งปัว  อำเภอปัวถือว่าเป็นอำเภอที่มีชาวไทลื้ออยู่มากที่สุดชาวไทลื้อมีประเพณีและวัฒนธรรมเป็นของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องการแต่งกายแบบพื้นบ้าน ได้แก่ผ้าทอไทลื้อ  นับว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของอำเภอนี้ ผ้าทอส่วนใหญ่เมื่อทอมาแล้วก็มีการจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน จากนั้นนำท่านเดินทางสักการะและเสริมสิริมงคลที่ วัดภูเก็ต แต่ด้วยวัด ตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งทางเหนือ เรียกว่า 'ดอย' หรือ 'ภู' จึงตั้งชื่อว่า 'วัดภูเก็ต' หมายถึง วัดบ้านเก็ตที่อยู่บนภู หรือ ดอย วัดภูเก็ต  ถือว่าเป็นวัดที่มีภูมิทัศน์และวิวที่สวยงามโดยจุดเด่นของวัด คือ มีระเบียงชมวิวด้านหลังวัด ติด กับทุ่งนาที่กว้าง ไกลพร้อมด้วยฉากหลัง เป็นภูเขาวนอุทยานดอยภูคา ในยามเช้าวัดภูเก็ตเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่งดงามอีกแห่งหนึ่ง 
จากนั้นเดินทางต่อไปยัง วัดก๋งศรีมงคล ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ของของอำเภอท่าวังผา เนื่องจากความงดงามของวัดและทิวทัศน์โดยรอบ ด้านหลังวัดมีลานชมวิว ซึ่งมีทัศนียภาพที่งดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลับซับซ้อน บริเวณนาข้าวมีที่พักและร้านกาแฟฮักนาน่าน มีสะพานไม้ไผ่เชื่อมจากตัววัดสามารถลงไปเดินเล่นถ่ายภาพได้  โดยบริเวณลานชมวิว ทางวัดได้จัดทำเป็นซุ้มและจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุด รวมถึงร้านกาแฟบรรยากาศไทยๆ ให้พักผ่อนหย่อนใจ ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ ทั้งวิหารหลวงที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม โดยเลียนแบบการวาดของหนานบัวผัน จิตรกรชาวน่านเชื้อสายไทลื้อ ซึ่งวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดภูมินทร์และวัดหนองบัวของจังหวัดน่าน รวมถึงพิพิธภัณฑ์มงคลธรรมรังสี ซึ่งรวมรวมของโบราณต่างให้ได้ชม บรรยากาศโดยรอบของวัด เน้นตกแต่งแบบไทยล้านนา อนุรักษ์ของเก่าแก่ในอดีต ด้านหน้ายังเป็นที่ตั้งของกระท่อมไม้ไผ่ ชื่อว่าเฮือนมะเก่า ภายในบ้านมีข้าวของเครื่องใช้โบราณ สามารถเข้าไปชมและถ่ายภาพได้
ค่ำ         บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร(5)
ที่พัก     โรงแรมปัวหรือเทียบเท่า 

Day 3 :
เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
นำทุกท่านเดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมในท้องที่อำเภอนาหมื่น อำเภอนาน้อย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน สภาพป่าเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ เทือกเขาสูงสลับซับซ้อน เป็นป่าต้นน้ำลำธาร ที่สำคัญของแม่น้ำน่าน ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของประชาชนในจังหวัดน่าน มี มีจุดเด่นทางธรรมชาติ ที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามได้แก่ เสาดินและคอกเสือ ปากนาย แก่งหลวง จุดชมทิวทัศน์ดอยผาชู้ ทิวทัศน์ทั้งสองฝั่งแม่น้ำน่าน จุดชมวิวดอยเสมอดาวและผาหัวสิงห์ มีเนื้อที่ประมาณ 640,237.50 ไร่ หรือ 1,024.38 ตารางกิโลเมตร นำท่านไปยังจุดชมวิว ดอยเสมอดาว ซึ่งเป็นจุดที่สามารถ ชมทะเลหมอก ให้ท่านอิสระกับการสัมผัสบรรยากาศในยามเช้า จากนั้นเดินทางไปยัง เสาดินนาน้อย ซึ่งเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติที่สวยงามที่เกิดจากการทับถมของดินและเกิดน้ำกัดเซาะจนกลายเป็นริ้วรายที่แปลกตาและมีลักษณะเป็นหุบผาและแท่งดินผสมหินลูกรังสีแดงปนส้ม รูปทรงต่าง ๆ กันไป กระจายอยู่ในพื้นที่ประมาณ 20 ไร่คล้ายกับแพะเมืองผีที่ จ. แพร่ สันนิษฐานว่าเสาดินนาน้อยมี อายุประมาณ 30,000-10,000 ปีและเคยเป็นก้นทะเลมาก่อน นอกจากนี้ยังค้นพบกำไลหินและขวานโบราณที่นี่ (ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน) แสดงให้เห็นว่าบริเวณนี้อาจเคยเป็น แหล่งอาศัยของ มนุษย์ยุคหินเก่า
เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (7)
นำท่านเดินทางไปยัง ศูนย์โอทอปน่าน ตั้งอยู่ใจกลางตัวเมือง ที่นี่มีของฝากครบทุกอย่างที่ต้องการ มีทั้งขนม ของแห้ง เสื้อผ้า เครื่องเงิน ของที่ระลึก ฯลฯ
นำท่านเดินทางสู่ เฮือนฮังต่อ ที่จังหวัดน่านถูกสร้างขึ้นมา  ด้วยความรักของเจ้าของที่มีต่อกาแฟน่าน เพราะที่นี่ได้รวบรวมเมล็ดกาแฟจากแหล่งปลูกที่มีชื่อเสียงของน่าน ไม่ว่าจะเป็น กาแฟจากบ้านสันเจริญ สายพันธุ์เบอร์บอน และคาติมอร์ เหมาะสำหรับชงเป็นกาแฟร้อน ด้วยรสที่เข้มข้น จึงสามารนำมาชงเป็นกาแฟเย็นได้ อิสระให้ท่านได้ลิ้มรสกาแฟและพักผ่อนตามอัธยาศัย นำท่านชม โฮงเจ้าฟองคำ สร้างจากไม้สักหลังใหญ่สไตล์ล้านนา บ้านเก่าอายุเกือบ200ปี  โฮงเจ้าฟองคำเป็นบ้านของเจ้าฟองคำ เชื้อสายของเจ้าอนันตวรฤทธิเดชเจ้าผู้ครองนครองค์ที่ 62  คำว่า
“ โฮง ” เป็นคำพื้นเมืองล้านนา หมายถึง คุ้ม หรือที่อยู่อาศัยของเจ้านายล้านนาไท  โฮงเจ้าฟองคำเป็นบ้านไม้สักยกใต้ถุนสูง รูปแบบล้านนาโบราณ หลังคาทรงจั่วมุงด้วยกระเบื้องดินขอ ประกอบด้วยเรือน 4 หลัง สำหรับไม้สักที่ใช้สร้างบ้านนั้น ใช้วิธีการผ่าและซ้อมถากด้วยขวานและมีด การประกอบตัวบ้านจึงไม่ได้ใช้ตะปู แต่จะใช้วิธีเจาะไม้และเข้าไม้โดยใช้สลักไม้  ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินน่านนคร เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
XX.XX น.  ออกเดินทางจากสนามบินน่านนคร กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน
XXXX เที่ยวบินที่ XXXX
XX.XX น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ


ส่ง Email ให้เพื่อน

ทัวร์ในประเทศ น่าน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน