ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ หอนาฬิกาโบราณซึทกลอกเกอ -ยอดเขาแมทเทอร์ฮอน -รูปปั้นชาลี แชปปลิ้น by Cathay Pacific 7 วัน 4 คืน
Easy Panoramic Beauty Switzerland BY CX

7 วัน 4 คืน

Day 1 ออกเดินทางสู่ ซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยเที่ยวบินที่ CX 383

Day 2 เดินทางถึง ท่าอากาศยานซูริค หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ในปี ค.ศ. 1191 ล้อมรอบด้วยแม่น้ำอาเร ในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ นำท่านชมย่านเมืองเก่า ตั้งแต่ในสมัยยุคกลางที่ยังคงอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี และชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์โบราณซึทกลอกเกอ ) หรือหอนาฬิกาดาราศาสตร์ที่มีมาตั้งแต่ในสมัยยุคกลาง แล้วนำท่านชม บ่อหมีแห่งเบิร์น ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมืองและยังเป็นตราแผ่นดินหรือสัญลักษณ์ประจำเมืองและนำท่านเดินทางสู่ เจนีวา เมืองใหญ่อันดับสองของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ต่อด้วยน้ำพุเจ็ทโดว์ น้ำพุที่ได้รับการยอมรับว่าสูงและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก พุ่งได้สูงสุดประมาณ 140 เมตร โดยสามารถมองเห็นได้จากทุกจุดในเมือง ซึ่งเปรียบดั่งเป็นสัญลักษณ์ของเจนีวา
และนำท่านชม สวนอังกฤษ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจยอดนิยมริมทะเลสาบเจนีวา และถ่ายภาพกับ นาฬิกาดอกไม้ ตั้งอยู่ทางเข้าสวน แล้วถ่ายรุปกับ มหาวิหารเซนต์ปิแอร์ เป็นวิหารนิกายโปรเตสแตนต์
ที่มีความสำคัญมากของเจนีวา และเป็นแหล่งมรดกที่สำคัญของสวิตเซอร์แลนด์อีกด้วย
จากนั้น นำท่านชมบริเวณด้านหน้า องค์การสหประชาชาติ องค์กรหลักของมนุษยชาติที่ให้ความร่วมมือกันในเรื่องต่างๆระหว่างประเทศ และชม ลานน้ำพุและอนุสาวรีย์เก้าอี้หัก

Day 3 นำท่านเดินทางสู่ โลซานน์ เมืองริมทะเลสาบเลอม็อง และผ่านชมมหาวิทยาลัยโลซาน
ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1537 เป็นสถาบันในระดับอุดมศึกษาของราชสกุลมหิดล นำท่านถ่ายภาพกับ ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติสร้างขึ้นในวโรกาสที่รัชกาลที่ 9 แล้วชมบริเวณริม ทะเลสาบ เลอม็อง มีแนวทิวเทือกเขาแอลป์ตั้งตระหง่านเป็นฉากหลัง โดยรัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 ชมบริเวณด้านหน้า พิพิธภัณฑ์โอลิมปิค ภายในจัดแสดงประวัติความเป็นมาของกีฬาต่าง ๆ เดินทางสู่ แทสช์เมืองเล็กๆ ท่ามกลางหุบเขา นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศ นั่งรถไฟเข้าสู่ เซอร์แมท หนึ่งในเมืองตากอากาศที่สวยงามที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองที่ตั้งของยอดเขาแมทเทอร์ฮอน

Day 4 นำท่านเดินทางสู่ เวเว่ย์ เป็นเมืองที่เหมาะแก่การมาท่องเที่ยวทุกฤดูถ่ายภาพกับ ส้อมยักษ์ มีความสูง 8 เมตร ปักอยู่ในทะเลสาบ ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมือง และถ่ายภาพกับ รูปปั้นชาลี แชปปลิ้น และนำท่านเดินทางสู่ อินเทอลาเก้น ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบทูน นำท่านเดินทางสู่ เอนเกลเบิร์ก มืองสกีรีสอร์ทที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลางของสวิตเซอร์แลนด์

Day 5 นำท่านขึ้น กระเช้าไฟฟ้า แบบหมุนได้ 360 องศา ขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส หนึ่งในเทือกเขาที่เป็นแหล่งสกียอดนิยมของสวิตเซอร์แลนด์ ชม ถ้ำน้ำแข็ง สร้างขึ้นโดยฝีมือมนุษย์ ให้ท่านได้ชมหรือเดินข้าม สะพานแขวน มีความยาวประมาณ 100 เมตร นำท่านเดินทางสู่ ลูเซิร์น เมืองตากอากาศที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของสวิสเซอร์แลนด์ นำท่านถ่ายภาพกับ อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก ผ่านชม สะพานไม้ ชาเปล นำท่านเดินทางสู่ ซูริค เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์หรือช้อปปิ้งสินค้าบน ถนนบานโฮฟซตราสเซอ

Day 6 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน Check Lap Kok ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX 382

Day 7 ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CX 755


ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
01 – 07 มิ.ย 2563 จันทร์ - อาทิตย์ 46,990 -
25 – 31 ส.ค 2563 อังคาร - จันทร์ 44,990 -
07 – 13 ก.ย 2563 จันทร์ - อาทิตย์ 44,990 -
18 – 24 ต.ค 2563 อาทิตย์ - เสาร์ 46,990 -

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ หอนาฬิกาโบราณซึทกลอกเกอ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมสวิตเซอร์แลนด์ ราคาใกล้เคียงกัน