ทัวร์ จอร์เจีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี คาซเบกี้ ป้อมอันนานูรี โบสถ์เกอร์เกตี้ สกีรีสอร์ท โบสถ์ทรินิตี้ by Turkish Airlines 6 วัน 3 คืน
ZTBS03 : จอร์เจีย ทบิลิซี คาซเบกี้ [เลทส์โก สโนว์อินเลิฟ EP.2] BY TK

6 วัน 3 คืน

Day 1 : พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี

Day 2 : เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี เพื่อเปลี่ยนเครื่อง นำท่านเดินทางสู่ สนามบินทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย เดินทางถึงสนามบินทบิลิซี นำท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงทบิลิซี นำท่านชม ป้อมอันนานูรี ป้อมปราการอันเก่าแก่ มีหอคอยทรงสี่เหลี่ยมที่ตั้งตระหง่าน จากมุมสูงของป้อมปราการ ซึ่งจะทำให้ท่านมองเห็นทัศนียภาพของ อ่างเก็บน้ำชินวารี นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองคาซเบกี้ จากนั้นนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศ นั่งรถ 4WD ขึ้นชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ เป็นโบสถ์ชื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัส จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองกูดาอูรี เมืองสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียง ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัส

Day 3 : อิสระให้ท่านเต็มอิ่มพักผ่อน กับบรรยากาศสกีรีสอร์ท หรือสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนลานสกีขนาดใหญ่ (ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี อาทิเช่น สกีลิฟท์, สโนว์สเลด และอุปกรณ์เล่นสกี กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ให้ทราบล่วงหน้า) นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคต้า ชมวิหารสเวติสเคอเวรี เป็นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้ที่งดงามที่สุด จากนั้นนำท่านชม มหาวิหารจวารี หรือเรียกได้อีกชื่อว่า อารามแห่งไม้กางเขน

Day 4 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองไซห์นากี จากนั้น นำท่านชมกำแพงเมืองโบราณ ที่มีความยาวถึง 5 กิโลเมตร และหอคอย 23 หลัง ที่คงเพียงแห่งเดียวในจอร์เจีย นำท่านสู่ เมืองควาเรลี จากนั้นให้ท่านได้ ชิมไวน์คูวาเรลี ซึ่งเป็นไวน์ท้องถิ่นรสเลิศ ที่มีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาคและให้ท่านสามารถซื้อกลับได้ในราคาย่อมเยาว์ ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงทบิลิซี

Day 5 : นำท่าน ชมกรุงทบิลิซี เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย จากนั้นนำท่านชม โบสถ์ทรินิตี้แห่งเมืองทบิลิซี จากนั้นนำท่านชม เมืองเก่าทบิลิซี นำท่านขึ้นกระเช้าชม ป้อมนาริกาลา เป็นป้อมปราการหินโบราณขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนเนินเขา จากนั้นนำท่านชม โรงอาบน้ำโบราณ หรืออะบาโนตูบานี นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินชาเดอนี่ อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเมืองและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี เพื่อเปลี่ยนเครื่อง นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ

Day 6 : เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจอร์เจีย ราคาใกล้เคียงกัน