โรงแรม


กระบี่ ไร่เลย์ เกาะทะเลกระบี่ เที่ยวภาคใต้ หาดไร่เลย์ เที่ยวทริปทะเลกระบี่ 4 เกาะ ชมถ้ำพระนาง ทะเลแหวก ด้วย เกาะไก่ เกาะทับ และเกาะหม้อ เกาะปอดะ
รหัสแพ็คเกจ : 20933
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

โรงแรมในประเทศ PTL-S01 : แพ็คเกจกระบี่ พักไร่เลย์ ทัวร์เสริมดำน้ำ 4 เกาะ กระบี่ ไร่เลย์ เกาะทะเลกระบี่

3 วัน 2 คืน

เที่ยวภาคใต้ หาดไร่เลย์ เที่ยวทริปทะเลกระบี่ 4 เกาะ ชมถ้ำพระนาง ทะเลแหวก ด้วย เกาะไก่ เกาะทับ และเกาะหม้อ เกาะปอดะ

Day 1 :
…… น. รับคณะ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เมืองกระบี่

…… น. เดินทางสู่ ท่าเรืออ่าวน้ำเมา เตรียมตัวเดินทางสู่ หาดไร่เลย์ โดยมีรอบเรือ 2 รอบ คือ รอบ 10.30 น. และ รอบ 14.30 น. (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 15 นาที)

…… น. เดินทางถึง หาดไร่เลย์ Check in เข้าสู่ที่พัก หลังจากนั้น อิสระพักผ่อนตามอัธยศัย
► หาดไร่เลย์ ตั้งอยู่ใน ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เป็นหาดทรายขาวละเอียด น้ำทะเลใส มีทัศนียภาพที่สวยงาม มีภูเขาล้อมรอบทุกด้าน ทำให้ต้องเดินทางด้วยเรือเท่านั้น โดยที่หาดไร่เลย์ จะแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือด้านตะวันตกและด้านตะวันออก ทั้งสองหาดจะโค้งเข้าหากัน มีทางเดินเล็กๆ สามารถเดินทะลุถึงกันได้ และยังมีความพิเศษของ Lagoon หรือ ทะเลกลางหุบเขา ที่จะต้องปืนเขาขึ้นไปตามทาง และอีกหนึ่งไฮไลท์กิจกรรมของหาดนี้ คือ กิจกรรมการปืนผา
เพราะหาดไร่เลย์ มีหน้าผาหินปูนมากมาย

Day 2 :
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก
09.00 น. Check in เพื่อเตรียมตัวลงเรือหางยาว เที่ยวทริปทะเลกระบี่ 4 เกาะ

09.30 น. นำท่านเดินทางสู่ ชมถ้ำพระนาง ถ้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นที่นับถือของชาวเรือ อ่าวไร่เลย์ ตะวันออก จุดปีนผาระดับโลก นักปีนผาจะมาทบสอบความสวยงามของหน้าผา จากนั้นเดินทางต่อไปยัง ทะเลแหวก Unseen in Thailand จะล้อมรอบด้วย เกาะไก่ เกาะทับ และเกาะหม้อ คนเรือจะเรียกสั้นๆว่า ไก่ ทับ หม้อ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ เกาะปอดะ (แบบ set + น้ำดื่ม+น้ำหวาน+ผลไม้)

บ่าย นำท่านถ่ายรูปที่ เกาะไก่ เกาะหินปูนที่ถูกทั้งลมและฝนพัด นานเข้ากลายเป็นรูปเหมือนหัวไก่ เกาะสี่ เกาะหินปูนกลางทะเล จากนั้นนำท่านชม ปลาเสือ ปลาการ์ตูน ปลานกแก้ว และดอกไม้ทะเล

15.00 น. เดินทางมุ่งหน้ากลับสู่ที่พัก จากนั้นอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

Day 3 :

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก
…… น. เดินทางสู่ ท่าเรืออ่าวน้ำเมา เตรียมตัวเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ โดยมีรอบเรือ 2 รอบ คือ รอบ 10.00 น. และ รอบ 14.00 น. (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 15 นาที)
►แวะร้านของฝาก....

…… น. เดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

…… น. ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินXXX เที่ยวบินที่ XXX (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.25 ชั่วโมง)

…… น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ส่ง Email ให้เพื่อน

โรงแรมในประเทศ กระบี่ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน