ทัวร์ ในประเทศ


=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
รหัสโปรแกรม : 20332
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ นครพนม เรณูนคร ธาตุพนม พักริมโขง by รถโค้ชปรับอากาศ 3 วัน 1 คืน
BT-TH32 : มหัศจรรย์ นครพนม

3 วัน 1 คืน

เที่ยวภาคอีสาน นครพนม ไหว 7 พระธาตุประจำวันเกิด เสริมสิริมงคลชีวิต

Day 1 : 19.30 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีปั๊มปตท.วิภาวดีรังสิตขาออก (ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
20.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดนครพนม โดยรถบัสปรับอากาศ บริการอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มบนรถ (Set Box) และให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
(ระหว่างเดินทางแวะจุดพักรถให้ท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบถ)
** พีเรียด 11 - 13 ต.ค. 63 / 5 - 7 ธ.ค. 63 นัดหมาย 17.30 **
** พีเรียด 30 ธ.ค. – 1 ม.ค.64 นัดหมาย 16.30 น. **

Day 2 : 07.30 น. เดินทางถึงจังหวัดนครพนม
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร
หลังจากนั้นนำท่านสักการะ พญาศรีสัตตนาคราช (Naga Monument) สัญลักษณ์ใหม่ใจกลางเมืองนครพนม เป็นรูปหล่อองค์พญานาคทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน ตั้งอยู่ ริมฝั่งแม่น้ำโขงฝั่งไทยบนลานศรีสัตตนาคราช ถนนสุนทรวิจิตรเขตเทศบาลจังหวัดนครพนม หล่อด้วยทองเหลืองมีน้ำหนักรวม 9,000 กิโลกรัม เป็นรูปพญานาคขดหาง 7 เศียร มีลำตัวเดียวขนาดใหญ่ประดิษฐานบนแท่นฐานแปดเหลี่ยม กว้าง 6 เมตร ความสูงทั้งหมดรวมฐาน 15 เมตร สามารถพ่นน้ำได้ แสดงถึงความเชื่อความศรัทธาต่อเรื่องพญานาคของชาวไทย และชาวลาวที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง
จากนั้น เดินทางไปสักการะ พระธาตุท่าอุเทน (Phra That Tha Uthen) พระธาตุประจำวันศุกร์ ณ วัดพระธาตุท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน ตั้งอยู่ในเส้นทางเดียวกับสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 3 พระธาตุท่าอุเทนมีลักษณะเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนอยู่ในผังสี่เหลี่ยม กล่าวกันว่าตัวเจดีย์จำลองแบบมาจากพระธาตุพนม แต่มีสัดส่วนขององค์ธาตุที่เล็กกว่า ภายในบรรจุพระสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากพม่า นอกจากนั้นบริเวณท่าอุเทนยังเป็นถิ่นฐานของชาวไทยญ้อ ซึ่งอพยพมาจากเมืองหงสา แขวงไชยบุรีของประเทศลาวหรือจังหวัดล้านช้างของไทยในสมัยก่อนอีกด้วย “เชื่อกันว่าผู้ที่ได้นมัสการพระธาตุท่าอุเทน จะได้รับอานิสงส์ให้ชีวิตมีความรุ่งโรจน์เปรียบเสมือนพระอาทิตย์ขึ้นยามรุ่งอรุณ”
จากนั้น เดินทางต่อไปเพื่อสักการะ พระธาตุประสิทธิ์ (Phra That Prasit) พระธาตุประจำ วันพฤหัสบดี ณ วัดพระธาตุประสิทธิ์ อำเภอนาหว้า เป็นพระธาตุที่มีความสำคัญที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองประจำจังหวัดและผู้คนชาวนครพนมมาช้านาน แต่เดิมแล้วเป็นเจดีย์เก่าแก่ที่ ชำรุดทรุดโทรมปกคลุมไปด้วยเถาวัลย์ โดยห้องภายในมีพระพุทธรูปเก่าแก่อยู่หลายองค์ซึ่งถูกค้นพบโดยชนเผ่าญ้อในขณะที่กำลังหนีภัยสงคราม ต่อมาได้มีการบูรณะต่อเติมสืบเนื่องมา โดยเลียนแบบ
พระธาตุพนม ซึ่งมีลักษณะเป็นรูปทรงสี่แหลี่ยม มีความกว้างขนาด 7.52 เมตร มีประตูปิดเปิดทั้งสองด้าน (พระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้าได้ถูกบรรจุไว้ในองค์พระธาตุแห่งนี้) “เชื่อกันว่าผู้ที่ได้ไปนมัสการพระธาตุประสิทธิ์ จะได้รับอานิสงส์ให้ประสบผลสำเร็จในหน้าที่ การงาน ด้วยเหตุนี้จึงทำให้มีผู้ไปกราบไหว้อธิษฐานขอพรเรื่องการงานกันเป็นอย่างมาก”
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
จากนั้น เดินทางไปสักการะพระธาตุมหาชัย (Phra That Mahachai) พระธาตุประจำวันพุธ ณ วัดพระธาตุมหาชัย อำเภอปลาปาก เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์สารีริกธาตุ ภายในพระอุโบสถวัดโฆษดารามนอกจากพระประธานคือ พระพุทธไชยสิทธิ์แล้วยังมีพระพุทธรูปปางห้ามญาติสลักจากไม้ต้นสะเดาหวานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และภาพเขียนบนฝาผนังอุโบสถแสดงพุทธประวัติ มีลวดลายศิลปกรรมที่งดงามหาดูได้ยากยิ่งในภาคอีสาน “เชื่อกันว่าผู้ที่ได้นมัสการพระธาตุมหาชัย จะประสบแต่ชัยชนะในชีวิต จะเป็นนักประสานสิบทิศ โอภาปราศรัยดี ค้าขายคล่อง พูดจามีคนเชื่อถือ การกราบไหว้ช่วยเสริมบารมี ค้าขาย ร่ำรวย จะประสบชัยชนะในชีวิต”
จากนั้น เยี่ยมชม วัดนักบุญอันนา (Saint Ann, Nongsaeng Church) (ด้านนอก) ตั้งอยู่บริเวณ ถนนสุนทรวิจิตร เลียบเขื่อนหน้าเมืองนครพนม เป็นโบสถ์คริสต์ที่มีความเก่าแก่สวยงามแห่งหนึ่งในจังหวัดนครพนม ฝั่งตรงข้ามคือประเทศลาว สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1926 โดยบาทหลวงเอดัวร์ นำลาภ อธิการโบสถ์ วัดนักบุญอันนาหนองแสงนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่มีคนหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่รวมกัน เช่น คนญวน คนไทย คนจีน คนลาว เป็นต้น วัดนักบุญมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแปลกตา และยังมีอาคารที่ทำการศาสนกิจของบาทหลวงนิกายคาทอลิก การก่อสร้าง
ใช้วัสดุก่อสร้างบางอย่างนำเข้ามาจากเมืองไซ่ง่อน ประเทศเวียดนาม ซึ่งแต่เดิมด้านข้างของตัวอาคารนี้เป็นโบสถ์ประกอบพิธีทางศาสนา แต่ในสมัยกรณีพิพาทอินโดจีน ถูกฝรั่งเศสทิ้งระเบิดถล่มเมืองนครพนม ทำให้โบสถ์พังเสียหาย ต่อมาจึงมีการสร้างโบสถ์หลังใหม่เพื่อใช้ประกอบพิธีทางศาสนาของชาวคริสต์สืบต่อมาถึงในปัจจุบัน
จากนั้น เดินทางไปสักการะพระธาตุนคร (Phra That Nakorn) พระธาตุประจำวันเสาร์ ณ วัดมหาธาตุ ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมืองนครพนม ด้านหน้าวัดติดแม่น้ำโขง องค์พระธาตุนครมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ภายนอกมีลักษณะคล้ายกับองค์พระธาตุพนมองค์เดิม ภายในประดิษฐานพระบรมอรหันต์สารีริกธาตุพร้อมกับองค์พระพุทธรูปทองคำ เงิน บรรจุผอบไม้จันทร์แดง และของมีค่าต่างๆ ที่ผู้มีจิตศรัทธานำมาถวาย “เชื่อกันว่าผู้ที่ได้ไปนมัสการพระธาตุแห่งนี้จะได้รับอานิสงส์ เสริมบุญบารมี และมีอำนาจวาสนาเป็นเจ้าคนนายคน”
ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร พิเศษ ! รับประทานอาหาร ณ ร้าน Gooba House สัมผัสบรรยากาศคลาสสิคกับอาคารสีเหลืองสไตล์ French Colonial อายุเก่าแก่กว่า 100 ปี
หลังอาหารเย็น นำท่านไปยัง ถนนคนเดินริมโขง@นครพนม (Mekhong Walking Street) อยู่บริเวณถนนสายเลียบฝั่งโขง เริ่มตั้งแต่ท่าเทียบเรือท่องเที่ยว ไปสิ้นสุดที่หอนาฬิกาประวัติศาสตร์ เป็นแหล่งช้อปปิ้งและอาหารริมแม่น้ำโขง อยู่ไม่ไกลจากตลาดอินโดจีน ให้ท่าได้ ชอปปิ้ง ชิมอาหารท้องถิ่น เดินเล่นช่วงค่ำซึมซับบรรยากาศสโลไลฟ์ และเพลินเพลินกับบรรยากาศริมโขงช่วงค่ำอีกด้วย
ที่พัก โรงแรมเดอะริเวอร์ / โรงแรมแม่โขงเฮอริเทจ หรือเทียบเท่าระดับ 3-4 ดาว

