ทัวร์ ในประเทศ


รหัสโปรแกรม : 20022
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ ฉะเชิงเทรา วัดโสธรวราราม วรวิหาร ตลาดบ้านไหม่ by รถโค้ชปรับอากาศ 1 วัน
ฉะเชิงเทรา ไหว้พระ เสริมบุญ ขอพรองค์เทพ จัดเต็ม

1 วัน

เที่ยวภาคตะวันออก วัดโสธรวราราม วรวิหาร - อุทยานธรรมพระครีอริยเตไตรยโพธิสัตว์ วัดจีนประชาสโมสร - ตลาดบ้านใหม่ - วัดโบสถ์สแตนเลส - วัดปากน้ำโจ้ไล้

07.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย

07.30 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรถบัสปรับอากาศ

09.00 น. เดินทางถึง วัดโสธรวรารามวรวิหาร (วัดหลวงพ่อโสธร) เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองแปดริ้วหรือจังหวัดฉะเชิงเทราโดยแท้จริงตลอดมา

10.30 น. นำท่านเข้าชม อุทยานธรรมพระศรีอริยเมตไตรยโพธิสัตว์ เป็นอาคารเทวสถานริ้วเยี้ยงไท้เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ภายในประดิษฐานสิ่งศักด์สิทธิ์และเทพเจ้าทั้งแปดหรือสุทธิเทวาจารย์ทั้ง 8 ตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนเชื่อว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความยินดีและเป็นสิริมงคล

11.00 น. นำท่านเข้า วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) เป็นวัดจีนสร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 และได้ทรงพระราชทานนามวัดว่า 'วัดจีนประชาสโมสร' ส่วนชื่อภาษาจีน ฮกเล่งยี่ มาจาก ฮก ที่แปลว่า วาสนา โชคลาภ มั่งมีศรีสุข เล่ง แปลว่า มังการ จึงมีชื่อเรียกวัดนี้อีกชื่อว่า วัดมังกรวาสนา หรือ วัดมังกรโชคดี

12.00 น. นำท่านเข้า ตลาดบ้านใหม่ ตลาดที่มีอายุมากกว่า 100 ปี เป็นชุมชนเก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีวิถีชีวิตเดิมที่โดดเด่นที่แตกต่างจากชุมชนอื่น ๆ

13.00 น. นำท่านเดินทางเข้าชม วัดโบสถ์สแตนเลส อุโบสถ์หลังนี้สร้างบนฐานคอนกรีตสูงจากพื้นดิน มีรั้วสแตนเลส ลายธรรมจักรประดับ เสาหงส์คาบโคมไฟโดยรอบ ตัวอุโบสถสร้างจาก สแตนเลส ทั้งหลัง ยกเว้นพื้นที่ปูด้วยหินแกรนิต ด้านหน้ามี พระสิวลี ประดิษฐานอยู่ ส่วนด้านหลังมีพระพุทมหาลาภประดิษฐาน เป็นประธาน

14.15 น. ออกเดินทางเข้าสู่ วัดปากน้ำโจ้โล้ อุโบสถ์สีทองตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง เป็นวัดในสมัยอยุธยาตอนปลายสร้างประมาณ 200 กว่าปีมาแล้ว ในอดีตบริเวณนี้เป็นที่ตั้งของทัพพม่า ซึ่งยกทัพบกและทัพเรือมาปะทะกับกองทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชผลการสู่รบพระเจ้าตากสินมหาราชทรงมีชัยเหนือพม่า จึงโปรดฯให้สร้างเจดีย์ไว้เป็นอนุสรณ์

15.30 น. นำท่านสู่ อุทยานพระพิฆเนศ องค์ยืน คลองเขื่อน องค์พระพิฆเนศปางยืน เนื้อสำริดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ความสูง30เมตร ความสูงเกือบ40เมตร ตั้งอยู่ท่ามกลาง ธรรมชาติของสวนเกษตร เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินไทย บริเวณรอบองค์พระพิฆเนศยังมีซุ้มจัดบูชาพระพิฆเนศ และเทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี้ย เทพเจ้าผู้ประทานโชคลาภ พระแม่กวนอิมเทพเจ้าผู้ประทานความเมตตา เทพเจ้าตี่จั่งอ้วง หรือ เต่จงอ๋อง พระกษิติครรภโพธิสัตว์ หรือเทพเจ้าผู้ไถ่บาป ให้ท่านได้สัการะอีกมากมาย ณ เทวสถานแห้งนี้อีกด้วย

16.30 น. สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ

18.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

ส่ง EMAIL ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jul 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Sep 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Oct 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Nov 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Dec 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Jan 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
05 ก.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 899 -
06 ก.ค 2563 จันทร์ - จันทร์ 899 -
25 ก.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 899
26 ก.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 899
01 ส.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 899
02 ส.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 899
08 ส.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 899
09 ส.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 899
15 ส.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 899
16 ส.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 899
22 ส.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 899
23 ส.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 899
29 ส.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 899
30 ส.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 899
05 ก.ย 2563 เสาร์ - เสาร์ 899
06 ก.ย 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 899
12 ก.ย 2563 เสาร์ - เสาร์ 899
13 ก.ย 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 899
19 ก.ย 2563 เสาร์ - เสาร์ 899
20 ก.ย 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 899
26 ก.ย 2563 เสาร์ - เสาร์ 899
27 ก.ย 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 899
02 ต.ค 2563 ศุกร์ - ศุกร์ 899
03 ต.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 899
04 ต.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 899
10 ต.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 899
11 ต.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 899
13 ต.ค 2563 อังคาร - อังคาร 899
17 ต.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 899
18 ต.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 899
23 ต.ค 2563 ศุกร์ - ศุกร์ 899
24 ต.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 899
25 ต.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 899
31 ต.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 899
01 พ.ย 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 899
07 พ.ย 2563 เสาร์ - เสาร์ 899
08 พ.ย 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 899
14 พ.ย 2563 เสาร์ - เสาร์ 899
15 พ.ย 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 899
21 พ.ย 2563 เสาร์ - เสาร์ 899
22 พ.ย 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 899
28 พ.ย 2563 เสาร์ - เสาร์ 899
29 พ.ย 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 899
05 ธ.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 899
06 ธ.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 899
12 ธ.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 899
13 ธ.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 899
19 ธ.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 899
20 ธ.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 899
26 ธ.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 899
27 ธ.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 899

ทัวร์ในประเทศ ฉะเชิงเทรา อื่นๆ

ทัวร์ในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน