ทัวร์ อังกฤษ

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์อังกฤษ ลอนดอน เสาหินสโตนเฮนจ์ เมืองบาธ by Srilankan Airlines 6 วัน 4 คืน
Gorgeous London BY UL

6 วัน 4 คืน

Day 1 : คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เดินทางถึงสนามบินโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน เดินทางถึง สนามบินฮีทโธรว์

Day 2 : นำท่านออกเดินทางเพื่อเข้าชมเสาหินสโตนเฮนจ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคก่อนประวัติศาสตร์
เดินทางต่อสู่เมืองบาธ ตั้งอยู่ในหุบเขาของแม่น้ำเอวอนในบริเวณที่มีน้ำพุร้อนธรรมชาติที่เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชาวโรมันสมัยที่ยังเรืองอำนาจ และเป็นผู้สร้างโรงอาบน้ำโรมัน และยังได้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ในปี ค.ศ. 1987 ผ่านชมสะพาน Pulteney สร้างขึ้นเพื่อข้ามแม่น้ำ Avon เป็นสะพานเก่าแก่และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและเป็นแลนด์มาร์คสำคัญแห่งหนึ่งของเมืองบาธ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่มหานครลอนดอน เมืองที่เป็นศูนย์กลางสำคัญทางธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของโลก

Day 3 : นำท่านเดินทางสู่ Bicester Village outlet อิสระให้ท่านช้อปปิ้อย่างจุใจ มีหลากหลายแบรนด์ดังให้ท่านให้เลือกสรร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองออกซฟอร์ด เมืองแห่งการเรียนรู้ และเมืองสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Harry Potter ภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในยุค 2000 นำท่านชมอาคารไคร้ชเชิร์ทคอลเล็ท (Christchurch College) จากด้านนอกซึ่งสถานที่แห่งนี้ได้เป็นสถานที่ถ่ายทำหนึ่งในฉากห้องอาหารของภาพยนตร์แฮรี่ พ็อตเตอร์

Day 4 : อิสระเที่ยวเมืองลอนดอน โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้ข้อมูล หรือ คำแนะนำ การเดินทาง

Day 5 : นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์บริติช ซึ่งเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของมนุษยที่สำคัญที่สุดและใหญ่ที่สุดในโลก นำท่านเที่ยวชม มหานครลอนดอน ผ่านพิคคาดิลลี่เซอร์คัส เดิมเป็นวงเวียนที่บรรจบของถนน 6 สาย มีน้ำพุ และรูปปั้นอีรอสตรงกลาง และเข้าสู่ไชน่าทาวน์ ย่านชุมชนชาวจีนกลางมหานครลอนดอน ผ่านจัตุรัสทราฟัลก้าร์ ที่รายล้อมไปด้วยอาคารที่น่าสนใจ ผ่านมหาวิหารเซนต์ปอล ที่มียอดโดมใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก สถานที่ใช้จัดพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าฟ้าชายชาร์ลและเลดี้ไดอาน่า สเปนเซอร์ แล้วเข้าสู่จัตุรัสรัฐสภา ถ่ายรูปบริเวณด้านนอกของมหาวิหารเวสท์มินส์เตอร์ ที่ตั้งของรัฐสภาอังกฤษมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 16 และยังเป็นที่ตั้งของหอนาฬิกาที่รู้จักกันดีในนามหอนาฬิกาบิกเบน ตีบอกเวลาทุกหนึ่งชั่วโมง เป็นนาฬิกาที่มีหน้าปัดใหญ่ที่สุดในโลกและฝั่งตรงข้ามที่มีแม่น้ำเทมส์กั้นอยู่เป็นที่ตั้งของชิงช้าสวรรค์ลอนดอนอาย ชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในยุโรป จากนั้นนำท่านถ่ายรูปบริเวณด้านนอกของพระราชวังบั้คกิ้งแฮม ที่ประทับของพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 และพระสวามี ใจกลางกรุงลอนดอน นำท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์ เพื่อให้ท่านได้มีเวลาทำ คืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซื้อ สินค้าปลอดภาษีในสนามบิน นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพ

ทัวร์อังกฤษ ลอนดอน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมอังกฤษ ราคาใกล้เคียงกัน