ทัวร์ ไต้หวัน

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ไต้หวัน วัดหลงซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101 by China Airlines 4 วัน 3 คืน
ZTPE37 : ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว [เลทส์โก คุ้มเวอร์ตัวแม่ EP.3] BY CI

4 วัน 3 คืน

เที่ยวไต้หวันคุ้มเวอร์ บินหรู พักโรงแรม 4 ดาว ปล่อยโคมขงหมิง ขอพรขอความรัก ณ วัดหลงซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา #พัก4ดาว #เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ
Day 1 : พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บินลัดฟ้าสู่ เมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวัน เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ณ ประเทศไต้หวัน นำท่านเดินทางสู่เมือง เมืองไทเป เมืองหลวงประเทศไต้หวันเป็นศูนย์รวมทางด้านต่างๆ ของไต้หวัน นำท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค จากนั้นนำท่านไปยัง ตึกไทเป101 ) ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์คของประเทศไต้หวัน ตึกที่มีความสูงเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติง ตั้งอยู่ในเมืองไทเป ที่แห่งนี้เปรียบเสมือน สยามแสควร์ในกรุงเทพฯ

Day 2 : เดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในไต้หวัน จากนั้นนำท่านเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล พาท่านมุ่งหน้าสู่ เมืองผิงซี
พาทุกท่านร่วม ปล่อยโคมขงหมิง พร้อมทั้งเขียนคำอธิษฐานของท่านสู่สรวงสวรรค์ หลังจากนั้นนำท่านแวะ ร้านคอสเมติก จากนั้นนำท่านสนุกสนานกับการช้อปปิ้งในย่าน ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดกลางคืนที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในกรุงไทเป

Day 3 : นำทุกท่านไปยัง วัดหลงซาน เป็นวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงของคนไต้หวัน พาท่านแวะชมศูนย์ สร้อยสุขภาพ ที่เป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ จากนั้นพาทุกท่านไปยัง ตลาดปลาไทเป ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองไทเป นำท่านเลือกซื้อของฝาก เดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองไทจง เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ3 ของไต้หวัน จากนั้นนำท่านเพลิดเพลิน ช้อป ชิม ชิล ไปกับ ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

Day 4 : นำทุกท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้านสายรุ้ง เป็นหมู่บ้านที่ถูกวาดลวดลายต่างๆ ด้วยสีสันสดๆหลากสีมากมาย นำคณะเดินทางสู่ เมืองหนานโถว นำท่านลงเรือสำหรับคณะ ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน นำคณะนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่ วัดพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ จากนั้นนำทุกท่านช้อปปิ้งแบบจัดเต็มที่ Mitsui Outlet Park สวรรค์ของนักช้อปทั้งหลาย นำท่านเดินทางสู่สนามบิน บินลัดฟ้าสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ

ทัวร์ไต้หวัน วัดหลงซาน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมไต้หวัน ราคาใกล้เคียงกัน