ทัวร์ ออสเตรีย เช็ก

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ออสเตรีย เช็ก ฮัลสตัท เชสกี้ ครุมลอฟ บ้านเกิดโมสาร์ท by EVA Air 6 วัน 3 คืน
ZVIE01 : ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ก [เลสโก ไฮไลท์ฮัลสตัท] BY BR

6 วัน 3 คืน

ชมหมู่บ้านริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก 'ฮัลสตัท' ชมเมืองมรดกโลกที่ได้รับขนามนามว่าเป็นไข่มุกโบฮีเมียน 'เชสกี้ ครุมลอฟ' #เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ
Day 1 : ขอเชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

Day 2 : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเวียนนา กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เดินทางถึง สนามบินเวียนนา กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย นำท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา เมืองหลวงของ ประเทศออสเตรีย เมืองที่แสนโรแมนติก ได้รับสมญานามว่าเป็นเมืองแห่งศิลปะและการดนตรี นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลสตัท ) เมืองท่องเที่ยวเล็กๆของประเทศออสเตรีย ที่ได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก เป็นที่ตั้งของ หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัทนำท่านเดินทางสู่ เมืองซาลซ์บูร์ก นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับมหาวิหารแห่งเมืองซาลซ์บูร์ก นำท่าน ผ่านชม บ้านเกิดโมสาร์ท เลือกซื้อสินค้าบน ถนนเก็ตเตรียกาสเซส

Day 3 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1992 นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ ปราสาทครุมลอฟ เป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี นำท่านผ่านชม จัตุรัสกลางเมือง นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเวียนนา

Day 4 : นำท่านผ่านชม ถนนสายวงแหวน นำท่าน เข้าชม ความสวยงามของ พระราชวังเชินบรุนน์ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี 1996 นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ พระราชวังเบลวีเดียร์ จากนั้นนำท่านชม พระราชวังฮอฟบวร์ค จากนั้นนำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น นำท่านเดินทางสู่ ถนนคาร์ทเนอร์

Day 5 : นำท่านเดินทางสู่ แม็คอาร์เธอร์เกลน ดีไซน์เนอร์ เอาท์เลท พาร์นดอร์ฟ เอาท์เล็ทแห่งแรกของประเทศออสเตรีย นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเวียนนา กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ) มีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษี หรือ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ

Day 6 : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ

ทัวร์ออสเตรีย เช็ก ฮัลสตัท อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมออสเตรีย ราคาใกล้เคียงกัน