ทัวร์ พม่า

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ พินอูลวิน พระเจดีย์สุเล เทพทันใจ ตลาดโบโจ๊ก 5 วัน 4 คืน
WERM-202-1 : กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-พุกาม-มัณฑะเลย์-พินอูลวิน BY WE

5 วัน 4 คืน

Day 1 : ออกเดินทางสู้ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า นำท่านชม เจดีย์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด และนำท่านชม พระเจดีย์โบตะตอง ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นำไปบรรจุในพระเจดีย์ชเวดากอ ต่อด้วยสักการะขอพรจาก เทพทันใจ (นัตโบโบยี) ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ด้วยเชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา จากนั้นนำท่านขอพรจาก เทพกระซิบ และไปช็อปปิ้ง ตลาดโบโจ๊ก ซึ้งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าความหลากหลายของสินค้าของฝากของที่ระลึ มากมายราคาถูก จากนั้นนำท่านกราบนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี

Day 2 : ออกเดินทางสู่พุกาม โดยสารการบิน Air Kanbawza ชมตลาดเช้าเมืองพุกามชมวิถีชีวิตของชาวพุกาม จากนั้นนำท่านชม เจดีย์ชเวสิกอง เป็นสถูปของพม่าโดยแท้มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ที่เชื่อว่าภายในพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า ต่อจากนั้นนำท่านชม วัดอนันดาซึ่งวิหารแห่งนี้นับได้ว่าเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม และ วัดมนุหา - วัดกุบยางกี จากนั้นนำท่านนั่งรถม้าไปชมพระอาทิตย์ยามอัสดงที่ เจดีย์ชเวซานดอว์ ชมวิวพระอาทิตย์
ตกดินยามเย็น หรือวิวพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าตรู่ ซึ่งจะเห็นวิวของเจดีย์นับพันองค์ไกลสุดลูกหูลูกตา

Day 3 : ออกเดินทางสู่มัณฑะเลย์ นำท่านเดินทางไปชม พระราชวังมัณฑะเลย์ รอยอดีตสุดท้ายก่อนพม่าเสียเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถบัสไปยัง เมืองพินอูวิน บนถนนสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง หรือที่เรียกกันในยุคสงครามว่า BURMA ROAD)

Day 4 : นำท่านชม สวนพฤกศาสตร์กันดอยี หรือรู้จักกันในนาม National Kandawgyi Botanical Gardensตกแต่งสวยงาม แล้วยังมีการให้ความรู้ด้านพรรณพืชและการอนุรักษ์ ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถบัสกลับไปยัง มัณฑะเลย์ และนำท่านชม วิหารชเวนันดอร์ วิหารนี้สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลังงดงามตามแบบฉบับศิลปะพม่า งดงามตระการตาด้วยลวดลายแกะสลักประณีตอ่อนช้อย ต่อด้วยชม วัดกุโสดอ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ทำการ สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่5 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่MANDALAY HILL ซึ่งเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลย์เกือบทั้งเมือง

Day 5 : นำท่านไปนมัสการพระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด1ใน5แห่งของพม่า
หลังจากนั้นเดินทางสู่ เมืองอมรปุระ เมืองแห่งผู้เป็นอมตะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งเป็นราชธานีเพียง76ปีแห่งหนึ่งของพม่า แล้วนำท่านไปชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก และนำท่านออกเดินทางไปชม วัดงู - เดินทางกลับกรุงเทพมหานคาร

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมพม่า ราคาใกล้เคียงกัน