ทัวร์ ไต้หวัน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

SDT-20 : ไต้หวัน สมายด์ อุ่นใจ สงกรานต์ BY TG

5 วัน 4 คืน

นั่งรถไฟโบราญอุทยานอารีชันชมป่าสนพันปี(สันทางท่องเที่ยวรรรมชาติ) ล่องเรือกะเลสาบสุริยันอันทราสักการะวัดเหงินจู่ขอพรกพเจ้ากวนอูเทียวชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน,อุทยานหินล้นปีเหยหลีว แนูพิเศษตูญฟฟต์นานาชนิดบุฟเฟต์ชาบูชาสโตลไต้หวันเสียวหลงเปากุ้งมังกรนึ่งชีอีวเปาฮั่อ
นั่งรถไฟโบราญ อุทยานอารีชัน ชมป่าสนพันปี (สันทางท่องเที่ยวรรรมชาติ)
ล่องเรือกะเลสาบสุริยันอันทรา สักการะวัดเหงินจู่ ขอพรกพเจ้ากวนอู เทียวชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน,อุทยานหินล้นปีเหยหลีว
แนูพิเศษ ตูญฟฟต์ นานาชนิด บุฟเฟต์ ชาบู ชา สโตลไต้หวัน เสียวหลงเปา กุ้งมังกรนึ่งชีอีว เปาฮั่อ

ทัวร์ไต้หวัน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมไต้หวัน ราคาใกล้เคียงกัน