ทัวร์ ในประเทศ


รหัสโปรแกรม : 20121
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ ตรัง สตูล หลีเป๊ะ วนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง ดำน้ำเกาะอาดัง by รถโค้ชปรับอากาศ 4 วัน 2 คืน
TST2020 : ตรัง สตูล หลีเป๊ะ เป๊ะ เป๊ะ เป๊ะ (ตรัง-หลีเป๊ะ)

4 วัน 2 คืน

เที่ยวภาคใต้ มัลดีฟส์เมืองไทย สวรรค์อันดามัน วิวหลักล้าน จ่ายหลักพัน

Day 1 :
18.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ณ BIG C ลาดพร้าว มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระก่อนการเดินทาง
19.00 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดตรัง โดยรถโค้ชปรับอากาศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11.30 ชม.) ให้ท่านได้พักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย zZzZzZzZ

Day 2 :
......... น. เดินทางถึง จังหวัดตรัง ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ตรัง จังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทย ตรังหรือเมืองทับเที่ยงเป็นจังหวัดท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของภาคใต้ จังหวัดตรังในอดีตเคยเป็นเมืองท่าค้าขายกับต่างประเทศ เป็นศูนย์กลางการคมนาคมไปสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรังเป็นจังหวัดแรกที่มีต้นยางพารามาปลูก โดยพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) นำพันธุ์ยางพารามาจากมาเลเซียและในตรังยังมีต้นยางพาราต้นแรกอีกด้วยจังหวัดตรังเป็นจังหวัดหัวเมืองอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย ติดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย ชายฝั่งทะเลตะวันตก จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่ปรากฏในจังหวัดตรังมีอยู่ทั่วไป เช่น โครงกระดูกมนุษย์โบราณที่ถ้ำซาไก อำเภอปะเหลียน ขวานหินกะเทาะ ขวานหินขัด เศษภาชนะดินเผา ลูกปัดแก้ว เครื่องประดับ ตามถ้ำต่าง ๆ เช่น เขาสามบาตร ถ้ำเขาไม้แก้ว ถ้ำเขาเทียมป่า ภาพเขียนสีที่เขาแบนะ ถ้ำตรา ล้วนเป็นหลักฐานบอกความเป็นชุมชนก่อนประวัติศาสตร์จนถึงแรกเริ่มประวัติศาสตร์ ต่อมาจึงมีหลักฐานที่แสดงถึงความสัมพันธ์กับอาณาจักรโบราณทางภาคใต้ในลักษณะที่เป็นเมืองท่าทางผ่าน และมีพัฒนาการมาตามลำดับ.
เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบติ๋มซำ
☞ นำคณะเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวตรัง ศาลเจ้าท่ามก๋งเยี่ย (Tham Kong Yia Shrine) ตั้งอยู่บนถนนเพลินพิทักษ์ เป็นศาลเจ้าที่คนส่วนมากนิยมมากราบไหว้ขอพร ศาลเจ้าท่ามกงเยี่ย ชาวบ้านเรียกว่า โรงพระท่ามกงเยี่ย นับเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวตรัง นับตั้งแต่แรกเกิดจากครรภ์มารดาเมื่ออายุครบเดือนบิดามารดาจะพามาไหว้เพื่อขอให้พระท่ามกงเยี่ยรับไว้เป็นบุตร โดยการบอกวันเดือนปีเกิดให้เจ้าหน้าที่ศาลเลือกชื่อให้ตามสมควรแล้วจึงเสี่ยงโปยถามพระ โดยมากบุตรของท่านทุกคนจะมีชื่อกลางเดียวกันว่า ท่าม ไม่ว่าชาวบ้านจะมีทุกข์โศกโรคภัย วารดิถี งานเทศกาล หรือประสบความสำเร็จใดๆ ก็จะมีลูกหลานมากราบไหว้สักการบูชาเสมอกล่าวว่าเซียมซีของท่านแม่นยำผู้คนมักนิยมบนท่านด้วยหมูย่างทั้งตัวหรือย่อมลงมาตามกำลังศรัทธาและทุนทรัพย์ หรือความเกี่ยวข้อง ความสำเร็จในกิจการนั้นๆ โดยเฉพาะในวันหยุดหรือเทศกาลสำคัญ ลูกหลานจะพร้อมใจกันมาสักการะบูชาท่านอย่างเนืองแน่น.
☞ นำท่านเดินทางสู่ กันตัง (Kantang) เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดตรัง ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำตรัง ห่างจากตัวเมืองตรังเพียง 24 กิโลเมตร ในอดีตกันตังเป็นเมืองท่าสำคัญแห่งหนึ่งทางฝั่งมหาสมุทรอินเดีย เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางน้ำสำคัญมาแต่โบราณ เมื่อพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดีมารับตำแหน่งใน พ.ศ. 2433 ได้ดำเนินการพัฒนาเมืองตรัง (กันตัง) ทุกด้าน โดยมีจุดมุ่งหมายจะทำให้เป็นเมืองค้าขาย ส่งเสริมอาชีพพื้นฐานคือการเกษตร เริ่มต้นจากเกษตรยังชีพในครัวเรือน และขยายเป็นเกษตรเพื่อการค้า
