ทัวร์ พม่า

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ โมนยวา สี่ป้อ พินอูลวิน หอเจ้าฟ้าเมืองสีป้อ วิหารชเวนันดอร์ วัดกุโสดอ by Thai Smile Airways 5 วัน 4 คืน
WEMM-314-1 : กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-โมนยวา-พินอูลวิน-สีป้อ BY WE

5 วัน 4 คืน

Day 1 : ออกเดินทางสู่ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า โดย สายการบิน Thai Smile นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำโพวินต่อง เป็นการเจาะภูเขาหินทรายเข้าไปเป็นห้องคูหาต่างๆ กว่า 900 คูหาน้อยใหญ่ มีอายุมากกว่า 200 ปีแล้ว โดยภายในห้องคูหาประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ

Day 2 : นำท่านไปชม วัดเลดี ภายในวัดมีแท่นหินแกะสลักพระไตรปิฎก และคำสอนของท่านเลดี ซายาดอว์นำท่านเดินทางไปยัง ตลาดเช้าเมือง โมนยวา จากนั้นนำท่านไปเยือน วัดโพธิ์ตาต่อง ใกล้เคียงยังมี วัดพระนอนและพระยืน ที่สูงถึง 132 เมตร ซึ่งถือว่าเป็นพระยืนที่สูงที่สุดในโลกและไปเยือน วัดเจดีย์สัมพุทเธ สถานที่ท่องเที่ยวที่ มีความสำคัญและถือว่าเป็นไฮไลท์หลักของเมืองโมน ยวา ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐาน เจดีย์สัมพุทเธ และแวะชม วัดและนมัสการ Shwe Gu Ni Pagoda จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เมืองพินอูวิน บนถนนสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง หรือที่เรียกกันในยุคสงครามว่า BURMA ROAD) และชม สวนพฤกศาสตร์กันดอยี หรือรู้จักกันในนาม National Kandawgyi Botanical Gardens นำท่าน นั่งรถม้าชมเมืองพินอูลิน เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก ย่านหอนาฬิกา Purcell Tower สัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองพินอูลวิน

Day : 3 นำท่านดินทางสู่ ให้ท่านได้นั่งรถไฟชมทิวทัศน์บนเส้นทาง เดียวกับที่ทหารญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่สองได้เห็นเมื่อครั้ง ยาตรา ทัพสู่จีน ชมทิวทัศน์ป่าเขาที่เขียวขจีหุบเขา ภูสูงที่ ยากจะบากบั่นถึง แต่ญี่ปุ่นก็ทำสำเร็จด้วยแรงงาน เชลย นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองสีป้อ
เมืองอันเป็นตำนานรักอมตะของเจ้าชายแห่งรัฐฉานกับสาวชาวออสเตรีย หลังจากนั้นนำท่านไปเยือนหอเจ้าฟ้าเมืองสีป้อ จากนั้นนำทุกท่าน เดินทางเพื่อล่องเรือ ล่องแม่น้ำยาว หรือที่ชาวไทยใหญ่เรียกว่า แม่น้ำโดทาวดี ไปชมวิถีชีวิต และบ้านเรือนของคนไทยใหญ่ ตลอดสองฝั่งแม่น้ำ

Day : 4 นำท่านไปนมัสการวัดประจำเมืองแห่งเมืองสีป้อ เจดีย์บอจู พญา หรือที่เรียกว่าวัดเจดีย์พระสี่องค์ ซึ่งเป็นวัดที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองสีป้อ และนำท่านเดินทางสู่ พินอูลลวิน ระหว่างทางแวะนมัสการ วัด Maha Ant Htoo Kan Thar Pagoda ซึ่งเป็น ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่คนไทยเรียกท่านว่า “พระทันใจ” อีกรูปหนึ่งของพม่า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ MANDALAY HILL เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลย์เกือบทั้งเมือง ต่อด้วยนำท่านชม วัดกุโสดอ - วิหารชเวนันดอร์

Day : 5 นำท่านไปนมัสการพระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด1ใน5แห่งของพม่า
หลังจากนั้นเดินทางสู่ เมืองอมรปุระ นำท่านไปชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก ท่านออกเดินทางไปชม วัดงู ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งที่มีงูหลามมานอนเฝ้าพระพุทธรูป เป็นเวลาหลายสิบปี ไม่ยอมไปไหน 2-3 ตัว - เดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมพม่า ราคาใกล้เคียงกัน