ทัวร์ เกาหลี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ สะพานกระจก วัดโชเกซา พระราชวังชางด็อกกุง by Jeju Air 5 วัน 3 คืน
บินตรงเชียงใหม่ เกาหลี Chiang Mai To Seoul Go Spring BY 7C

5 วัน 3 คืน

IเกาะนามิIRAILBIKEIสะพานกระจกIJADEGARDENกิมจิ+ชุดฮันบกIสวนสนุกEVERLAND(เต็มวัน+รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด)INSEOULTOWER(ไม่รวมลิฟท์) ศูนย์เครื่องสำอางIศูนย์น้ำมันสนเข็มแดงIศูนย์สมุนไพรIวัดโชเกซาIพระราชวังชางด็อกกุงISEOULLO7017หรือชมดอกซากุระถนนยออิโดIศูนย์รวมวัยรุ่นเกาหลีเมียงดงIทงแดมุนIDDP ศูนย์พลอยอเมทิสIDUTYFREEIศูนย์โสมISUPERMARKET
I เกาะนามิ I RAIL BIKE I สะพานกระจก I JADE GARDENกิมจิ+ชุดฮันบก I สวนสนุก EVERLAND (เต็มวัน+รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) I N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์)
ศูนย์เครื่องสำอาง I ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง I ศูนย์สมุนไพร I วัดโชเกซา I พระราชวังชางด็อกกุง I SEOULLO7017 หรือชมดอกซากุระ ถนนยออิโด I ศูนย์รวมวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง I ทงแดมุน I DDP
ศูนย์พลอยอเมทิส I DUTY FREE I ศูนย์โสม I SUPERMARKET

ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเกาหลี ราคาใกล้เคียงกัน