ทัวร์ จอร์เจีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จอร์เจีย เทือกเขาคอเคซัส ชมป้อมปราการนาริกาลา วิหารจวารี by Turkish Airlines 7 วัน 4 คืน
BT-GEO01_TK : มหัศจรรย์ Georgia Summer Season 2020 BY TK

7 วัน 4 คืน

Day 1 : พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล

Day 2 : เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล อตาเติร์ก อินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อเปลี่ยนเครื่อง ออกเดินทางสู่ เมืองทบิลิซิ เดินทางถึง สนามบินทบิลิซิ นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองทบิลิซี เมืองหลวงประเทศจอร์เจีย นำท่าน เข้าชมโบสถ์ตรีนิตี้ นำท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์ไปยัง ป้อมนาริกาลา นำท่าน เข้าชมโบสถ์เมทเทคี นำท่านไปยังเขตเมืองเก่า ชมบริเวณ โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน นำท่านถ่ายรูปกับ วิหารซีโอนี นำท่านเดินทางสู่ อนุเสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย นำท่านชม สะพานแห่งสันติภาพ

Day 3 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคต้า เมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจียสมัยอาณาจักรไอบีเรีย นำท่าน เข้าชมวิหารจวารี จากนั้น เข้าชมโบสถ์สเวติทสโคเวลี นำท่าน เข้าชมวิหาร SAMTAVRO MONASTERY ถือเป็นสถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียงของเมืองนี้ ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง FLEA MARKET

Day 4 : นำท่านขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) เพื่อเข้าสู่ใจกลาง หุบเขาคอเคซัส นำท่านชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ จากนั้นนำท่านออกเดินทางต่อไปตามเส้นทางหลวง ริมฝั่งแม่น้ำ ชมร่องรอยของซากกำแพงที่ล้อมรอบป้อมปราการแห่งนี้ไว้ มองทัศนียภาพที่สวยงามของ อ่างเก็บน้ำชินวารี เป็นหนึ่งในมรดกโลก UNESCO World Heritage ในปี ค.ศ. 2007 เดินทางสู่ เมืองคาซเบกี้ นำท่านชม อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย เพื่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความสัมพันธ์อันดีของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซีย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี เมืองสำหรับสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียง

Day 5 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองกอรี จากนั้นนำท่านชม เมืองถ้ำอุพลิสชิเค หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย นำท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน จากนั้นนำท่านชม ป้อมปราการกอรี (GORI FORTRESS) ป้อมปราการยุคกลางในจอร์เจีย นำท่านเดินทางสู่ เมืองบอร์โจมี เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องของน้ำแร่ธรรมชาติ นำท่าน เข้าชมสวนบอร์โจมี สถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนของชาวเมืองบอร์โจมีที่นิยมมาเดินเล่นและผ่อนคลายโดยการแช่น้ำแร่ในวันหยุด จากนั้นนำท่าน ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมี

Day 6 : นำทุกท่านเดินทางกลับสู่ เมืองทบิลิซี หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินทบิลิซี ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล อตาเติร์ก อินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อเปลี่ยนเครื่อง ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ

Day 7 : เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

ทัวร์จอร์เจีย เทือกเขาคอเคซัส อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจอร์เจีย ราคาใกล้เคียงกัน