ทัวร์ จอร์เจีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จอร์เจีย เมืองทบิลิซิ เมืองคาซเบกี้ มหาวิหารจวารี by Turkish Airlines 8 วัน 5 คืน
TK381 :Grand Georgia จอร์เจีย ทบิลิชิ บาทูมี่ BY TK

8 วัน 5 คืน

เมืองทบิลิซิ - ป้อมนาริกาลา – โบสถ์เมทเทคี – วิหารซีโอนี – สะพานแห่งสันติภาพ – เมืองมิสเคด้า – มหาวิหารจวารี – วิหารสเวติสเคอเวรี – เมืองทบิลิซิ – ชมย่านเมืองเก่าของทบิลิซี – โรงอาบน้ำแร่ – โบสถ์ตรีนิตี้ – JAN SHARDEN STREET - เมืองอันนานูรี – ป้อมอันนานูรี – อ่างเก็บน้ำชินวารี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย – โบสถ์เกอร์เกติ – เมืองคาซเบกี้ - เมืองคาซเบกี้ – เมืองกอรี – พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน – เมืองอัพลิสสิค - เมืองบาทูมี่ – THE ALPHABET TOWER – อนุสาวรีย์รูปปั้นอาลีและนีโน่ – PIAZZAL SQUARE #พัก4ดาว #เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ #ฟรีวีซ่า
Day 1 : พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

Day 2 : เดินทางถึงท่าอากาศยานอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะรอเปลี่ยนเครื่องออกเดินทางต่อ เดินทางถึง สนามบินนานาชาติทบิลิซิ ประเทศจอร์เจีย ท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ เมืองทบิลิซิ เมืองหลวงประเทศจอร์เจียเป็นเมืองที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 5 อยู่ริมแม่นํ้าคูรา นำท่านนั่งกระเช้าเคเบิ้ลขึ้น ชมป้อมนาริกาลา จากนั้น นําท่าน เข้าชมโบสถ์เมทเทคีเป็นโบสถ์เก่าแก่ในยุคศตวรรษที่ 13 นำท่านถ่ายรูปกับ วิหารซีโอนี นำท่านชม สะพานแห่งสันติภาพ เป็นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ

Day 3 : นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคด้า เป็นศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองที่เก่าแก่ที่สุดของจอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี นำท่านชม มหาวิหารจวารี นำท่านชมวิหารสเวติสเคอเวรี นำท่านเดินทาง ชมย่านเมืองเก่าของทบิลิซี นำท่านชมโรงอาบน้ำแร่ นำท่านเข้าชม โบสถ์ตรีนิตี้ ให้ท่านช้อปปิ้งที่ Jan sharden street ถนนคนเดินย่านเมืองเก่าที่เป็นแหล่งศูนย์รวมทางสังคมและวัฒนธรรม

Day 4 : ออกเดินทางสู่ เมืองAnanuri นำท่านชมป้อมอันนานูรีป้อมปราการอันเก่าแก่ ถูกสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16-17 ชมร่องรอยของซากกำแพงที่ล้อมรอบป้อมปราการแห่งนี้ อ่างเก็บน้ำชินวารี นำท่านชม อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย พาท่านเดินทางขึ้นไปเที่ยวชม โบสถ์เกอร์เกติ นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาซเบกี้

Day 5 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองกอรี มีความสาคัญทางด้านทหารในยุคกลาง นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน เป็นสถานที่ที่ได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ พร้อมทั้งเรื่องราวต่างๆของสตาลิน นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอัพลิสสิค ชม เมืองถ้ำอุพลิสชิเค่ นำท่านสู่เมืองโบราณ เมืองคูไตซี

Day 6 : นำท่านเดินทางชม เจลาติ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบาทูมี่ นำท่านชม The Alphabet Tower หอคอยสัญลักษณ์แห่งเมืองบาตูมีมีความสูงถึง 130 เมตรวัดจากเหนือพื้นดิน นำท่านชม อนุสาวรีย์รูปปั้นอาลีและนีโน่ จากนั้น นำท่านชม จัตุรัสเปียเซซ่า ชมความงามของอาคาร ยุโรปสแควร์

Day 7 : นำท่านเดินทางสู่สนามบินบาตูมิ ประเทศจอร์เจีย ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี เดินทางถึง ท่าอากาศยานอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะรอเปลี่ยนเครื่อง ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย

Day 8 : เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ

ทัวร์จอร์เจีย เมืองทบิลิซิ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจอร์เจีย ราคาใกล้เคียงกัน