ทัวร์ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ปารีส ดีจอง กอลมาร์ แองเกิ้ลเบิร์ก เขาทิตลิส ทะเลสาบลูเซิร์น by Emirates 7 วัน 4 คืน
EURO2.6.2 : ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี BY EK

7 วัน 4 คืน

ปารีส-ดีจอง-กอลมาร์-ลูเซิร์น-แองเกิ้ลเบิร์ก นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาทิตลิส #เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ
Day 1 : คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ออกเดินทางสู่ กรุงปารีส (PARIS) ประเทศฝรั่งเศส

Day 2 : แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ เดินทางถึง สนามบินกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส จากนั้นเดินทางสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร เชิญถ่ายภาพ หอไอเฟล นำท่าน ถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ หรืออดีตพระราชวังลูฟว์ ...นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือบาตามูซ เพื่อล่องเรือ ชมความสวยงาม ของสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมือง นำท่าน ผ่านชมความยิ่งใหญ่ของ ประตูชัย สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่จักรพรรดินโปเลียน ผ่านชมบริเวณลาน จัตุรัสคองคอร์ท

Day 3 : ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่มีชื่อเสียง ณ ห้างแกลอรี่ลาฟาแยส อาทิเช่น หลุยส์, พราด้า, กุชชี่, ชาแนล, เฟนดิก, นาฬิกา, น้ำหอม, เครื่องสำอาง ฯลฯ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าในราคาถูก อาทิเช่น น้ำหอม, ครีม, เครื่องสำอางกระเป๋า, นาฬิกา, เข็มขัด ฯลฯ ...นำท่านเดินทางสู่ เมืองดีจอง แห่งแคว้นเบอร์กันดี

Day 4 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองกลอมาร์เมืองกอลมาร์เป็นเมืองหลวงของจังหวัดโอ-แร็งในแคว้นอาลซัสในประเทศฝรั่งเศส กอลมาร์มีชื่อเสียงในการอนุรักษ์เมืองให้ยังคงเป็นเมืองที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมและบรรยกาศของเมืองโบราณ ในตัวเมืองเก่าก็มีพิพิธภัณฑ์ คริสต์ศาสนสถาน และร้านค้าและที่อยู่อาศัยที่คงสภาพเหมือนเมืองในยุคกลาง ....จากนนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิ้ลเบิร์ก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

Day 5 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (LUZERN) เมืองตากอากาศของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ อิสระถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโตหิน สัญลักษณ์ของทหารสวิสฯ และถ่ายรูปกับสะพานไม้โบราณคาเปลและทะเลสาบลูเซิร์น ให้ท่านได้ซื้อสินค้าสวิสฯอาทิเช่นนาฬิกาแบรนด์เนมชื่อดังมีดพับ, ช็อคโกแลตฯลฯและเดินเล่นถ่ายภาพกับบรรยากาศอันโรแมนติก..

Day 6 : นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเบลินโซน่า คือเมืองหลวงที่มีชื่อเสียงของมณฑลทีชีโน เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า เมืองแห่งปราสาท นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูกาโน่ เมืองตากอากาศชื่อดังของสวิส เมืองท่องเที่ยวที่อยู่ในภาคใต้ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อีกทั้งยังตั้งอยู่ริมทะเลสาบลูกาโน ทะเลสาบน้ำแข็งที่ตั้งอยู่ระหว่างพรมแดนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์

Day 7 : แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ปารีส อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ราคาใกล้เคียงกัน