ทัวร์ ในประเทศ


=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
รหัสโปรแกรม : 20879
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ อุบล บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ by Thai Smile Airways 4 วัน 3 คืน
WWE0304K : อุบล บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ BY WE

4 วัน 3 คืน

เที่ยวภาคอีสาน เมืองเเห่งปราสาทหิน สัมผัสดินแดนปราสาทขอม ปราสาทศรีขรภูมิ สนามช้างอารีน่า ปราสาทเมืองต่ำ อุทยานแห่งชาติสามพันโบก วัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ

Day 1 
07.10 น. ออกเดินทางสู่ อุบลราชธานี โดยสายการบินไทย สมายล์ เที่ยวบินที่ WE 020
08.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี หลังรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
นำท่านเดินทางสู่ “มออีแดง” หรือ “ผามออีแดง” ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์สำคัญของรอยต่อปราสาทพระวิหารที่หลายคนกล่าว ผามออีแดงตั้งอยู่ที่ชายแดนไทย-กัมพูชา เป็นหน้าผาหินสีแดงที่มีทัศนียภาพกว้างไกลสุดตา และจากจุดนี้นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นปราสาทพระวิหารได้ นับเป็นจุดชมวิวในมุมสูงที่สวยงามแห่งหนึ่งในภาคอีสาน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
บ่าย นำท่านสู่ “ปราสาทศรีขรภูมิ” หรือ “ปราสาทระแงง” ตั้งอยู่ข้างวัดบ้านปราสาท ปราสาทหลังนี้เป็น ปราสาทที่งดงามที่สุดในจังหวัดสุรินทร์ ปราสาทศรีขรภูมิ ประกอบด้วยปรางค์อิฐ 5 องค์ องค์กลางเป็น องค์พระประธาน มีปรางค์บริวารล้อมรอบอยู่ที่มุมทั้งสี่สร้างบนฐานเดียวกัน ก่อด้วยหินทรายและศิลาแลง ปราสาทหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีบันไดทางขึ้นและประตูทางเข้าเพียงด้านเดียว คือ ด้านทิศตะวันออกเช่นกัน
ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเข้าชม “สนามช้างอารีน่า” (CHANG ARENA STADIUM) หรือชื่ออย่างไม่เป็นทางการว่า ธันเดอร์คาสเซิลสเตเดียม (THUNDER CASTLE STADIUM) ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นสนามกีฬาที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด ทีมฟุตบอล ที่กำลังฮอตสุดๆในขณะนี้ สนามแห่งมีความจุ 32,600 ที่นั่ง สนามช้างอารีน่า ถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวดึงดูดผู้คนทั้งใน และจังหวัด ใกล้เคียงรวมถึงแฟนบอลทุกเพศทุกวัยให้มาที่นี่ เพื่อชมสนามฟุตบอลที่สวยงามและได้มาตรฐานระดับโลก
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
ที่พัก : โรงแรมครอสทูไวบ์บุรีรัมย์ หรือที่พักระดับใกล้เคียง