Day 3 : 07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
หลังรับประทานเช้า นำท่านไปยัง ร้านขายของฝากร้านดัง ให้ท่านได้เลือกซื้อ ของกินของฝากท้องถิ่นขึ้นชื่อ เช่น หมูยอห่อใบตอง แหนมมะยม เส้นก๋วยจั๊บญวน ผลไม้อบแห้ง อาหารทานเล่นแปรรูป และอื่นๆอีกมากมาย
จากนั้น เดินทางไปยัง พระธาตุเรณู (Phra That Renu Nakhon) พระธาตุประจำวันจันทร์ ณ วัดพระธาตุเรณู อำเภอเรณูนคร องค์พระธาตุจำลองมาจากองค์พระธาตุพนมองค์เดิม แต่มี ขนาดเล็กกว่า สร้างเมื่อปี พ. ศ. 2461 โดยพระอุปัชฌาย์อินภูมิโย สูง 35 เมตร กว้าง 8.37 เมตร มีซุ้มประตู 4 ด้าน ภายในเป็นโพรงบรรจุพระไตรปิฎก พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงิน ของมีค่า และเครื่องกกุธภัณฑ์ของพระยาและเจ้าเมือง นอกจากนี้ภาย ในโบสถ์ยังประดิษฐานพระองค์แสน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองคำศิลปะแบบลาวปางสมาธิ พระคู่บ้านของอำเภอเรณูนคร “เชื่อกันว่าผู้ที่ได้นมัสการพระธาตุเรณูจะได้รับอานิสงส์ส่งผลให้มีวรรณะงดงาม ผุดผ่องดังแสงจันทร์”
จากนั้น พระธาตุพนม (Phra That Phanom) พระธาตุประจำวันอาทิตย์ ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จากการขุดค้นทางโบราณคดีพบว่า พระธาตุพนมสร้างขึ้นระหว่าง พ.ศ. 1,200 - 1,400 ตามตำนานกล่าวว่า ผู้สร้างคือ พระมหากัสสปะ พระอรหันต์ 500 องค์ และท้าวพระยาเมืองต่าง ๆ โดยภายในองค์พระธาตุบรรจุพระอุรังคธาตุของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และของมีค่าอีกมากมาย ต่อมา พ.ศ. 2485 ได้รับการยกฐานะให้เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร” ถือเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ “เชื่อกันว่าผู้ที่ได้นมัสการพระธาตุครบ 7 ครั้ง จะถือว่าเป็น “ลูกพระธาตุ” เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและจะมีความเจริญรุ่งเรือง หรือแม้แต่การได้มากราบ พระธาตุพนม 1 ครั้ง ก็ถือ เป็นมงคลแก่ชีวิตแล้ว”
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
จากนั้น นำท่านไปสักการะ พระธาตุศรีคุณ (Phra That Srikhun) พระธาตุประจำวันอังคาร ณ วัดธาตุศรีคุณ อำเภอนาแก พระธาตุศรีคุณ หรือที่ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพระธาตุคุณ สร้างแบบเรียบง่ายข้างพระธาตุมีโบสถ์ สถานที่แห่งนี้เป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมือง ลักษณะส่วนบนของพระธาตุคล้ายพระธาตุพนม ต่างกันตรงที่ชั้นที่ 1 มี 2 ตอน เป็นรูปสี่เหลี่ยมประดับลวดลายปูนปั้น และชั้นที่ 2 สั้นกว่าพระธาตุพนม ภายในบรรจุดพระอรหันต์ธาตุของพระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร พระอัครสาวกซ้ายขวาของพระพุทธเจ้า และพระสังกัจจายนะ “เชื่อกันว่าผู้ที่ได้นมัสการพระธาตุศรีคูณจะได้รับอานิสงส์ให้มีศักดิ์ศรีทวีคูณ”
ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านออกเดินทางกลับสู่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
**อิสระอาหารเย็น ณ ร้านอาหารศูนย์ของฝาก**
23.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

ส่ง Email ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Mar 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
04 – 06 ก.ย 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 3,999 -
01 – 03 ต.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 4,999 -
11 – 13 ต.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 3,999 -
05 – 07 ธ.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 3,999 -
10 – 12 ธ.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 3,999 -
25 – 27 ธ.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 3,999 -
30 ธ.ค 2563 – 01 ม.ค 2564 พุธ - ศุกร์ 3,999 -
01 – 03 ม.ค 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 3,999 -

ทัวร์ในประเทศ นครพนม อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน