ทัวร์ ในประเทศ


=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
รหัสโปรแกรม : 21291
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ พัทลุง สงขลา หาดใหญ่ บ่อน้ำร้อนเขาชัยสน หาดสมิหลา by Thai Smile Airways 3 วัน 2 คืน
WWE0103H : พัทลุง สงขลา หาดใหญ่ By WE

3 วัน 2 คืน

เที่ยวภาคใต้ หาดใหญ่ พัทลุง นาโปแก ทะเลน้อย ล่องเรือชมควายน้ำ สะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา SRI PAKPRA BOUTIQUE RESORT คลองปากประ ล่องเรือชมแสงแรก ยอยักษ์ บ่อน้ำร้อนเข้าชัยสน แก่งน้ำหูแร่ น้ำตกไพรวัลย์ เกาะยอ วัดท้ายยอ หาดใหญ่ หมู่บ้านลิวงค์ วัดพระมหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคล มัสยิดกลาง วัดเขาเก้าแสน ศาลปู่ทวดนายแรง หาดสมิหลา หาดชลาทัศน์ ตลาดกิมหยง

Day 1 :
05.00 น.
สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินไทยสมายล์ เจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง
07.05 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 259 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.25 ชั่วโมง) 
08.30 น. นำท่านเดินทางถึง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
นำท่านเดินทางสู่ “ทะเลน้อย” (ลุ่มน้ำจืด แห่งเมืองพัทลุง) (133 กม.) ตั้งอยู่ใน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมาก จนได้รับการประกาศให้เป็นเขตพื้นที่ชุ่มน้ำโลก หรือ แรมซาร์ ไซด์ แห่งแรกในเมืองไทย
ระหว่างทางให้ท่านแวะเช็คอินถ่ายรูป “นาโปแก” ไปเดินชิลล์บนสะพานไม้ นั่งถ่ายรูปที่กระท่อมปลายนา ท่ามกลางความสดชื่นจากธรรมชาติ อบอวลด้วยกลิ่นอายท้องทุ่ง นาโปแกตั้งอยู่ในอำเภอควนขนุน บนถนนเส้นเดียวกับทางไปอุทยานแห่งชาตินกน้ำทะเลน้อย คำว่านาโปแก เป็นภาษาพื้นบ้านท้องถิ่น นาก็คือ นาข้าว ส่วนคำว่า “โปแก” เป็นสำเนียงปักษ์ใต้ หมายถึง พ่อของแม่ พ่อแก่ พ่อเฒ่า หรือคุณตา เมื่อรวมความหมายที่เข้าใจได้ ก็แปลว่า ที่นาของคุณตา นั่นเอง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
บ่าย นำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “ทะเลน้อย” หรือ “อุทยานนกน้ำทะเลน้อย” เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่มีพื้นที่ประมาณ 17,500 ไร่ ตั้งอยู่ระหว่างตำบลนางตุงและตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีคลองนางเรียมเชื่อมไปยังทะเลสาบสงขลา มีชุมชนกว่า 2,000 ครัวเรือนอาศัยอยู่ทางทิศตะวันตกของทะเลสาบ เนื่องจากทะเลสาบแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์และหลากหลายทางชีวภาพมากจึงได้ขึ้นทะเบียนเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย และพื้นที่ริมทะเลสาบที่เป็นป่าพรุ นาข้าว ทุ่งหญ้า พืชน้ำ ได้แก่ ผักตบชวา กระจูด บัวแดง และพืชน้ำอีกหลายชนิด นอกจากนี้ยังเป็นที่อาศัยของสัตว์ป่า ได้แก่ นกน้ำกว่า 287 ชนิด รวมถึงนกท้องถิ่นและนกที่อพยพมาตามฤดูกาล ได้แก่ นกกาบบัว นกกระสาแดง นกเป็ดน้ำ นกนางนวล และนกหายาก 9 ชนิด ได้แก่ นกกาบบัว นกตะกรุม นกกระสาแดง นกยางกรอกพันธุ์ชวา นกกระสาแดง นกกาน้ำเล็ก นกหัวโตหลังจุดสีทอง ในแต่ละช่วงเดือนของทะเลสาบแห่งนี้จึงมีสีสันที่สวยงามและเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล
นำท่านล่องเรือชม “ควายน้ำ” ที่ปกติหากินอยู่บนบกแต่เมื่อน้ำขึ้นก็สามารถปรับตัวโดยอยู่ในน้ำได้จนเรียกว่า “ควายน้ำ” (ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ท่านจะได้สัมผัสกับความงดงามของ “ดอกบัวสาย” หรือ “ดอกบัวแดง” ที่พากันออกดอกบานสะพรั่งดุจดัง ทะเลบัวสีชมพูเต็มท้องน้ำ)
  ก่อนเข้าที่พัก นำท่านแวะถ่ายรูป “สะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา” ซึ่งเป็นส่วนยกระดับข้ามแม่น้ำของเส้นทางสาย “ถนนบ้านไสกลิ้ง-บ้านหัวป่า” ที่สร้างเชื่อมพื้นที่ระหว่าง 2 จังหวัด คือ บ้านไสกลิ้ง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง และบ้านหัวป่า อ.ระโนด จ.สงขลาเส้นทางสายนี้มีความยาวกว่า 17 กม. แบ่งเป็น 3 ช่วง โดยช่วงที่ 2 ที่สร้างเป็นสะพานยกระดับอยู่เหนือพื้นที่ทางตอนล่างของทะเลน้อย คือ “สะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ” หรือ “สะพานเอกชัย” นั้น มีความยาวถึง 5.450 กิโลเมตร นับเป็นสะพานที่ยาวที่สุดของไทยในปัจจุบัน ที่ข้ามทะเลสาบเชื่อมการเดินทางระหว่าง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง และ อ.ระโนด จ.สงขลา
จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...กับบรรยากาศอันเป็น  ธรรมชาติริมทะเลสาบสงขลา  
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่นหลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...
ที่พัก : โรงแรม Sri Pakpra Boutique Resort Phatthalung ระดับ 4 ดาว **** หรือที่พักระดับใกล้เคียง