☞ นำท่านเข้าสู่ วนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง (Kantang Hot Spring Forest Park) จ.ตรัง บ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติอยู่ในท้องที่บ้านควนแคง หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาหวาง ป่าควนแคง และป่าน้ำราบ มีเนื้อที่ประมาณ 500 ไร่ ซึ่งกรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยาน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2549 พื้นที่ราบเชิงเขาผสมผสานกับสภาพป่าเป็นดงดิบชื้น และบางส่วนเป็นป่าพรุที่มีน้ำท่วมขังตลอดปี อีกทั้งมีพื้นที่บางส่วนเป็นพรุน้ำร้อนมีน้ำไหลผุดจากใต้ดินตลอดเวลา พืชพรรณและสัตว์ป่าที่สมบูรณ์ สถานที่น่าสนใจ ได้แก่ บ่อน้ำร้อนควนแคง บริเวณพื้นที่พรุน้ำร้อน โดยได้พัฒนาปรับปรุงเป็นบ่อน้ำร้อน จำนวน 3 บ่อ มีอุณหภูมิของน้ำประมาณ 70 องศา / 40 องศา / 20 องศา ตามลำดับ ซึ่งนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปนิยมมาแช่เท้าและอาบน้ำร้อนเพื่อสุขภาพ มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติบริเวณพื้นที่พรุน้ำร้อนและพื้นที่ป่าดงดิบ ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติจำนวน 3 เส้นทาง ในระยะทาง 500 - 2,000 เมตร ตามลำดับ เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งส่งเสริมสันทนาการและการท่องเที่ยว อิสระเดินเที่ยวชมหรือจะแช่เท้าผ่อนคลายความเมื่อยล้าตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย.
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
☞ แวะถ่ายรูป สถานีรถไฟกันตัง (Kantang Railway Station) เป็นสถานีปลายทางของทางรถไฟสายชุมทางทุ่งสง–กันตัง ตั้งอยู่ที่ถนนหน้าค่าย ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จ.ตรัง กันตังเป็นสถานีรถไฟชั้น 3 ใช้สัญญาณแบบหลักเขตสถานี ตัวย่อของสถานีคือ กต. เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2456 ในอดีตใช้เป็นที่รับส่งสินค้ากับต่างประเทศ ทั้งสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย มีรางรถไฟต่อไปเป็นระยะทางประมาณ 500 เมตร ตัวสถานีรถไฟกันตัง เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวทรงปั้นหยา ทาสีเหลืองมัสตาร์ดสลับน้ำตาล ตัวอาคารแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนตัวอาคารและชานชาลา ตกแต่งประดับมุมเสาด้วยลวดลายไม้ฉลุ สถานียังคงรักษาเอกลักษณ์เดิมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 ไว้ได้เป็นอย่างดี เป็นผลทำให้ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของจังหวัดตรัง โดยกรมศิลปากร ตั้งแต่ พ.ศ. 2539
☞ นำท่านแวะชม พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (Ratsada Museum Kantang) เดิมเป็นจวนเจ้าเมืองหรือบ้านพักของพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) ซึ่งเป็นอดีตผู้ว่าราชการเมืองตรัง เป็นภายในบ้านจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ของพระยารัษฎาฯ เหมือนเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ อาทิ หุ่นจำลองพระยารัษฎาฯ ในท่านั่งเสมือนยังคงมีชีวิต ห้องนอน ห้องรับแขก ห้องทำงาน ภาพถ่ายโบราณ ข้าวของเครื่องใช้ในสมัยโบราณ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด ตลับเมตร ตู้ เตียง เก้าอี้ เป็นต้น
