ทัวร์ จอร์เจีย


=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
รหัสโปรแกรม : 18587
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี่ คาซเบกี้ มิทสเตต้า ซิกนากี by Air Asia X 6 วัน 4 คืน
TBS02 : The Heaven Of Geogia ทบิลิซี่ - คาซเบกี้ - มิทสเตต้า - ซิกนากี BY XJ

6 วัน 4 คืน

ไฟลท์เหมาลำ นั่ง 4WD ตะลุยเทือกเขาคอเคซัส พิเศษ! ดินเนอร์ อาหารไทย 1 มื้อ / อาหารจีน 1 มื้อ

Day 1 : คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง

Day 2 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย
นำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองมิทสเคต้า ที่ตั้งอยู่ทางด้านเหนือห่างจากกรุงทบิลิซี
จากนั้นนำท่านไปชม วิหารจวารี ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาออร์โธ
นำท่านไปชม วิหารสเวติสโคเวลี ซึ่งเป็นโบสถ์อีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในบริเวณของมตสเคต้าที่มีรูปแบบของจอร์เจียออร์โธด๊อก
นำท่านเดินทาง ชม ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี ซึ่งจะทำท่านได้พบเห็นความสวยงามและสีสันของอาคารบ้านเรือนที่เป็นสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นโดยผสมผสานกันระหว่างศิลปะของเปอร์เซียและยุโรป ทำให้จอร์เจียมีเอกลักษณ์และสัญลักษณ์ของตะวันตกและตะวันออกในประเทศเดียว
นำท่านชม โบสถ์เมเตห์คี โบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์อยู่คู่บ้านคู่เมืองของทบิลิซี ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาของแม่น้ำมทวารี เป็นโบสถ์หนึ่งที่สร้างอยู่ในบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่ ซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่มีมาแต่ก่อน จากนั้นนำชมบริเวณ โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน หรือภาษาจอร์เจียนเรียกว่า Abanot Ubani เป็นสถานที่สำหรับแช่น้ำพุร้อนที่มีแร่กำมะถัน ลักษณะของโรงอาบน้า คล้ายๆ กับการออนเซนของชาวญี่ปุ่นผสมรวมกับการอาบน้ำแบบตุรกี
จากนั้นนำท่านสู่ สะพานแห่งสันติภาพ เป็นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจในเมืองทบิลิซี
จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้าชม รูปปั้น Mother of Georgia หรืออีกชื่อหนึ่งคือ (Karin Qala) เป็นอนุสาวรีย์ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ประจำเมือง ตั้งอยู่ที่ยอดเนินเขาของกรุงทลิบิซี ประเทศจอร์เจีย
จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า ให้ท่านได้ชมป้อมปราการซึ่งเป็นป้อมโบราณที่ถูกสร้างในราวศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค
จากนั้นพาท่านชม ถนนคนเดินชาเดอนี่ ซึ่งเป็นถนนใหญ่ของเมืองที่มีชื่อเสียงและกลิ่นไอแบบยุโรป และอาคารที่ถูกสร้างขึ้นที่มีรูปร่างลักษณะใหญ่โตแข็งแรง และยังเต็มไปด้วยร้านค้าที่มีสินค้าแบรนด์เนมต่างๆมากมาย และตามบริเวณทางเท้ายังเต็มไปด้วยร้านค้าที่ขายของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพื้นเมืองอันหลากหลาย

Day 3 : นำท่านสู่ ป้อมอนานูรี เป็นสถานที่ก่อสร้างอันเก่าแก่มีกำแพงล้อมรอบและตั้งอยู่ริมแม่น้ำอรักวี นำท่านเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี ซึ่งเป็นเมืองสำหรับสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัส สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งที่พักผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจียที่จะนิยมมาเล่นในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่สวยงามและมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา
นำท่านแวะชม อนุสรณ์สถานรัสเซีย - จอร์เจีย อนุสรณ์สถานหินโค้งขนาดใหญ่บนเนินเขา
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองคาซเบกี้ ซึ่งเป็นชื่อเมืองดั้งเดิม แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อ สเตพานท์สมินด้าในฤดูร้อนจะมีอุณหภูมิที่อยู่ปานกลางมีความชื้นและแห้งแล้งที่ประมาณ 14.5 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศเย็นและยาวนาน มีอุณหภูมิที่ประมาณ -5 องศาฯ ในเดือนมกราคมซึ่งเป็นเดือนที่หนาวเย็นที่สุด
จากนั้นนำท่านเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถจี๊บ 4WD เพื่อเดินทางไปชมความงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ หรือมีอีกชื่อเรียกกันว่า ทสมินดา ซามีบา ซึ่งเป็นชื่อที่เรียกที่นิยมกันของโบสถ์ศักดิ์แห่งนี้สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำชคเฮรี อยู่บนเทือกเขาของคาซเบกี้ ซึ่งเป็นไฮไลท์ของประเทศจอร์เจีย นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาซเบกี้

Day 4 : นำท่านเดินทางไปยัง เมืองกอรี เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ เป็นบ้านเกิดของ “โจเซฟ สตาลิน” อดีตผู้ปกครองสหภาพโซเวียต ในยุค ค.ศ 1920-1950
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สตาลิน ที่ได้รวบรวมเรื่องราวและสิ่งของเครื่องใช้ของ ท่านสตาบิน ตั้งแต่สถานที่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต
นำท่านชม เมืองอัพลีสต์ซีคห์ หนึ่งในเมืองถ้าเก่าแก่ของจอร์เจีย มีการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้มานานแล้วกว่า 3000 ปีก่อน
จากนั้นพาท่านเดินทางกลับสู่เมืองเมืองทบิลิซี และ นำท่านชม เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย หรือแท่งหินสีดำแกะสลักขนาดใหญ่ยักษ์
จากนั้นนำท่านชม โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้ วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซีที่เรียกกันว่า Sameba เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์โธดอกจอร์เจียตั้งอยู่ในทบิลิซีเมืองหลวงของจอร์เจีย

Day 5 : นำท่านแวะชมการสาธิตวิธีการทำขนมปังแบบคาเคติที่ บ้านขนมปัง คาเคติ ซึ่งเป็นขนมปังพื้นเมืองดั้งเดิมของประเทศจอร์เจีย นำเดินทางสู่ วิหารบอดี ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของ เมืองซิกนากี
นำท่านสู่เขต ควาเรลี ที่แปลว่า “ไวน์” ของแคว้นคาเคติ ที่เป็น 1 ในเขตที่เป็นแหล่งผลิตไวน์ของจอร์เจีย ที่ที่มีดินฟ้าอากาศเหมาะต่อการปลูกองุ่นทำไวน์ โดยมีการทำอุโมงค์สกัดเข้าไปในภูเขา ขนาดมหึมา จำนวน 15 อุโมงค์และมีเส้นทางเชื่อมแต่ละอุโมงค์ เพื่อให้เป็นที่เก็บไวน์ในอุณหภูมิเหมาะสม จากนั้นให้ท่านได้ชิมไวน์คูวาเรลี รสเลิศ ไวน์ท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาคและสามารถซื้อกลับได้ในราคาย่อมเยาว์ นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเมืองทบิลิซี
จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งในห้างแกรอเรีย และเยี่ยมชมความสวยงามของ ถนนคนเดินรุสทาเวลี เป็นถนนที่มีสินค้ามากมาย

Day 6 : นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย
เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ส่ง Email ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jan 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
05 – 10 มิ.ย 2563 ศุกร์ - พุธ 33,999 -
09 – 14 มิ.ย 2563 อังคาร - อาทิตย์ 33,999 -
03 – 08 ก.ค 2563 ศุกร์ - พุธ 35,999 -
07 – 12 ก.ค 2563 อังคาร - อาทิตย์ 35,999 -
11 – 16 ก.ค 2563 เสาร์ - พฤหัส 33,999 -
15 – 20 ก.ค 2563 พุธ - จันทร์ 33,999 -
19 – 24 ก.ค 2563 อาทิตย์ - ศุกร์ 33,999 -
23 – 28 ก.ค 2563 พฤหัส - อังคาร 35,999 -
27 ก.ค – 01 ส.ค 2563 จันทร์ - เสาร์ 35,999 -
31 ก.ค – 05 ส.ค 2563 ศุกร์ - พุธ 33,999 -
04 – 09 ส.ค 2563 อังคาร - อาทิตย์ 33,999 -
08 – 13 ส.ค 2563 เสาร์ - พฤหัส 35,999 -
12 – 17 ส.ค 2563 พุธ - จันทร์ 35,999 -
16 – 21 ส.ค 2563 อาทิตย์ - ศุกร์ 33,999 -
20 – 25 ส.ค 2563 พฤหัส - อังคาร 33,999 -
24 – 29 ส.ค 2563 จันทร์ - เสาร์ 33,999 -
28 ส.ค – 02 ก.ย 2563 ศุกร์ - พุธ 33,999 -
01 – 06 ก.ย 2563 อังคาร - อาทิตย์ 33,999 -
05 – 10 ก.ย 2563 เสาร์ - พฤหัส 33,999 -
09 – 14 ก.ย 2563 พุธ - จันทร์ 33,999 -
13 – 18 ก.ย 2563 อาทิตย์ - ศุกร์ 33,999 -
17 – 22 ก.ย 2563 พฤหัส - อังคาร 33,999 -
21 – 26 ก.ย 2563 จันทร์ - เสาร์ 33,999 -
25 – 30 ก.ย 2563 ศุกร์ - พุธ 33,999 -
29 ก.ย – 04 ต.ค 2563 อังคาร - อาทิตย์ 33,999 -

ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี่ อื่นๆ

ทัวร์จอร์เจีย ราคาใกล้เคียงกัน