ทัวร์ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี พระราชวังแวร์ซายส์ ยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE เกาะเวนิส by Qatar Airways 9 วัน 7 คืน
GG02(D1) : ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี BY QR

9 วัน 7 คืน

Day 1 : คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ออกเดินทางสู่ มหานครปารีส เดินทางถึง สนามบินชาล์เดอโกล์ล

Day 2 : นำท่านไปยังเมือง แวร์ซายส์ นำท่านเข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ นำท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ อลังการ ณ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ หรือในชื่อทางการว่า THE GRAND LOUVRE เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่ที่สุด และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับปิรามิดแก้ว นำท่านชื่นชม ภาพวาดโมนาลิซา นำท่านสู่ ท่าเรือ Pont de L’alma เพื่อลงเรือ บาโตมูซ ล่อง แม่น้ำแซน ชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมือง ผ่านชมความงดงามของโบราณสถาน ตลอดทางท่านจะได้ความประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพ โลก อาทิเช่น สะพานอเล็กซานเดอร์, ศาลาว่าการ, จัตุรัสคองคอร์ด, โรงกษาปณ์, เกาะอิลเดอลาซิเต้ ศูนย์กลางเมืองแห่งแรก สถานที่ตั้ง มหาวิหารนอเตรอดาม

Day 3 : นำท่าน ขึ้นลิฟท์สู่ชั้น 2 ของ หอไอเฟิล สัญลักษณ์ของนครปารีสเลิศหรู อลังการโรแมนติค นำท่านไปชม ประตูชัย สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของนโปเลียน นำท่านสู่ ร้านสินค้าปลอดภาษี ย่านออสมันบูโลวาร์ด เพื่อให้ ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่คืนภาษีให้กับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ อาทิเช่น เครื่องสำอาง, น้ำหอม, เครื่องประดับ, กระเป๋าหนัง และเครื่องหนังอื่นๆ ภายในห้างสรรพสินค้าชื่อดัง แกลลารี่ ลาฟาแยตต์ ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมทุกยี่ห้อรวมถึง LOUISE VUITTON

Day 4 : นำท่านเดินทางไปยังสถานีรถไฟ TGV นำท่านเดินทางสู่เมืองดิจอง ด้วยรถไฟด่วน TGV เพลิดเพลินและสนุกสนานกับความสะดวกสบาย ด้วยความเร็วกว่า 300 กิโลเมตร/ชั่วโมง (ไม่ต้องลากกระเป๋าใหญ่ไปให้ลำบาก เพราะเรามีรถบัสขนสัมภาระไปให้ท่าน ) ผ่านชมทิวทัศน์ของท้องทุ่ง และชีวิตผู้คนชาวฝรั่งเศสในชนบทไปยัง เมืองดิจอง เมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องไวนืของฝรั่งเศส เดินทางต่อสู่ เมืองอินเทอร์ลาเค่น เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง

Day 5 : นำคณะออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศขึ้นมุ่งหน้าขึ้นสู่หมู่ บ้านกรินเดลวาลด์กรุน เพื่อนำท่านขึ้นรถไฟ สายจุงเฟราบาห์เนน นั่งรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูง แห่งแอลป์ แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่สถานีไคลน์ไชเด็ก จนกระทั่งถึง สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป Top of Europe บนยอดเขาจุงเฟรา ซึ่ง มีความสูง 4,158 เมตร ชม ถํ้านํ้าแข็ง1,000ปี นําท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น นำท่านชม สะพานไม้ชาเปล สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นสะพาน ไม้ที่เก่าแก่มีอายุ หลายร้อยปี นําท่าน ชม อนุสาวรีย์สิงโต

Day 6 : นำท่านเดินทางไปยัง เมืองมิลาน ถ่ายรูปด้านหน้ากับมหาวิหารแห่งมิลาน (Duomo di Milano) เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมืองมิลาน นำท่าน เดินทางสู่ เมืองเวนิส – เมรเตร้ เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานว่าโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก “เมืองที่ใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน

Day 7 : นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเชโต นำท่านเดินเท้าไปยัง จัตุรัสซานมาร์โก อันเป็นศูนย์กลางของนครเวนิส ผ่านชม สะพานถอนหายใจ ที่เชื่อมต่อระหว่าง พระราชวังดอจ กับ เรือนจำโบราณ ชม โบสถ์เซนต์มาร์ก นำท่านเดินทางผ่าน โบโลญญ่า เมืองมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ของอิตาลีไปยังปีซ่า หอระฆัง ที่เอนเอียงเพราะความผิดพลาดในการก่อสร้าง จนทำให้ได้ชื่อว่า หอเอนปีซ่า และนับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อีกชิ้นหนึ่งของโลก

Day 8 : นำท่านเดินทางสู่ กรุงโรม เมืองหลวงของประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่สุดของแคว้นลาซิโอ นำท่านเดินทางข้ามแม่น้ำไทเบอร์ ซึ่งไหลผ่านใจกลางเมืองเข้าสู่ นครวาติกัน นำท่านถ่ายรูปที่ระลึกบริเวณด้านหน้าลานกว้างของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ นำท่านไปพบกับสิ่งก่อสร้างอันงดงามซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของกรุงโรมและจัดเป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งหนึ่งของโลกนั่นคือ โคลอสเซี่ยม นำท่านชม น้ำพุเทรวี่ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นน้ำพุที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโรม ออกแบบก่อสร้างด้วยหินอ่อนตามสไตล์บารอกที่งดงามอลังการด้วยฝีมือของ นิโคลา ซัลเวีย ว่ากันว่าถ้ามาโรมแล้วไม้ได้เห็นน้ำพุเทรวี่ก็เท่ากับมาไม่ถึงโรม และเมื่อไปถึงแล้วก็ต้องโยนเหรียญไว้เพื่อเป็นที่ระลึกและเป็นเคล็ดว่าจะได้กลับมาเยือนโรมอีก สมควรแก่เวลานำท่านเดินเล่นที่ ย่านบันไดสเปน นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฟิอุมมิชิโน่ ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ

Day 9 : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี พระราชวังแวร์ซายส์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ราคาใกล้เคียงกัน