ทัวร์ ในประเทศ

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ เพชรบุรี Streed Art ตลาดริมน้ำ นาตาชม คอฟพี่ วัดถ้ำเขาหลวง พระนครคีร by รถตู้ 1 วัน
GWH0608 : เพชรบุรี....ดีจัง (One Day Trip)

1 วัน

Streed Art ตลาดริมน้ำ วัดมหาธาตุวรวิหาร นาตาชม คอฟพี่! วัดถ้ำเขาหลวง สวนลุงถนอม พระนครคีรี
07.30น.นาท่านออกเดินทางพร้อมมัคคุเทศก์อารมณ์ดีที่จะมาให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆและดูแลท่านตลอดการเดินทาง
09.30น.นาท่านเดินทางถึงวัดถ้าเขาหลวงถือเป็นถ้าใหญ่และสาคัญที่สุดในเมืองเพชรภายในถ้าประดิษฐาน
พระพุทธรูปฉลองพระองค์อันสาคัญยิ่ง
11.00น.นาท่านเดินทางถึงพระนครคีรีหรือเขาวังตั้งอยู่บนยอดเขาที่มีชื่อว่า“เขาสมณะ”ประกอบด้วยยอดเขาใหญ่3ยอด
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วัดมหาธาตุวรวิหาร เป็นวัดที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี มีโบราณสถานที่สำคัญ คือ พระปรางค์ 5 ยอด สีขาว มีความสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และอยู่คู่เมืองเพชรบุรีมาอย่างยาวนาน
15.00 น. นำท่านชม สวนตาลลุงถนอม แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาตาลโตนด หรือกลุ่มอนุรักษ์และสืบสานตาลโตนด ต้นตาล ถือได้ว่าเป็นต้นไม้สัญลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรี

ทัวร์ในประเทศ เพชรบุรี อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน