ทัวร์ เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี ชมเทศกาลสวนทิวลิป มหาวิหารโคโลญจน์ หมู่บ้านกีร์ธูร์น by Emirates 7 วัน 4 คืน
EK005 : เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม BY EK

7 วัน 4 คืน

Day 1 : คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

Day 2 : ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง เดินทางสู่ เมืองดุสเซลดอฟ ประเทศเยอรมนี เดินทางถึง เมืองดุสเซลดอฟ ประเทศเยอรมนี นำท่านเดินทางสู่เมืองโคโลญจน์ เป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโซนตะวันตกของเยอรมนี นำท่านถ่ายรูปด้านหน้ามหาวิหารโคโลญจน์ หรือ เคิล์นโดม เป็นโบสถ์ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งเมืองโคโลญจน์

Day 3 : นําท่านสู่หมู่บ้านกีธูร์น หมู่บ้านชวนฝันสุดโรแมนติคแอบซ่อนอยู่ หมู่บ้านที่ไม่มีรถ ไม่มีถนน ไม่มีมลพิษ หรือความวุ่นวายใดๆ นำท่านล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองอัมสเตอร์ดัม เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่นํ้าอัมสเทล

Day 4 : นำท่านเดินทางสู่ BATAVIA STAD FASHION OUTLET ให้เวลาท่านได้ช้อปปิ้งสินค้ามากมาย จากนั้นนำท่าน ล่องเรือหลังคากระจก เรือจะล่องไปตามลำคลองของเมือง นำท่านชม การสาธิตการเจียระไนเพชร นำท่านเข้าสู่ย่านใจกลางเมืองอันเป็นที่ตั้งของ จัตุรัสแดม ) เขตย่านใจกลางเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมในการมาเดินเที่ยวชมเมือง

Day 5 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองลิเซ่ ประเทศเนเธอแลนด์ นำท่านเข้าชม สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ เป็นแหล่งปลูกทิวลิป ที่ใหญ่และสำคัญยิ่งของฮอลแลนด์ นำท่านเดินทางสู่ เมืองแอนท์เวิร์ป เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของเบลเยี่ยม เป็นเมืองท่าสำคัญอันดับที่ 2 ของยุโรปและอันดับที่ 4 ของโลก นำท่านชม “ลานคนเมืองเกรินปลาตส์”

Day 6 : นำท่านเดินทางสู่เมืองเกนท์ นำท่านผ่านชมปราสาทท่านเคานต์ นำท่านชมหอระฆังประจำเมือง The Belfry ที่สูงตระหง่านถึง 91 เมตร เป็นจุดเด่นของเส้นขอบฟ้า หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงบรัสเซลส์ เมืองหลวงของเบลเยี่ยม นำท่านเข้าสู่ จัตุรัสกรองปลาซ ที่นี่เปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง นำท่านไปชมรูปปั้นแมนเนเก้นพิส รูปปั้นเจ้าหนูน้อยที่โด่งดัง ให้ท่านเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซื้อสินค้าของเมือง นำท่านเดินทางสู่สนามบิน ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

Day 7 : เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

ทัวร์เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี ชมเทศกาลสวนทิวลิป อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี ราคาใกล้เคียงกัน