ทัวร์ พม่า

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ ชมวิหารชเวนันดอร์ วัดกุโสดอ เมืองพุกาม จดีย์อูมินทงแส่ วิวยอดดอยสกาย by Bangkok Airways 4 วัน 3 คืน
บินตรงกรุงเทพฯ - มัณฑะเลย์ - พุกาม BY PG

4 วัน 3 คืน

Day : 1 เดินทางสู่ มัณฑะเลย์ ประเทศพม่า นำท่านเดินทางไปชม พระราชวังมัณฑะเลย์
รอยอดีตสุดท้ายก่อนพม่าเสียเมือง และชม วิหารชเวนันดอร์ วิหารนี้สร้างด้วยไม้สักทองหลังงดงามตามแบบฉบับศิลปะพม่า งดงามตระการตาด้วยลวดลายแกะสลักประณีตอ่อนช้อยทั้งหลังคาบานประตูและหน้าต่าง ต่อด้วยชม วัดกุโสดอ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ทำการ สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 5 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ MANDALAY HILL เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลย์เกือบทั้งเมือง เชิญท่านบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก

Day : 2 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอมรปุระ ไปทำบุญที่ วัดมหากันดายงซึ่งเป็นโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมที่ใหญ่ที่สุดในพม่ามีสามเณรและพระจำพรรษาอยู่มากถึงพันกว่ารูป และนำท่านชม สะพานไม้อูเบ็ง(UBEN) สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองพุกาม และนำท่านชม วัดมนุหา ที่สร้างขึ้นโดยพระเจ้ามนุหา กษัตริย์ของชาวมอญ
งดงามที่สุดในพุกามที่ยังคงเหลืออยู่ จากนั้นนำท่านนั่งรถม้าไปชมพระอาทิตย์ยามอัสดงที่ เจดีย์ชเวซานดอว์ จะเห็นวิวของเจดีย์นับพันองค์ไกลสุดลูกหูลูกตา เจดีย์แห่งนี้จะแบ่งเป็น 4 ชั้น สามารถเลือกถ่ายรูปได้ตั้งแต่ชั้นแรก จนถึงชั้นบนสุดของตัวเจดีย์

Day : 3 นำท่านไปชมตลาดเช้าเมืองพุกาม ชมวิถีชีวิตของชาวพุกาม จากนั้นนำท่านชม เจดีย์ชเวสิกอง ซึ่งเป็นสถูปของพม่าโดยแท้มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ที่เชื่อว่าภายในพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้าต่อจากนั้นนำท่านชม วัดอนันดาเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกามมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสชม วิหารธรรมยันจี - วิหารติโลมินโล


Day : 4 นำท่านไปนมัสการพระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด1ใน5 แห่งของพม่า หลังจากนั้น เชิญทุกท่านร่วมทำบุญบูรณ วัดกุสินารา ซึ่งมีอายุหลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ปางปรินิพพาน สวยงามมาก และนำท่านเดินทางสู่ เมืองมิงกุน โดยการล่องเรือทวนน้ำอิระวดี ชมความอลังการของการสร้างเจดีย์ที่จะสร้างให้ใหญ่ที่สุดในโลก
จากนั้นนำท่านชม เมืองสกายน์ ชมวิวยอดดอยสกายน์ หลังจากนั้นชม “เจดีย์กวงมูดอร์ หรือ วัดเจดีย์นมนาง” สร้างโดยพระเจ้าต้าหลู่ เจดี แล้วชม เจดีย์อูมินทงแส่ ภายในมีพระพุทธรูป 45 องค์ประดิษฐานเรียงกันเป็นครึ่งวงกลมจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองหลวงโบราณ เมืองอังวะ (Innwa) แล้วนำท่านนั่งรถม้าชมเมืองอังวะ หลังจากอาณาจักรพุกามอันยิ่งใหญ่ล่มสลายลงก็มีการสถาปนาราชวงศ์ใหม่ขึ้นที่เมืองอังวะ - เดินทางลับสู่ กรุงเทพมหานคร

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมพม่า ราคาใกล้เคียงกัน