ทัวร์ ฝรั่งเศส

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฝรั่งเศส พระราชวังช็องบอร์ เชอนงโซ ชมพระราชวังแวร์ซาย ล่องเรือแม่น้ำแซน by Emirates 7 วัน 4 คืน
BT-EUR055_EK : มหัศจรรย์.... ฝรั่งเศส BY EK

7 วัน 4 คืน

ตื่นตาพระราชวังช็องบอร์ เชอนงโซ ที่ยวเมืองตูร - เข้าชุมพระราชวังแวร์ซาย ล่องเรือแม่น้ำแซนชุมเมืองปารีส. - สบตาโมนาลิซ่าที่พิพิธภัณฑ์ลูฟร.
Day 1 : พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ

Day 2 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ออกเดินทางสู่ปารีส ถึงสนามบินนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล นำท่านเดินทางสู่ชองบอร์ด นำท่านชมความงามปราสาทชองบอร์ด จากนั้นเดินทางสู่ วังเชอนงโซ นำท่านเดินทางสู่ เมืองตูร์ เมืองประวัติศาสตร์แห่งลุ่มแม่น้ำลัวร์

Day 3 : นำท่านเดินทางสู่ กรุงปารีส แวะถ่ายรูปด้านหน้า พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ เป็นสถานที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกจำนวนมาก พาท่านเดินไปยัง ร้านเบนลักซ์ ร้านค้าปลอดภาษีที่มีทั้งกระเป๋ารองเท้านาฬิกาน้าหอมเครื่องสาอางและเครื่องประดับให้ท่านได้เลือกซื้อ นำท่านผ่านชมลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด เดินทางผ่านชมถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่ พร้อมชมความยิ่งใหญ่ของประตูชัย ท่านถ่ายภาพสุดประทับใจกับหอไอเฟล นำท่านล่องเรือแม่น้ำแซนชมเมืองปารีส เรือจะล่องผ่าน มหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส

Day 4 : อิสระเต็มวัน เต็มอิ่มกับมหานครปารีส

Day 5 : อิสระเต็มวัน เต็มอิ่มกับมหานครปารีส

Day 6 : นำท่านเดินทางเข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ หนึ่งในพระราชวังที่มีคนพูดถึงมากที่สุดและยังเป็น1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบันอีกด้วย นำท่านเดินทางสู่ LA VALLEE OUTLET SHOPPING VILLAGE ชั่วโมง แหล่งช้อปปิ้งที่รวมร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 70 ร้าน เดินทางสู่สนามบิน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

Day 7 :ถึงสนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลื่ยนเครื่อง ออกเดินทางสู่อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิด้วยความประทับใจ

ทัวร์ฝรั่งเศส พระราชวังช็องบอร์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฝรั่งเศส ราคาใกล้เคียงกัน