Day 2
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ “ปราสาทเมืองต่ำ” เป็นหนึ่งในกลุ่มปราสาทมรรคโค เป็นศาสนสถานที่สร้างตามคติความเชื่อทางศาสนาฮินดู สันนิษฐานว่าสร้างขึ้น เพื่อถวายพระศิวะ ตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดปราสาทบูรพาราม คำว่า เมืองต่ำ ไม่ใช่ชื่อดั้งเดิม แต่เป็นชื่อที่ชาวพื้นเมืองเรียกโบราณสถานแห่งนี้ เพราะปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นราบ ส่วนปราสาทพนมรุ้งตั้งอยู่บนเชิงเขา ซึ่งทั้งปราสาทเมืองต่ำและปราสาทพนมรุ้งอยู่ไม่ห่างกันมาก คือห่างกันเพียง 8 กิโลเมตร นอกจากนี้ วัสดุส่วนหนึ่งจากโบราณสถาน และโบราณวัตถุ ของปราสาทเมืองต่ำ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงนำมาเป็นส่วนประกอบในการทำพระเครื่อง ที่เรียกว่า “พระสมเด็จจิตรลดา” อีกด้วย ปราสาทเมืองต่ำ เป็นศาสนสถาน ศิลปะขอมแบบบาปวน อายุประมาณ พ.ศ. 1551-1630 หรือราวพุทธศตวรรษที่ 16-17
เดินทางสู่ “อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง” หรือ ปราสาทหินพนมรุ้ง เป็นหนึ่งในปราสาทหินในกลุ่มราชมรรคา ประกอบไปด้วยโบราณสถานสำคัญ ซึ่งตั้งอยู่บนยอดภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว คำว่า พนมรุ้ง นั้นมาจากภาษาเขมร คำว่า วนํรุง แปลว่า ภูเขาใหญ่ ปัจจุบัน ปราสาทหินพนมรุ้งกำลังอยู่ในเกณฑ์กำลังพิจารณาเป็นมรดกโลก เช่น เดียวกับ ปราสาทหินในกลุ่มราชมรรคา ปราสาทหินพนมรุ้งเป็นหนึ่งในปราสาทหินขอมของไทยที่มีชื่อเสียงมากที่สุด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์ และถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ “วนอุทยานพนมสวาย” หรือ เขาสวาย วนอุทยานแห่งชาติพนมสวาย หรือ เขาสวาย ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ วนอุทยานพนมสวาย ถือว่าเป็นวนอุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งหนึ่งในประเทศไทย และเป็นสถานที่แสวงบุญของชาวไทยที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา เขตอุทยานพนมสวาย เขาพนมสวาย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่มีร่องรอยอารยธรรมของชาวขอมโบราณ หลอมรวมจนกลายเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น นำท่าน สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง” เพื่อความเป็นสิริมงคล คือ พระใหญ่หรือพระพุทธสุรินทรมงคล,อัฐิหลวงปู่ดุล อตุโล, พระพุทธรูปองค์ดำ, หลวงปู่สวน, รอยพระพุทธบาทจำลอง, ศาลเจ้าแม่กวนอิม,เต่าศักดิ์สิทธิ์, สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ และร่วมเคาะระฆัง 1,080 ใบ
นำท่านเดินทางสู่ “วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม” หรือ ถ้ำพญานาค (ศรีสะเกษ) ความงดงามของถ้ำแห่งนี้สร้างขึ้นจากความศรัทธาในเรื่องของพญานาค ซึ่งครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยเสวยพระชาติเป็นพญานาค ทางเจ้าอาวาสและผู้มีจิตศรัทธาจึงได้ร่วมกันสร้างโบสถ์ ที่ประดิษฐ์สถานพระพุทธรูปคล้ายกับวังพญานาคในวรรณคดี ภายในถ้ำมีความอลังการด้วยรูปปั้นพญานาคที่อ่อนช้อยงดงาม รวมทั้งการจำลองหินงอกหินย้อย ประดับด้วยไฟหลากสี ภายในจำลองให้เป็นถ้ำวังบาดาลโดยมีพระพุทธรูปหยกขาวและรูปปั้นพญานาคขนาดใหญ่ 2 ตน คอยปกปักษ์รักษาพระพุทธรูปหยกขาว ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในถ้ำพญานาคใต้น้ำที่ดูลึกลับและศักดิ์สิทธิ์
นำท่าน เดินทางสู่ “จังหวัดอุบลราชธานี”
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
ที่พัก : สุนี แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ หรือที่พักระดับใกล้เคียง

Day 3
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก
เดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติสามพันโบก” เป็นแก่งหินใต้ลำน้ำโขง เขตบริเวณบ้านโป่งเป้า เป็นกลุ่มหินทรายที่ถูกกระแสน้ำธรรมชาติกัดเซาะผ่านกาลเวลามานานหลายพันปี จนเกิดเป็นร่องหินขนาดสูง 3-7 เมตรกว้างเป็นสิบเมตร กลายเป็นโบกงามๆ แปลกตา จำนวนนับไม่ถ้วนกระจายอยู่บนพื้นผิวของลานหินในละแวกนี้ กินพื้นที่เลียบริมแม่น้ำโขงทั้งฝั่งไทยและลาว ทอดตัวยาวไกลตั่งแต่บ้านโป่งเป้าไปจนถึงบ้านปากกะหลาง ตำบลสองคอน บริเวณนี้ แต่เดิมเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในลำน้ำโขง ความสวยงามวิจิตรของหินที่ถูกกระแสน้ำกัดเซาะจนเว้าแหว่งมองเห็นเป็นภาพศิลปะ มีรูปร่างแตกต่างกันออกไป ใหญ่บ้างเล็กบ้าง บ้างเป็นรูปวงรี รูปดาว รูปวงกลม และรูปอื่นๆ อีกมากมาย ตามแต่ที่เราจะจินตนาการจำนวนมากกว่า 3,000 แอ่ง หรือ 3 พันโบก เพราะมีมากกว่า 3,000 แอ่ง ที่นี่จึงได้ฉายาว่า “แกรนด์แคนย่อนเมืองไทย”
นำท่านชม “หาดหงส์” เป็นทะเลทรายกว้างใหญ่ซึ่งเกิดจากการพัดพาของน้ำและตะกอนทรายมาทับถมกัน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติผาแต้ม” มีเนื้อที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอโขงเจียม อำเภอ ศรีเมืองใหม่ และอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย สภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ สัตว์ป่านานาชนิด มีจุดเด่นที่สวยงามตามธรรมชาติมากมาย เช่น ผาชัน, น้ำตกสร้อยสวรรค์, เสาเฉลียง, ถ้ำปาฏิหาริย์, ภูนาทาม เป็นต้น อีกทั้งยังได้มีการค้นพบภาพเขียนสีโบราณ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ อายุราว 3,000 - 4,000 ปี ที่บริเวณผาขาม, ผาแต้ม, ผาเจ็ก, ผาเมย และถือได้ว่าเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกในประเทศไทยที่มี แม่น้ำโขง ซึ่งเป็นเส้นกั้นพรมแดน ระหว่างประเทศไทยและประเทศลาวเป็นแนวเขตอุทยานแห่งชาติที่ยาวที่สุด ทำให้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ป่าเขา ทางฝั่งประเทศลาวได้เป็นอย่างดี
นำท่านสู่ “จุดชมวิวแม่น้ำสองสี” หรือที่ชาวบ้านเรียก ดอนด่านปากแม่น้ำมูล ตั้งอยู่ในเขตบ้านเวินบึก ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี แม่น้ำสองสี เป็นบริเวณที่แม่น้ำสำคัญ 2 สายคือ แม่น้ำโขง และแม่น้ำมูล ไหลมาบรรจบกัน ทำให้เกิดการเปรียบเทียบสีของแม่น้ำทั้งสองซึ่งแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด โดยแม่น้ำโขงจะเห็นเป็นสีขาวขุ่น ส่วนแม่น้ำมูลเห็นเป็นสีเขียวอมฟ้า จึงเป็นที่มาของวลี “โขงสีปูน มูลสีคราม” จุดที่สามารถมองเห็นแม่น้ำสองสีได้อย่างชัดเจนคือ บริเวณลาดริมตลิ่งหน้าวัดโขงเจียม และบริเวณบางส่วนของหมู่บ้านห้วยหมาก ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่ “วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว” หรือ “วัดภูพร้าว” ที่นิยมเรียกกันคือ “วัดเรืองแสง” เป็นการจำลองสภาพแวดล้อมของวัดป่าหิมพานต์หรือเขาไกรลาศ บนยอดเขาเราจะสามารถมองเห็นพระอุโบสถสีปัดทอง ไฮไลท์ที่สำคัญอยู่ด้านหลังพระอุโบสถ ที่มีงานศิลปกรรมอันโดดเด่นด้วยภาพของต้นกัลปพฤกษ์ อยู่ด้านหลังของอุโบสถ ซึ่งในยามค่ำคืนจะสามารถเห็นการเรืองแสงของต้นกัลปพฤกษ์ วัดสิรินธรวรารามภูพร้าวเป็นสถานที่ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามมากจุดหนึ่ง รวมไปถึงเหมาะสำหรับการดูดาว ซึ่งหากโชคดีอาจ ได้พบฝูงช้างเผือกเชือกใหญ่เปล่งประกายบนท้องฟ้า ท่ามกลางบรรยากาศเงียบสงบร่มรื่น
ได้เวลาอันสมควร นำท่านกลับสู่โรงแรมที่พัก
ที่พัก : สุนี แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ หรือที่พักระดับใกล้เคียง

Day 4 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่าน เดินทางสู่ “วัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ” พระพุทธรูปปางมารวิชัย เป็นที่เคารพนับถือของทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาว เนื่องจากพระพุทธรูปองค์นี้เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์มาก นับว่าเป็นที่เที่ยวอุบลราชธานีที่คนส่วนใหญ่นิยมมากราบไหว้ขอพรกัน
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “วัดทุ่งศรีเมือง” เป็นวัดเก่าแก่ที่สำคัญประจำเมืองอุบลฯ วัดทุ่งศรีเมือง วัดสำคัญที่สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดดเด่นในเรื่องสถาปัตยกรรมอันงดงาม โดยมีจุดเด่นอยู่ที่หอไตรกลางน้ำ ซึ่งได้รับยกย่องว่ามีหอไตรที่สวยงามที่สุดในภาคอีสาน หอพระไตรปิฎกที่สร้างขึ้นด้วยไม้เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างไทย ลาว และพม่า ตั้งอยู่กลางสระน้ำ นอกจากนี้ยังมีพระอุโบสถ ภายในประดิษฐานพระพุทธบาทจำลองจากวัดสระเกศราชวรวิหาร
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ “วัดพระธาตุหนองบัว” เป็นวัดราษฎร์ นิกายธรรมยุต เป็น วัดสำคัญวัดหนึ่ง ของจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ คือพระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษของพุทธศาสนาในปี พ.ศ. 2500 พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ เจดีย์องค์ใหญ่ได้จำลองแบบมาจากเจดีย์ที่พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดีย เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ รอบองค์พระธาตุเป็นกำแพงแก้ว ซึ่งทั้ง 4 มุม ของกำแพงแก้ว ได้ประดิษฐานพระเจดีย์ขนาดเล็กอีก 4 องค์ เป็นศิลปะที่ดูวิจิตรงดงามและสวยงามอลังการเป็นอย่างมาก บริเวณฐานเจดีย์มีประตูทางเข้าสู่ใจกลางเจดีย์ ทั้ง 4 ด้าน ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองอุบลเอาไว้ให้ศาสนิกชนได้เข้าไปสักการะกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล
นำทุกท่านแวะซื้อของที่ระลึกก่อนเดินทางกลับ
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ “สนามบินอุบลราชธานี”
17.30 น. นำท่านออกเดินทางถึงสนามบินอุบลราชธานี
19.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ WE 029
20.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


ส่ง Email ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
May 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
10 – 13 ต.ค 2563 เสาร์ - อังคาร 13,990 -
15 – 18 ต.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 11,990 -
22 – 25 ต.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 13,990 -
29 ต.ค – 01 พ.ย 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 10,990 -
05 – 08 พ.ย 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 11,990 -
12 – 15 พ.ย 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 11,990 -
19 – 22 พ.ย 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 13,990 -
26 – 29 พ.ย 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 11,990 -
03 – 06 ธ.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 13,990 -
04 – 07 ธ.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 13,990 -
05 – 08 ธ.ค 2563 เสาร์ - อังคาร 13,990 -
09 – 12 ธ.ค 2563 พุธ - เสาร์ 13,990 -
10 – 13 ธ.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 13,990 -
17 – 20 ธ.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 11,990 -
24 – 27 ธ.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 13,990 -
07 – 10 ม.ค 2564 พฤหัส - อาทิตย์ 14,990 -
14 – 17 ม.ค 2564 พฤหัส - อาทิตย์ 13,990 -
21 – 24 ม.ค 2564 พฤหัส - อาทิตย์ 14,990 -
28 – 31 ม.ค 2564 พฤหัส - อาทิตย์ 14,990 -
04 – 07 ก.พ 2564 พฤหัส - อาทิตย์ 14,990 -
13 – 16 ก.พ 2564 เสาร์ - อังคาร 16,990 -
18 – 21 ก.พ 2564 พฤหัส - อาทิตย์ 14,990 -
25 – 28 ก.พ 2564 พฤหัส - อาทิตย์ 16,990 -
04 – 07 มี.ค 2564 พฤหัส - อาทิตย์ 14,990 -
11 – 14 มี.ค 2564 พฤหัส - อาทิตย์ 14,990 -
18 – 21 มี.ค 2564 พฤหัส - อาทิตย์ 14,990 -
25 – 28 มี.ค 2564 พฤหัส - อาทิตย์ 14,990 -
01 – 04 เม.ย 2564 พฤหัส - อาทิตย์ 16,990 -
03 – 06 เม.ย 2564 เสาร์ - อังคาร 16,990 -
04 – 07 เม.ย 2564 อาทิตย์ - พุธ 16,990 -
05 – 08 เม.ย 2564 จันทร์ - พฤหัส 16,990 -

ทัวร์ในประเทศ อุบล อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน