ทัวร์ ฮ่องกง

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฮ่องกง หาดรีพลัสเบย์ วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน by Cathay Pacific 3 วัน 2 คืน
HKG-027 : Hong Kong BY CX

3 วัน 2 คืน

ขอพรเจ้าแม่กวนอิมชื่อดังณหาดรีพลัสเบย์lวัดแชกงหมิวlวัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งจุใจถนนนาธานlย่านเลดี้มาร์เก็ตlซิตี้เกทเอาท์เลต เดินทางโดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์ไลน์พร้อมเสริฟอาหารบนเครื่อง ปล.ไม่มีราคาเด็กเนื่องจากเป็นราคาพิเศษ/ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ2,000บาท/ท่าน/ทริป #ไม่เข้าจีน #ฟรีวีซ่า #มีวันอิสระ
Day 1 : คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ออกเดินทางสู่ เกาะฮ่องกง ถึง สนามบินเช็กลัปก๊อก ฮ่องกง นำคณะขึ้นสู่ด้านบนโดย กระเช้านองปิง 360 องศา ให้ท่านได้สักการะ พระใหญ่โป่วหลิน อิสระ ช้อปปิ้งที่ Citygate ซึ่งจะเป็น Outlet ทั้งห้าง

Day 2 : นำท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน นำท่านขอพร วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันนำโชค นำท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ นำท่านเข้าชม ร้านหยก นำท่านสู่ หาดทรายรีพลัสเบย์ จากนั้นนำท่านเลือกซื้อสินค้าตลาดกลางแจ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของฮ่องกง เลดี้ มาร์เก็ต

Day 3 : อิสระช้อปปิ้งถนนนาธานเต็มวัน นำท่านสู่สนามบิน เดินทางกลับกรุงเทพ ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ

ทัวร์ฮ่องกง หาดรีพลัสเบย์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฮ่องกง ราคาใกล้เคียงกัน