Day 2 :

05.00 รุ่งอรุณ ณ คลองปากประริมทะเลสาบสงขลา (ฝั่งพัทลุง)
นำท่านล่องเรือสัมผัสความงามยามพระอาทิตย์ทอแสงยามเช้า ชมแสงแรกของวันใหม่ ในบรรยากาศของท้องทะเลสาบสงขลาและคลองปากประ เป็นคลองแห่งวิถีชีวิต ที่โดดเด่นไปด้วยการทำประมงพื้นบ้านในรูปแบบของการยก “ยอยักษ์” ที่มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นยอขนาดใหญ่มีรูปร่างสามเหลี่ยมมุมทั้งสี่ยึดโยงกับไม้รวกหรือไม้ไผ่ยอยักษ์ถึงแม้ว่าจะมีน้ำหนักค่อนข้างมาก แต่ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ชาวบ้านได้นำรอกมาใช้เป็นเครื่องมือทุ่นแรง ทำให้แม้แต่เด็ก (ในพื้นที่) ก็สามารถยกยอยักษ์นี้ได้ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพวิวทิศน์อีกหนึ่งจุด
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 นำทุกท่านสู่ “บ่อน้ำร้อนเข้าชัยสน” แอ่งน้ำที่มีอุณหภูมิ ประมาณ 60 องศาเซลเซียส อยู่บริเวณเชิงเขาชัยสน ประชาชนทั่วไปเชื่อกันว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ สามารถอาบรักษาโรคผิวหนังได้ อุณหภูมิของน้ำจะสูงขึ้นหากได้รับแรงกระทบกระเทือนบริเวณนั้น น้ำร้อนจะไหลตลอดเวลา  ซึ่งได้ผ่านการรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (น้ำพุร้อนธรรมชาติ) ในระดับดีเยี่ยม จากกรมการท่องเที่ยว  โดยมีกรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน  
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “แก่งน้ำหูแร่” หรือ “คลองหูแร่” สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมของตำบลท่ามะเดื่อ ต้นน้ำของคลองนี้คือป่าใหญ่แห่งเทือกเขาบรรทัด แก่งน้ำหูแร่ มีสภาพเป็นคลองขนาดใหญ่ มีลักษณะคดเคี้ยวสองข้างตลิ่งอุดมด้วยพันธุ์ไม้มากมาย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
บ่าย นำทุกท่านเดินทางสู่ “น้ำตกไพรวัลย์” เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในภาคใต้ และเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุด ของพัทลุง น้ำตกไพรวัลย์ มีปริมาณน้ำไหลแรงตกลงมาจากหน้าผาสูงตลอดทั้งปี  เส้นทางน้ำตกสามารถเดินขึ้นไปชมในแต่ละชั้นได้ บรรยากาศรอบน้ำตกปกคลุมไปด้วยต้นไม้ใหญ่หลายชนิด เงียบสงบ ร่มเย็น เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจและสัมผัสกับธรรมชาติอย่างแท้จริง  ได้เวลาอันสมควร
     นำท่านเดินทางสู่ “เกาะยอ” เป็นเกาะหนึ่งที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบสงขลาตอนล่าง หมู่บ้านเกาะยอถือเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของสงขลา สภาพทั่วไปบนเกาะยอนั้นส่วนใหญ่เป็นภูเขาไม่สูงนัก มีที่ราบเชิงเขาติดทะเล และมีที่ราบกว้างทางตอนใต้ของเกาะยอ โดยไฮไลต์บนเกาะยอ เรียนรู้การทำสวนผลไม้แบบสุมรุม หรือสวนสมรม ที่เป็นการปลูกผลไม้หลากหลายชนิด อยู่ภายในสวนเดียว นั่นหมายความว่าผลไม้จะผลัดกันให้ผลผลิตตลอดปี เช่น ส้มโอ มะพร้าว ขนุน และผลไม้ที่มีชื่อของเกาะยอ  
     นำท่านท่องไปในเส้นทางสายวัฒนธรรมบนเกาะยอ ซึ่งเป็นความพยายามของชุมชนที่ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามให้ดำรงอยู่สืบไป นำท่านชม “วัดท้ายยอ” วัดเก่าแก่ของตำบลเกาะยอ ในประวัติบ่งบอกไว้ว่าเป็นวัดแรกบนเกาะยอ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2311 สมาคมสถาปนิกสยามสันนิษฐานว่า น่าจะสร้างในช่วงรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เนื่องจากการใช้วัสดุกระเบื้องเกาะยอเริ่มทำขึ้นโดยชาวจีนและนิยมแพร่หลายในสมัยนั้น หรือจะสร้างในช่วงรัชกาลที่ 4 ที่เปลี่ยนมาเป็นวัดธรรมยุตินิกาย ร่วมสมัยกับเจดีย์บนเขาพิหารเป็นเจดีย์ทรงลังกา ศิลปะร่วมสมัยรัชกาลที่ 4 อิสระให้ท่านเก็บภาพความงดงามตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่นหลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...
ที่พัก : โรงแรม Centara Hotel Hat Yai ระดับ 4 ดาว **** หรือที่พักระดับใกล้เคียง

