ทัวร์ เกาหลี


=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
รหัสโปรแกรม : 18630
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์เกาหลี เจจู เท็ดดี้ แบร์ ซาฟารี คาเมเลียฮิลล์ ภูเขาซองอัค ชายหาดกวางชิกิ by Jeju Air 4 วัน 3 คืน
Jeju Gold Package In October BY 7C

4 วัน 3 คืน

เท็ดดี้ แบร์ ซาฟารี - คาเมเลียฮิลล์ - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - วัดซันบังซา - ภูเขาซองอัค ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง – ชายหาดกวางชิกิ - สวนฮอนอินจิ - ร้านน้ำมันสน - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร +สะพานข้ามทะเลยงยอน - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู

Day 1 : คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Day 2 : ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JEJU AIR พาท่านเดินทางสู่ เมืองมรดกโลก เกาะเชจู ที่องค์การ UNESCO ให้รางวัลเกาะเชจูเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติแห่งใหม่ของโลก เพราะเกาะเชจูเป็นเกาะที่เกิดใหม่จากภูเขาไฟที่ดับแล้ว และมุ่งหน้าสู่ เท็ดดี้แบร์ ซาฟารี เป็นพิพิธภัณฑ์หมีนานาชาติ ชมความน่ารักของตุ๊กตาหมี ที่ถูกรวบรวมไว้เป็นนิทรรศการ จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ คาเมเลียฮิลล์ สวนพฤกษชาติที่มีดอกคาเมเลีย ประมาณ 6000 ต้น และเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์าซาโอซุลลอค ดินแดนที่ได้รับของขวัญจากธรรมชาติ ทำให้เป็นที่ปลูกชาเขียวคุณภาพสูง จากนั้นพาท่านแวะนมัสการพระณ วัดซันบังโพมุนซา พาท่านเดินทางสู่ ภูเขำซองอัค เป็นภูเขาไฟที่สวยงามอีก1 ลูกบนเกาะเชจู

Day 3 : นำท่านชม ยอดเขาซองซานอิลจบูง เป็นภูเขาไฟที่ดับแล้ปากปล่องภูเขาไฟที่มีลักษณะเหมือนมงกุฎ เป็นสถานที่โด่งดังที่ผู้คนมาขอพรและชม พระอาทิตย์ขึ้น เป็นหนึ่งใน 10 สถานที่สวยงามในเกาะเชจู จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ ชายหาดกวางชิกิ เป็นชายหาดที่สวยที่สุดแห่ง หนึ่งบนเกาะเชจ เดินทางสู่ สวนฮอนอินจิ สวนฮอนอินจิ ตามตำนานเล่าว่าเป็นจุดก าเนิดของเกษตรกรรมบนเกาะเชจ ต่อที่ ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติผ่านผลงานการ วิจัยมากมายจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล จากนั้นพาท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านวฒั นธรรม 'ซองอึบ'หมู่บ้านแห่งนี้ไม่ใช่เป็นแค่หมู่บ้านนิทรรศการธรรมดา แต่ยัง เป็นหมู่บ้านโบราณอายุมากกว่า 300 ปี

Day 4 : จากนั้นพาทุกท่านชม ยงดอู มัรอ็ค โขดหินมงักรและ สะพานข้าม ทะเลยงยอน ยงดูอัมร็อคที่มีลักษณะคล้ายกับหัวมังกร อีกหนึ่งใน มนต์เสน่ห์ทางธรรมชาติของเกาะเจจู และนำท่านชม ร้านสมุนไพร หม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมกีารจดลขิสทิธิ์ เรียบร้อยแล้ว จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ ประเภทเวชสำอางค์ที่หมอศัลยกรรมเกาหลีร่วมออกแบบมากมาย จากนั้นน าท่านสู่ ศูนย์โสม ศูนย์โสมแห่งนี้รัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจาก โสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด จากนั้นน าท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีลอ๊ตเต้ดิวตี้ฟรี ที่นี่มีสินค้า ชั้นนำปลอดภาษีให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ดาวทาวน์เมืองเชจูแหล่งช้อปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ชื่อดัง บนเกาะเชจู อาทิเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอางค์ เครื่องประดับ - เดินทางกลับสู่ประเทศไทย พร้อมความประทับใจ เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

ส่ง Email ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jan 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
01 – 04 ต.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 13,090
9,590
-
02 – 05 ต.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 13,090
9,590
-
03 – 06 ต.ค 2563 เสาร์ - อังคาร 12,690
9,190
-
04 – 07 ต.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 12,590
9,090
-
05 – 08 ต.ค 2563 จันทร์ - พฤหัส 12,590
9,090
-
06 – 09 ต.ค 2563 อังคาร - ศุกร์ 12,690
9,490
-
07 – 10 ต.ค 2563 พุธ - เสาร์ 13,090
9,590
-
08 – 11 ต.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 14,490
10,990
-
09 – 12 ต.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 18,490
14,990
-
10 – 13 ต.ค 2563 เสาร์ - อังคาร 18,490
14,990
-
11 – 14 ต.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 14,490
10,990
-
12 – 15 ต.ค 2563 จันทร์ - พฤหัส 13,090
9,590
-
13 – 16 ต.ค 2563 อังคาร - ศุกร์ 12,990
9,490
-
14 – 17 ต.ค 2563 พุธ - เสาร์ 13,090
9,590
-
15 – 18 ต.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 13,490
9,990
-
16 – 19 ต.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 13,490
9,990
-
17 – 20 ต.ค 2563 เสาร์ - อังคาร 13,090
9,590
-
18 – 21 ต.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 12,990
9,490
-
19 – 22 ต.ค 2563 จันทร์ - พฤหัส 12,990
9,490
-
20 – 23 ต.ค 2563 อังคาร - ศุกร์ 13,490
9,990
-
21 – 24 ต.ค 2563 พุธ - เสาร์ 14,490
10,990
-
22 – 25 ต.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 18,490
14,990
-
23 – 26 ต.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 13,490
9,990
-
24 – 27 ต.ค 2563 เสาร์ - อังคาร 12,690
9,190
-
25 – 28 ต.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 12,590
9,090
-
26 – 29 ต.ค 2563 จันทร์ - พฤหัส 12,590
9,090
-
27 – 30 ต.ค 2563 อังคาร - ศุกร์ 12,590
9,090
-
28 – 31 ต.ค 2563 พุธ - เสาร์ 12,690
9,190
-
29 ต.ค – 01 พ.ย 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 13,090
9,590
-
30 ต.ค – 02 พ.ย 2563 ศุกร์ - จันทร์ 13,090
9,590
-
31 ต.ค – 03 พ.ย 2563 เสาร์ - อังคาร 12,590
9,090
-

ทัวร์เกาหลี เจจู อื่นๆ

ทัวร์เกาหลี ราคาใกล้เคียงกัน