ทัวร์ ไต้หวัน

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ไต้หวัน วัดหลงซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101 by China Airlines 4 วัน 3 คืน
ZTPE37 : ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว [เลทส์โก คุ้มเวอร์ตัวแม่ EP.3] BY CI

4 วัน 3 คืน

เที่ยวไต้หวันคุ้มเวอร์ บินหรู พักโรงแรม 4 ดาว ปล่อยโคมขงหมิง ขอพรขอความรัก ณ วัดหลงซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา #พัก4ดาว #เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ
Day 1 : พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บินลัดฟ้าสู่ เมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวัน เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ณ ประเทศไต้หวัน นำท่านเดินทางสู่เมือง เมืองไทเป เมืองหลวงประเทศไต้หวันเป็นศูนย์รวมทางด้านต่างๆ ของไต้หวัน นำท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค จากนั้นนำท่านไปยัง ตึกไทเป101 ) ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์คของประเทศไต้หวัน ตึกที่มีความสูงเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติง ตั้งอยู่ในเมืองไทเป ที่แห่งนี้เปรียบเสมือน สยามแสควร์ในกรุงเทพฯ

Day 2 : เดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในไต้หวัน จากนั้นนำท่านเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล พาท่านมุ่งหน้าสู่ เมืองผิงซี
พาทุกท่านร่วม ปล่อยโคมขงหมิง พร้อมทั้งเขียนคำอธิษฐานของท่านสู่สรวงสวรรค์ หลังจากนั้นนำท่านแวะ ร้านคอสเมติก จากนั้นนำท่านสนุกสนานกับการช้อปปิ้งในย่าน ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดกลางคืนที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในกรุงไทเป

Day 3 : นำทุกท่านไปยัง วัดหลงซาน เป็นวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงของคนไต้หวัน พาท่านแวะชมศูนย์ สร้อยสุขภาพ ที่เป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ จากนั้นพาทุกท่านไปยัง ตลาดปลาไทเป ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองไทเป นำท่านเลือกซื้อของฝาก เดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองไทจง เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ3 ของไต้หวัน จากนั้นนำท่านเพลิดเพลิน ช้อป ชิม ชิล ไปกับ ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

Day 4 : นำทุกท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้านสายรุ้ง เป็นหมู่บ้านที่ถูกวาดลวดลายต่างๆ ด้วยสีสันสดๆหลากสีมากมาย นำคณะเดินทางสู่ เมืองหนานโถว นำท่านลงเรือสำหรับคณะ ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน นำคณะนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่ วัดพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ จากนั้นนำทุกท่านช้อปปิ้งแบบจัดเต็มที่ Mitsui Outlet Park สวรรค์ของนักช้อปทั้งหลาย นำท่านเดินทางสู่สนามบิน บินลัดฟ้าสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ


ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
15 – 18 เม.ย 2563 พุธ - เสาร์ 17,999 -
18 – 21 เม.ย 2563 เสาร์ - อังคาร 15,999 -
22 – 25 เม.ย 2563 พุธ - เสาร์ 15,999 -
25 – 28 เม.ย 2563 เสาร์ - อังคาร 15,999 -
29 เม.ย – 02 พ.ค 2563 พุธ - เสาร์ 16,999 -
02 – 05 พ.ค 2563 เสาร์ - อังคาร 17,999 -
06 – 09 พ.ค 2563 พุธ - เสาร์ 17,999 -
13 – 16 พ.ค 2563 พุธ - เสาร์ 15,999 -
16 – 19 พ.ค 2563 เสาร์ - อังคาร 15,999 -
20 – 23 พ.ค 2563 พุธ - เสาร์ 14,999 -
23 – 26 พ.ค 2563 เสาร์ - อังคาร 15,999 -
27 – 30 พ.ค 2563 พุธ - เสาร์ 14,999 -
30 พ.ค – 02 มิ.ย 2563 เสาร์ - อังคาร 15,999 -
03 – 06 มิ.ย 2563 พุธ - เสาร์ 17,999 -
06 – 09 มิ.ย 2563 เสาร์ - อังคาร 15,999 -
10 – 13 มิ.ย 2563 พุธ - เสาร์ 14,999 -
13 – 16 มิ.ย 2563 เสาร์ - อังคาร 15,999 -
17 – 20 มิ.ย 2563 พุธ - เสาร์ 14,999 -
04 – 07 ก.ค 2563 เสาร์ - อังคาร 17,999 FULL
08 – 11 ก.ค 2563 พุธ - เสาร์ 14,999 -
11 – 14 ก.ค 2563 เสาร์ - อังคาร 14,999 -
15 – 18 ก.ค 2563 พุธ - เสาร์ 15,999 -
18 – 21 ก.ค 2563 เสาร์ - อังคาร 15,999 -
22 – 25 ก.ค 2563 พุธ - เสาร์ 15,999 -
25 – 28 ก.ค 2563 เสาร์ - อังคาร 17,999 -
29 ก.ค – 01 ส.ค 2563 พุธ - เสาร์ 15,999 -
01 – 04 ส.ค 2563 เสาร์ - อังคาร 15,999 -
05 – 08 ส.ค 2563 พุธ - เสาร์ 14,999 -
08 – 11 ส.ค 2563 เสาร์ - อังคาร 15,999 -
12 – 15 ส.ค 2563 พุธ - เสาร์ 17,999 -
15 – 18 ส.ค 2563 เสาร์ - อังคาร 15,999 -
19 – 22 ส.ค 2563 พุธ - เสาร์ 14,999 -
22 – 25 ส.ค 2563 เสาร์ - อังคาร 15,999 -
26 – 29 ส.ค 2563 พุธ - เสาร์ 15,999 -
29 ส.ค – 01 ก.ย 2563 เสาร์ - อังคาร 15,999 -
02 – 05 ก.ย 2563 พุธ - เสาร์ 14,999 -
05 – 08 ก.ย 2563 เสาร์ - อังคาร 15,999 -
09 – 12 ก.ย 2563 พุธ - เสาร์ 15,999 -
12 – 15 ก.ย 2563 เสาร์ - อังคาร 14,999 -
16 – 19 ก.ย 2563 พุธ - เสาร์ 15,999 -
19 – 22 ก.ย 2563 เสาร์ - อังคาร 15,999 -
23 – 26 ก.ย 2563 พุธ - เสาร์ 14,999 -
26 – 29 ก.ย 2563 เสาร์ - อังคาร 15,999 -
30 ก.ย – 03 ต.ค 2563 พุธ - เสาร์ 15,999 -
03 – 06 ต.ค 2563 เสาร์ - อังคาร 15,999 -
07 – 10 ต.ค 2563 พุธ - เสาร์ 15,999 - W/L
10 – 13 ต.ค 2563 เสาร์ - อังคาร 17,999 -
14 – 17 ต.ค 2563 พุธ - เสาร์ 15,999 -
17 – 20 ต.ค 2563 เสาร์ - อังคาร 15,999 -
21 – 24 ต.ค 2563 พุธ - เสาร์ 15,999 -

ทัวร์ไต้หวัน วัดหลงซาน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมไต้หวัน ราคาใกล้เคียงกัน