ทัวร์ พม่า

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ มิงกุน สกายน์ อมรปุระ พระเวรสนาเจดีย์ - วิหารชเวนันดอร์ วัดกุโสดอ by Thai Smile Airways 3 วัน 2 คืน
WEMM-301 : Hi Light Myanmar มัณฑะเลย์ มินกุน สกายน์ อังวะ BY WE

3 วัน 2 คืน

Day : 1 เดินทางสู่ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ไปชม พระเจดีย์หยก ทั้งด้านในและด้านนอกประดับด้วยหยกแผ่น หยกก้อนอันใหญ่ไปทั่วทั้งองค์พระเจดีย์นั่นเอง จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม พระราชวังมัณฑะเลย์ รอยอดีตสุดท้ายก่อนพม่าเสียเมือง พระราชวังมัณฑะเลย์ สร้างด้วยไม้สักทองหลังงดงามตามแบบฉบับศิลปะพม่า ชม วัดกุโสดอ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ MANDALAY HILL ซึ่งเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลย์เกือบทั้งเมือง เชิญท่านบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก


Day : 2 นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิงกุน โดยการล่องเรือทวนน้ำอิระวดี และชมความอลังการของการสร้างเจดีย์ที่จะสร้างให้ใหญ่ที่สุดในโลกจากนั้นนำท่านชม เมืองสกายน์ ชมวิวยอดดอยสกายน์ สามารถมองเห็นเจดีย์ต่างๆ ที่วางตัวอยู่ตามไหล่เขาโดยมีแม่น้ำอิรวดีไหลผ่านเป็นฉากด้านหลัง ซึ่งจุดชมวิวที่ว่านั้นอยู่บนเจดีย์ซุนอูปุยะชิน บนยอดดอยสกายน์ หลังจากนั้นชม “เจดีย์กวงมูดอร์ หรือ วัดเจดีย์นมนาง และต่อนำท่านเดินทางสู่เมืองหลวงโบราณ เมืองอังวะ
นั่งรถม้าชมเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางกลับมัณฑะเลย์


Day : 3 เดินทางสู่ เมืองอมรปุระ เมืองแห่งผู้เป็นอมตะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ แล้วนำท่านไปชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก นำท่านชมวัดงู และ เดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมพม่า ราคาใกล้เคียงกัน