ทัวร์ เวียดนาม

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง นั่งกระเช้าบานาฮิลล์ สวนสนุกบาน่าฮิลล์ ล่องเรือมังกรชมดนตรี by Bangkok Airways 4 วัน 3 คืน
DAD08 : เวียดนามกลาง Vietnam ดานัง - ฮอยอัน - บาน่าฮิลล์ BY PG

4 วัน 3 คืน

Day 1 : พร้อมกันที่สนามบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เหินฟ้าสู่ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม เดินทางถึง ท่าอากาศยานดานัง ประเทศเวียดนาม นำท่านชม สะพานแห่งความรัก เป็นสะพานที่ประดับตกแต่งด้วยรูปหัวใจและทำให้เห็นวิว สะพานมังกร อย่างชัดเจนอีกหนึ่งที่เที่ยวแห่งใหม่ สะพานที่มีที่มีความยาว 666 เมตร

Day 2 : เดินทางสู่เมือง ฮอยอัน นำท่านชม สะพานญี่ปุ่น นำท่านขอพร ศาลเจ้าโบราณ เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ของเมืองฮอยอัน สี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งสร้างเชื่อมเขตชาวญี่ปุ่น กับชาวจีน ออกเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในหมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในเมืองฮอยอัน ภายในจะเป็นสวนมะพร้าวและมีแม่น้ำล้อมรอบ หลังจากนั้นนำท่านทำกิจกรรม ล่องเรือกระด้ง นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเว้ ระหว่างทางนำท่านแวะ ร้านไม้ไผ่ ท่านสู่ วัดเทียนมู่ นำท่าน ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม แหล่งกำเนิดของแม่น้ำหอมมาจากบริเวณต้นน้ำที่อุดมไปด้วยดอกไม้ป่าที่ส่งกลิ่นหอม เป็นแม่น้ำสายสั้นๆ นำทุกท่านเดินทางต่อไปยัง ตลาดดองบา เป็นตลาดสินค้าขนาดใหญ่ที่อยู่ติดกับแม่น้ำหอม

Day 3 : นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังเว้ นำท่านสู่เมืองตากอากาศขึ้นชื่อแห่งดานัง บานาฮิลล์ เดินทางถึงบานาฮิลล์ นำท่าน นั่งรถไฟโบราณ ขึ้นเขาเพื่อเข้าชม อุโมงค์เก็บไวน์ บนยอดเขาบานาฮิลล์ เป็นสถานที่เก็บไวน์ที่มีความลึกลงไปถึง 100 เมตร ภายในอุโมงค์ หลังจากนั้นเดินเที่ยวชม โซนสวนดอกไม้ สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม นำท่านชม สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดซึ่งอยู่บนเขาบาน่าฮิลส์

Day 4 : สวนสนุก แฟนตาซี พาร์ค ซึ่งมีเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบ นำท่านนั่งกระเช้ากลับสู่ดานัง นำท่านเดินทางสู่ วัดหลินอึ๋ง นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ นำท่านชม หาดหมีเค เป็นหาดที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองดานัง ระหว่างทางนำท่านชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน พาทุกท่านสู่สนามบิน เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเวียดนาม ราคาใกล้เคียงกัน