Day 3 :
เช้า    บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก
          นำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่อำเภอจะนะ เดินทางสู่ “หมู่บ้านลิวงค์” ที่ได้รับการขนานนามว่า “สวิตเซอร์แลน์แห่งจะนะ” ด้วยวิวทิวทัศน์อันเป็นธรรมชาติ ซึ่งคล้ายกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ป็นอย่างมาก บ้าน ลิวงค์ แห่งนี้ ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าหมอไทร อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ลิวงค์  ในอดีตนั้นเคยเป็นเหมืองแร่เก่าที่ได้ถูกทิ้งร้างไว้ และได้ถูกกลืนจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ จึงมีสวยงามอย่างที่เห็นกันนี้ เพราะล้อมด้วยต้นไม้ที่สีเขียวกับ วิวภูเขาอันแสนสวย ที่ได้สะท้อนลงบนพื้นน้ำ
          จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระมหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคลหรือ “เจดีย์สเตนเลสตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเขาคอหงส์ โดยองค์พระเจดีย์มีความงดงาม และแปลกตาโดยโครงเหล็กทุกชิ้นเป็นสแตนเลสทั้งหมด เรียกได้ว่าเป็น เจดีย์สแตนเลสหนึ่งเดียวในโลก พระมหาธาตุเจดีย์ไตรภไตรมงคล สร้างขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติ 60 ปี อีกทั้งยังสร้างเพื่อเป็นศูนย์รวมใจสืบสานพระพุทธศาสนาขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม ประเพณีไทย การเผยแพร่พุทธประวัติและพุทธจริยวัตรสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
          นำท่านเดินทางสู่ สงขลา ระหว่างทางนำท่านเก็บภาพ มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา หรือ มัสยิดกลางดิย์นุลอิสลาม ศูนย์รวมจิตใจชาวมุสลิม เป็นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่และสถาปัตยกรรมที่งดงาม ด้านในตกแต่งอย่างสวยงามมีความวิจิตร มัสยิดกลางแห่งนี้โดดเด่นจนสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนตั้งแต่อยู่บนภูเขาในสวนสาธารณะหาดใหญ่ มัสยิดแห่งนี้ ได้รับการขนานนามว่า ทัชมาฮาลเมืองไทย หากมาในช่วงเย็น-ค่ำ มัสยิดจะมีการเปิดไฟสว่าง มีฉากหลังของท้องฟ้าเปลี่ยนสีในยามเย็นงดงามยิ่งนัก
เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
บ่าย       หลังรับประทานอาหาร นำท่านสู่ “วัดเขาเก้าแสน” (ศาลปู่ทวดนายแรง) วัดเก่าแก่ของจังหวัดสงขลา โดยที่มาของชื่อวัด มาจากตำนานเรื่องเล่า “นายแรง”  วัดเขาเก้าแสนตั้งอยู่บนยอดเขาทำให้สามารถมองเห็นวิวทะเลสาบสงขลาแบบพาโนรามา 360 องศา
              นำท่านขอพร “หินศักดิ์สิทธิ์” หรือ “ศาลปู่ทวดนายแรง”ที่ตั้งอยู่ริมผา
              จากนั้น นำท่านสู่ “หาดสมิหลา” เปรียบเสมือนห้องรับแขกธรรมชาติ ที่ต้อนรับผู้มาเยือนเรื่อยมาจากอดีตจนปัจจุบัน หาดสมิหลาอยู่ทางตอนเหนือของชายทะเลเมืองสงขลาถัดจากแหลมสนอ่อนทอดยาวไปจรดแหลมสมิหลาที่อยู่ท้ายหาดทางด้านใต้เป็นชาดสวยงามน่าเดินเล่นทรายขาวละเอียด น้ำไม่ลึกมาก เล่นน้ำได้ดี ตลอดแนวจัดเป็นสถานที่พักผ่อน  จุดชมวิวที่มีทิวทัศน์สวยงามมีปฏิมากรรมรูปนางเงือกนั่งอยู่บนโขดหิน รูปปั้น“นางเงือกทอง” สัญลักษณ์อันโดดเด่นของจังหวัดสงขลาตั้งอยู่บริเวณปลายแหลมสมิหลา ได้เลาอันสมควร
               นำชม “หาดชลาทัศน์” เป็นชายหาดที่ยาวต่อเนื่องมาจากหาดสมิหลาโดยมีแหลมสมิหลาเป็นจุดแบ่ง มีหาดทรายที่ขาวสะอาดเล่นน้ำได้ตลอดแนว ลักษณะของหาดค่อนข้างเป็นเส้นตรง มีถนนชลาทัศน์เลียบแนวชายหาดและมีแนวต้นสนให้ความร่มรื่นยาวตลอดหาด และเนื่องจากหาดหันไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้เป็นหนึ่งสถานที่ที่ชมพระอาทิตย์ขึ้นได้ด้วย
                จากนั้น เดินทางกลับสู่ หาดใหญ่ นำท่านสู่ “ตลาดกิมหยง” ตลาดที่เป็นเอกลักษณ์ของหาดใหญ่ ซึ่งมีสินค้าให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า ขนมขบเคี้ยว เครื่องสำอาง เครื่องใช้ไฟฟ้า ของเล่นเด็ก ตลอดจนเครื่องใช้ในครัวเรือน อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

*** อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย ***

19.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่
20.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 268 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.25 ชั่วโมง) 
22.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

 

 


ส่ง Email ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
May 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
04 – 06 ธ.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 16,990 -
10 – 12 ธ.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 16,990 -
11 – 13 ธ.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 16,990 -
18 – 20 ธ.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,990 -
25 – 27 ธ.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 15,990 -
08 – 10 ม.ค 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,990 -
15 – 17 ม.ค 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,990 -
22 – 24 ม.ค 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,990 -
29 – 31 ม.ค 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,990 -
05 – 07 ก.พ 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,990 -
13 – 15 ก.พ 2564 เสาร์ - จันทร์ 16,990 -
19 – 21 ก.พ 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,990 -
26 – 28 ก.พ 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 16,990 -
05 – 07 มี.ค 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,990 -
12 – 14 มี.ค 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,990 -
19 – 21 มี.ค 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,990 -
26 – 28 มี.ค 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,990 -
02 – 04 เม.ย 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 16,990 -
04 – 06 เม.ย 2564 อาทิตย์ - อังคาร 16,990 -
05 – 07 เม.ย 2564 จันทร์ - พุธ 16,990 -

ทัวร์ในประเทศ พัทลุง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน