ทัวร์ พม่า

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม วัดกุโสดอ สะพานไม้อูเบ็ง วิหารธรรมยันจี วิหารติโลมินโลพ by Bangkok Airways 4 วัน 3 คืน
MM307 : เชียงใหม่-มัณฑะเลย์- พุกาม BY PG

4 วัน 3 คืน

Day 1 : เหินฟ้าสู่ มัณฑะเลย์ ประเทศพม่า โดย สายการบินบางกอกแอร์เวยส์ MANDALAY HILL
เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลย์เกือบทั้งเมืองจากนั้นนำท่านชม วัดกุโสดอ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ทำการ สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 5

Day 2 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองอมรปุระ เมืองแห่งผู้เป็นอมตะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์
และนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองพุกาม นำท่านชม วัดมนุหา วัดกุบยางกี และเจดีย์ชเวซานดอว์ที่ สามารถมองเห็น ทะเลเจดีย์ได้อย่างชัดเจนในมุม 360 องศา

Day 3 : ยามเช้า นำท่านไปชมการปล่อยบอลลูนขึ้นฟ้าจำนวนเกือบร้อยลูกลอยเต็มท้องฟ้า และนำท่านไปชมตลาดเช้าเมืองพุกาม ชมวิถีชีวิตของชาวพุกาม จากนั้นนำท่านชม เจดีย์ชเวสิกอง ซึ่งเป็นสถูปของพม่าโดยแท้มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ที่เชื่อว่าภายในพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า
ซึ่งวิหารแห่งนี้นับได้ว่าเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม ต่อด้วยชม วิหารธรรมยันจี ที่ตั้งโดดเด่นเป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในเมืองพุกาม และนำท่านชม วิหารติโลมินโล เสร็จแล้วนำท่านออกเดินทางกลับสู่ เมืองมัณฑะเลย์

Day 4 : นำท่านไปนมัสการพระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด1ใน5แห่งของพม่า จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม พระราชวังมัณฑะเลย์ รอยอดีตสุดท้ายก่อนพม่าเสียเมือง และ นำท่านชม วิหารชเวนันดอร์ วิหารนี้สร้างด้วยไม้สักทองหลังงดงามตามแบบฉบับศิลปะพม่า และเดินทางกลับสู่เชียงใหม่ โดยสายการบิน Bangkok Airways

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมพม่า ราคาใกล้เคียงกัน