☞ แวะชม ยางพาราต้นแรกของประเทศไทย (1St Para Rubber In Trang) ตั้งอยู่ริมถนนที่ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) เป็นผู้เหมือนหนึ่ง 'บิดาแห่งยาง' เป็นผู้ที่ได้นำต้นยางพารามาปลูกที่อำเภอกันตัง เป็นครั้งแรก จากนั้น พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี ได้ส่งคนไปเรียนวิธีปลูกยางเพื่อมาสอนประชาชน นักเรียนของท่านที่ส่งไปก็ล้วนแต่เป็นเจ้าเมือง นายอำเภอ กำนัน และผู้ใหญ่บ้านทั้งสิ้น พร้อมกันนั้นท่านก็สั่งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นำพันธุ์ยางไปแจกจ่าย และส่งเสริมให้ราษฎรปลูกทั่วไป ซึ่งในยุคนั้น อาจกล่าวได้ว่าเป็นยุคตื่นยาง และชาวบ้านเรียกยางพารานี้ว่า “ยางเทศา” ต่อมาราษฎรได้นำเข้ามาปลูกเป็นสวนยางมากขึ้นและได้มีการขยายพื้นที่ปลูกยางไปในจังหวัดภาคใต้รวม 14 จังหวัด ตั้งแต่ชุมพรลงไปถึงจังหวัดที่ติดชายแดนประเทศมาเลเซีย จนถึงปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยางทั้งประเทศประมาณ 12 ล้านไร่ กระจายกันอยู่ในภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นแหล่งปลูกยางใหม่ การพัฒนาอุตสาหกรรมยางของประเทศได้เจริญรุดหน้าเรื่อยมาจนทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตและส่งออกยางได้มากที่สุดในโลก
☞ แวะถ่ายภาพชิคๆที่ Kantang Street Art 2019 ภาพศิลป์ ภายใต้แนวคิด 'วิถีกันตัง Colourful' บนถนนสายต่างๆ เทศบาลเมืองกันตัง ได้ร่วมกับกลุ่ม YEC ตรัง จัดการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง KantangStreetArt2019 จำนวน 12 จุด โดยมีศิลปินจิตอาสามาสร้างสรรค์งานศิลป์จนได้ภาพอันสวยงามและหลากหลาย อาทิ ลิงยักษ์ กวางน้อย มังกร ฉลาม ปลาหมึก นกนางแอ่น ลูกยางพารา ป๊อปอาย สาวสวย รถตุ๊กตุ๊ก ซึ่งกระจายอยู่ตามตรอกซอกซอยหรือถนนสายต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเจ้าของบ้าน หรือเจ้าของสถานที่ต่างๆ ที่สละพื้นที่หน้าบ้าน หรือฝาผนัง ให้ทำกิจกรรมดังกล่าวและเป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนเป็นอย่างมาก อิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ตัวเมืองตรัง *อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก THUMRIN THANA HOTEL TRANG หรือเทียบเท่า
แนะนำ !!! กรุณาแยกสัมภาระและของใช้จำเป็นสำหรับพักบนเกาะหลีเป๊ะ 1 คืน ชุดเล่นน้ำ,ชุดนอน ของใช้ส่วนตัว ฯลฯ
วันที่สาม ตรัง – ท่าเรือปากบารา จ.สตูล – นั่ง PRIVATE SPEED BOAT – ดำน้ำเกาะอาดัง – เกาะหลีเป๊ะ – THE CLIFF LIPE OR IDYLLIC CONCEPT RESORT OR BU-NGA RESORT
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
08.00 น. เดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา อำเภอละงู จ.สตูล (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชม.) ให้ท่านได้พักผ่อนบนรถจนเดินทางถึงท่าเรือ
10.00 น. ถึง ท่าเรือปากบารา จ.สตูล รอลงเรือสู่ เกาะหลีเป๊ะ
11.30 น. ลงเรือ PRIVATE SPEED BOAT สู่ เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล เกาะหลีเป๊ะ หรือ เกาะลีเป๊ะ เป็นเกาะกลางทะเลอยู่ในเขตจังหวัดสตูล อยู่ทางตอนใต้ของเกาะอาดัง ห่างจากแผ่นดินของจังหวัดสตูล 85 กิโลเมตร เขตอำนาจการควบคุมของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตาในจังหวัดสตูล เป็นชายหาดบนเกาะที่อุดมไปด้วยท้องทะเลที่สดใสสะอาด สวยงาม เป็นเกาะที่เงียบสงบ และมีน้ำที่ตื้นเขิน เกาะหลีเป๊ะ หมายถึง เกาะที่ราบเรียบคล้ายกระดาษ ซี่งมีที่มาจากภาษาท้องถิ่นชาวน้ำหรือชาวเล(ชนเผ่าอุรักลาโว้ย)บนเกาะซึ่งส่วนใหญ่ทำอาชีพประมงรอบเกาะเต็มไปด้วยป่าปะการังอันสมบูรณ์มีเวิ้งอ่าวที่สวยงามหาดทรายขาวละเอียด เกาะหลีเป๊ะและหมู่เกาะใกล้เคียงมีความงดงามทางทะเลมาก จนได้รับการขนานนามว่ามัลดีฟส์เมืองไทย เกาะหลีเป๊ะ มีชายหาดที่สำคัญ ๆ อยู่ 4 หาด ได้แก่ หาดพัทยา ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะหลีเป๊ะ เป็นเกาะที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปมากที่สุด หาดซันไรท์ อยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะหลีเป๊ะ ใกล้ ๆ กับหมู่บ้านชาวเล หาดคาร์มา อยู่ทางตอนเหนือ ซึ่งหันหน้าเข้ากับเกาะอาดัง หาดซันเซ็ท อยู่ทางทิศตะวันตก ซึ่งหันหน้าเข้ารับแสงของพระอาทิตย์ ตามชื่อของหาด เกาะหลีเป๊ะ เป็นเกาะที่มีความกว้างระหว่างหัวเกาะไปถึงท้ายเกาะประมาณ 3 กิโลเมตร จัดเป็นเกาะขนาดเล็ก ถือเป็นเกาะที่อยู่สุดท้ายทางตอนใต้ของทะเลอันดามันของไทย เนื่องจากพื้นที่ถัดไปคือทะเลสากลที่เชื่อมกับทะเลของประเทศเพื่อนบ้าน คือ มาเลเซีย
บริการอาหารกลางวัน แบบกล่อง (SET BOX)
ดำน้ำชมปะการัง ใกล้ชิดปลาทะเล ☞ เกาะอาดัง คำว่า “อาดัง” มาจากคำเดิมในภาษามลายูว่า “อุดัง” มีความหมายว่า “กุ้ง” เพราะบริเวณนี้เคยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยกุ้งทะเลมีเนื้อที่เกาะประมาณ 30 ตารางกิโลเมตร เป็นเกาะกลางทะเลอันดามัน เป็นเกาะที่มีความใหญ่เป็นอันดับที่สองรองจากเกาะตะรุเตา เกาะนี้มีหาดทรายละเอียดสวยงาม รอบเกาะมีเกาะเล็กๆ หลายเกาะ เช่น เกาะหลีเป๊ะ เกาะดง เกาะหินงาม และเกาะยาง เป็นเกาะที่เหมาะสำหรับการดำน้ำ ภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นภูเขาสูง มีระบบนิเวศป่าที่สมบูรณ์ เกาะอาดังเป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่มีความสมบูรณ์ไม่อนุญาตสร้างสิ่งปลูกสร้างถาวรภายในเกาะ เกาะอาดังมีความสงบ สะอาดและเป็นสถานที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา บนเกาะไม่มีที่พักของเอกชนให้บริการ จะมีก็แต่บ้านพักของหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ และจุดให้กางเต็นท์ ผู้ที่จะมาท่องเที่ยวจึงมักจะไปพักค้างแรมบนเกาะหลีเป๊ะที่อยู่ใกล้เคียงกันมากกว่า มีน้ำตกอยู่ 2 แห่งบนเกาะ ทางทิศตะวันออกของเกาะเป็นหาดทรายขาวยาวราว 200 เมตร ในน้ำเต็มไปด้วยปะการังโขดและปะการังชนิดอื่น ๆ รวมถึงสัตว์ทะเลต่าง ๆ ที่อาศัยตามแนวปะการัง เช่น ดาวทะเล, เม่นทะเล, ปลาสลิดหิน, ปลาขี้ตังเบ็ด, ปลานกแก้ว ให้ท่านได้อิสระดำน้ำเล่นชมปะการัง สัตว์ทะเลต่างๆ สัมผัสความงดงามของธรรมชาติเล่นน้ำทะเลใสบริสุทธิ์ ตามอัธยาศัย จนถึงเวลาอันสมควร (หมายเหตุ : ไม่รวมค่าอุปกรณ์ดำน้ำ สน็อกเกิ้ล SNORKEL ค่าใช้จ่ายท่านละ 1,000 บาท และมีค่ามัดจำอุปกรณ์อีก 1,000 บาท)
.......... น. นำท่านเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ
.......... น. ถึงท่าเทียบเรือของที่พัก (THE CLIFF LIPE OR IDYLLIC CONCEPT RESORT OR BU-NGA RESORT)

Day 4 :
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.30 น. ลงเรือ SPEED BOAT สู่ ท่าเรือปากบารา พร้อมชมวิวที่สวยงามของทะเลอันดามัน ....
11.00 น. ถึง ท่าเรือปากบารา
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังรับประทานอาหารกลางวัน เตรียมตัวเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
......... น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยรถโค้ชปรับอากาศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11.30 ชม.) ให้ท่านได้พักผ่อนบนรถ ชมวิวสองข้างทาง  อิสระอาหารเย็น ระหว่างทางกลับกรุงเทพฯ ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากของที่ระลึก.
23.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ BIG C ลาดพร้าว โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...

ส่ง EMAIL ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Oct 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Nov 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
09 – 12 ต.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 6,969
22 – 25 ต.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 6,969

ทัวร์ในประเทศ ตรัง อื่นๆ

ทัวร์ในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน