ทัวร์ ในประเทศ

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ ทะเลบัวแดง by Thai Smile Airways 4 วัน 3 คืน
WWE0304U : ทัวร์อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ By WE

4 วัน 3 คืน

เที่ยวภาคอีสาน ลุยสามจังหวัด อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ ชมทะเลบัวแดง เกล็ดพญานาคริมโขง วาฬแหวกว่ายกลางป่าบีงกาฬ

Day 1
05.00 คณะนักเดินทางพบกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยสมายล์โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องบัตรโดยสารและสัมภาระ
07.25 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี โดยสารการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 002
08.30 เดินทางถึง ท่าอากาศยานอุดรธานี หลังรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
นำท่านเดินทางสู่ อ.กุมภวาปี (38 กม.) หนองหาน หนองน้ำจืดธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยปลาจำนวนมาก มีนกอย่างน้อย 74 ชนิด และพืชน้ำอีกอย่างน้อย 15 ชนิด โดยเฉพาะ บัวแดง หรือบัวสาย ที่จะพร้อมใจกันบานสะพรั่งในช่วงฤดูหนาวของทุกปีอีกด้วย ลงเรือหางยาวที่ท่าเรือบ้านเดียมเพื่อชม “ทะเลบัวแดง” ที่บานสะพรั่งเต็มบึง (*** เดือนตุลาคมบัวเริ่มแตกใบ และเริ่มออกดอกตูมและบานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ บัวจะออกดอกมีปริมาณมากที่สุดในช่วงเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์)
จากนั้น เดินทางสู่ “คำชะโนด” หรือ “ป่าคำชะโนด” (89 กม.) สถานที่ท่องเที่ยวศักดิ์สิทธ์ ที่ตั้งอยู่อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ดินแดนที่เต็มไปด้วยการเล่าขานตำนานลี้ลับอันโด่งดัง ที่เชื่อกันว่าเป็นดินแดนของพญานาค ป่าคำชะโนด ตั้งอยู่ภายในพื้นที่วัดศิริสุทโธคำชะโนด ด้านในของป่าคำชะโนด เป็นที่ตั้งของศาลเจ้าปูศรีสุทโธ และ “บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์” หรือ “บ่อคำชะโนด”
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
บ่ายหลังอาหารเดินทางสู่ จ.หนองคาย (81 กม.)
นำท่านชม “ศาลาแก้วกู่” หรือ วัดแขก อุทยานเทวาลัยแห่งความศรัทธา อันเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่สวยงามแปลกตา จัดแสดงรูปปั้นก่ออิฐถือปูนเรื่องราวทางศาสนา จำนวนรวมกว่า 200 องค์ โดยประกอบด้วยพระพุทธรูป พระรูปของพระโพธิสัตว์ เทพเจ้าฮินดู บุคคลในคริสต์ศาสนา ความเชื่อพื้นบ้าน และตัวละครจากรามเกียรติ์ เป็นสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และงดงามดูสวยงามตระการตา
จากนั้นเดินทางสู่ “วัดโพธิชัย” สักการะ “หลวงพ่อพระใส” พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวหนองคาย เพื่อความเป็นสิริมงคล
จากนั้นนำท่านสู่ “ตลาดท่าเสด็จ” ริมแม่น้ำโขง แหล่งรวมสินค้าเป็นแหล่งซื้อขายผลิตภัณฑ์จังหวัดหนองคาย เช่น อาหารพื้นเมือง สินค้าโอทอป ของที่ระลึก และของเครื่องใช้ต่างๆ นอกจากนี้ริมถนนมีชัยใกล้กับตลาดท่าเสด็จ มีตึกแถวโบราณเรียงรายอยู่ บางอาคารยังอยู่ในสภาพดี ให้เดินชมและถ่ายภาพเล่นอีกด้วย
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
ที่พัก : โรงแรมรอยัล นาคา หนองคาย หรือ ที่พักระดับใกล้เคียง

Day 2
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้น เดินทางสู่ “อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท” (69 กม.) ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาภูพาน ถือเป็นอุทยานที่แสดงถึง อารยธรรมของมนุษย์ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นหินทรายที่ถูกขัดเกลาจากขบวนการกัดกร่อนทางธรรมชาติกัดเซาะ มาเป็นเวลาหลายล้านปี ทำให้เกิดเป็นโขดหินน้อยใหญ่รูปร่างต่างๆ กัน มีจุดให้ชมหลายแห่ง เช่น ถ้ำลายมือ ถ้ำโนนสาวเอ้ ถ้ำคน ถ้ำวัวแดง (ซึ่งถ้ำเหล่านี้สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นที่พำนักของมนุษย์สมัยหิน นอกจากนั้นยังมีลานหินที่สวยงาม คือ ลานหินโนนสาวเอ้ ธรรมชาติได้สร้างเพิงหินต่าง ๆ ไว้ ทำให้มนุษย์รุ่นหลัง ๆ ได้จินตนาการผูกเป็นเรื่องตำนานพื้นบ้าน คือ เรื่อง 'นางอุสา-ท้าวบารส' ชม 'หอนางอุสา' ที่ตั้งตระหง่านเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น โดยมีลักษณะเป็นโขดหินลักษณะคล้ายรูปเห็ดตั้งอยู่บนลาน
จากนั้น นำท่านสักการะ 'พระพุทธบาทบัวบก' (2.3 กม.) รอยพระพุทธบาทมีลักษณะเป็นแอ่งลึกประมาณ 60 เซนติเมตร ที่มีการสร้างพระธาตุเจดีย์ครอบรอยพระพุทธบาท ภายในพระธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ตัวองค์เจดีย์เป็นทรงบัวเหลี่ยมคล้ายองค์พระธาตุพนม
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ‘วัดป่าภูก้อน’ (59 กม.) สถานที่ปฏิบัติธรรม ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูง และป่าน้ำโสม ท้องที่บ้านนาคำใหญ่ ตำบลบ้านก้อง เป็น รอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย และหนองคาย ภายในวัดมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุ ในพระเกศพระร่วงโรจน์ศรีบูรพา ซึ่งเป็นประธานประดิษฐานหน้าองค์พระปฐมรัตนบูรพาจารย์มหาเจดีย์ มีพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี เป็นพระพุทธรูปปางปรินิพพาน ทำด้วยหินอ่อนขาวจากเมืองคาร์ราร่า ประเทศอิตาลี ความยาว 20 เมตร มี ลักษณะอ่อนช้อยงดงาม
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
บ่าย เดินทางสู่ ‘ถ้ำดินเพียง’ (41 กม.) สถานที่ที่มีเรื่องเล่าและตำนานเกี่ยวกับเรื่องพญานาค อยู่ในวัดถ้ำศรีมงคล ภายในถ้ำมีน้ำชื้นอยู่ตลอดเวลาและมีลักษณะเป็นโพรงลอดผ่านเข้าไปได้ อีกทั้งยังมีจุดที่เชื่อมต่อกับลำน้ำโขง ชาวบ้านเชื่อว่าถ้ำแห่งนี้เคยเป็นสายทางที่พญานาคใช้เดินทางไปสู่เมืองบาดาล โดยภายในถ้ำมีการติดไฟนีออนสีต่างๆ กระทบกับช่องและโพรงภายในถ้ำยิ่งทำให้ดูมีความสวยงามและอัศจรรย์
จากนั้น เดินทางสู่ ‘วัดผาตากเสื้อ’ (18 กม.) ชมความงดงามทัศนียภาพฝั่งไทยและฝั่งลาว โดยมีแม่น้ำโขงไหลผ่านแบ่งเส้นเขตแดนระหว่างสองประเทศที่สร้างความประทับใจจากจุดชมวิวด้านบนของ ‘SKYWALK’ ที่ติดตั้งอยู่บน หน้าผา ช่วงน้ำลงจะเห็น “เกล็ดพญานาคริมโขง” ปรากฏการณ์ธรรมชาติอันน่าอัศจรรย์ที่เกิดจากลอนคลื่นในแม่น้ำโขงพัดพาเอาทรายและตะกอนมาทับถมจนคล้ายเกล็ดพญานาค มีให้พบเห็นโดยทัวร์ไปบริเวณสันดอนแม่น้ำโขง (ควรติดกล้องส่องทางไกลมาด้วย) ทั้งนี้การเกิดปรากฏการณ์เกล็ดพญานาคริมโขงจะขึ้นอยู่กับกระแสน้ำและสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ส่วนมากจะพบเห็นได้ในบางช่วงของฤดูหนาว และในฤดูร้อนของทุกปี ประมาณ เดือน ธ.ค.-เม.ย.
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
ที่พัก : บ้านไม้ริมโขง รีสอร์ท หรือ ที่พักระดับใกล้เคียง

Day 3
05.30 รุ่งอรุณยามเช้า นําทุกท่านเดินทางสู่ “ห้วยภูอีสัน” (18 กม.)
จากนั้น เปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่น (รถอีแต๋น) สู่ จุดชมทะเลหมอกที่สวยงามและขึ้นชื่อของหนองคาย สัมผัสแสงแรกของวันและชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาเกาะแก่งของแม่น้ำโขงที่เบื้องล่างที่สวยงาม
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ ‘พระธาตุบังพวน’ (72 กม.) มนัสการ พระธาตุเจดีย์เก่าแก่ที่สําคัญของจังหวัดหนองคาย วัดพระธาตุบังพวน นอกจากมีองค์พระธาตุแล้ว ยังกลุ่มโบราณสถานที่เรียกว่า สัตตมหาสถาน ที่สร้างขึ้นตามคติพุทธศาสนา จำนวน 7 แห่ง คือ โพธิบัลลังก์, อนิมมิสเจดีย์, รัตนจงกรมเจดีย์, รัตนฆรเจดีย์, อชาปาลนิโครธเจดีย์, มุจลินทเจดีย์ และราชายตนะเจดีย์ ซึ่งในวัดพระธาตุบังพวนแห่งนี้นับเป็นที่เดียวในโลกที่ยังหลงเหลือโบราณสถานอันเป็นสัตตมหาสถานจากอดีตครบทั้ง 7 สิ่ง
10.30 เดินทางสู่ “วัดอาฮงศิลาวาส” (72 กม.) ตั้งอยู่ที่ อ.เมืองบึงกาฬ ริมฝั่งแม่น้ำโขงบริเวณแก่งอาฮง แอ่งน้ำขนาดใหญ่จากฝั่งไทยถึงฝั่งลาวที่มีความยาวประมาณร้อยกว่าเมตร บริเวณหน้าวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของแก่งอาฮง คือ จุดที่ลึกที่สุดของแม่น้ำโขงซึ่งมีความลึก 200 เมตร
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
บ่าย เดินทางสู่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมพู (44 กม.) บริเวณนี้จะเต็มไปด้วยกลุ่ม ก้อนหินรูปทรงต่างๆ หน้าผา และถ้ำ กระจายอยู่ทั่วพื้นที่
นำท่านขึ้นสู่ “หินสามวาฬ” (Tree Rock Whale) มีอายุกว่า 75 ล้านปี ลักษณะเป็นก้อนหินขนาดมหึมาวางเรียงกัน 3 ก้อน รูปร่างคล้ายปลาวาฬ สามารถยืนชมทัศนียภาพของป่าภูวัว ห้วยบังบาตร แก่งสะดอก หาดทรายแม่น้ำโขง และภูเขาเมืองปากกระดิ่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างชัดเจน
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
ที่พัก : โรงแรม เดอะ วัน หรือ ที่พักระดับใกล้เคียง

Day 4
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก
08.30 นำท่านเดินทางสู่ “วัดภูทอก” หรือ “วัดเจติยาศรีวิหาร” (47 กม.) จากนั้น เดินเท้าขึ้นสู่ยอดภูทอก จุดเด่นของภูทอกก็ คือ สะพานไม้และบันไดขึ้นชมทัศนียภาพรอบ ๆ ภูทอก เวียนไปมา รอบภูทอกแบบ 360 ซึ่งมีทั้งหมด 7 ชั้น ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 5 ปี ทางเดินขึ้นแต่ละชั้นจะผ่านทั้งผ่านซอกหิน สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเนินเขาเตี้ยๆ สลับกัน และทัศนียภาพของภูลังกา รวมถึงอุโมงค์ และถ้ำต่างๆ และพุทธวิหารอันเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ชั้นที่ 6 จะเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของภ
10.30 เดินทางสู่ “บึงโขงหลง” (26 กม.) แวะเก็บภาพบรรยากาศของทะเลสาบขนาดใหญ่ที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์ และแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำ และพืชน้ำนานาชนิด เช่น นกกว่า 100 ชนิด โดยเป็นนกอพยพกว่า 50 ชนิด
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ “วัดสันติวนาราม”(141 กม.) อุโบสถดอกบัวกลางน้ำ ตั้งอยู่ที่ วัดสันติวนาราม พุทธอุทยานบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ใกล้กับแหล่งมรดกโลกชุมชนบ้านเชียง เป็นพระอุโบสถทรงดอกบัวสีขาวหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่ตั้งโดดเด่นกลางน้ำมีสะพานทางเดินเชื่อมไปยังพระอุโบสถ ส่วนภายในวิจิตรตระการตาด้วยภาพวาดฝาผนังที่บอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติ มีองค์พระประธานสีขาวโดดเด่นอยู่ภายในอุโบสถ บริเวณโดยรอบอุโบสถยังโอบล้อมไปด้วยบึงน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งมีปลาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก สามารถทำทานด้วยการให้อาหารปลาได้อีกด้วย
จากนั้น นำท่านชม “ชุมชนบ้านเชียง”(8 กม.) เป็นชุมชนเก่าแก่ที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งมรดกโลก มีถนนคนเดินซึ่งมีร้านจำหน่ายและแหล่งขายของฝากสินค้าโอทอป เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น. สินค้าที่มีความโดดเด่น คงไม่พ้น เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง ที่มีเอกลักษณ์และลวดลายสวยงาม ผ้าทอบ้านเชียง เป็นผ้าทอพื้นเมืองที่เป็นมรดกตกทอดกันมายาวนาน ซึ่งร้านค้าจะตั้งอยู่เรียงรายริมถนนสามารถเดินเลือกช้อปได้ตามความพึงพอใจ สินค้าขึ้นชื่อ หม้อดินเผาหม้อลายเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันชาวบ้านได้นำมรดกชิ้นเอก นำมาต่อยอดสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาในรูปภาชนะต่างๆไปจนถึงสินค้าที่ระลึก
ได้เวลา นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี
*** อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย ***
20.55 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 009 22.00 เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
01 – 04 ต.ค 2564 ศุกร์ - จันทร์ 11,990 -
07 – 10 ต.ค 2564 พฤหัส - อาทิตย์ 12,990 -
13 – 16 ต.ค 2564 พุธ - เสาร์ 12,990 -
14 – 17 ต.ค 2564 พฤหัส - อาทิตย์ 12,990 -
21 – 24 ต.ค 2564 พฤหัส - อาทิตย์ 15,990 -
22 – 25 ต.ค 2564 ศุกร์ - จันทร์ 15,990 -
23 – 26 ต.ค 2564 เสาร์ - อังคาร 15,990 -
24 – 27 ต.ค 2564 อาทิตย์ - พุธ 15,990 -
28 – 31 ต.ค 2564 พฤหัส - อาทิตย์ 12,990 -
04 – 07 พ.ย 2564 พฤหัส - อาทิตย์ 12,990 -
11 – 14 พ.ย 2564 พฤหัส - อาทิตย์ 12,990 -
18 – 21 พ.ย 2564 พฤหัส - อาทิตย์ 12,990 -
25 – 28 พ.ย 2564 พฤหัส - อาทิตย์ 12,990 -
02 – 05 ธ.ค 2564 พฤหัส - อาทิตย์ 15,990 -
03 – 06 ธ.ค 2564 ศุกร์ - จันทร์ 15,990 -
04 – 07 ธ.ค 2564 เสาร์ - อังคาร 15,990 -
05 – 08 ธ.ค 2564 อาทิตย์ - พุธ 15,990 -
09 – 12 ธ.ค 2564 พฤหัส - อาทิตย์ 15,990 -
10 – 13 ธ.ค 2564 ศุกร์ - จันทร์ 15,990 -
16 – 19 ธ.ค 2564 พฤหัส - อาทิตย์ 12,990 -
23 – 26 ธ.ค 2564 พฤหัส - อาทิตย์ 15,990 -
06 – 09 ม.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 12,990 -
13 – 16 ม.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 12,990 -
20 – 23 ม.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 12,990 -
27 – 30 ม.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 12,990 -
03 – 06 ก.พ 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 12,990 -
10 – 13 ก.พ 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 12,990 -
16 – 19 ก.พ 2565 พุธ - เสาร์ 12,990 -
17 – 20 ก.พ 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 12,990 -
24 – 27 ก.พ 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 12,990 -
03 – 06 มี.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 12,990 -
10 – 13 มี.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 12,990 -
17 – 20 มี.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 12,990 -
24 – 27 มี.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 12,990 -

ทัวร์ในประเทศ อุดรธานี อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน