ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ หอนาฬิกาโบราณซึทกลอกเกอ -ยอดเขาแมทเทอร์ฮอน -รูปปั้นชาลี แชปปลิ้น by Cathay Pacific 7 วัน 4 คืน
Easy Panoramic Beauty Switzerland BY CX

7 วัน 4 คืน

Day 1 ออกเดินทางสู่ ซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยเที่ยวบินที่ CX 383

Day 2 เดินทางถึง ท่าอากาศยานซูริค หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ในปี ค.ศ. 1191 ล้อมรอบด้วยแม่น้ำอาเร ในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ นำท่านชมย่านเมืองเก่า ตั้งแต่ในสมัยยุคกลางที่ยังคงอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี และชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์โบราณซึทกลอกเกอ ) หรือหอนาฬิกาดาราศาสตร์ที่มีมาตั้งแต่ในสมัยยุคกลาง แล้วนำท่านชม บ่อหมีแห่งเบิร์น ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมืองและยังเป็นตราแผ่นดินหรือสัญลักษณ์ประจำเมืองและนำท่านเดินทางสู่ เจนีวา เมืองใหญ่อันดับสองของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ต่อด้วยน้ำพุเจ็ทโดว์ น้ำพุที่ได้รับการยอมรับว่าสูงและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก พุ่งได้สูงสุดประมาณ 140 เมตร โดยสามารถมองเห็นได้จากทุกจุดในเมือง ซึ่งเปรียบดั่งเป็นสัญลักษณ์ของเจนีวา
และนำท่านชม สวนอังกฤษ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจยอดนิยมริมทะเลสาบเจนีวา และถ่ายภาพกับ นาฬิกาดอกไม้ ตั้งอยู่ทางเข้าสวน แล้วถ่ายรุปกับ มหาวิหารเซนต์ปิแอร์ เป็นวิหารนิกายโปรเตสแตนต์
ที่มีความสำคัญมากของเจนีวา และเป็นแหล่งมรดกที่สำคัญของสวิตเซอร์แลนด์อีกด้วย
จากนั้น นำท่านชมบริเวณด้านหน้า องค์การสหประชาชาติ องค์กรหลักของมนุษยชาติที่ให้ความร่วมมือกันในเรื่องต่างๆระหว่างประเทศ และชม ลานน้ำพุและอนุสาวรีย์เก้าอี้หัก

Day 3 นำท่านเดินทางสู่ โลซานน์ เมืองริมทะเลสาบเลอม็อง และผ่านชมมหาวิทยาลัยโลซาน
ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1537 เป็นสถาบันในระดับอุดมศึกษาของราชสกุลมหิดล นำท่านถ่ายภาพกับ ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติสร้างขึ้นในวโรกาสที่รัชกาลที่ 9 แล้วชมบริเวณริม ทะเลสาบ เลอม็อง มีแนวทิวเทือกเขาแอลป์ตั้งตระหง่านเป็นฉากหลัง โดยรัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 ชมบริเวณด้านหน้า พิพิธภัณฑ์โอลิมปิค ภายในจัดแสดงประวัติความเป็นมาของกีฬาต่าง ๆ เดินทางสู่ แทสช์เมืองเล็กๆ ท่ามกลางหุบเขา นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศ นั่งรถไฟเข้าสู่ เซอร์แมท หนึ่งในเมืองตากอากาศที่สวยงามที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองที่ตั้งของยอดเขาแมทเทอร์ฮอน

Day 4 นำท่านเดินทางสู่ เวเว่ย์ เป็นเมืองที่เหมาะแก่การมาท่องเที่ยวทุกฤดูถ่ายภาพกับ ส้อมยักษ์ มีความสูง 8 เมตร ปักอยู่ในทะเลสาบ ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมือง และถ่ายภาพกับ รูปปั้นชาลี แชปปลิ้น และนำท่านเดินทางสู่ อินเทอลาเก้น ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบทูน นำท่านเดินทางสู่ เอนเกลเบิร์ก มืองสกีรีสอร์ทที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลางของสวิตเซอร์แลนด์

Day 5 นำท่านขึ้น กระเช้าไฟฟ้า แบบหมุนได้ 360 องศา ขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส หนึ่งในเทือกเขาที่เป็นแหล่งสกียอดนิยมของสวิตเซอร์แลนด์ ชม ถ้ำน้ำแข็ง สร้างขึ้นโดยฝีมือมนุษย์ ให้ท่านได้ชมหรือเดินข้าม สะพานแขวน มีความยาวประมาณ 100 เมตร นำท่านเดินทางสู่ ลูเซิร์น เมืองตากอากาศที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของสวิสเซอร์แลนด์ นำท่านถ่ายภาพกับ อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก ผ่านชม สะพานไม้ ชาเปล นำท่านเดินทางสู่ ซูริค เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์หรือช้อปปิ้งสินค้าบน ถนนบานโฮฟซตราสเซอ

Day 6 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน Check Lap Kok ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX 382

Day 7 ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CX 755

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ หอนาฬิกาโบราณซึทกลอกเกอ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมสวิตเซอร์แลนด์ ราคาใกล้เคียงกัน